Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0059

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/59/WE z dnia 13 lipca 2009 r. odnosząca się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG )

OJ L 198, 30.7.2009, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 198 - 203

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Uchylony przez 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/59/oj

30.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/9


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/59/WE

z dnia 13 lipca 2009 r.

odnosząca się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych

(Wersja ujednolicona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 74/346/EWG z dnia 25 czerwca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości tej dyrektywy należy ją zatem ujednolicić.

(2)

Dyrektywa 74/346/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących systemu homologacji typu WE przewidzianego w dyrektywie Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych, zastąpionej przez dyrektywę 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi (5) i określa normy techniczne dotyczące projektowania i budowy ciągników rolniczych i leśnych odnoszące się do układów kierowniczych. Te normy techniczne dotyczą zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, w celu umożliwienie stosowania dla wszystkich typów ciągników procedury homologacji typu WE, przewidzianej w dyrektywie 2003/37/WE. W związku z tym przepisy dyrektywy 2003/37/WE odnoszące się do ciągników rolniczych i leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi stosują się do niniejszej dyrektywy.

(3)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1.   „Ciągnik rolniczy lub leśny” oznacza każdy pojazd silnikowy, wyposażony w koła lub gąsienice, posiadający co najmniej dwie osie, którego główna funkcja polega na mocy pociągowej i który został specjalnie skonstruowany w celu holowania, pchania, przewożenia lub napędzania niektórych narzędzi, maszyn lub przyczep, przeznaczonych do stosowania w rolnictwie lub leśnictwie. Może on być wyposażony w celu przewożenia rzeczy i osób.

2.   Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie jedynie do ciągników określonych w ust. 1, które są wyposażone w ogumienie pneumatyczne i posiadają maksymalną prędkość konstrukcyjną między 6 a 40 km/godz.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie nie mogą odmówić udzielenia homologacji typu WE, wydania dokumentu przewidzianego w art. 2 lit. u) dyrektywy 2003/37/WE lub udzielenia homologacji krajowej w odniesieniu do typu ciągnika z przyczyn odnoszących się do lusterek wstecznych, jeżeli spełniają one wymogi określone w załączniku I.

2.   Państwa członkowskie nie mogą wydawać dokumentu przewidzianego w art. 2 lit. u) dyrektywy 2003/37/WE w odniesieniu do typu ciągnika, który nie spełnia wymogów niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu ciągnika, który nie spełnia wymogów niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Państwa członkowskie nie mogą odmówić rejestracji ciągnika ani zakazać jego sprzedaży, pierwszego wprowadzenia do eksploatacji lub użytkowania z przyczyn odnoszących się do lusterek wstecznych, jeśli spełniają one wymogi określone w załączniku I.

Artykuł 4

Zmiany niezbędne w celu dostosowania do postępu technicznego wymogów określonych w załączniku I przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 20 ust. 3 dyrektywy 2003/37/WE.

Artykuł 5

Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

Dyrektywa 74/346/EWG, zmieniona dyrektywami wymienionymi w załączniku II część A, traci moc, bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku II części B.

Odniesienia do uchylonej dyrektywy traktuje się jak odniesienia do niniejszej dyrektywy i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku III.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą dyrektywę stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 256 z 27.10.2007, s. 31.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z 25 września 2007 r. (Dz.U. C 219 E z 28.8.2008, s. 67) i decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r.

(3)  Dz.U. L 191 z 15.7.1974, s. 1.

(4)  Zob. załącznik II część A.

(5)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

1.   DEFINICJE

1.1.

„Lusterko wsteczne” oznacza każde urządzenie, którego celem jest dawanie wyraźnego odbicia widoku do tyłu, w polu widzenia określonym geometrycznie w ppkt 2.5, które, w rozsądnych granicach, nie jest przesłonięte przez części składowe ciągnika lub przez jego pasażerów. Dodatkowe lusterka i lusterka wsteczne przeznaczone do obserwowania narzędzi podczas pracy w polu nie muszą podlegać homologacji, ale muszą być umieszczone zgodnie z wymogami dotyczącymi montażu określonymi w ppkt 2.3.3–2.3.5.

1.2.

„Lusterko wsteczne wewnętrzne” oznacza urządzenie określone w ppkt 1.1, które znajduje się w kabinie lub na ramie ciągnika.

1.3.

„Lusterko wsteczne zewnętrzne” oznacza urządzenie określone w ppkt 1.1, które jest zamontowane na dowolnej części zewnętrznej karoserii ciągnika.

1.4.

„Klasa lusterek wstecznych” oznacza wszystkie lusterka mające jedną lub więcej cech wspólnych lub funkcji. Lusterka wsteczne wewnętrzne zgrupowane są w klasie I, lusterka wsteczne zewnętrzne w klasie II.

2.   WYMOGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

2.1.   Ogólne

2.1.1.

Ciągniki mogą być wyposażone jedynie w lusterka klasy I i II posiadające znak homologacji typu WE ustanowiony w dyrektywie 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia, zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG i uchylająca dyrektywę 71/127/EWG (1).

2.1.2.

Lusterka wsteczne muszą być zamontowane w taki sposób, aby nie zmieniały pozycji podczas normalnych warunków jazdy.

2.2.   Liczba

Wszystkie ciągniki są wyposażone w przynajmniej jedno lewe lusterko wsteczne zewnętrzne w państwach członkowskich, w których obowiązuje ruch prawostronny, oraz prawe w państwach członkowskich, w których obowiązuje ruch lewostronny.

2.3.   Położenie

2.3.1.

Lusterko wsteczne zewnętrzne musi być tak umieszczone, aby kierujący pojazdem, siedząc na siedzeniu kierowcy w normalnej pozycji roboczej, wyraźnie widział część drogi określoną w ppkt 2.5.

2.3.2.

Lusterko wsteczne zewnętrzne musi być widoczne przez tę cześć przedniej szyby, która wycierana jest przez wycieraczkę lub przez boczne okna, jeżeli ciągnik takie posiada.

2.3.3.

Lusterko wsteczne zewnętrzne nie może wystawać poza zewnętrzne nadwozie ciągnika lub ciągnika z przyczepą bardziej niż jest to konieczne do uzyskania pola widzenia określonego w ppkt 2.5.

2.3.4.

W przypadku gdy przy obciążonym ciągniku dolna krawędź lusterka wstecznego zewnętrznego znajduje się na wysokości poniżej 2 m nad ziemią, to lusterko wsteczne nie może wystawać więcej niż 0,20 m poza całkowitą szerokość ciągnika lub ciągnika z przyczepą mierzonego bez lusterek wstecznych.

2.3.5.

Z zastrzeżeniem wymogów określonych w ppkt 2.3.3 i 2.3.4 lusterka mogą wystawać poza dopuszczalną maksymalną szerokość ciągnika.

2.4.   Regulacja

2.4.1.

Musi istnieć możliwość regulacji każdego wewnętrznego lusterka wstecznego z miejsca kierowcy.

2.4.2.

Kierujący pojazdem musi mieć możliwość ustawienia zewnętrznego lusterka wstecznego nie opuszczając miejsca kierowcy. Lusterko jednakże może być blokowane w danej pozycji od zewnątrz.

2.4.3.

Wymogi określone w ppkt 2.4.2 nie mają zastosowania do zewnętrznych lusterek wstecznych, które po złożeniu są przywracane automatycznie do ich pierwotnej pozycji lub też mogą zostać do niej przywrócone bez użycia narzędzi.

2.5.   Widoczność

2.5.1.   Państwa członkowskie, w których obowiązuje ruch prawostronny

Widoczność lewego zewnętrznego lusterka wstecznego musi być taka, aby kierowca widział do tyłu przynajmniej tę płaską część drogi aż po horyzont, która znajduje się na lewo od płaszczyzny równoległej do pionowej wzdłużnej płaszczyzny symetrii ciągnika i która przechodzi przez najbardziej wysunięty na lewo punkt całkowitej szerokości ciągnika lub ciągnika z przyczepą.

2.5.2.   Państwa członkowskie, w których obowiązuje ruch lewostronny

Widoczność prawego zewnętrznego lusterka wstecznego musi być taka, aby kierowca widział do tyłu przynajmniej tę płaską część drogi aż po horyzont, która znajduje się na prawo od płaszczyzny równoległej do pionowej wzdłużnej płaszczyzny symetrii ciągnika, i która przechodzi przez najbardziej wysunięty na prawo punkt całkowitej szerokości ciągnika lub ciągnika z przyczepą.


(1)  Dz.U. L 25 z 29.1.2004, s. 1.


ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian

(o których mowa w art. 6)

Dyrektywa Rady 74/346/EWG

(Dz.U. L 191 z 15.7.1974, s. 1)

 

Dyrektywa Rady 82/890/EWG

(Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 45)

jedynie w odniesieniu do art. 1 ust. 1 dyrektywy 74/346/EWG

Dyrektywa 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 277 z 10.10.1997, s. 24)

jedynie w odniesieniu do art. 1 tiret pierwsze dyrektywy 74/346/EWG

Dyrektywa Komisji 98/40/WE

(Dz.U. L 171 z 17.6.1998, s. 28)

 

CZĘŚĆ B

Lista terminów transpozycji do prawa krajowego i stosowania

(o których mowa w art. 6)

Dyrektywa

Termin transpozycji

Data rozpoczęcia stosowania

74/346/EWG

2 stycznia 1976 r.

82/890/EWG

22 czerwca 1984 r.

97/54/WE

22 września 1998 r.

23 września 1998 r.

98/40/WE

30 kwietnia 1999 r. (1)


(1)  Zgodnie z art. 2 dyrektywy 98/40/WE:

„1.   Od dnia 1 maja 1999 r. państwa członkowskie nie mogą:

odmówić, w odniesieniu do typu ciągnika, udzielenia homologacji typu WE, wydania dokumentu określonego w art. 10 ust. 1 tiret trzecie dyrektywy 74/150/EWG lub udzielenia krajowej homologacji typu, lub

zakazać dopuszczenia do ruchu ciągników, jeżeli te ciągniki spełniają wymogi dyrektywy 74/346/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.

2.   Od dnia 1 października 1999 r. państwa członkowskie:

nie mogą już wydawać dokumentów określonych w art. 10 ust. 1 tiret trzecie dyrektywy 74/150/EWG w odniesieniu do typu ciągnika, który nie spełnia wymogów dyrektywy 74/346/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą,

mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu w odniesieniu do typu ciągnika, który nie spełnia wymogów dyrektywy 74/346/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.”.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Dyrektywa 74/346/EWG

Dyrektywa 98/40/WE

Niniejsza dyrektywa

Artykuł 1

 

Artykuł 1

 

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3 i 4

 

Artykuł 3 i 4

Artykuł 5 ust. 1

 

Artykuł 5 ust. 2

 

Artykuł 5

 

Artykuł 6

 

Artykuł 7

Artykuł 6

 

Artykuł 8

Załącznik

 

Załącznik I

 

Załącznik II

 

Załącznik III


Top