EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0966

2009/966/WE: Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniająca decyzje Komisji 2000/657/WE, 2001/852/WE, 2003/508/WE, 2004/382/WE i 2005/416/WE

OJ L 341, 22.12.2009, p. 14–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 127 P. 3 - 35

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/966/oj

22.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/14


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 listopada 2009 r.

przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniająca decyzje Komisji 2000/657/WE, 2001/852/WE, 2003/508/WE, 2004/382/WE i 2005/416/WE

(2009/966/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1 akapit drugi,

po zasięgnięciu opinii Komitetu ustanowionego art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 689/2008, Komisja, w imieniu Wspólnoty, decyduje o zezwoleniu na przywóz do Wspólnoty każdego z chemikaliów podlegających procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC).

(2)

Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wyznaczono do zapewnienia obsługi sekretarskiej dla funkcjonowania procedury PIC, ustanowionej przez Konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, zatwierdzonej przez Wspólnotę decyzją Rady 2006/730/WE z dnia 25 września 2006 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (3).

(3)

Komisja, działając jako wspólnie wyznaczony organ, zobowiązana jest do przekazywania, w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, decyzji w sprawie przywozu chemikaliów podlegających procedurze PIC do Sekretariatu Konwencji Rotterdamskiej.

(4)

Konieczne jest dokonanie przeglądu poprzednich decyzji w sprawie przywozu w odniesieniu do tlenku etylenu, fluoroacetamidu, HCH (mieszaniny izomerów), lindanu, metamidofosu, pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów, polibromowanych bifenyli (PBB), polichrowanych terfenyli (PCT), proszków do rozpylania zawierających połączenie benomylu, karbofuranu i tiuramu oraz związków rtęci w celu uwzględnienia rozszerzenia Wspólnoty z dniem 1 stycznia 2007 r. oraz zmian w regulacjach wspólnotowych, wprowadzonych od czasu ich przyjęcia.

(5)

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie tlenku etylenu na mocy dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (4) jest ograniczone do określonych obszarów zastosowania na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1451/2007 (5) w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE. Przywóz jest zatem dozwolony wyłącznie do tych określonych zastosowań. Państwa członkowskie decydują, które z zastosowań dozwolonych na mocy dyrektywy 98/8/WE dopuszczają na swoim terytorium.

(6)

Fluoroacetamid i pentachlorofenol oraz jego sole i estry nie są wymienione jako substancje czynne w załączniku I do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (6), ani w załączniku I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE, zatem stosowanie ich jako pestycydów jest zakazane. Przywóz fluoroacetamidu i pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów w celu stosowania jako pestycydy jest zatem zakazany.

(7)

Od dnia 1 lipca 2008 r. metamidofos nie jest już wymieniony w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, zatem państwa członkowskie muszą cofnąć wszystkie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające metamidofos; jednocześnie zakazuje się wszelkiego ich wprowadzania do obrotu. Ponadto metamidofosu nie wskazano ani nie zgłoszono w ramach wspólnotowego programu oceny istniejących substancji na mocy dyrektywy 98/8/WE, nie jest zatem dozwolone wprowadzanie go do obrotu w celu stosowania jako produkt biobójczy.

(8)

Produkcja, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie lindanu i HCH (mieszaniny izomerów) zostały zakazane rozporządzeniem (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającym dyrektywę 79/117/EWG (7), a odstępstwa przyznane na mocy wymienionego rozporządzenia wygasły z dniem 31 grudnia 2007 r. Wszelaki przywóz wymienionych chemikaliów jest zatem zakazany, począwszy od tej daty.

(9)

Produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie heksabromo-1,1'-bifenylu jest zakazane. Ponadto substancja ta należy do grupy polibromowanych bifenyli (PBB), które są wymienione w załączniku III do Konwencji rotterdamskiej i podlegają procedurze PIC.

(10)

Bułgaria i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 pozwala państwom członkowskim zezwalać na stosowanie polichlorowanych terfenyli (PCT) do określonych zastosowań na swoim terytorium, należy dokonać przeglądu decyzji w sprawie przywozu, tak aby uwzględnić krajowe prawodawstwo w wymienionych dwóch nowych państwach członkowskich.

(11)

Należy zatem zastąpić decyzje w sprawie przywozu tlenku etylenu, fluoroacetamidu, HCH (mieszaniny izomerów) lindanu, metamidofosu, pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów, PBB i PCT, ustanowione w decyzji Komisji 2000/657/WE z dnia 16 października 2000 r. przyjmującej wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2455/92 dotyczącego wywozu i przywozu niektórych niebezpiecznych chemikaliów (8), decyzji Komisji 2001/852/WE z dnia 19 listopada 2001 r. przyjmującej wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2455/92 dotyczącego wywozu i przywozu niektórych niebezpiecznych chemikaliów i zmieniającej decyzję 2000/657/WE (9), decyzji Komisji 2003/508/WE z dnia 7 lipca 2003 r. przyjmującej wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniającej decyzje 2000/657/WE i 2001/852/WE (10) oraz decyzji Komisji 2005/416/WE z dnia 19 maja 2005 r. przyjmującej wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniającej decyzje 2000/657/WE, 2001/852/WE i 2003/508/WE (11).

(12)

Benomyl nie jest wymieniony jako substancja czynna w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, ani w załączniku I, IA bądź IB do dyrektywy 98/8/WE, zatem stosowanie go jako pestycydu jest zakazane. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie jako pestycydy proszków do rozpylania zawierających połączenie benomylu, karbofuranu i tiuramu jest zatem zakazane. Należy zatem zastąpić decyzję w sprawie przywozu proszków do rozpylania zawierających połączenie benomylu, karbofuranu i tiuramu ustanowioną w decyzji Komisji 2004/382/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. przyjmującej wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (12).

(13)

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie jako środków ochrony roślin zawierających związki rtęci jako substancję aktywną jest zakazane na mocy dyrektywy Rady 79/117/WE z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (13). Ponadto wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych zawierających związki rtęci jest niedozwolone na mocy dyrektywy 98/8/WE. Należy zatem zastąpić decyzję w sprawie przywozu związków rtęci opublikowaną w okólniku X PIC.

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2000/657/WE, 2001/852/WE, 2003/508/WE, 2004/382/WE i 2005/416/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzje w sprawie przywozu lindanu, metamidofosu i pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów, zawarte w załączniku do decyzji 2000/657/WE, zastępuje się decyzjami w sprawie przywozu zawartymi w formularzach odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Decyzję w sprawie przywozu tlenku etylenu zawartą w załączniku I do decyzji 2001/852/WE zastępuje się decyzją w sprawie przywozu zawartą w formularzu odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Decyzję w sprawie przywozu polibromowanych bifenyli (PBB) zawartą w załączniku III do decyzji 2003/508/WE zastępuje się decyzją w sprawie przywozu zawartą w formularzu odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku III do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Decyzje w sprawie przywozu fluoroacetamidu, HCH (mieszaniny izomerów) i polichlorowanych terfenyli zawarte w załączniku I do decyzji 2005/416/WE zastępuje się decyzjami w sprawie przywozu zawartymi w formularzach odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku IV do niniejszej decyzji.

Artykuł 5

Tymczasową decyzję w sprawie przywozu proszków do rozpylania zawierających połączenie benomylu, karbofuranu i tiuramu zawartą w załączniku III do decyzji 2004/382/WE zastępuje się decyzją w sprawie przywozu zawartą w formularzu odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku V do niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Decyzję w sprawie przywozu związków rtęci opublikowaną w okólniku X PIC zastępuje się decyzją w sprawie przywozu zawartą w formularzu odpowiedzi dotyczącej przywozu, zawartym w załączniku VI do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 204 z 31.7.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 299 z 28.10.2006, s. 23.

(4)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(5)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

(6)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(7)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.

(8)  Dz.U. L 275 z 27.10.2000, s. 44.

(9)  Dz.U. L 318 z 4.12.2001, s. 28.

(10)  Dz.U. L 174 z 12.7.2003, s. 10.

(11)  Dz.U. L 147 z 10.6.2005, s. 1.

(12)  Dz.U. L 144 z 30.4.2004, s. 11.

(13)  Dz.U. L 33 z 8.2.1979, s. 36.


ZAŁĄCZNIK I

Zmienione decyzje w sprawie przywozu lindanu, metamidofosu i pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów, zastępujące poprzednie decyzje w sprawie przywozu zawarte w decyzji 2000/657/WE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Zmieniona decyzja w sprawie przywozu tlenku etylenu, zastępująca poprzednią decyzję w sprawie przywozu zawartą w decyzji 2001/852/WE

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

Zmieniona decyzja w sprawie przywozu polibromowanych bifenyli (PBB), zastępująca poprzednią decyzję w sprawie przywozu zawartą w decyzji 2003/508/WE

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IV

Zmieniona decyzja w sprawie przywozu fluoroacetamidu, HCH (mieszaniny izomerów) i polichlorowanych terfenyli (PCT), zastępująca poprzednią decyzję w sprawie przywozu zawartą w decyzji 2005/416/WE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK V

Zmieniona decyzja w sprawie przywozu proszków do rozpylania zawierających połączenie benomylu, karbofuranu i tiuramu, zastępująca poprzednią decyzję w sprawie przywozu zawartą w decyzji 2004/382/WE

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK VI

Zmieniona decyzja w sprawie przywozu związków rtęci zastępująca decyzję w sprawie przywozu opublikowaną w okólniku X PIC

Image

Image

Image


Top