Help Print this page 

Document 32009D0912

Title and reference
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 912/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii, podjętym przez kilka państw członkowskich (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  • In force
OJ L 257, 30.9.2009, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 253 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/912(1)/oj
Multilingual display
Text

30.9.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/12


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 912/2009/WE

z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii, podjętym przez kilka państw członkowskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 169 i art. 172 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) („siódmy program ramowy”) (3) przewiduje udział Wspólnoty w programach badawczo-rozwojowych podjętych przez kilka państw członkowskich, w tym udział w strukturach utworzonych w celu wykonania tych programów w rozumieniu art. 169 Traktatu.

(2)

Siódmy program ramowy określił szereg kryteriów identyfikacji obszarów inicjatyw podejmowanych na mocy art. 169: związek z celami Wspólnoty, jasne określenie realizowanego celu oraz jego związek z celami programu ramowego, obecność uprzednio istniejącej podstawy (istniejące lub planowane krajowe programy badawcze), europejska wartość dodana, masa krytyczna z uwzględnieniem rozmiaru oraz liczby uczestniczących programów, a także stopnia podobieństwa działań nimi objętych, oraz skuteczność art. 169 jako najodpowiedniejszego środka do osiągnięcia celów.

(3)

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (4) („program szczegółowy »Współpraca«”), zachęca do przekrojowego podejścia do tematów badawczych odnoszących się do jednego lub większej liczby tematów siódmego programu ramowego i określa w tym kontekście inicjatywę na mocy art. 169 w dziedzinie metrologii jako jedną z inicjatyw odpowiednich dla udziału Wspólnoty, w krajowych programach badawczych realizowanych wspólnie na podstawie art. 169 Traktatu.

(4)

Metrologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki stanowiącą podstawowy składnik nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Miarodajne i porównywalne wzorce jednostek miar oraz właściwe, poddane walidacji metody pomiarowe i badawcze leżą u podstaw rozwoju nauki oraz innowacji technologicznych, a tym samym mają znaczący wpływ na gospodarkę i jakość życia w Europie.

(5)

Obecnie wiele programów lub działań badawczo-rozwojowych podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie na poziomie krajowym w celu wsparcia badań i rozwoju w dziedzinie metrologii jest w niewystarczającym stopniu skoordynowanych na poziomie europejskim oraz nie umożliwiają one uzyskania niezbędnej masy krytycznej, której wymagają strategiczne obszary badań i rozwoju.

(6)

Kilka państw członkowskich zainteresowanych spójnym podejściem do dziedziny metrologii na poziomie europejskim oraz skutecznym działaniem podjęło inicjatywę ustanowienia wspólnego programu badawczo-rozwojowego pod nazwą „Europejski Program Badań Metrologicznych” („EMRP”) w celu odpowiedzi na rosnące w Europie zapotrzebowanie na nowatorskie rozwiązania metrologiczne, zwłaszcza w nowo powstających dziedzinach techniki, jako źródło innowacji, narzędzie badań naukowych oraz pomoc w kształtowaniu polityki.

(7)

W swoim programie prac na lata 2007–2008 dotyczącym realizacji programu szczegółowego „Współpraca” Komisja zapewniła wsparcie finansowe dla ERA-NET Plus w dziedzinie metrologii w celu ułatwienia przejścia od projektu ERA-NET „iMERA” do wspólnego programu badawczo-rozwojowego w dziedzinie metrologii, który ma zostać wdrożony na podstawie art. 169 Traktatu. Rezultatem było opracowanie EMRP, w którym określono najważniejsze wyzwania i działania podejmowane w ramach tego wspólnego programu.

(8)

EMRP ma na celu wsparcie rozwoju nauki i innowacji poprzez stworzenie niezbędnych ram prawnych i organizacyjnych dla europejskiej współpracy na szeroką skalę pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie badań metrologicznych w każdej dziedzinie techniki i przemysłu. Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz Zjednoczone Królestwo, jak również Norwegia, Szwajcaria i Turcja („uczestniczące państwa”) zgodziły się na koordynację i wspólną realizację działań mających na celu wniesienie wkładu do EMRP. Całkowitą wartość ich udziału szacuje się na co najmniej 200 mln EUR, z rezerwową zdolnością finansowania w wysokości 100 mln EUR w proponowanym okresie siedmiu lat.

(9)

W celu zwiększenia siły oddziaływania EMRP uczestniczące państwa zgodziły się na udział Wspólnoty w programie. Wspólnota powinna wziąć w nim udział poprzez wniesienie wkładu finansowego równoważnego wkładowi uczestniczących państw do wysokości 200 mln EUR w okresie trwania EMRP. Biorąc pod uwagę, że EMRP jest zgodny z celami naukowymi siódmego programu ramowego oraz że działania w dziedzinie metrologii mają charakter horyzontalny lub nie są bezpośrednio powiązane z dziesięcioma tematami, EMRP powinien być wspierany wspólnie w obrębie wszystkich odnośnych tematów.

(10)

Inne opcje finansowania mogą zostać udostępnione między innymi przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), zwłaszcza w ramach mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka opracowanego wspólnie z EBI i Komisją zgodnie z załącznikiem III do programu szczegółowego „Współpraca”.

(11)

Wsparcie finansowe Wspólnoty powinno być udzielane pod warunkiem określenia planu finansowego opartego na formalnych zobowiązaniach właściwych organów krajowych dotyczących wspólnej realizacji programów badawczo-rozwojowych i działań podjętych na poziomie krajowym oraz udziału w finansowaniu wspólnego wykonywania EMRP.

(12)

Wspólna realizacja krajowych programów badawczych wymaga ustanowienia lub istnienia specjalnej jednostki ds. realizacji przewidzianej w szczegółowym programie „Współpraca”. Uczestniczące państwa uzgodniły, że ta specjalna jednostka ds. realizacji będzie realizować EMRP. Specjalna jednostka ds. realizacji powinna otrzymać wkład finansowy Wspólnoty oraz zapewnić skuteczne wykonanie EMRP.

(13)

Wkład finansowy Wspólnoty powinien być uzależniony od zaangażowania środków przez uczestniczące państwa oraz faktycznego wniesienia przez nie wkładów finansowych.

(14)

Chociaż Wspólne Centrum Badawcze stanowi departament Komisji, jego instytuty dysponują możliwościami badawczymi mającymi związek z EMRP i powinny uczestniczyć w realizacji programu. Należy zatem określić rolę Wspólnego Centrum Badawczego w kontekście zakwalifikowania go do uczestnictwa, finansowania oraz udziału w zarządzaniu EMRP.

(15)

Wniesienie wkładu finansowego Wspólnoty jest uzależnione od zawarcia ogólnego porozumienia pomiędzy Komisją, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, a specjalną jednostką ds. realizacji, zawierającego szczegółowe postanowienia dotyczące wykorzystania wkładu Wspólnoty. To ogólne porozumienie powinno zawierać postanowienia niezbędne w celu zapewnienia ochrony interesów finansowych Wspólnoty.

(16)

Odsetki uzyskane z wkładu finansowego Wspólnoty powinny być uznawane za dochody przeznaczone na określony cel, zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5) („rozporządzenie finansowe”). Należy odpowiednio umożliwić zwiększenie przez Komisję maksymalnej wysokości wkładu Wspólnoty przewidzianej w niniejszej decyzji.

(17)

Wspólnota powinna mieć prawo do zmniejszenia, wstrzymania lub zaprzestania wnoszenia swojego wkładu finansowego w przypadku braku realizacji lub niewłaściwej, częściowej lub spóźnionej realizacji EMRP albo w przypadku, gdy uczestniczące państwa nie wezmą udziału, wezmą udział tylko w części lub wezmą udział z opóźnieniem w finansowaniu EMRP, na warunkach określonych w ogólnym porozumieniu, które ma zostać zawarte między Wspólnotą a specjalną jednostką ds. realizacji.

(18)

W celu skutecznej realizacji EMRP wsparcie finansowe powinno zostać przyznane uczestnikom projektów w ramach EMRP, wybranych na poziomie centralnym pod nadzorem specjalnej jednostki ds. realizacji w następstwie zaproszenia do składania wniosków. Takie wsparcie finansowe i związane z nim płatności powinny być przejrzyste i skuteczne.

(19)

Oceny wniosków powinni dokonywać na poziomie centralnym niezależni eksperci; za proces ten będzie odpowiedzialna specjalna jednostka ds. realizacji. Lista rankingowa powinna być zatwierdzana przez specjalną jednostkę ds. realizacji i powinna być wiążąca dla przydziału środków pochodzących z wkładu finansowego Wspólnoty oraz z budżetów krajowych przeznaczonych na projekty EMRP.

(20)

Zgodnie z rozporządzeniem finansowym i z rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6) („przepisy wykonawcze”), wkład finansowy Wspólnoty powinien być zarządzany w ramach pośredniego scentralizowanego zarządzania zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) i art. 56 rozporządzenia finansowego oraz art. 35, art. 38 ust. 2 i art. 41 przepisów wykonawczych.

(21)

Każde państwo członkowskie oraz każdy kraj stowarzyszony z siódmym programem ramowym powinien mieć możliwość przystąpienia do EMRP.

(22)

Zgodnie z celami siódmego programu ramowego udział w EMRP jakiegokolwiek innego kraju powinien być możliwy w przypadku, gdy udział taki jest przewidziany przez odpowiednią umowę międzynarodową, a Komisja, w imieniu Wspólnoty, oraz uczestniczące państwa członkowskie wyrażą na ten udział zgodę. Zgodnie z siódmym programem ramowym oraz z zasadami i warunkami określonymi w niniejszej decyzji Wspólnota powinna mieć prawo do uzgadniania warunków swojego wkładu finansowego do EMRP w odniesieniu do udziału w nim takich innych krajów.

(23)

Należy podjąć stosowne działania w celu zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, a także podjąć niezbędne kroki w celu odzyskania utraconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych środków zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (7), rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (8) oraz rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (9).

(24)

Istotne jest, aby działalność badawcza prowadzona na podstawie EMRP była zgodna z podstawowymi zasadami etycznymi, w tym z zasadami odzwierciedlonymi w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a także, aby uwzględniała problematykę płci i kwestie równości kobiet i mężczyzn.

(25)

Komisja powinna przeprowadzić śródokresową ocenę jakości i skuteczności realizacji EMRP oraz postępu w osiąganiu wyznaczonych celów, a także przeprowadzić ocenę końcową.

(26)

Specjalna jednostka ds. realizacji powinna zachęcać uczestników wybranych projektów EMRP do ogłaszania i upowszechniania ich wyników oraz do udostępniania tych informacji opinii publicznej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wspólnotowy wkład finansowy

1.   Wspólnota wnosi wkład finansowy do „Europejskiego Programu Badań Metrologicznych” („EMRP”) podjętego wspólnie przez Austrię, Belgię, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Hiszpanię, Niderlandy, Niemcy, Polskę, Portugalię, Republikę Czeską, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry, Włochy oraz Zjednoczone Królestwo, jak również Norwegię, Szwajcarię i Turcję („uczestniczące państwa”).

2.   Wspólnota wnosi wkład finansowy odpowiadający wkładowi uczestniczących państw, który nie przekracza jednak 200 mln EUR, i ma zostać wypłacony ze środków przyznanych w budżecie ogólnym Wspólnot Europejskich, na okres trwania siódmego programu ramowego, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku I i II, które stanowią integralną część niniejszej decyzji.

3.   Wkład finansowy Wspólnoty jest wypłacany łącznie ze środków przyznanych w budżecie na wszystkie odnośne tematy programu szczegółowego „Współpraca”.

Artykuł 2

Warunki dotyczące wkładu Wspólnoty

Wkład finansowy Wspólnoty jest uzależniony od:

a)

wykazania przez uczestniczące państwa, że EMRP opisany w załączniku I został skutecznie ustanowiony;

b)

formalnego ustanowienia specjalnej jednostki ds. realizacji posiadającej osobowość prawną, która odpowiada za realizację EMRP oraz za odbiór, przydział i monitorowanie wkładu finansowego Wspólnoty w ramach pośredniego scentralizowanego zarządzania zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) i art. 56 rozporządzenia finansowego oraz art. 35, art. 38 ust. 2 i art. 41 przepisów wykonawczych;

c)

ustanowienia odpowiedniego i skutecznego modelu zarządzania EMRP zgodnie z załącznikiem II;

d)

skutecznego prowadzenia w ramach EMRP działań opisanych w załączniku I przez specjalną jednostkę ds. realizacji, co obejmuje wystosowywanie zaproszeń do składania wniosków;

e)

zobowiązań każdego z uczestniczących państw do udziału w finansowaniu EMRP oraz zwiększenia tego udziału o wynoszącą 50 % rezerwową zdolność finansowania w celu sprostania ewentualnemu wysokiemu odsetkowi powodzenia wniosków uczestników z tych państw w projektach EMRP, jak również wypłaty wkładu finansowego beneficjentom;

f)

zgodności ze wspólnotowymi zasadami pomocy państwa, w szczególności zasadami określonymi we wspólnotowych zasadach ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (10);

g)

zapewnienia wysokiego poziomu doskonałości naukowej i przestrzegania zasad etycznych zgodnie z ogólnymi zasadami siódmego programu ramowego oraz uwzględnienia problematyki płci i równości kobiet i mężczyzn oraz trwałego rozwoju;

h)

sformułowania postanowień dotyczących praw własności intelektualnej powstających w wyniku działań prowadzonych w ramach EMRP oraz realizacji i koordynacji programów badawczo-rozwojowych, jak również działań podjętych na poziomie krajowym przez uczestniczące państwa w taki sposób, aby miały one na celu promowanie tworzenia takiej wiedzy oraz wspieranie szerokiego wykorzystywania i upowszechniania stworzonej wiedzy. Przyjęte podejście opiera się na wzorcu określonym przez rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (11) („zasady uczestnictwa w siódmym programie ramowym”).

Artykuł 3

Działania w ramach EMRP

1.   Podstawowa działalność w ramach EMRP polega na finansowaniu projektów EMRP obejmujących wielu partnerów ponadnarodowych i dotyczących badań, rozwoju technologicznego, szkoleń oraz upowszechniania wiedzy („projekty EMRP”). W związku z koncentracją zdolności w dziedzinie metrologii główna część projektów EMRP jest realizowana przez krajowe instytucje metrologiczne oraz instytucje desygnowane (a mianowicie specjalistyczne instytucje odpowiedzialne za określone krajowe wzorce i usługi powiązane, które nie wchodzą w zakres działalności krajowych instytucji metrologicznych) z uczestniczących państw.

2.   W celu zwiększenia i zróżnicowania zdolności w dziedzinie metrologii EMRP finansuje również programy grantów dla naukowców, które stanowią uzupełnienie projektów EMRP.

3.   Wybór projektów EMRP oraz przyznawanie grantów dla naukowców odbywa się poprzez zaproszenia do składania wniosków z poszanowaniem zasad równego traktowania, przejrzystości, niezależnej oceny, współfinansowania, finansowania nieprowadzącego do zysku oraz niedziałania prawa wstecz, o których mowa w art. 112 ust. 1 rozporządzenia finansowego, określonych w załączniku I do niniejszej decyzji.

4.   Podstawowymi kryteriami oceny projektów EMRP oraz przyznawania grantów dla naukowców są, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, kryteria art. 15 ust. 1 lit. a) i b) zasad uczestnictwa w siódmym programie ramowym. Podstawowe kryteria oceny zostają skonkretyzowane w zaproszeniu do składania wniosków. Dodatkowe kryteria mogą zostać wprowadzone, pod warunkiem że zostaną opublikowane w zaproszeniu do składania wniosków, nie mają charakteru dyskryminującego oraz nie przeważają nad podstawowymi kryteriami oceny.

5.   Dodatkowe informacje dotyczące realizacji działań EMRP podano w załączniku I.

Artykuł 4

Rola Wspólnego Centrum Badawczego

1.   Wspólne Centrum Badawcze Komisji może brać udział w EMRP oraz otrzymywać finansowanie w ramach EMRP, na warunkach porównywalnych z warunkami dotyczącymi krajowych instytucji metrologicznych uczestniczących państw.

2.   Zasoby własne Wspólnego Centrum Badawczego, które nie są objęte finansowaniem w ramach EMRP, nie są uznawane za wkład finansowy Wspólnoty objęty zakresem art. 1.

3.   Jako departament Komisji działający w imieniu Wspólnoty, instytut Wspólnego Centrum Badawczego odpowiedzialny za metrologię ma prawo do uczestnictwa w realizacji EMRP w obrębie specjalnej jednostki ds. realizacji jako obserwator bez prawa głosu.

Artykuł 5

Umowy między Wspólnotą a specjalną jednostką ds. realizacji

Szczegółowe uzgodnienia dotyczące zarządzania środkami i ich kontroli oraz ochrony interesów finansowych Wspólnot zostają określone w ogólnym porozumieniu i rocznych umowach finansowych, które są zawierane pomiędzy Komisją, w imieniu Wspólnoty, a specjalną jednostką ds. realizacji.

Ogólne porozumienie obejmuje w szczególności następujące postanowienia:

1)

określenie powierzonych zadań;

2)

warunki i szczegółowe uzgodnienia dotyczące realizacji zadań, włączając właściwe przepisy dotyczące rozgraniczenia obowiązków i organizowania kontroli, które mają być przeprowadzone;

3)

zasady odnoszące się do składania sprawozdań do Komisji, w sprawie sposobu realizacji zadań;

4)

warunki dotyczące zakończenia wykonywania zadań;

5)

szczegółowe uzgodnienia dotyczące kontroli Komisji;

6)

zasady dotyczące wykorzystania odrębnych rachunków bankowych oraz sposobu wykorzystania uzyskanych odsetek;

7)

postanowienia zapewniające widoczność działań wspólnotowych w odniesieniu do innej działalności specjalnej jednostki ds. realizacji;

8)

zobowiązanie do powstrzymania się od wszelkich czynności, które mogą powodować konflikt interesów w rozumieniu art. 52 ust. 2 rozporządzenia finansowego;

9)

postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej powstających w wyniku działań prowadzonych w ramach EMRP, o których mowa w art. 2;

10)

wykaz kryteriów, które należy stosować podczas ocen śródokresowych i końcowych, w tym kryteria, o których mowa w art. 13.

Artykuł 6

Odsetki od wkładu Wspólnoty

Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia finansowego, odsetki uzyskane z wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na EMRP są uznawane za dochody przeznaczone na określony cel. Maksymalna wysokość wkładu Wspólnoty, o której mowa w art. 1 ust. 2 niniejszej decyzji, może być odpowiednio zwiększona przez Komisję.

Artykuł 7

Zmniejszenie, wstrzymanie lub zaprzestanie wkładu finansowego Wspólnoty

W przypadku braku lub niewłaściwej, częściowej albo spóźnionej realizacji EMRP Wspólnota może zmniejszyć lub wstrzymać swój wkład finansowy lub zaprzestać jego wnoszenia zgodnie z rzeczywistą realizacją EMRP.

W przypadku gdy uczestniczące państwa nie biorą udziału albo biorą udział tylko w części lub biorą udział z opóźnieniem w finansowaniu EMRP, Wspólnota może zmniejszyć swój wkład finansowy zgodnie z rzeczywistą wysokością finansowania ze środków publicznych przyznanych przez uczestniczące państwa na warunkach określonych w ogólnym porozumieniu, które zostanie zawarte między Wspólnotą a specjalną jednostką ds. realizacji.

Artykuł 8

Ochrona interesów finansowych Wspólnot przez uczestniczące państwa

W ramach realizacji EMRP uczestniczące państwa podejmują wszelkie środki prawne, regulacyjne, administracyjne lub inne środki niezbędne do ochrony interesów finansowych Wspólnot. W szczególności uczestniczące państwa przyjmują konieczne środki zapewniające pełne odzyskanie kwot należnych Wspólnocie, zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego i art. 38 ust. 2 przepisów wykonawczych.

Artykuł 9

Kontrola Trybunału Obrachunkowego

Komisja i Trybunał Obrachunkowy są uprawnione do przeprowadzania, poprzez swoich urzędników lub przedstawicieli, wszelkich kontroli i inspekcji potrzebnych do zapewnienia właściwego zarządzania funduszami wspólnotowymi i ochrony interesów finansowych Wspólnot przed wszelkimi nadużyciami finansowymi lub nieprawidłowościami. W tym celu uczestniczące państwa lub specjalna jednostka ds. realizacji we właściwym czasie udostępniają Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu wszystkie istotne dokumenty.

Artykuł 10

Wymiana informacji

Komisja przekazuje wszystkie istotne informacje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu. Wzywa się uczestniczące państwa do przekazywania Komisji, za pośrednictwem specjalnej jednostki ds. realizacji, wszelkich dodatkowych informacji wymaganych przez Parlament Europejski, Radę oraz Trybunał Obrachunkowy, dotyczących zarządzania finansami specjalnej jednostki ds. realizacji, które są zgodne z ogólnymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w art. 13.

Artykuł 11

Udział dodatkowych państw członkowskich i krajów stowarzyszonych

Każde państwo członkowskie oraz każdy kraj stowarzyszony z siódmym programem ramowym może przystąpić do EMRP zgodnie z kryteriami określonymi w art. 2 lit. e) i f) niniejszej decyzji oraz jest traktowany jako uczestniczące państwo.

Artykuł 12

Udział innych krajów trzecich

Uczestniczące państwa oraz Komisja mogą wyrazić zgodę na udział każdego innego kraju pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w art. 2 lit. e) oraz pod warunkiem, że taki udział jest przewidziany przez odpowiednią umowę międzynarodową. Uczestniczące państwa oraz Komisja określają warunki, na jakich podmioty prawne z siedzibą w takim kraju oraz osoby w nim zamieszkujące są uprawnione do finansowania w ramach EMRP.

Artykuł 13

Roczne sprawozdania i ocena

Roczne sprawozdanie dotyczące siódmego programu ramowego przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 173 Traktatu zawiera sprawozdanie z działań podjętych w ramach EMRP.

Komisja przeprowadza śródokresową ocenę EMRP trzy lata po rozpoczęciu EMRP. Ocena ta obejmuje postęp w realizacji celów określonych w załączniku I, jak również zalecenia EMRP dotyczące najwłaściwszych sposobów dalszego pogłębiania integracji, poprawy jakości i skuteczności realizacji, w tym integracji naukowej, integracji zarządzania i integracji finansowej oraz kwestię, czy poziom wkładu finansowego uczestniczących państw jest odpowiedni w świetle potencjalnego zapotrzebowania zgłoszonego przez ich różne krajowe środowiska naukowe.

Komisja przekazuje wyniki tej oceny, wraz z uwagami oraz, tam gdzie jest to stosowne, wnioskami dotyczącymi zmiany niniejszej decyzji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Z chwilą zakończenia udziału Wspólnoty w EMRP, jednak nie później niż w 2017 r., Komisja – przy pomocy niezależnej grupy ekspertów – przeprowadza ostateczną ocenę ogólnych, szczegółowych oraz operacyjnych celów EMRP.

Grupa ta opiera swoją ocenę między innymi na następujących wskaźnikach:

a)

osiągnięciach naukowych projektów i przyznawanych grantów określanych na podstawie liczby publikacji, patentów i innych wskaźników rezultatów naukowych;

b)

stopniu uczestnictwa zewnętrznych naukowców i instytucji badawczych w programie;

c)

zwiększeniu zdolności w zakresie metrologii państw członkowskich i krajów stowarzyszonych z siódmym programem ramowym, których programy metrologiczne są na wczesnym stadium rozwoju;

d)

liczbie i jakości działań szkoleniowych;

e)

liczbie i jakości działań związanych z komunikacją i rozpowszechnianiem metrologii.

Wyniki ostatecznej oceny są przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 15

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 września 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 25 marca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r.

(3)  Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86.

(5)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(6)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.

(7)  Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1.

(8)  Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2.

(9)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.

(10)  Dz.U. C 323 z 30.12.2006, s. 1.

(11)  Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Opis celów i działań w ramach Europejskiego Programu Badań Metrologicznych (EMRP)

I.   CELE

We współczesnej gospodarce światowej metrologia wnosi znaczący wkład w rozwój technologiczny i gospodarczy wielu narodów świata. Badania metrologiczne są potrzebne, aby rozwiązywać problemy społeczne, a przykłady takich badań mają wpływ na dziedziny takie, jak przestrzeń, w tym nawigacja satelitarna, ochrona, ochrona zdrowia, branża półprzewodnikowa oraz zmiany klimatu. Badania metrologiczne przynoszą znaczne korzyści publiczne oraz leżą u podstaw regulacyjnych i normalizacyjnych działań rządów. Metrologia jest dziedziną mało widoczną dla opinii publicznej, jednak o podstawowym znaczeniu dla sprawności nowoczesnego handlu i komunikacji. Brak jednolitych i dokładnych miar oraz wag może utrudniać dostęp do rynków. Wszystkie światowe mocarstwa gospodarcze dostrzegają niezwykle ważną rolę badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie metrologii dla długoterminowego wzrostu gospodarczego krajów rozwiniętych.

Wiele krajów tradycyjnie nadaje badaniom metrologicznym wysoki priorytet. Kraje europejskie realizują jednak krajowe programy badań metrologicznych w całkowitej izolacji, a państwa członkowskie UE nie są w stanie samodzielnie stworzyć jednolitego, w pełni zintegrowanego Europejskiego Programu Badań Metrologicznych (EMRP). Krajowe instytucje metrologiczne (KIM), przy wsparciu instytucji desygnowanych (ID), realizują krajowe programy badań metrologicznych, wykorzystując finansowanie instytucjonalne ze strony administracji centralnej lub ministerstw. Europejskie środowisko naukowe zajmujące się metrologią jest wyspecjalizowaną społecznością, luźno jedynie powiązaną z organizacjami badawczymi czy środowiskiem akademickim. Jest ono w znacznej mierze rozproszone, obejmuje kilka centrów światowej doskonałości, które odniosłyby korzyści dzięki szerokiej konkurencji na skalę międzynarodową. Wyraźnie widać dublowanie prowadzonych badań.

Prawo Wspólnoty do działania w tej dziedzinie określone jest w kilku artykułach Traktatu przewidujących koordynację i współpracę w zakresie badań między państwami członkowskimi a Wspólnotą. Artykuł 165 stanowi, że „Wspólnota i państwa członkowskie koordynują swoje działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego, tak aby zapewnić wzajemną spójność polityk krajowych i polityki wspólnotowej”. Artykuł 169 wzywa Wspólnotę do uwzględnienia możliwości udziału w programach badawczo-rozwojowych podjętych przez kilka państw członkowskich. Działanie wspólnotowe wydaje się być w pełni uzasadnione, gdyż jest mało prawdopodobne, aby państwa członkowskie były w stanie rozwiązać te problemy, działając osobno.

EMRP zintegruje krajowe programy dwudziestu dwóch uczestniczących państw w postaci jednolitego wspólnego programu badawczego oraz wesprze w szczególności cele europejskich krajowych systemów pomiarowych. Celami EMRP są przyspieszenie rozwoju, walidacji i wykorzystania nowych technik pomiarowych, wzorców, procesów, instrumentów, materiałów odniesienia oraz wiedzy w celu wprowadzania innowacji w przemyśle i handlu, poprawy jakości danych wykorzystywanych w nauce i przemyśle oraz przy kształtowaniu polityki, a także pomocy przy opracowywaniu i wdrażaniu dyrektyw oraz rozporządzeń.

EMRP osiągnie powyższe cele w następujący sposób:

a)

mobilizując doskonałość w dziedzinie badań metrologicznych – tworząc konkurencyjne wspólne projekty badawcze, tj. projekty EMRP, wykorzystujące dostateczną masę krytyczną sieci KIM oraz ID z uczestniczących państw w celu rozwiązania najważniejszych europejskich problemów w zakresie metrologii;

b)

otwierając system na najwyższej klasy badania naukowe – zwiększając udział szerszego europejskiego środowiska naukowego dzięki grantom dla naukowców;

c)

rozwijając zdolności – zwiększając zdolności europejskiego środowiska naukowego zajmującego się metrologią poprzez stypendia wspierające mobilność naukowców przyznawane krajom członkowskim EURAMET, których zdolności badawcze w dziedzinie metrologii są ograniczone.

EMRP jest uzupełnieniem realizowanych obecnie programów oraz działań krajowych ukierunkowanych na priorytety czysto krajowe.

Inicjatywa EMRP zmierza do ujednolicenia i integracji odpowiednich krajowych działań w dziedzinie badań metrologicznych w celu ustanowienia wspólnego programu badawczego zintegrowanego pod względem naukowym, zarządczym i finansowym, który znacząco przyczyni się do stworzenia europejskiej przestrzeni badawczej i będzie stanowić wkład w zawartą w strategii lizbońskiej koncepcję Europy jako „najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie opartej na wiedzy”. Integrację naukową osiąga się poprzez wspólne określanie i realizowanie działań w ramach EMRP. Integrację zarządczą osiąga się poprzez wykorzystanie EURAMET e.V., stowarzyszenia o celu niedochodowym utworzonego na mocy prawa niemieckiego, jako specjalnej jednostki ds. realizacji z zastrzeżeniem szczegółowych uzgodnień zawartych w załączniku II.

Integracja finansowa zakłada, że uczestniczące państwa skutecznie zobowiążą do wniesienia wkładu w finansowanie EMRP, udzielając krajowego finansowania wszystkim kwalifikującym się uczestnikom wybranych projektów EMRP z krajowych budżetów przeznaczonych na EMRP, w razie potrzeby wykorzystując rezerwową zdolność finansowania stanowiącą 50 % powyższych budżetów, oraz, oprócz pełnego finansowania kosztów bieżących EMRP, wnosząc wkład „gotówkowy” do wspólnej puli w celu sfinansowania grantów wspierających doskonałość i mobilność naukowców. Kolejnym elementem integracji finansowej jest ujednolicone podejście do kosztów kwalifikowalnych, oparte na zasadach siódmego programu ramowego.

II.   DZIAŁANIA

Głównym obszarem działalności EMRP są wspólne działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego w czterech obszarach:

A.   Podstawowa działalność jest oparta na obejmujących wielu partnerów ponadnarodowych projektach EMRP dotyczących badań, rozwoju technologicznego, szkoleń oraz upowszechniania wiedzy. W związku z koncentracją zdolności w dziedzinie metrologii, główna część projektów EMRP jest realizowana przez KIM oraz ID z uczestniczących państw.

B.   W celu zwiększenia i zróżnicowania zdolności w dziedzinie metrologii ustanawia się trzy programy grantów:

B1.   W celu zwiększenia liczby organizacji o zdolnościach ściśle związanych z metrologią, organizacjom lub osobom z szerszego środowiska naukowego z państw członkowskich oraz krajów stowarzyszonych z siódmym programem ramowym, które są w stanie w znacznym stopniu przyczynić się do działalności badawczej prowadzonej w ramach wspólnego programu, udostępnione zostają granty wspierające doskonałość naukowców. Każda spośród wybranych organizacji lub osób jest związana z projektem EMRP.

B2.   W celu rozwinięcia zdolności poszczególnych osób w dziedzinie metrologii dzięki mobilności, granty wspierające mobilność naukowców zostają udostępnione:

1)

naukowcom z KIM lub ID uczestniczących państw;

2)

naukowcom korzystającym, indywidualnie lub za pośrednictwem swojej organizacji, z grantu wspierającego doskonałość naukowców; oraz

3)

naukowcom z krajów członkowskich EURAMET nieuczestniczących w EMRP, które obecnie nie dysponują zdolnościami badawczymi w dziedzinie metrologii lub dysponują nimi w ograniczonym zakresie.

Powyższe granty wspierające mobilność naukowców umożliwiają naukowcom pobyt w KIM lub ID uczestniczącym w projekcie EMRP lub w organizacji korzystającej z grantu wspierającego doskonałość naukowców.

B3.   W celu zapewnienia trwałości współpracy między KIM oraz ID z uczestniczących państw i przygotowania następnej generacji doświadczonych naukowców w dziedzinie metrologii, naukowcom z KIM oraz ID uczestniczących państw, którzy znajdują się na wczesnym etapie kariery, zostają udostępnione granty wspierające mobilność naukowców na wczesnym etapie kariery, które mają im umożliwić pobyt w KIM lub ID, w organizacji korzystającej z grantu wspierającego doskonałość naukowców lub w innej organizacji uczestniczącej na własny koszt w projekcie badawczym EMRP.

Działania te zostają, tam gdzie jest to stosowne, wsparte współpracą z innymi właściwymi i zainteresowanymi organizacjami w Europie lub poza jej terytorium, które uczestniczą w nich na zasadzie samofinansowania.

Ponadto w ograniczonym zakresie wspierane są szersze działania w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów w celu promowania EMRP i zwiększenia jego skutków. Działania te obejmują w razie potrzeby utrzymanie i uaktualnianie zidentyfikowanych obszarów badań EMRP poprzez działania takie, jak warsztaty oraz kontakty z innymi właściwymi zainteresowanymi stronami w Europie i poza jej terytorium.

III.   REALIZACJA DZIAŁAŃ

Wybór projektów EMRP oraz przyznawanie grantów wspierających doskonałość i mobilność naukowców odbywa się poprzez okresowe zaproszenia do składania wniosków. Orientacyjny harmonogram zakłada wystosowywanie zaproszeń do składania wniosków w odstępach od 12 do 18 miesięcy w ciągu okresu trwającego maksymalnie siedem lat. Przyznawanie grantów wspierających mobilność naukowców na wczesnym etapie kariery odbywa się poprzez stałe zaproszenie do składania wniosków.

A.   Projekty EMRP

a)

Zaproszenie do przedstawienia potencjalnych tematów badawczych projektów EMRP (etap 1):

Każde zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów EMRP jest poprzedzone identyfikacją tematów tego zaproszenia zgodnie z określoną poniżej procedurą. Po pierwsze, Komitet EMRP (zob. załącznik II), w konsultacji z Komisją, identyfikuje części działalności badawczej uwzględnionej w EMRP stanowiące temat zaproszenia do składania wniosków. Po drugie, środowisko naukowe – dowolne zainteresowane osoby lub organizacje – zostaje zaproszone w drodze zamówienia publicznego do przedstawienia sugestii dotyczących potencjalnych tematów badawczych. Po trzecie, Komitet EMRP zgodnie wyłania najlepsze otrzymane potencjalne tematy badawcze. Komitet EMRP może zmieniać, dzielić lub łączyć otrzymane tematy oraz wprowadzać nowe tematy w celu optymalizacji zaproszenia do składania wniosków w etapie 2. Komitet EMRP zapewnia, że ostateczne tematy badawcze nie pozwalają na ustalenie ich pierwotnych autorów, a tym samym są anonimowe.

b)

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów EMRP (etap 2):

Po wyborze tematów badawczych EURAMET e.V. publikuje zaproszenie do składania wniosków oraz wzywa zespoły badawcze z KIM i ID uczestniczących państw do tworzenia konsorcjów i przedstawiania wniosków dotyczących projektów.

Zaproszenie do składania wniosków pozostaje otwarte przez co najmniej dwa miesiące.

EURAMET e.V. ocenia każdy otrzymany wniosek przy pomocy co najmniej trzech niezależnych ekspertów wyznaczonych przez siebie na podstawie kryteriów określonych w zasadach uczestnictwa w siódmym programie ramowym. Eksperci tworzą listę rankingową, która jest wiążąca dla przydziału funduszy wspólnotowych i krajowych.

W przypadku projektów EMRP obowiązują następujące podstawowe kryteria oceny:

(i)

doskonałość naukowa lub techniczna;

(ii)

znaczenie dla celów EMRP;

(iii)

potencjalny wpływ poprzez wspieranie rozwoju, upowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektów;

(iv)

jakość oraz skuteczność realizacji i zarządzania.

Podstawowe kryteria oceny zostają skonkretyzowane w zaproszeniu do składania wniosków. Dodatkowe kryteria mogą zostać wprowadzone, pod warunkiem że zostaną opublikowane w zaproszeniu do składania wniosków, nie mają charakteru dyskryminującego oraz nie przeważają nad podstawowymi kryteriami oceny.

Dowolne konsorcjum przedstawiające wniosek dotyczący projektu EMRP może obejmować jakikolwiek inny europejski lub pozaeuropejski podmiot niekwalifikujący się do finansowania, pod warunkiem że wspomniany podmiot może w realistyczny sposób zapewnić zasoby potrzebne dla jego udziału.

Konsorcjum przedstawiające wniosek dotyczący projektu EMRP może już na tym etapie uwzględnić w swoim wniosku wniosek dotyczący przyznania grantu wspierającego doskonałość naukowców, pod warunkiem że przyczyni się to do zyskania przez projekt niezbędnej wartości naukowej. W takim przypadku ocena wniosku o grant wspierający doskonałość naukowców stanowi część ogólnej oceny projektu. Wybór projektu do finansowania oznacza automatycznie przyznanie takiego grantu.

Rada ds. Badań Naukowych EURAMET e.V., o której mowa w załączniku II, przedstawia niezależne stanowisko dotyczące ogólnych wyników oceny zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów EMRP (etapy 1 oraz 2), lecz nie poszczególnych projektów EMRP. Stanowisko to zostaje w stosowny sposób uwzględnione przez EURAMET e.V. podczas kolejnych zaproszeń do składania wniosków.

B.   Zaproszenie do składania wniosków dotyczących grantów wspierających doskonałość naukowców oraz grantów wspierających mobilność naukowców (etap 3)

Publikacji listy wybranych wniosków dotyczących projektów EMRP towarzyszy zaproszenie szerszego środowiska naukowego do wzięcia udziału w projektach EMRP za pośrednictwem grantów wspierających doskonałość naukowców lub grantów wspierających mobilność naukowców.

Każde konsorcjum realizujące projekt EMRP zostaje zaproszone (chyba że wcześniej złożyło wniosek dotyczący grantów dla naukowców i wspierających doskonałość, składając wniosek dotyczący projektu EMRP, jak zostało to opisane w akapicie siódmym sekcji A lit. b)) do wystosowania, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie umowy dotyczącej projektu EMRP, zaproszenia do składania wniosków w celu identyfikacji potencjalnych beneficjentów oraz złożenia do EURAMET e.V. wniosku o przyznanie im grantu wspierającego doskonałość lub mobilność naukowców. Orientacyjny podział finansowania EMRP zostaje skalkulowany tak, że średnio na każdy projekt EMRP przypada co najmniej jeden grant wspierający doskonałość lub mobilność naukowców. Nie jest to jednak wiążące zobowiązanie, a ten rodzaj grantów jest przyznawany w bardzo elastyczny sposób.

Konsorcjum realizujące projekt EMRP publikuje zaproszenie do składania wniosków w co najmniej jednym międzynarodowym czasopiśmie oraz w krajowych gazetach w trzech różnych uczestniczących państwach. Jest również odpowiedzialne za powszechne informowanie o zaproszeniu, wykorzystując określone nośniki informacji, przede wszystkim strony internetowe siódmego programu ramowego, prasę specjalistyczną, broszury oraz krajowe punkty kontaktowe utworzone przez państwa członkowskie i kraje stowarzyszone z siódmym programem ramowym. Ponadto publikacja i informacja o zaproszeniu do składania wniosków są zgodne z wszelkimi instrukcjami i wytycznymi wydanymi przez EURAMET e.V. Konsorcjum informuje EURAMET e.V. o zaproszeniu i jego treści co najmniej 30 dni przed przewidywaną datą jego publikacji. EURAMET e.V. bada zgodność zaproszenia z odpowiednimi zasadami, instrukcjami i wytycznymi.

Zaproszenie do składania wniosków pozostaje otwarte przez co najmniej pięć tygodni.

Konsorcjum realizujące projekt EMRP ocenia otrzymane wnioski przy pomocy co najmniej dwóch niezależnych ekspertów wyznaczonych przez siebie na podstawie zasad uczestnictwa w siódmym programie ramowym.

W przypadku wniosków obowiązują następujące podstawowe kryteria oceny:

(i)

doskonałość naukowa lub techniczna;

(ii)

znaczenie dla celów projektu EMRP;

(iii)

jakość i zdolność wnioskodawcy do realizacji projektu oraz jego potencjał dalszego rozwoju;

(iv)

jakość zaproponowanego działania pod względem szkolenia naukowców lub transferu wiedzy.

Podstawowe kryteria oceny zostają skonkretyzowane w zaproszeniu do składania wniosków. Dodatkowe kryteria mogą zostać wprowadzone, pod warunkiem że zostaną opublikowane w zaproszeniu do składania wniosków, nie mają charakteru dyskryminującego oraz nie przeważają nad podstawowymi kryteriami oceny.

Konsorcjum realizujące projekt EMRP składa do EURAMET e.V. wniosek o przyznanie grantu beneficjentowi oraz przedstawia sprawozdanie dotyczące zarządzania zaproszeniem do składania wniosków, w tym sposobu jego publikacji oraz nazwisk i afiliacji ekspertów uczestniczących w ocenie. W ciągu 45 dni od otrzymania wniosku EURAMET e.V. przyznaje grant lub odmawia jego przyznania, jeżeli wybór został dokonany niezgodnie z odpowiednimi zasadami, instrukcjami i wytycznymi.

EURAMET e.V. wzywa kraje europejskie, które nie dysponują zdolnościami badawczymi w dziedzinie metrologii lub dysponują nimi w ograniczonym zakresie, do zachęcania swoich instytutów badawczych i uczelni, aby składały wnioski o granty wspierające mobilność naukowców jako jeden ze sposobów rozwijania swoich zdolności badawczych w dziedzinie metrologii.

C.   Granty wspierające mobilność naukowców na wczesnym etapie kariery

EURAMET e.V. wystosowuje stale otwarte zaproszenie do składania wniosków o granty wspierające mobilność naukowców na wczesnym etapie kariery i publikuje je w co najmniej jednym międzynarodowym czasopiśmie oraz w krajowych gazetach w trzech różnych uczestniczących państwach. Ponosi również odpowiedzialność za powszechne informowanie o zaproszeniu do składania wniosków, wykorzystując określone nośniki informacji, przede wszystkim strony internetowe siódmego programu ramowego, prasę specjalistyczną, broszury oraz krajowe punkty kontaktowe utworzone przez państwa członkowskie i kraje stowarzyszone z siódmym programem ramowym.

Wnioski są składane przez naukowców oraz organizacje wysyłające i przyjmujące (KIM, ID lub inne organizacje uczestniczące w projekcie EMRP). Orientacyjny podział finansowania zostaje skalkulowany tak, że średnio na każdy projekt EMRP przypada co najmniej jeden grant wspierający mobilność naukowców na wczesnym etapie kariery. Nie jest to jednak wiążące zobowiązanie, a ten rodzaj grantów jest przyznawany w bardzo elastyczny sposób. EURAMET e.V. dokonuje oceny otrzymanych wniosków.

Obowiązują następujące podstawowe kryteria oceny:

(i)

doskonałość naukowa lub techniczna;

(ii)

znaczenie dla celów projektu EMRP;

(iii)

jakość i zdolność wnioskodawcy do realizacji projektu oraz jego potencjał dalszego rozwoju;

(iv)

jakość zaproponowanego działania pod względem szkolenia naukowców lub transferu wiedzy.

Podstawowe kryteria oceny zostają skonkretyzowane w zaproszeniu do składania wniosków. Dodatkowe kryteria mogą zostać wprowadzone, pod warunkiem że zostaną opublikowane w zaproszeniu do składania wniosków, nie mają charakteru dyskryminującego oraz nie przeważają nad podstawowymi kryteriami oceny.

EURAMET e.V. dąży do ustalenia w każdym roku dwóch terminów końcowych, w których granty zostają przyznane w drodze uproszczonej procedury opartej na opinii co najmniej dwóch niezależnych ekspertów w przypadku każdego wniosku, którzy poddali dyskusji wszystkie wnioski i dokonali ich oceny.

D.   Tabela podsumowująca

Rodzaje finansowania

Kwalifikujące się organizacje (1)

Kwalifikujące się kraje

Kryteria oceny

A.

Projekt EMRP (konsorcjum)

KIM oraz ID

Państwa uczestniczące w EMRP

Artykuł 15 ust. 1 lit. a) zasad uczestnictwa w siódmym programie ramowym

B1.

Granty wspierające doskonałość naukowców

 

Od:

1)

wszelkich organizacji poza KIM lub ID; albo

2)

niezależnego naukowca

 

Na rzecz:

projektu EMRP w KIM lub ID

Państwa członkowskie i państwa stowarzyszone z siódmym programem ramowym

Artykuł 15 ust. 1 lit. b) zasad uczestnictwa w siódmym programie ramowym

B2.

Granty wspierające mobilność naukowców

 

Od:

1)

KIM oraz ID; lub

2)

organizacji korzystającej z grantu wspierającego doskonałość naukowców;

3)

naukowców z krajów członkowskich EURAMET nieuczestniczących w EMRP, które obecnie nie dysponują zdolnościami badawczymi w dziedzinie metrologii lub dysponują nimi w ograniczonym zakresie

 

Na rzecz:

1)

KIM oraz ID; lub

2)

organizacji korzystającej z grantu wspierającego doskonałość naukowców

Państwa członkowskie i państwa stowarzyszone z siódmym programem ramowym

Artykuł 15 ust. 1 lit. b) zasad uczestnictwa w siódmym programie ramowym

B3.

Granty wspierające mobilność naukowców na wczesnym etapie kariery

 

Od:

KIM oraz ID

 

Na rzecz:

1)

KIM oraz ID; lub

2)

innych organizacji uczestniczących w projekcie EMRP (konsorcjum)

Państwa uczestniczące w EMRP

Artykuł 15 ust. 1 lit. b) zasad uczestnictwa w siódmym programie ramowym

IV.   MECHANIZM FINANSOWANIA

A.   Finansowanie na poziomie programu

EMRP jest finansowany przez uczestniczące państwa i Wspólnotę.

Uczestniczące państwa określają wieloletni plan finansowy w celu uczestniczenia w EMRP i wniesienia wkładu w finansowanie działań podejmowanych w jego ramach. Wkłady krajowe mogą pochodzić z istniejących lub nowo ustanowionych programów, jeżeli są one zgodne z zasadami najwyższej jakości metrologii finansowanej ze środków publicznych. Oprócz podstawowego wymogu dotyczącego finansowania (budżetu przeznaczonego na EMRP), każde uczestniczące państwo identyfikuje rezerwową zdolność finansowania stanowiącą 50 % wspomnianego wymogu w celu zapewnienia elastyczności w działaniu EMRP w całym okresie jego trwania oraz zgodności z listą rankingową. Finansowanie EMRP wiąże się przede wszystkim ze zobowiązaniem się do wniesienia wkładu w finansowanie uczestników wybranych projektów EMRP z krajowych budżetów przeznaczonych na EMRP oraz, oprócz pełnego finansowania kosztów bieżących EMRP, wniesienia wkładu „gotówkowego”, z limitami w stosunku do budżetów przeznaczonych na EMRP, do wspólnej puli w celu sfinansowania grantów dla naukowców.

Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w EMRP jest obliczany jako równowartość rzeczywistego wkładu finansowego uczestniczących państw (z wyłączeniem kosztów bieżących przekraczających 16 mln EUR oraz rezerwowej zdolności finansowania) i wynosi maksymalnie 200 mln EUR. Ponieważ koszty bieżące zostały uwzględnione przy obliczaniu równowartości wkładu, muszą one zostać uzasadnione przez EURAMET e.V.

Wkład finansowy Wspólnoty nie może zostać wykorzystany w celu pokrycia kosztów bieżących EURAMET e.V.

B.   Orientacyjny podział finansowania

Suma całkowita: 400 mln EURO (+ 100 mlnEUR rezerwowej zdolności finansowania)

Rodzaj działania

Wspólnota

200 mln EUR

Uczestniczące państwa

200 mln EUR

Razem

400 mln EUR

 

%

mln EUR

%

mln EUR

%

mln EUR

Moduł wniosków dotyczących projektów EMRP (część A)

82 %

164

90 %

180

86 %

344

Moduł wniosków dotyczących grantów dla naukowców (część B. finansowanie do 100 %

18 %

36

2 %

4

10 %

40

B1.

Granty wspierające doskonałość naukowców

 

 

 

 

7,5 %

30

B2.

Granty wspierające mobilność naukowców

 

 

 

 

1,5 %

6

B3.

Granty wspierające mobilność naukowców na wczesnym etapie kariery

 

 

 

 

1,0 %

4

Koszty bieżące (część C)

8 %

16 (2)

4 %

16

Razem

100 %

200

100 %

200

100 %

400

C.   Finansowanie projektów EMRP i grantów dla naukowców

Przydział funduszy z budżetów krajowych przeznaczonych na EMRP i z wkładu Wspólnoty w projekty EMRP jest dokonywany zgodnie z kolejnością na zatwierdzonej liście rankingowej.

Wkład finansowy przeznaczony dla uczestników tych projektów EMRP obliczany jest według kosztów kwalifikowalnych zgodnie z definicją w zasadach uczestnictwa w siódmym programie ramowym. W razie wyczerpania budżetu przeznaczonego na EMRP w wyniku wysokiego odsetka powodzenia wniosków KIM oraz ID z danego uczestniczącego państwa wspomniane uczestniczące państwo wykorzystuje rezerwową zdolność finansowania wynoszącą 50 % jego budżetu przeznaczonego na EMRP, przydzieloną dalszym wybranym wnioskom zgodnie z listą rankingową.

Wkład Wspólnoty w projekty EMRP jest ustalany dla każdego zaproszenia do składania wniosków jako procent kosztów kwalifikowalnych, niższy od 50 %. Zostaje on przekazany uczestnikom projektów EMRP bezpośrednio przez EURAMET e.V.

Krajowe wkłady w projekty EMRP są przekazywane przy wykorzystaniu odpowiednich krajowych mechanizmów finansowania.

Wkłady gotówkowe Wspólnoty i krajowe przeznaczone do finansowania grantów wspierających doskonałość naukowców, grantów wspierających mobilność naukowców i grantów wspierających mobilność naukowców na wczesnym etapie kariery zostają przekazane EURAMET e.V., a następnie odbiorcom grantów przez EURAMET e.V.

EURAMET e.V. odpowiada za zapewnienie legalności i prawidłowości odpowiednich transakcji, w szczególności obecności krajowego wkładu, jego faktycznego wniesienia, właściwego wykorzystania finansowania Wspólnoty oraz kwalifikowalności zadeklarowanych kosztów; powyższe ustala się poprzez niezależny audyt finansowy projektów EMRP przeprowadzony na zasadach zgodnych z zasadami siódmego programu ramowego.

Granty wspierające doskonałość naukowców, granty wspierające mobilność naukowców i granty wspierające mobilność naukowców na wczesnym etapie kariery są stałymi grantami przyznawanymi zgodnie z wcześniej określoną skalą; szczegółowe wydatki ich dotyczące nie podlegają audytowi. Kategorie kosztów pokryte przez dowolne takie granty nie stanowią kosztów kwalifikowalnych projektu EMRP. Jedynie faktyczna wypłata pełnej określonej kwoty beneficjentowi końcowemu musi zostać potwierdzona formalnym dowodem. Wypłaty gotówkowe nie są uznawane za prawidłowo udokumentowane i nie kwalifikują się. W przypadku odbiorców grantów wspierających doskonałość naukowców, którzy są osobami prawnymi, a nie fizycznymi, EURAMET e.V. może zażądać wniesienia równoważnej kwoty.

V.   UZGODNIENIA DOTYCZĄCE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

EURAMET e.V. określa politykę w zakresie własności intelektualnej EMRP zgodnie z art. 2 lit. h) niniejszej decyzji.


(1)  Wspólne Centrum Badawcze traktowane jest jak krajowe instytucje metrologiczne.

(2)  W odróżnieniu od innych liczb, kwota ta jest wiążącym pułapem przy obliczaniu odpowiadającego finansowania uczestniczących państw.


ZAŁĄCZNIK II

Zarządzanie Europejskim Programem Badań Metrologicznych (EMRP) i jego realizacja

I.   WPROWADZENIE

Specjalną jednostką ds. realizacji EMRP jest EURAMET e.V. Podmiot ten został utworzony w 2007 r. na mocy prawa niemieckiego jako stowarzyszenie nienastawione na zysk i pełni funkcję regionalnej europejskiej organizacji ds. metrologii. Członkami EURAMET e.V. mogą być krajowe instytucje metrologiczne (KIM), natomiast podmiotami stowarzyszonymi mogą być instytucje desygnowane (ID) z państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz z innych państw europejskich. Podmiotem stowarzyszonym może również być Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów Komisji Europejskiej. Obecnie organizacja skupia członków z 32 krajów, z których 22 są również państwami uczestniczącymi w EMRP.

II.   ZARZĄDZANIE EMRP W RAMACH EURAMET E.V.

Następujące organy i wewnętrzne struktury EURAMET e.V. odgrywają rolę w realizacji EMRP:

1)

przewodniczący EMRP i jego zastępca są wybierani przez Komitet EMRP. Przewodniczący EMRP jest automatycznie jednym z dwóch wiceprzewodniczących EURAMET e.V. Jest on prawnym przedstawicielem EURAMET e.V. w kwestiach związanych z EMRP;

2)

Komitet EMRP składa się z członków EURAMET (tj. KIM) z państw, które są uczestniczącymi państwami. Komitet EMRP jest organem decyzyjnym EMRP i jest odpowiedzialny za wszystkie kwestie związane z EMRP, w tym decyzje dotyczące określania i aktualizacji programu, planowania zaproszeń do składania wniosków, profilu budżetu, kryteriów kwalifikowalności i wyboru, grupy osób dokonujących oceny, zatwierdzenia listy rankingowej projektów EMRP przewidzianych do finansowania, monitorowania postępu finansowanych projektów EMRP oraz nadzoru zapewniającego właściwą i dobrze zorganizowaną pracę Sekretariatu w kwestiach związanych z EMRP. Komitet EMRP wybiera przewodniczącego EMRP (który jest automatycznie „wiceprezesem ds. EMRP” EURAMETU) oraz jego zastępcę;

3)

Rada ds. Badań Naukowych ma zrównoważony skład, który obejmuje wysokiej rangi ekspertów z kręgów przemysłowych, badawczych i akademickich oraz organizacji międzynarodowych, które są zainteresowanymi stronami. Rada zapewnia niezależne doradztwo strategiczne w kwestiach związanych z EMRP oraz składa sprawozdania lub przedkłada uwagi Komitetowi EMRP, gdy jest to niezbędne i na żądanie, przedstawiając jednak co najmniej opinię dotyczącą każdego cyklu obejmującego zaproszenia do składania wniosków i ich wybór;

4)

Sekretariat składa się z osób zatrudnionych przez EURAMET e.V. lub tam oddelegowanych. Jego struktura i zadania są określane w regulaminie wewnętrznym EURAMET e.V. Część Sekretariatu odpowiedzialna za realizację EMRP znajduje się w National Physical Laboratory – członku EURAMET e.V. z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie („członek goszczący”);

5)

zarządzający programem EMRP jest członkiem wyższej kadry zarządzającej; może on zostać oddelegowany tymczasowo przez członka goszczącego. Zarządzający programem EMRP działa w sprawach związanych z EMRP wyłącznie pod bezpośrednim zwierzchnictwem EURAMET e.V. oraz składa sprawozdania organom EURAMET e.V. EURAMET e.V. ustanawia skuteczne procedury zapobiegające konfliktowi interesów między Zarządzającym Programem EMRP a wnioskodawcami, uczestnikami lub beneficjentami.

III.   WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ EURAMET E.V. ORAZ ZLECANIE ZADAŃ ADMINISTRACYJNYCH I LOGISTYCZNYCH CZŁONKOWI GOSZCZĄCEMU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ EMRP

EURAMET e.V. ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację EMRP. Zarządza także wkładem finansowym Wspólnoty w EMRP. Ponadto ponosi on w szczególności odpowiedzialność za:

(i)

uaktualnianie EMRP;

(ii)

określanie zaproszeń do składania wniosków;

(iii)

publikację zaproszeń do składania wniosków;

(iv)

przyjmowanie wniosków dotyczących etapu 1 i etapu 2 oraz wniosków o granty wspierające mobilność naukowców na wczesnym etapie kariery;

(v)

wybór niezależnych ekspertów dokonujących oceny;

(vi)

przyjmowanie indywidualnych ocen niezależnych ekspertów oraz przewodniczenie zespołom oceniającym;

(vii)

podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących wyboru;

(viii)

inicjowanie negocjacji umów oraz zawieranie umów z wybranymi konsorcjami realizującymi projekty EMRP i innymi beneficjentami;

(ix)

przyjmowanie wszelkich zażaleń dotyczących zaproszeń oraz odpowiadanie na nie;

(x)

odbiór i przydział wkładu finansowego Wspólnoty oraz monitorowanie jego wykorzystania;

(xi)

dokonywanie płatności na rzecz uczestników finansowanych projektów EMRP i odbiorców grantów;

(xii)

spełnianie wymogów sprawozdawczych względem Komisji (1).

Chociaż powyższe zadania oraz podejmowanie decyzji dotyczących EMRP spoczywają wyłącznie na EURAMET e.V., wykonanie niektórych zadań administracyjnych i logistycznych związanych z realizacją EMRP może zostać zlecone po kosztach członkowi goszczącemu.

Wsparcie administracyjne i logistyczne obejmuje:

(i)

czynności administracyjne i logistyczne związane z wdrażaniem procedur zaproszeń do składania wniosków, w tym zapewnienie specjalnej linii telefonicznej w celu udzielania pomocy;

(ii)

wsparcie dla EURAMET e.V. w zakresie opracowywania projektów wytycznych oraz innej dokumentacji;

(iii)

zapewnienie specjalnej infrastruktury internetowej;

(iv)

wsparcie dla przygotowania umów, monitorowania projektów oraz działań następczych dotyczących projektów EMRP i grantów dla naukowców;

(v)

wsparcie w razie potrzeby dla komitetu EMRP oraz przewodniczącego EMRP.

W porozumieniu z Komisją członkowi goszczącemu mogą zostać zlecone dodatkowe zadania na czas organizacji przez EURAMET e.V. swojego stałego sekretariatu.


(1)  Monitorowanie wkładu finansowego Wspólnoty obejmuje wszystkie działania związane z kontrolą i audytem ex ante lub ex post uznane za niezbędne w celu realizacji zadań wykonawczych delegowanych przez Komisję w zadowalający sposób. Celem tych działań jest uzyskanie wystarczającej pewności co do legalności i prawidłowości odpowiednich transakcji oraz kwalifikowalności zadeklarowanych kosztów.


Top