EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0557

2009/557/WE: Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5608)

Dz.U. L 191 z 23.7.2009, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/557/oj

23.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/72


DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2008 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5608)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2009/557/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Choroba pęcherzykowa świń jest zakaźną chorobą wirusową świń, klinicznie niedającą się odróżnić od pryszczycy i w konsekwencji powodującą zakłócenia w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz wywozie do krajów trzecich.

(2)

W przypadku wystąpienia ogniska choroby pęcherzykowej świń występuje ryzyko rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwórczego do innych gospodarstw, w których utrzymywane są świnie w danym państwie członkowskim, a także do innych państw członkowskich i krajów trzecich poprzez handel żywymi świniami lub otrzymanymi z nich produktami.

(3)

W decyzji Komisji 2005/779/WE z dnia 8 listopada 2005 r. dotyczącej środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (2) ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt w związku z chorobą pęcherzykową świń dla regionów Włoch, które zostały uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, oraz dla regionów, które nie zostały za takie uznane. Władze włoskie spełniły wymogi dotyczące informacji przewidziane w art. 11 tej decyzji.

(4)

Decyzją 90/424/EWG ustalono procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej decyzji państwa członkowskie otrzymują wkład finansowy pod warunkiem zastosowania środków służących zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń.

(5)

W artykule 3 ust. 5 tiret pierwsze decyzji 90/424/EWG ustanowiono reguły dotyczące części niektórych wydatków poniesionych przez państwo członkowskie, która może zostać pokryta w ramach wkładu finansowego Wspólnoty.

(6)

Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń, podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3).

(7)

Włochy całkowicie wypełniły swoje zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 3 decyzji 90/424/EWG i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(8)

Szacunkowe podsumowanie kosztów poniesionych w celu zwalczenia choroby pęcherzykowej świń zostało przedstawione przez Włochy w dniu 10 grudnia 2008 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Włoch

Można przyznać Włochom wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie niektórych wydatków poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3 ust. 2 decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2008 r. w celu zwalczania choroby pęcherzykowej świń.

Artykuł 2

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.

(2)  Dz.U. L 293 z 9.11.2005, s. 28.

(3)  Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.


Top