EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0357

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 357/2009/WE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (Wersja skodyfikowana)

OJ L 109, 30.4.2009, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 213 - 215

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/357(1)/oj

30.4.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/37


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 357/2009/WE

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu

(Wersja skodyfikowana)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady z dnia 21 marca 1962 r. ustanawiająca procedurę uprzedniej kontroli i konsultacji w odniesieniu do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (3) została znacząco zmieniona (4). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy sporządzić jej wersję ujednoliconą.

(2)

Osiągnięcie celów Traktatu w ramach wspólnej polityki transportowej wymaga utrzymania procedury uprzedniej kontroli i konsultacji w odniesieniu do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, które państwa członkowskie zamierzają przyjąć w dziedzinie transportu.

(3)

Procedura taka ułatwia ścisłą współpracę pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją w osiąganiu celów Traktatu oraz zapobieganie powstawaniu rozbieżności w politykach transportowych państw członkowskich.

(4)

Procedura taka służy także ułatwianiu stopniowego wdrażania wspólnej polityki transportowej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Każde państwo członkowskie zamierzające przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne dotyczące transportu kolejowego, drogowego lub żeglugi śródlądowej, które mogą znacznie zakłócić wdrażanie wspólnej polityki transportowej, we właściwym czasie informuje o nich na piśmie Komisję i równocześnie pozostałe państwa członkowskie.

Artykuł 2

1.   W terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji, o której mowa w art. 1, Komisja kieruje do danego państwa członkowskiego opinię lub zalecenie; równocześnie informuje o tym pozostałe państwa członkowskie.

2.   Każde państwo członkowskie może przedstawić Komisji swoje uwagi na temat przepisów, o których mowa; równocześnie komunikuje te uwagi pozostałym państwom członkowskim.

3.   Jeżeli zażąda tego państwo członkowskie lub Komisja uzna to za stosowne, Komisja konsultuje się ze wszystkimi państwami członkowskimi w sprawie przepisów, o których mowa. W przypadku określonym w ust. 4 takie konsultacje mogą być prowadzone a posteriori w terminie dwóch miesięcy.

4.   Na wniosek państwa członkowskiego Komisja może skrócić termin określony w ust. 1 lub wydłużyć go za zgodą tego państwa. Termin zostaje skrócony do piętnastu dni, jeżeli państwo członkowskie oświadczy, że proponowane przez nie przepisy mają pilny charakter. Komisja informuje inne państwa członkowskie o każdym takim skróceniu lub wydłużeniu terminu.

5.   Państwo członkowskie wprowadza w życie przepisy, o których mowa, po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w ust. 4 lub po przekazaniu przez Komisję opinii lub zalecenia, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnie pilnych wymagających natychmiastowego działania państwa członkowskiego. W takim przypadku państwo członkowskie niezwłocznie informuje Komisję i procedura określona w niniejszym artykule zostaje przeprowadzona a posteriori w terminie dwóch miesięcy od otrzymania takiej informacji.

Artykuł 3

Decyzja Rady z dnia 21 marca 1962 r. ustanawiająca procedurę uprzedniej kontroli i konsultacji w odniesieniu do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu, zmieniona aktem określonym w załączniku I, zostaje uchylona.

Odesłania do uchylonej decyzji uznaje się za odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 22 kwietnia 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

P. NEČAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 324 z 30.12.2006, s. 36.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. (Dz.U. C 317 E z 23.12.2006, s. 598) i decyzja Rady z dnia 23 marca 2009 r.

(3)  Dz.U. 23 z 3.4.1962, s. 720/62.

(4)  Zob. załącznik I.


ZAŁĄCZNIK I

Uchylona decyzja i jej zmiana

(o których mowa w art. 3)

Decyzja Rady z dnia 21 marca 1962 r. ustanawiająca procedurę uprzedniej kontroli i konsultacji w odniesieniu do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu

(Dz.U. 23 z 3.4.1962, s. 720/62)

Decyzja 73/402/EWG

(Dz.U. L 347 z 17.12.1973, s. 48)


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Decyzja Rady z dnia 21 marca 1962 r. ustanawiająca procedurę uprzedniej kontroli i konsultacji w odniesieniu do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu

Niniejsza decyzja

Artykuły 1 i 2

Artykuły 1 i 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4

Załącznik I

Załącznik II


Top