EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0316

Decyzja Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW

OJ L 93, 7.4.2009, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 199 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2022; Zastąpiony 32019L0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/316/oj

7.4.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/33


DECYZJA RADY 2009/316/WSiSW

z dnia 6 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 oraz art. 34 ust. 2 lit. c),

uwzględniając decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (1), w szczególności jej art. 11 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że celem Unii jest zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa osobistego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Cel ten zakłada konieczność systematycznej wymiany między właściwymi organami państw członkowskich informacji pochodzących z rejestrów karnych w sposób gwarantujący jednolitą interpretację tych informacji oraz skuteczność takiej wymiany.

(2)

System przekazywania informacji na temat wyroków skazujących wydanych wobec obywateli innych państw członkowskich, oparty obecnie na Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., nie zapewnia skutecznego obiegu tych informacji. W związku z tym należy ustanowić bardziej skuteczne i dostępne procedury wymiany takich informacji na poziomie Unii Europejskiej.

(3)

Rada Europejska obradująca w dniach 25–26 marca 2004 r. w swojej deklaracji w sprawie zwalczania terroryzmu uznała konieczność poprawy wymiany informacji o wyrokach skazujących za kwestię priorytetową i potwierdziła to następnie w programie haskim (3) oraz w planie działania (4) dotyczącym jego wykonania. Dodatkowo skomputeryzowane wzajemne połączenie rejestrów karnych na poziomie Unii Europejskiej zostało uznane za jeden z priorytetów politycznych przez Radę Europejską w konkluzjach z dni 21–22 czerwca 2007 r.

(4)

Skomputeryzowane wzajemne połączenie rejestrów karnych stanowi element projektu „e-sprawiedliwość”, który Rada Europejska w 2007 roku wielokrotnie uznawała za jeden z priorytetów.

(5)

Obecnie rozwijany jest projekt pilotażowy mający na celu wzajemne połączenie rejestrów karnych. Uzyskane osiągnięcia stanowią cenną podstawę dla dalszych prac nad skomputeryzowaną wymianą informacji na poziomie Unii Europejskiej.

(6)

Celem niniejszej decyzji jest wprowadzenie w życie decyzji ramowej 2009/315/WSiSW w celu stworzenia i rozwoju skomputeryzowanego systemu wymiany informacji o wyrokach skazujących pomiędzy państwami członkowskimi. Taki system powinien umożliwiać przesyłanie informacji o wyrokach skazujących w formie, która jest z łatwością zrozumiała. W związku z tym należy określić znormalizowany format pozwalający na wymianę informacji w jednolitej, elektronicznej i łatwej do komputerowego tłumaczenia formie, jak również wszelkie inne metody organizacji i usprawnienia elektronicznej wymiany informacji na temat wyroków skazujących między organami centralnymi państw członkowskich.

(7)

Niniejsza decyzja opiera się na zasadach ustalonych w decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW oraz stosuje i uzupełnia te zasady z technicznego punktu widzenia.

(8)

Kategorie danych, które mają być wprowadzane do systemu, cele, dla których dane mają być wprowadzane, i kryteria ich wprowadzania, organy upoważnione do dostępu do danych oraz niektóre szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa decyzja ramowa 2009/315/WSiSW.

(9)

Żaden z przepisów niniejszej decyzji ani decyzji ramowej 2009/315/WSiSW nie wprowadza obowiązku wymiany informacji dotyczących orzeczeń innych niż zapadłe w sprawie karnej.

(10)

Ponieważ niniejsza decyzja nie ma na celu harmonizacji krajowych systemów rejestrów karnych, skazujące państwo członkowskie nie ma obowiązku zmiany swojego wewnętrznego systemu rejestrów karnych w zakresie dotyczącym korzystania z informacji do celów wewnętrznych.

(11)

Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) jest zdecentralizowanym systemem informatycznym. Dane z rejestrów karnych powinny być przechowywane wyłącznie w bazach danych obsługiwanych przez państwa członkowskie; nie należy umożliwiać bezpośredniego sieciowego dostępu do baz danych rejestrów karnych innych państw członkowskich. Na państwach członkowskich powinna spoczywać odpowiedzialność za obsługę krajowych baz danych rejestrów karnych oraz za sprawny przebieg wymiany informacji, w której biorą udział. Początkowo wspólną infrastrukturę komunikacyjną ECRIS powinna stanowić transeuropejska telematyczna sieć komunikacyjna między administracjami (S-TESTA). Wszelkie wydatki związane ze wspólną infrastrukturą komunikacyjną powinny być pokrywane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

(12)

Tabele referencyjne z kategoriami przestępstw oraz kategoriami kar i środków zamieszczone w niniejszej decyzji powinny ułatwić automatyczne tłumaczenie oraz umożliwić wzajemne zrozumienie przekazywanych informacji dzięki wykorzystaniu systemu kodów. Treść tabel powstała w wyniku analizy potrzeb wszystkich 27 państw członkowskich. W analizie tej uwzględniono kategoryzację przyjętą w projekcie pilotażowym oraz wyniki grupowania różnych krajowych przestępstw oraz kar i środków. Ponadto w przypadku tabeli przestępstw uwzględniono również zharmonizowane, wspólne definicje istniejące na poziomie europejskim i międzynarodowym, a także modele danych Eurojustu i Europolu.

(13)

W celu zapewnienia wzajemnego zrozumienia i przejrzystości wspólnej kategoryzacji każde państwo członkowskie powinno przedłożyć wykaz krajowych przestępstw oraz kar i środków należących do każdej z kategorii określonych w odpowiedniej tabeli. Państwa członkowskie mogą dostarczyć opisy przestępstw oraz kar i środków, a ze względu na użyteczność takich opisów należy je do tego zachęcić. Informacje te powinny być udostępniane państwom członkowskim.

(14)

Tabele referencyjne z kategoriami przestępstw oraz z kategoriami kar i środków zamieszczone w niniejszej decyzji nie służą ustanowieniu odpowiedników prawnych między przestępstwami oraz karami i środkami istniejącymi na poziomie krajowym. Stanowią one narzędzie, które ma pomóc odbiorcy lepiej zrozumieć fakt(-y) i rodzaj kary (kar) lub środka(-ów) zawartych w przekazywanych informacjach. Precyzyjność wspomnianych kodów nie może być w pełni zagwarantowana przez państwo członkowskie dostarczające informacje i nie powinna uniemożliwiać właściwym organom otrzymującego państwa członkowskiego interpretowania informacji.

(15)

Tabele referencyjne z kategoriami przestępstw oraz kar i środków powinny podlegać przeglądom i aktualizacji zgodnie z procedurą przyjmowania środków wykonawczych dla decyzji przewidzianą w Traktacie o Unii Europejskiej.

(16)

Państwa członkowskie i Komisja powinny wzajemnie się informować i konsultować ze sobą w ramach Rady zgodnie z warunkami określonymi w Traktacie o Unii Europejskiej, w celu sporządzenia niewiążącego podręcznika dla użytkowników, w którym należy określić procedury wymiany informacji, w szczególności sposoby identyfikacji przestępców, wspólną interpretację kategorii przestępstw oraz kar i środków oraz wyjaśnić problematyczne przestępstwa oraz kary i środki krajowe, a także zapewnienia koordynacji niezbędnej do rozwoju i funkcjonowania ECRIS.

(17)

Aby przyspieszyć rozwój ECRIS, Komisja powinna przyjąć szereg środków technicznych mających wesprzeć państwa członkowskie w przygotowaniu infrastruktury technicznej do wzajemnego połączenia baz danych krajowych rejestrów karnych. Komisja może zapewnić oprogramowanie wzorcowe, a mianowicie odpowiednie oprogramowanie umożliwiające państwom członkowskim wzajemne połączenie, które państwa członkowskie mogą wykorzystać zamiast własnego oprogramowania wzajemnego połączenia, wdrażając równocześnie wspólny zestaw protokołów umożliwiający wymianę informacji między bazami danych rejestrów karnych.

(18)

Decyzja ramowa 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (5) powinna mieć zastosowanie w kontekście skomputeryzowanej wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych państw członkowskich, zapewniając odpowiedni poziom ochrony danych podczas wymiany informacji między państwami członkowskimi, pozwalając jednocześnie państwom członkowskim na zachowanie wyższych standardów ochrony w odniesieniu do przetwarzania danych na poziomie krajowym.

(19)

Z uwagi na to, że cel niniejszej decyzji, a mianowicie rozwój skomputeryzowanego systemu wymiany informacji o wyrokach skazujących pomiędzy państwami członkowskimi, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie działające jednostronnie, natomiast, ze względu na potrzebę skoordynowanych działań w Unii Europejskiej, możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii Europejskiej, Rada może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i która została określona w art. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w art. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(20)

Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej i zawartymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).

Niniejsza decyzja ustanawia również elementy znormalizowanego formatu elektronicznej wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych pomiędzy państwami członkowskimi, w szczególności w odniesieniu do informacji dotyczących przestępstwa będącego podstawą wyroku skazującego, oraz informacji dotyczących treści takiego wyroku, jak również innych ogólnych i technicznych środków wdrażania związanych z organizacją i usprawnieniem wymiany informacji.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się definicje ustanowione w decyzji ramowej 2009/315/WSiSW.

Artykuł 3

Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)

1.   ECRIS jest zdecentralizowanym systemem informatycznym, opartym na bazach danych rejestrów karnych w każdym państwie członkowskim. ECRIS składa się z następujących elementów:

a)

oprogramowania wzajemnego połączenia stworzonego zgodnie ze wspólnym zestawem protokołów, umożliwiającego wymianę informacji między bazami danych rejestrów karnych państw członkowskich;

b)

wspólnej infrastruktury komunikacyjnej opartej na szyfrowanej sieci.

2.   Celem niniejszej decyzji nie jest stworzenie scentralizowanej bazy danych rejestrów karnych. Wszelkie dane z rejestrów karnych przechowywane są wyłącznie w bazach danych obsługiwanych przez państwa członkowskie.

3.   Organy centralne państw członkowskich, o których mowa w art. 3 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW, nie mają bezpośredniego dostępu sieciowego do baz danych rejestrów karnych innych państw członkowskich. W celu zapewnienia poufności i integralności informacji z rejestrów karnych przesyłanych do innych państw członkowskich stosowane są najlepsze dostępne techniki ustalone wspólnie przez państwa członkowskie przy wsparciu Komisji.

4.   Odpowiedzialność za obsługę oprogramowania wzajemnego połączenia oraz baz danych przechowujących, wysyłających i odbierających informacje pochodzące z rejestrów karnych spoczywa na danym państwie członkowskim.

5.   Sieć S-TESTA stanowi wspólną infrastrukturę komunikacyjną. Wszelkie kolejne wersje tej sieci lub wszelkie inne alternatywne zabezpieczone sieci zapewniają dalsze spełnianie przez wspólną infrastrukturę komunikacyjną warunków określonych w ust. 6.

6.   Odpowiedzialność za obsługę wspólnej infrastruktury komunikacyjnej spoczywa na Komisji; infrastruktura ta spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz w pełni odpowiada potrzebom ECRIS.

7.   W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania ECRIS Komisja zapewnia ogólne wsparcie i pomoc techniczną, w tym gromadzenie i sporządzanie statystyk, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. b) ppkt (i), oraz oprogramowanie wzorcowe.

8.   Niezależnie od możliwości korzystania z programów finansowych Unii Europejskiej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, każde państwo członkowskie ponosi własne koszty wynikające z wdrożenia swojej krajowej bazy danych rejestrów karnych oraz oprogramowania wzajemnego połączenia, o którym mowa w ust. 1, z zarządzania nimi, ich użytkowania oraz utrzymania.

Komisja ponosi koszty wynikające z wdrożenia wspólnej infrastruktury komunikacyjnej ECRIS, zarządzania nią, jej użytkowania i utrzymania oraz dalszego rozwoju, jak również z wdrażania i z dalszego rozwoju oprogramowania wzorcowego.

Artykuł 4

Format przekazywania informacji

1.   Przy przekazywaniu informacji zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 7 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW dotyczących nazwy lub klasyfikacji prawnej przestępstwa oraz mających zastosowanie przepisów państwa członkowskie stosują kod odpowiadający każdemu z przestępstw, o których mowa w przekazywanej informacji, zgodnie z tabelą przestępstw w załączniku A. W drodze wyjątku, w przypadku gdy dane przestępstwo nie odpowiada żadnej konkretnej podkategorii, w odniesieniu do tego konkretnego przestępstwa stosuje się kod „kategoria otwarta” odnoszący się do właściwej lub najbardziej zbliżonej kategorii przestępstw lub – w przypadku braku takiej kategorii – kod „pozostałe przestępstwa”.

Państwa członkowskie mogą także przekazywać dostępne informacje dotyczące stadium popełnienia przestępstwa oraz stopnia udziału w przestępstwie oraz, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące recydywy lub wystąpienia okoliczności wyłączających całkowicie lub częściowo odpowiedzialność karną.

2.   Przy przekazywaniu informacji zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 7 decyzji ramowej 2008/315/WSiSW dotyczących treści wyroku skazującego, w szczególności orzeczonej kary, jak również wszelkich kar dodatkowych, środków bezpieczeństwa i późniejszych orzeczeń zmieniających sposób wykonania kary, państwa członkowskie stosują odpowiedni kod do każdych kar i środków, o których mowa w przekazywanej informacji, zgodnie z tabelą kar i środków w załączniku B. W drodze wyjątku, w przypadku gdy kara lub środek nie odpowiadają żadnej konkretnej podkategorii, do tej konkretnej kary lub środka stosuje się kod „kategoria otwarta” odnoszący się do właściwej lub najbardziej zbliżonej kategorii kar i środków lub – w przypadku braku takiej kategorii – kod „pozostałe kary i środki”.

Państwa członkowskie dostarczają również, w stosownych przypadkach, dostępne informacje związane z naturą nałożonych kary lub środka lub warunkami ich wykonania, zgodnie z parametrami zawartymi w załączniku B. Parametr „orzeczenie inne niż zapadłe w sprawie karnej” zostaje wskazany jedynie w przypadkach, gdy informacje o takim orzeczeniu są przekazywane dobrowolnie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacje o wyrokach skazujących przez państwo członkowskie, którego obywatelem jest dana osoba.

Artykuł 5

Informacje o krajowych przestępstwach oraz karach i środkach

1.   Państwa członkowskie przesyłają do Sekretariatu Generalnego Rady podane niżej informacje, w szczególności w celu sporządzenia niewiążącego podręcznika dla użytkowników, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. a):

a)

wykaz przestępstw krajowych wchodzących w zakres poszczególnych kategorii, o których mowa w tabeli przestępstw w załączniku A. Wykaz zawiera nazwę lub klasyfikację prawną przestępstwa oraz odniesienie do przepisów mających zastosowanie. Wykaz może zawierać również krótki opis znamion przestępstwa;

b)

wykaz rodzajów wyroków skazujących, ewentualnych kar dodatkowych, środków bezpieczeństwa oraz ewentualnych późniejszych orzeczeń zmieniających sposób wykonania kary określonych w prawie krajowym, w każdej z kategorii, o których mowa w tabeli kar i środków w załączniku B. Może on także zawierać krótki opis konkretnej kary lub środka.

2.   Państwa członkowskie regularnie aktualizują wykazy i opisy, o których mowa w ust. 1. Zaktualizowane informacje są przesyłane do Sekretariatu Generalnego Rady.

3.   Sekretariat Generalny Rady przekazuje informacje uzyskane na podstawie niniejszego artykułu państwom członkowskim i Komisji.

Artykuł 6

Środki wykonawcze

1.   Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmuje wszelkie zmiany załączników A i B, które mogą okazać się niezbędne.

2.   Przedstawiciele właściwych jednostek administracyjnych państw członkowskich i Komisja wzajemnie się informują i konsultują się ze sobą w ramach Rady w celu:

a)

sporządzenia niewiążącego podręcznika dla użytkowników, określającego procedurę wymiany informacji za pośrednictwem ECRIS, dotyczącego w szczególności sposobu identyfikacji przestępców, jak również wspólnej interpretacji kategorii przestępstw oraz kar i środków wymienionych odpowiednio w załącznikach A i B;

b)

koordynowania swoich działań na rzecz rozwoju i obsługi ECRIS dotyczących w szczególności:

(i)

ustanowienia systemów logowania i procedur umożliwiających monitorowanie funkcjonowania ECRIS i sporządzania statystyk niezawierających danych osobowych, dotyczących wymiany za pośrednictwem ECRIS informacji uzyskanych z rejestrów karnych;

(ii)

przyjęcia specyfikacji technicznych dotyczących wymiany, w tym wymogów bezpieczeństwa, w szczególności wspólnego zestawu protokołów;

(iii)

przyjęcia procedur weryfikujących zgodność krajowego oprogramowania ze specyfikacjami technicznymi.

Artykuł 7

Sprawozdanie

Służby Komisji regularnie publikują sprawozdania dotyczące wymiany – w ramach ECRIS – informacji pochodzących z rejestrów karnych, oparte w szczególności na statystykach, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. b) ppkt (i). Sprawozdanie to zostaje po raz pierwszy opublikowane rok po przedłożeniu sprawozdania, o którym mowa w art. 13 ust. 3 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW.

Artykuł 8

Wykonanie i terminy

1.   Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do wykonania przepisów niniejszej decyzji do dnia 7 kwietnia 2012 r.

2.   Państwa członkowskie korzystają z formatu określonego w art. 4 oraz ze sposobów organizowania i ułatwiania wymiany informacji określonymi w niniejszej decyzji od daty zgłoszonej zgodnie z art. 11 ust. 6 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 kwietnia 2009 r.

W imieniu Rady

J. POSPÍŠIL

Przewodniczący


(1)  Zob. s. 23 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Opinia z dnia 9 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. C 53 z 3.3.2005, s. 1.

(4)  Dz.U. C 198 z 12.8.2005, s. 1.

(5)  Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60.


ZAŁĄCZNIK A

Wspólna tabela kategorii przestępstw, o której mowa w art. 4

Parametry

Stadium popełnienia przestępstwa

Dokonanie czynu

C

Usiłowanie lub przygotowywanie

A

Dane nieprzekazywane

Ø

Stopień udziału:

Sprawca

M

Pomocnictwo lub podżeganie/organizacja, spiskowanie

H

Dane nieprzekazywane

Ø

Wyłączenie odpowiedzialności karnej:

Niepoczytalność lub ograniczona poczytalność

S

Recydywa

R


Kod

Kategorie i podkategorie przestępstw

0100 00

kategoria otwarta

Zbrodnie należące do jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego

0101 00

Ludobójstwo

0102 00

Zbrodnie przeciwko ludzkości

0103 00

Zbrodnie wojenne

0200 00

kategoria otwarta

Udział w organizacji przestępczej

0201 00

Kierowanie organizacją przestępczą

0202 00

Świadomy udział w przestępczej działalności organizacji przestępczej

0203 00

Świadomy udział w nieprzestępczej działalności organizacji przestępczej

0300 00

kategoria otwarta

Terroryzm

0301 00

Kierowanie grupą terrorystyczną

0302 00

Świadomy udział w działalności grupy terrorystycznej

0303 00

Finansowanie terroryzmu

0304 00

Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym

0305 00

Rekrutacja na potrzeby terroryzmu lub szkolenie terrorystyczne

0400 00

kategoria otwarta

Handel ludźmi

0401 00

Handel ludźmi w celu wyzysku związanego z pracą lub świadczeniem usług

0402 00

Handel ludźmi w celu wyzysku związanego z prostytucją lub innymi formami wykorzystywania seksualnego

0403 00

Handel ludźmi w celu pobrania ludzkich organów lub tkanek

0404 00

Handel ludźmi w celu niewolnictwa, praktyk podobnych do niewolnictwa lub pracy przymusowej

0405 00

Handel małoletnimi w celu wyzysku związanego z pracą lub świadczeniem usług

0406 00

Handel małoletnimi w celu wyzysku osób związanego z prostytucją lub innymi formami wykorzystywania seksualnego

0407 00

Handel małoletnimi w celu pobrania ludzkich organów lub tkanek

0408 00

Handel małoletnimi w celu niewolnictwa, praktyk podobnych do niewolnictwa lub pracy przymusowej

0500 00

kategoria otwarta

Nielegalny obrót (1) i inne przestępstwa związane z bronią, bronią palną, częściami i elementami tej broni, amunicją i materiałami wybuchowymi

0501 00

Nielegalny wyrób broni, broni palnej, części i elementów tej broni, amunicji i materiałów wybuchowych

0502 00

Nielegalny obrót krajowy bronią, bronią palną, częściami i elementami tej broni, amunicją i materiałami wybuchowymi (2)

0503 00

Nielegalny wywóz lub przywóz broni, broni palnej, części i elementów tej broni, amunicji i materiałów wybuchowych

0504 00

Posiadanie lub używanie bez zezwolenia broni, broni palnej, części i elementów tej broni, amunicji i materiałów wybuchowych

0600 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko środowisku

0601 00

Niszczenie lub uszkadzanie chronionych gatunków fauny i flory

0602 00

Bezprawne zanieczyszczanie powietrza, gleby lub wody substancjami lub promieniowaniami jonizującymi

0603 00

Przestępstwa związane z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi

0604 00

Przestępstwa związane z nielegalnym obrotem (1) zwierzętami lub roślinami pozostającymi pod ochroną gatunkową lub częściami tych zwierząt lub roślin

0605 00

Nieumyślne przestępstwa przeciwko środowisku

0700 00

kategoria otwarta

Przestępstwa związane z narkotykami lub prekursorami oraz inne przestępstwa przeciwko zdrowiu publicznemu

0701 00

Przestępstwa związane z nielegalnym obrotem (3) substancjami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami nieprzeznaczonymi wyłącznie na użytek własny

0702 00

Nielegalne zażywanie narkotyków oraz ich nabywanie, posiadanie, wytwarzanie lub produkcja wyłącznie na użytek własny

0703 00

Pomaganie w nielegalnym używaniu substancji odurzających lub substancji psychotropowych lub nakłanianie do takiego używania

0704 00

Wyrób lub produkcja środków odurzających nieprzeznaczonych wyłącznie na użytek własny

0800 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

0801 00

Zabójstwo

0802 00

Zabójstwo – typy kwalifikowane (4)

0803 00

Nieumyślne spowodowanie śmierci

0804 00

Zabójstwo noworodka przez matkę

0805 00

Nielegalne przerwanie ciąży

0806 00

Nielegalna eutanazja

0807 00

Przestępstwa związane z popełnieniem samobójstwa

0808 00

Akt przemocy skutkujący śmiercią

0809 00

Spowodowanie ciężkiego uszkodzenia lub zniekształcenia ciała lub trwałego kalectwa

0810 00

Nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszkodzenia lub zniekształcenia ciała lub trwałego kalectwa

0811 00

Spowodowanie lżejszego uszkodzenia ciała

0812 00

Nieumyślne spowodowanie lżejszego uszkodzenia ciała

0813 00

Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała

0814 00

Tortury

0815 00

Nieudzielenie pomocy

0816 00

Przestępstwa związane z pobieraniem organów lub tkanek ludzkich bez zezwolenia lub zgody

0817 00

Przestępstwa związane z nielegalnym obrotem (3) ludzkimi organami lub tkankami

0818 00

Przemoc domowa lub groźby

0900 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko wolności osobistej, godności osobistej lub innym chronionym dobrom, w tym rasizm i ksenofobia

0901 00

Porwanie, porwanie dla okupu, bezprawne przetrzymywanie

0902 00

Bezprawne zatrzymanie lub pozbawienie wolności przez organ publiczny

0903 00

Wzięcie zakładnika

0904 00

Porwanie statku powietrznego lub wodnego

0905 00

Znieważenie i zniesławienie

0906 00

Groźby karalne

0907 00

Przymus, wywieranie nacisku, nękanie, molestowanie lub agresja psychiczna lub emocjonalna

0908 00

Wymuszenie

0909 00

Wymuszenie – typ kwalifikowany

0910 00

Nielegalne wkroczenie na teren prywatny

0911 00

Naruszenie prywatności inne niż nielegalne wkroczenie na teren prywatny

0912 00

Przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych

0913 00

Nielegalne przechwytywanie danych lub przekazywanych informacji

0914 00

Dyskryminacja z powodu płci, rasy, orientacji seksualnej, wyznania lub pochodzenia etnicznego

0915 00

Publiczne nawoływanie do dyskryminacji rasowej

0916 00

Publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych

0917 00

Szantaż

1000 00

kategoria otwarta

Przestępstwa seksualne

1001 00

Zgwałcenie

1002 00

Zgwałcenie – typ kwalifikowany (5), inny niż zgwałcenie małoletniego

1003 00

Napaść na tle seksualnym

1004 00

Doprowadzenie do uprawiania prostytucji lub do czynności seksualnej

1005 00

Nieobyczajne obnażanie się

1006 00

Molestowanie seksualne

1007 00

Nakłanianie przez prostytutkę do czynu nierządnego

1008 00

Seksualne wykorzystywanie dzieci

1009 00

Przestępstwa związane z pornografią dziecięcą lub nieobyczajnymi wizerunkami małoletnich

1010 00

Zgwałcenie małoletniego

1011 00

Napaść na tle seksualnym na małoletniego

1100 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko prawu rodzinnemu

1101 00

Nielegalne stosunki seksualne bliskich członków rodziny

1102 00

Poligamia

1103 00

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

1104 00

Zaniedbywanie lub porzucenie małoletniego lub osoby niepełnosprawnej

1105 00

Niepodporządkowanie się nakazowi wydania małoletniego lub uprowadzenie małoletniego

1200 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko państwu, porządkowi publicznemu, wymiarowi sprawiedliwości lub funkcjonariuszom publicznym

1201 00

Szpiegostwo

1202 00

Zdrada stanu

1203 00

Przestępstwa dotyczące wyborów i referendum

1204 00

Zamach na życie lub zdrowie głowy państwa

1205 00

Znieważenie państwa, narodu lub symboli państwowych

1206 00

Znieważenie funkcjonariusza publicznego lub opór wobec niego

1207 00

Zmuszenie funkcjonariusza publicznego do określonego zachowania lub wywieranie na niego nacisku

1208 00

Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego lub grożenie funkcjonariuszowi publicznemu

1209 00

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, zakłócanie spokoju publicznego

1210 00

Przemoc podczas imprez sportowych

1211 00

Kradzież dokumentów publicznych lub administracyjnych

1212 00

Zakłócanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości lub nadużywanie prawa, składanie fałszywych zawiadomień o przestępstwie lub zeznań w toku postępowania karnego lub sądowego, krzywoprzysięstwo

1213 00

Bezprawne podawanie się za inną osobę lub funkcjonariusza publicznego

1214 00

Ucieczka z aresztu lub więzienia

1300 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko własności publicznej lub interesom publicznym

1301 00

Nadużycia finansowe dotyczące świadczeń publicznych, z zabezpieczenia społecznego lub rodzinnych

1302 00

Nadużycia finansowe dotyczące świadczeń, subwencji i dotacji europejskich

1303 00

Przestępstwa związane z nielegalnym hazardem

1304 00

Udaremnianie lub utrudnianie przetargów publicznych

1305 00

Łapownictwo czynne lub bierne urzędnika publicznego, osoby pełniącej funkcję publiczną lub organu publicznego

1306 00

Przywłaszczenie, sprzeniewierzenie lub inne bezprawne użycie majątku przez funkcjonariusza publicznego

1307 00

Nadużycie stanowiska przez urzędnika publicznego

1400 00

kategoria otwarta

Przestępstwa podatkowe i celne

1401 00

Przestępstwa podatkowe

1402 00

Przestępstwa celne

1500 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i handlowemu

1501 00

Doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności lub pozorna niewypłacalność

1502 00

Nadużycia księgowe, przywłaszczenie, ukrywanie aktywów lub niezgodne z prawem zwiększenie wartości pasywów firmy

1503 00

Naruszenie zasad konkurencji

1504 00

Pranie dochodów pochodzących z przestępstwa

1505 00

Łapownictwo czynne i bierne w sektorze prywatnym

1506 00

Ujawnienie tajemnicy lub naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy

1507 00

Bezprawne wykorzystanie poufnych informacji w obrocie papierami wartościowymi

1600 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko mieniu lub niszczenie mienia

1601 00

Przywłaszczenie

1602 00

Przywłaszczenie lub kradzież energii

1603 00

Oszustwo, w tym wyłudzenie

1604 00

Paserstwo

1605 00

Nielegalny obrót (6) dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki

1606 00

Umyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia

1607 00

Nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia

1608 00

Sabotaż

1609 00

Przestępstwa przeciwko własności przemysłowej lub intelektualnej

1610 00

Podpalenie

1611 00

Podpalenie skutkujące śmiercią lub uszkodzeniem ciała

1612 00

Podpalenie lasu

1700 00

kategoria otwarta

Przestępstwa związane z kradzieżą

1701 00

Kradzież

1702 00

Kradzież po nielegalnym wkroczeniu na teren prywatny

1703 00

Kradzież z użyciem przemocy lub broni lub z posłużeniem się groźbą użycia przemocy lub broni przeciwko osobie

1704 00

Kradzież kwalifikowana bez użycia przemocy lub broni lub bez posłużenia się groźbą użycia przemocy lub broni wobec osoby

1800 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko systemom informatycznym i inne przestępstwa komputerowe

1801 00

Nielegalne uzyskanie dostępu do systemów informatycznych

1802 00

Nielegalna ingerencja w system informatyczny

1803 00

Nielegalna ingerencja w dane

1804 00

Wytwarzanie, posiadanie lub rozpowszechnianie urządzeń komputerowych lub danych umożliwiających popełnianie przestępstw komputerowych lub obrót takimi urządzeniami lub danymi

1900 00

kategoria otwarta

Fałszerstwo środków płatniczych

1901 00

Podrabianie lub przerabianie pieniądza, w tym euro

1902 00

Podrabianie bezgotówkowych środków płatniczych

1903 00

Podrabianie lub przerabianie publicznych papierów wartościowych

1904 00

Wprowadzanie do obiegu/używanie podrobionych lub przerobionych: pieniądza, bezgotówkowych środków płatniczych lub publicznych papierów wartościowych

1905 00

Posiadanie urządzenia do podrabiania lub przerabiania pieniądza lub publicznych papierów wartościowych

2000 00

kategoria otwarta

Fałszerstwo dokumentów

2001 00

Fałszerstwo dokumentu publicznego lub administracyjnego przez osobę prywatną

2002 00

Fałszerstwo dokumentu przez urzędnika lub funkcjonariusza publicznego

2003 00

Dostarczanie lub nabywanie sfałszowanych dokumentów publicznych lub administracyjnych; dostarczanie lub nabywanie sfałszowanych dokumentów przez urzędnika lub funkcjonariusza publicznego

2004 00

Używanie sfałszowanych dokumentów publicznych lub administracyjnych

2005 00

Posiadanie urządzenia do fałszowania dokumentów publicznych lub administracyjnych

2006 00

Fałszerstwo dokumentów prywatnych przez osobę prywatną

2100 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko zasadom bezpieczeństwa ruchu

2101 00

Niebezpieczne prowadzenie pojazdu

2102 00

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających

2103 00

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy lub w okresie pozbawienia uprawnień do kierowania pojazdami

2104 00

Ucieczka z miejsca wypadku drogowego

2105 00

Uchylanie się od kontroli drogowej

2106 00

Przestępstwa związane z transportem drogowym

2200 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko prawu pracy

2201 00

Nielegalne zatrudnienie

2202 00

Przestępstwa dotyczące wynagrodzenia, w tym składek na zabezpieczenie społeczne

2203 00

Przestępstwa dotyczące warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

2204 00

Przestępstwa dotyczące dostępu do działalności zawodowej i jej wykonywania

2205 00

Przestępstwa dotyczące czasu pracy i wypoczynku

2300 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko prawu migracyjnemu

2301 00

Nielegalny wjazd lub pobyt

2302 00

Ułatwienie nielegalnego wjazdu i pobytu

2400 00

kategoria otwarta

Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

2500 00

kategoria otwarta

Przestępstwa związane z substancjami hormonalnymi i innymi stymulatorami wzrostu

2501 00

Nielegalny przywóz, wywóz lub dostarczanie substancji hormonalnych i innych stymulatorów wzrostu

2600 00

kategoria otwarta

Przestępstwa związane z materiałami jądrowymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami promieniotwórczymi

2601 00

Nielegalny przywóz, wywóz, dostarczanie lub nabywanie materiałów jądrowych lub promieniotwórczych

2700 00

kategoria otwarta

Pozostałe przestępstwa

2701 00

Inne przestępstwa umyślne

2702 00

Inne przestępstwa nieumyślne


(1)  O ile nie stwierdzono inaczej w tej kategorii, „obrót” oznacza przywóz, wywóz, nabywanie, sprzedaż, dostarczanie, przemieszczanie lub transfer.

(2)  Do celów tej podkategorii obrót obejmuje nabywanie, sprzedaż, dostarczanie, przemieszczanie lub transfer.

(3)  Do celów tej podkategorii nielegalny obrót obejmuje przywóz, wywóz, nabywanie, sprzedaż, dostarczanie, przemieszczanie lub transfer.

(4)  Na przykład: szczególnie obciążające okoliczności.

(5)  Np. zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem.

(6)  Nielegalny handel obejmuje przywóz, wywóz, nabywanie, sprzedaż, dostarczanie, przemieszczanie lub transfer.


ZAŁĄCZNIK B

Wspólna tabela kategorii kar i środków, o której mowa w art. 4

Kod

Kategorie i podkategorie kar i środków

1000

kategoria otwarta

Pozbawienie wolności

1001

Pozbawienie wolności

1002

Dożywotnie pozbawienie wolności

2000

kategoria otwarta

Ograniczenie wolności osobistej

2001

Zakaz odwiedzania określonych miejsc

2002

Ograniczenie wyjazdów za granicę

2003

Zakaz przebywania w określonych miejscach

2004

Zakaz wstępu na imprezę masową

2005

Zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, w jakikolwiek sposób

2006

Poddanie dozorowi elektronicznemu (1)

2007

Nakaz stawiania się w określonym czasie przed określonym organem

2008

Nakaz przebywania/mieszkania w określonym miejscu

2009

Nakaz przebywania w miejscu zamieszkania w określonym czasie

2010

Nakaz przestrzegania środków związanych z próbą nałożoną przez sąd wraz z nadzorem

3000

kategoria otwarta

Pozbawienie określonego prawa

3001

Pozbawienie stanowiska

3002

Utrata/zawieszenie prawa do pełnienia funkcji publicznej lub otrzymania tej funkcji

3003

Utrata/zawieszenie czynnego lub biernego prawa wyborczego

3004

Zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne

3005

Zakaz korzystania z dotacji publicznych

3006

Unieważnienie prawa jazdy (2)

3007

Zawieszenie ważności prawa jazdy

3008

Zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju

3009

Utrata/zawieszenie władzy rodzicielskiej

3010

Utrata/zawieszenie prawa do pełnienia funkcji biegłego w postępowaniu sądowym/składania zeznań ze złożeniem przyrzeczenia/pełnienia funkcji ławnika

3011

Utrata/zawieszenie prawa do pełnienia funkcji opiekuna lub kuratora (3)

3012

Utrata/zawieszenie prawa do orderów i odznaczeń oraz tytułów honorowych

3013

Zakaz wykonywania działalności zawodowej, handlowej lub społecznej

3014

Zakaz pracy lub wykonywania innej działalności z małoletnimi

3015

Obowiązek likwidacji przedsiębiorstwa

3016

Zakaz posiadania lub noszenia broni

3017

Cofnięcie zezwolenia na polowanie/połów ryb

3018

Zakaz wystawiania czeków lub korzystania z kart płatniczych/kredytowych

3019

Zakaz hodowli zwierząt

3020

Zakaz posiadania lub używania pewnych przedmiotów innych niż broń

3021

Zakaz grania w pewne gry/uprawiania pewnych sportów

4000

kategoria otwarta

Zakaz przebywania na terytorium lub wydalenie z terytorium

4001

Zakaz przebywania na terytorium państwa

4002

Wydalenie z terytorium państwa

5000

kategoria otwarta

Obowiązki osobiste

5001

Poddanie się leczeniu lub innym formom terapii

5002

Poddanie się programowi społeczno-edukacyjnemu

5003

Obowiązek przebywania pod opieką/kontrolą rodziny

5004

Środki wychowawcze

5005

Probacja sądowo-społeczna

5006

Obowiązek odbycia szkolenia/wykonywania pracy

5007

Obowiązek przekazywania organom sądowym określonych informacji

5008

Obowiązek opublikowania wyroku

5009

Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej w związku z popełnieniem przestępstwa

6000

kategoria otwarta

Kary dotyczące własności prywatnej

6001

Konfiskata

6002

Zniszczenie

6003

Przywrócenie do stanu poprzedniego

7000

kategoria otwarta

Umieszczenie w instytucji

7001

Umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym

7002

Umieszczenie w ośrodku detoksykacyjnym

7003

Umieszczenie w placówce wychowawczej

8000

kategoria otwarta

Kary finansowe

8001

Grzywna

8002

Grzywna w stawkach dziennych (4)

8003

Nawiązka na rzecz określonego beneficjenta (5)

9000

kategoria otwarta

Kary polegające na świadczeniu pracy

9001

Praca społecznie użyteczna

9002

Praca społecznie użyteczna lub praca wraz z innymi środkami ograniczającymi

10000

kategoria otwarta

Kary wojskowe

10001

Degradacja (6)

10002

Wydalenie z zawodowej służby wojskowej

10003

Pozbawienie wolności w więzieniu wojskowym

11000

kategoria otwarta

Odstąpienie od wydania wyroku lub wymierzenia kary lub ich odroczenie; ostrzeżenie

12000

kategoria otwarta

Pozostałe kary i środki


Parametry (do określenia w stosownych przypadkach)

ø

Kara

m

Środek

a

Zawieszenie wykonania kary/środka

b

Częściowe zawieszenie wykonania kary/środka

c

Zawieszenie wykonania kary/środka z poddaniem probacji/dozorowi

d

Częściowe zawieszenie wykonania kary/środka z poddaniem probacji/dozorowi

e

Zamiana kary/środka

f

Kara zastępcza/środek zastępczy nakładane jako kara główna

g

Kara zastępcza/środek zastępczy nakładane w przypadku niepodporządkowania się karze głównej

h

Wykonanie zawieszonej kary/zawieszonego środka

i

Wydanie wyroku łącznego

j

Przerwanie wykonywania/odroczenie kary/środka (7)

k

Darowanie kary

l

Darowanie zawieszonej kary

n

Zakończenie kary

o

Ułaskawienie

p

Amnestia

q

Warunkowe zwolnienie (zwolnienie osoby przed zakończeniem wykonywania kary na określonych warunkach)

r

Rehabilitacja (z wykreśleniem kary z rejestru karnego lub bez takiego wykreślenia)

s

Kary lub środki przewidziane specjalnie dla małoletnich

t

Orzeczenie inne niż zapadłe w sprawie karnej (8)


(1)  Urządzenie przytwierdzone na stałe lub mobilne.

(2)  Niezbędne jest ponowne ubieganie się o wydanie prawa jazdy.

(3)  Opiekun/kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniego.

(4)  Grzywna wyrażona w stawkach dziennych.

(5)  Np. na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub pokrzywdzonego.

(6)  Obniżenie stopnia wojskowego.

(7)  Nie prowadzi do uniknięcia wykonania kary.

(8)  Parametr ten zostanie wskazany jedynie w przypadku, gdy informacje te są przekazywane w odpowiedzi na wniosek otrzymany przez państwo członkowskie, którego obywatelem jest dana osoba.


Top