Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1341

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

OJ L 348, 24.12.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 187 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Uchylony przez 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1341/oj

24.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/19


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1341/2008

z dnia 18 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 161 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ramy prawne w odniesieniu do okresu programowania 2007–2013 zostały przygotowane i uzgodnione z zamiarem dalszego uproszczenia programowania oraz zarządzania funduszami, dalszej poprawy skuteczności ich interwencji oraz wzmocnienia pomocniczości w ich wdrażaniu.

(2)

W celu rozpatrywania projektów generujących dochody objętych art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (3) wprowadzono dokładniejszą i bardziej wymagającą metodę, opartą na obliczaniu maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych.

(3)

Podkreślono wiele trudności w stosowaniu przepisów art. 55, w tym niewspółmierne obciążenie administracyjne, w szczególności dla operacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz dla małych operacji finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Fundusz Spójności.

(4)

Trudności te mogą mieć negatywny wpływ na zarządzanie operacjami, w szczególności w kontekście projektów dotyczących dziedzin priorytetowych dla Wspólnoty, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna, badania naukowe, innowacje czy energia, oraz ze względu na niewspółmierne obciążenie administracyjne. Artykuł 55 powinien zatem zostać uproszczony.

(5)

Uproszczenie to powinno mieć zastosowanie w odniesieniu do wszystkich projektów otrzymujących pomoc z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013. Stosowanie z mocą wsteczną jest zatem konieczne.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 55 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 otrzymuje brzmienie:

„5.   Ustępy 1–4 niniejszego artykułu stosuje się wyłącznie w odniesieniu do operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 000 000 EUR.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2006 r. w odniesieniu do wszystkich projektów otrzymujących pomoc z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 16 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 27 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.


Top