EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1137

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

OJ L 311, 21.11.2008, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 144 - 197

In force. Latest consolidated version: 20/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1137/oj

21.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1137/2008

z dnia 22 października 2008 r.

dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 40, art. 47 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze i trzecie, art. 55, 71, art. 80 ust. 2, art. 95, 100, art. 137 ust. 2, art. 156, art. 175 ust. 1 i art. 285,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4) została zmieniona decyzją Rady 2006/512/WE (5), która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjmowania środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami innymi niż istotne.

(2)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (6) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała zastosowanie do aktów prawnych już obowiązujących, przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z odpowiednimi procedurami.

(3)

Ponieważ zmiany wprowadzone do aktów w tym celu dotyczą jedynie procedur komitetowych, państwa członkowskie nie muszą dokonywać ich transpozycji,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Akty wymienione w załączniku zostają dostosowane zgodnie z tym załącznikiem do decyzji 1999/468/WE, zmienionej decyzją 2006/512/WE.

Artykuł 2

Odesłania do przepisów wymienionych w załączniku traktuje się jako odesłania do tych przepisów w brzmieniu zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 22 października 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 224 z 30.8.2008, s. 35.

(2)  Dz.U. C 117 z 14.5.2008, s. 1.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r.

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(5)  Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11.

(6)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.   ROLNICTWO

1.1.   Dyrektywa 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnosząca się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii  (1)

W odniesieniu do dyrektywy 1999/4/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania niniejszej dyrektywy do ogólnych przepisów prawa wspólnotowego, mających zastosowanie do środków spożywczych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 1999/4/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 1999/4/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Decyzję w sprawie dostosowania niniejszej dyrektywy do ogólnych przepisów wspólnotowych mających zastosowanie do środków spożywczych podejmuje Komisja. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5 ust. 2.”;

2)

artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

1.2.   Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi  (3)

W odniesieniu do dyrektywy 2000/36/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków koniecznych do jej wykonania. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2000/36/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2000/36/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Następujące środki konieczne do wykonania niniejszej dyrektywy i mające na celu zmianę jej elementów innych niż istotne, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 2:

środki dostosowujące niniejszą dyrektywę do ogólnych przepisów prawa wspólnotowego, mających zastosowanie do środków spożywczych,

środki dostosowujące przepisy załącznika I B ust. 2, I C oraz I D do postępu technicznego.”;

2)

artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (4).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

2.   ZATRUDNIENIE

2.1.   Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy  (5)

W odniesieniu do dyrektywy 89/391/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do dokonywania dostosowań o charakterze ściśle technicznym dyrektyw szczegółowych przewidzianych w art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG, wynikających z przyjęcia dyrektyw w sprawie harmonizacji technicznej i normalizacji, jak również z postępu technicznego, zmian w międzynarodowych uregulowaniach lub specyfikacjach oraz z najnowszego stanu wiedzy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne tych dyrektyw szczegółowych, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego przewidzianego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian o charakterze czysto technicznym.

W związku z powyższym art. 17 dyrektywy 89/391/EWG otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet w celu dokonania dostosowań o charakterze ściśle technicznym dyrektyw szczegółowych przewidzianych w art. 16 ust. 1 dyrektywy, dla uwzględnienia:

a)

przyjęcia dyrektyw w dziedzinie harmonizacji technicznej i normalizacji;

b)

postępu technicznego, zmian w międzynarodowych uregulowaniach lub specyfikacjach oraz najnowszego stanu wiedzy.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektyw szczegółowych, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w ust. 3.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

2.2.   Dyrektywa Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach  (6)

W odniesieniu do dyrektywy 92/29/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do dokonywania dostosowań o charakterze ściśle technicznym załączników tej dyrektywy w zależności od postępu technicznego lub zmian w międzynarodowych uregulowaniach lub specyfikacjach oraz najnowszego stanu wiedzy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 92/29/EWG, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian o charakterze czysto technicznym.

W związku z powyższym art. 8 dyrektywy 92/29/EWG otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet w celu dokonania dostosowań o charakterze czysto technicznym załączników do niniejszej dyrektywy w zależności od postępu technicznego lub zmian w międzynarodowych uregulowaniach lub specyfikacjach i od najnowszego stanu wiedzy w danej dziedzinie.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w ust. 3.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

2.3.   Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)  (7)

W odniesieniu do dyrektywy 2002/44/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania do załącznika do tej dyrektywy dostosowań o charakterze czysto technicznym, w zależności od przyjęcia dyrektyw w dziedzinie harmonizacji technicznej i normalizacji, dotyczących projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy, jak również od postępu technicznego, zmian w najbardziej odpowiednich zharmonizowanych europejskich normach lub specyfikacjach oraz najnowszego stanu wiedzy w dziedzinie wibracji mechanicznych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/44/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian o charakterze czysto technicznym.

W związku z powyższym art. 11 i 12 w dyrektywy 2002/44/WE otrzymują brzmienie:

„Artykuł 11

Zmiany techniczne

Komisja przyjmuje zmiany o charakterze czysto technicznym do załącznika do niniejszej dyrektywy w zależności od:

a)

przyjęcia dyrektyw w dziedzinie technicznej harmonizacji i normalizacji w odniesieniu do projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy;

b)

postępu technicznego, zmian w najbardziej odpowiednich zharmonizowanych europejskich normach lub specyfikacjach i najnowszego stanu wiedzy w dziedzinie wibracji mechanicznych.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 12 ust. 3.

Artykuł 12

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet, o którym mowa w art. 17 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

2.4.   Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)  (8)

W odniesieniu do dyrektywy 2003/10/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dokonywania dostosowań o charakterze czysto technicznym, w zależności od przyjęcia dyrektyw w sprawie harmonizacji technicznej i normalizacji w zakresie projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy, jak również od postępu technicznego, zmian w najbardziej odpowiednich zharmonizowanych europejskich normach lub specyfikacjach oraz najnowszego stanu wiedzy w dziedzinie hałasu. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2003/10/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian o charakterze czysto technicznym.

W związku z powyższym art. 12 i 13 dyrektywy 2003/10/WE otrzymują brzmienie:

„Artykuł 12

Zmiany techniczne

Komisja przyjmuje zmiany o charakterze czysto technicznym w zależności od:

a)

przyjęcia dyrektyw w dziedzinie harmonizacji technicznej i normalizacji w odniesieniu do projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy;

b)

postępu technicznego, zmian w odpowiednich zharmonizowanych normach europejskich lub specyfikacjach i od najnowszego stanu wiedzy w dziedzinie hałasu.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Artykuł 13

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet, o którym mowa w art. 17 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

2.5.   Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)  (9)

W odniesieniu do dyrektywy 2004/40/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania do załączników do tej dyrektywy dostosowań o charakterze czysto technicznym i uwzględniających przyjęcie dyrektyw w sprawie harmonizacji technicznej i normalizacji w zakresie projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy oraz uwzględniających postęp techniczny, zmiany w odpowiednich zharmonizowanych europejskich normach lub specyfikacjach i najnowszy stan wiedzy w dziedzinie pól elektromagnetycznych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/40/EWG, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian o charakterze czysto technicznym.

W związku z powyższym w dyrektywie 2004/40/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja przyjmuje zmiany do załącznika o charakterze czysto technicznym, biorąc pod uwagę:

a)

przyjęcie dyrektyw w dziedzinie harmonizacji technicznej i normalizacji w odniesieniu do projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy;

b)

postęp techniczny, zmiany w odpowiednich zharmonizowanych normach europejskich lub specyfikacjach i najnowszy stan wiedzy w dziedzinie pól elektromagnetycznych.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 11 ust. 3.”;

2)

w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

2.6.   Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)  (10)

W odniesieniu do dyrektywy 2006/25/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania do załączników do tej dyrektywy dostosowań o charakterze czysto technicznym, biorąc pod uwagę przyjęcie dyrektyw w zakresie harmonizacji technicznej i normalizacji dotyczących projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy oraz uwzględniając postęp techniczny, zmiany w najbardziej odpowiednich zharmonizowanych normach europejskich lub specyfikacjach międzynarodowych i najnowszy stan wiedzy w dziedzinie narażenia na promieniowanie optyczne w związku z wykonywanym zawodem. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2006/25/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian o charakterze czysto technicznym.

W związku z powyższym w dyrektywie 2006/25/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja przyjmuje zmiany załączników o charakterze ściśle technicznym, biorąc pod uwagę:

a)

przyjęcie dyrektyw w zakresie harmonizacji technicznej i normalizacji dotyczących projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy;

b)

postęp techniczny, zmiany w najbardziej odpowiednich zharmonizowanych normach europejskich lub specyfikacjach międzynarodowych i najnowszy stan wiedzy w dziedzinie narażenia na promieniowanie optyczne w związku z wykonywanym zawodem.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 11 ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 11 ust. 3.”;

2)

w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

3.   PRZEDSIĘBIORSTWO

3.1.   Dyrektywa Rady 76/767/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących zbiorników ciśnieniowych oraz procedury ich kontroli  (11)

W odniesieniu do dyrektywy 76/767/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania do postępu technicznego załączników i tych przepisów odrębnych dyrektyw, które są określone w każdej z tych dyrektyw. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 76/767/EWG oraz odrębnych dyrektyw, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 76/767/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 17 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Państwo członkowskie przekazuje dokumentację z opisem zbiornika ciśnieniowego wraz z dokumentami popierającymi wniosek o odstępstwo, między innymi z rezultatami ewentualnych kontroli, pozostałym państwom członkowskim, które w ciągu czterech miesięcy od otrzymania tej informacji zawiadamiają o swojej zgodzie lub braku zgody, przekazują uwagi, stawiają pytania lub dodatkowe wymogi lub żądają dodatkowych kontroli oraz, jeśli sobie tego życzą, mogą wnioskować o zwrócenie się do Komitetu o zajęcie stanowiska zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 20 ust. 1. Kopie tych dokumentów są przesyłane Komisji. Korespondencja ta jest poufna.”;

2)

artykuł 18 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18

Komisja dostosowuje załączniki I i II do niniejszej dyrektywy oraz przepisy odrębnych dyrektyw, które są wyraźnie wskazane w każdej z tych dyrektyw, do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy i odrębnych dyrektyw, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20 ust. 2.”;

3)

w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 3.

3.2.   Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych  (12)

W odniesieniu do dyrektywy 76/769/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załączników do niej do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 76/769/EWG, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, taką jak pilna potrzeba zwiększenia ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu substancji niebezpiecznych, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 76/769/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 2a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2a

W odniesieniu do substancji i preparatów uwzględnionych w niniejszej dyrektywie Komisja może dostosowywać załączniki do niniejszej dyrektywy do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 2b ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 2b ust. 3.”;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2b

1.   Komisja jest wspierana przez komitet ustanowiony na podstawie art. 29 ust. 1 dyrektywy Rady 67/548/EWG (13).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

3.3.   Dyrektywa 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających  (14)

W odniesieniu do dyrektywy 94/25/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania zmian w zależności od rozwoju wiedzy technicznej oraz nowych dowodów naukowych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 94/25/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 94/25/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 6a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6a

Komisja może wprowadzać do wymagań zawartych w załączniku I.B.2 i w załączniku I.C.1. zmiany, które sa niezbędne, w zależności od postępu wiedzy technicznej oraz nowych dowodów naukowych, z wyjątkiem bezpośrednich i pośrednich zmian wartości emisji spalin lub hałasu oraz wartości liczby Froude’ a i stosunku P/D. Takie zmiany mogą obejmować paliwa odniesienia i normy stosowane w badaniach emisji spalin i hałasu.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 2.”;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 6b

1.   Komisja jest wspierana przez komitet ustanowiony na podstawie art. 6 ust. 3.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

3.4.   Dyrektywa 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien przędnych  (15)

W odniesieniu do dyrektywy 96/73/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków niezbędnych do dostosowywania do postępu technicznego metod analizy ilościowej ustanowionych w załączniku II do niej. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne tej dyrektywy, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 96/73/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuły 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 5

Komisja dostosowuje do postępu technicznego metody analizy ilościowej ustanowione w załączniku II. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 2.

Artykuł 6

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Dyrektyw Odnoszących się do Nazewnictwa i Etykietowania Wyrobów Włókienniczych.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

3.5.   Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych  (16)

W odniesieniu do dyrektywy 1999/45/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załączników do niej do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 1999/45/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 1999/45/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 10 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W odniesieniu do niektórych preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne w rozumieniu art. 7, w drodze odstępstwa od ust. 2 pkt 2.4, 2.5 i 2.6 niniejszego artykułu, Komisja może określić wyłączenia od niektórych przepisów dotyczących etykietowania środowiskowego lub szczególnych przepisów w odniesieniu do etykietowania środowiskowego, jeżeli można udowodnić, że następuje zmniejszenie wpływu na środowisko. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20a ust. 3.”;

2)

w art. 12 ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„We właściwych przypadkach Komisja może podjąć odpowiednie środki w ramach załącznika V. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20a ust. 3.”;

3)

artykuł 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja podejmuje decyzję zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 20a ust. 2.”;

4)

artykuł 20 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 20

Komisja dostosowuje załączniki do niniejszej dyrektywy do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20a ust. 3.”;

5)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 20a

1.   Komisja jest wspierana przez komitet ustanowiony na podstawie art. 29 ust. 1 dyrektywy Rady 67/548/EWG (17).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

3.6.   Dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych  (18)

W odniesieniu do dyrektywy 2002/24/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania do postępu technicznego załączników do tej dyrektywy lub przepisów odrębnych dyrektyw wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/24/WE lub dyrektyw odrębnych, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2002/24/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 17 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17

Komisja może dostosowywać do postępu technicznego załączniki do niniejszej dyrektywy lub przepisy odrębnych dyrektyw wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy lub odrębnych dyrektyw, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.”;

2)

w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 3.

3.7.   Dyrektywa 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi  (19)

W odniesieniu do dyrektywy 2003/37/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania do postępu technicznego załączników do tej dyrektywy, do dostosowywania do postępu technicznego przepisów odrębnych dyrektyw oraz do wprowadzania do odrębnych dyrektyw przepisów dotyczących homologacji typu WE oddzielnych zespołów technicznych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2003/37/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2003/37/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja przyjmuje następujące środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotnie niezbędne dla wykonania niniejszej dyrektywy i odnoszące się do kwestii określonych poniżej, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20 ust. 3.”;

b)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja dostosuje załączniki do niniejszej dyrektywy, jeżeli, zgodnie z dyrektywą 97/836/WE, nowe przepisy lub poprawki do istniejących przepisów przyjęte przez Wspólnotę zostaną wprowadzone. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20 ust. 3.”;

2)

artykuł 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

3.8.   Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych  (20)

W odniesieniu do dyrektywy 2004/22/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania odpowiednich środków w celu dokonywania zmian w załącznikach szczególnych (od MI-001 do MI-010), dotyczących przyrządów. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/22/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2004/22/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 4;

2)

artykuł 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja może dokonywać zmian w załącznikach szczególnych (od MI-001 do MI-010), dotyczących przyrządów, w odniesieniu do:

a)

maksymalnych błędów dopuszczalnych (MPE) i klas dokładności;

b)

warunków znamionowych użytkowania;

c)

wartości zmiany krytycznej;

d)

zaburzeń.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 3.”.

4.   ŚRODOWISKO

4.1.   Dyrektywa Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach  (21)

W odniesieniu do dyrektywy 76/160/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania do postępu technicznego wartości G i I parametrów oraz metod analizy określonych w załączniku do niej. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 76/160/EWG, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 76/160/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Komisja przyjmuje zmiany niezbędne dla dostosowywania do postępu technicznego wartości G i I parametrów oraz metod analizy określonych w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”;

2)

w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 3.

4.2.   Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych  (22)

W odniesieniu do dyrektywy 91/271/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do zmiany wymagań określonych w sekcjach A, B i C załącznika I do niej. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 91/271/EWG, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 91/271/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Systemy zbierania, opisane w ust. 1, spełniają wymagania sekcji A załącznika I. Komisja może zmieniać te wymagania. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.”;

2)

artykuł 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Zrzuty z oczyszczalni ścieków komunalnych opisane w ust. 1 i 2 spełniają odpowiednie wymagania sekcji B załącznika I. Komisja może zmieniać te wymagania. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.”;

3)

artykuł 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Odprowadzenia z oczyszczalni ścieków komunalnych określone w ust. 2 spełniają odpowiednie wymagania sekcji B załącznika I. Komisja może zmieniać te wymagania. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.”;

4)

w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja rozpatruje ten wniosek i podejmuje właściwe środki zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.”;

b)

w ust. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W takich okolicznościach państwa członkowskie przedstawiają wcześniej Komisji odpowiednią dokumentację. Komisja bada sprawę i podejmuje właściwe środki zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.”;

5)

artykuł 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Regulacje i/lub szczególne zezwolenia spełniają wymagania sekcji C załącznika I. Komisja może zmieniać te wymagania. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.”;

6)

artykuł 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Wcześniejsze regulacje i/lub szczególne zezwolenia dotyczące zrzutów z oczyszczalni ścieków komunalnych, wydane wcześniej na podstawie ust. 2, na terenie aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 2 000–10 000 w przypadku zrzutów do wód słodkich i estuariów, oraz na terenie aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej powyżej 10 000 w odniesieniu do wszelkich zrzutów, określają wymagane warunki w celu spełnienia odpowiednich wymagań sekcji B załącznika I. Komisja może zmieniać te wymagania. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.”;

7)

artykuł 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Komisja może opracowywać wytyczne dotyczące monitorowania określonego w ust. 1, 2 i 3 zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.”;

8)

artykuł 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja ustala, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2, metody i formy przyjmowane w sprawozdaniach dotyczących programów poszczególnych państw. Wszelkie zmiany wspomnianych metod i form przyjmuje się zgodnie z tą procedurą.”;

9)

w art. 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

4.3.   Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego  (23)

W odniesieniu do dyrektywy 91/676/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania lub uzupełniania załączników do niej w zależności postępu technicznego i naukowego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 91/676/EWG, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 91/676/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuły 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 7

Komisja może sporządzić wytyczne dotyczące monitorowania określonego w art. 5 i 6 zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 9 ust. 2.

Artykuł 8

Komisja może dostosowywać załączniki do niniejszej dyrektywy do postępu naukowego i technicznego.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 3.”;

2)

artykuł 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

3)

w załączniku III ust. 2 trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

„Jeśli państwo członkowskie zezwala na podstawie akapitu drugiego lit. b) na inną ilość, powiadamia Komisję, która zbada uzasadnienie zgodnie z procedurą regulacyjną, przewidzianą w art. 9 ust. 2.”.

4.4.   Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw  (24)

W odniesieniu do dyrektywy 94/63/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do korygowania specyfikacji sprzętu do załadunku oddolnego ustanowionej w załączniku IV do niej oraz do dostosowywania, z wyjątkiem wartości dopuszczalnych ustanowionych w załączniku II pkt 2, załączników do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 94/63/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 94/63/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 ust. 1 akapit szósty otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie terminale posiadające urządzenia do załadunku samochodów cystern wyposażone są w przynajmniej jedną suwnicę bramową, odpowiadającą specyfikacji dotyczącej sprzętu do załadunku oddolnego ustanowionej w załączniku IV. Komisja sprawdza tę specyfikację w regularnych odstępach czasu i koryguje ją w stosownych przypadkach. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 2.”;

2)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Dostosowanie do postępu technicznego

Z wyjątkiem wartości dopuszczalnych, określonych w załączniku II pkt 2, Komisja może dostosowywać załączniki do niniejszej dyrektywy do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 2.”;

3)

w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 3.

4.5.   Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi  (25)

W odniesieniu do dyrektywy 96/82/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załączników II–VI do niej do postępu technicznego oraz do ustalania zharmonizowanych kryteriów w sprawie decyzji właściwych organów państw członkowskich, dotyczących tego, że zakład znajduje się w stanie uniemożliwiającym tworzenie niebezpieczeństwa poważnych awarii. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 96/82/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 96/82/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 9 ust. 6 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Komisja ustala zharmonizowane kryteria w sprawie decyzji właściwych organów, dotyczących tego, że zakład znajduje się w stanie uniemożliwiającym tworzenie niebezpieczeństwa poważnych awarii w rozumieniu lit. a). Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3;”;

2)

artykuł 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Bezpośrednio po zebraniu informacji, o których mowa w art. 14, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wynikach swoich analiz oraz o swoich zaleceniach w formie sprawozdania ustalanego i weryfikowanego przy zastosowaniu procedury regulacyjnej, o której mowa w art. 22 ust. 2.

Dostarczenie przez państwo członkowskie wymienionych informacji w terminie późniejszym może nastąpić wyłącznie w celu umożliwienia zakończenia toczącego się postępowania sądowego, na które mogłoby wpłynąć zgłoszenie wymienionych informacji.”;

3)

artykuł 21 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 21

Kompetencje Komitetu

1.   Komisja dostosowuje kryteria, określone w art. 9 ust. 6 lit. b) i w załącznikach II–VI, do postępu technicznego.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

2.   Środki wymagane do sporządzenia sprawozdania wymienionego w art. 15 ust. 2 przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 22 ust. 2.”;

4)

artykuł 22 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 22

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

4.6.   Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów  (26)

W odniesieniu do dyrektywy 1999/31/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załączników do tej dyrektywy do postępu technicznego oraz do przyjmowania środków służących standaryzacji kontroli, pobierania próbek i metod analizy. Ponieważ środki te mają zakres generalny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 1999/31/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 1999/31/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Procedura komitetu

Środki niezbędne do dostosowania załączników do niniejszej dyrektywy do postępu naukowego i technicznego oraz do ustanowienia standaryzacji kontroli, pobierania próbek i metod analizy w związku ze składowaniem odpadów przyjmowane są przez Komisję, wspieraną przez komitet ustanowiony na podstawie art. 18 dyrektywy 2006/12/WE. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 3. W tym celu w odniesieniu do załącznika II komitet bierze pod uwagę ogólne zasady, ogólne procedury testowania i kryteria przyjęcia ustanowione w załączniku II i ustanawia określone kryteria i/lub metody testowania oraz wynikające z nich wartości dopuszczalne dla każdego rodzaju składowiska odpadów, jeżeli zachodzi taka konieczność, wraz ze specjalnymi typami składowisk w obrębie każdego rodzaju włącznie ze składowaniem podziemnym.

Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 17 ust. 2, przepisy dotyczące harmonizacji i regularnego przekazywania danych statystycznych określonych w art. 5, 7 i 11, a w razie konieczności wprowadza w nich zmiany.”;

2)

artykuł 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

4.7.   Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi  (27)

W odniesieniu do dyrektywy 1999/94/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załączników do tej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne tej dyrektywy, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 1999/94/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

1.   Komisja przyjmuje środki niezbędne do przystosowania załączników do niniejszej dyrektywy i mające na celu zmianę jej elementów innych niż istotne zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3, po konsultacji z organizacjami konsumentów i innymi zainteresowanymi stronami.

Aby wspomóc ten proces, każde państwo członkowskie przekazuje Komisji do dnia 31 grudnia 2003 r. sprawozdanie o skuteczności przepisów niniejszej dyrektywy, odnoszące się do okresu od dnia 18 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Format tego sprawozdania ustala się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 10 ust. 2, nie później niż do dnia 18 stycznia 2001 r.

2.   W uzupełnieniu środków, o których mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje środki mające na celu:

a)

określenie formatu etykiety, o której mowa w art. 3, przez dostosowanie załącznika I;

b)

dalsze określenie wymagań dotyczących przewodnika, o którym mowa w art. 4, w celu klasyfikacji nowych modeli samochodów, umożliwiając w ten sposób grupowanie modeli według emisji CO2 i zużycia paliwa w określonych klasach, włącznie z wyliczeniem najbardziej ekonomicznych ze względu na zużycie paliwa nowych modeli samochodów;

c)

ustanowienie zaleceń w celu umożliwienia stosowania zasad przewidzianych w przepisach dotyczących literatury promocyjnej, o której mowa w art. 6 akapit pierwszy, do innych mediów i materiałów.

Środki, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.

Środki, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b) i c), przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;

2)

artykuł 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

4.8.   Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów  (28)

W odniesieniu do dyrektywy 2000/76/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do ustalania kryteriów dla wymagań odnoszących się do zmniejszenia częstotliwości niektórych okresowych pomiarów, do ustalenia daty, od której przeprowadzane są pomiary ciągłe niektórych dopuszczalnych wielkości emisji do powietrza; do dostosowania art. 10, 11 i 13 oraz załączników I i III do postępu technicznego lub nowych wyników badań dotyczących korzyści dla zdrowia wynikających ze zmniejszenia emisji, oraz do dostosowywania tabel w załączniku II pkt 2.1. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2000/76/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2000/76/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 7 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„7.   Właściwe władze mogą zezwolić w pozwoleniu na zmniejszenie częstotliwości okresowych pomiarów dotyczących metali ciężkich z dwóch pomiarów rocznie na jeden pomiar co dwa lata oraz dotyczących dioksyn i furanów z dwóch pomiarów rocznie na jeden pomiar rocznie, pod warunkiem że emisje powstające ze spalania lub współspalania wynoszą poniżej 50 % dopuszczalnych wielkości emisji ustalonych odpowiednio zgodnie z załącznikiem II lub załącznikiem V oraz że istnieją kryteria dla wymagań, które należy spełnić. Komisja przyjmuje środki ustalające te kryteria, oparte co najmniej na przepisach lit. a) i d) akapitu drugiego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”;

b)

ustęp 13 otrzymuje brzmienie:

„13.   Komisja ustala datę, od której przeprowadzane są zgodnie z załącznikiem III pomiary ciągłe dopuszczalnych wielkości emisji do powietrza w odniesieniu do metali ciężkich, dioksyn i furanów, tak szybko jak we Wspólnocie będą dostępne odpowiednie techniki pomiarowe. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”;

2)

artykuł 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Dostosowanie do postępu technicznego lub nowych wyników badań

Komisja przyjmuje środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy i dostosowujące art. 10, 11 i 13 oraz załączniki I i III do postępu technicznego lub nowych wyników badań dotyczących korzyści dla zdrowia wynikających ze zmniejszenia emisji zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”;

3)

artykuł 17 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17

Procedura komitetu

1.   Komisję jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów przepisow jej art. 8.”;

4)

w załączniku II pkt II.2.1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach gdy dla dużych instalacji spalania energetycznego ustalono w dyrektywie 2001/80/WE bardziej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji, bądź gdy takie wielkości zostaną ustalone w przyszłym prawodawstwie wspólnotowym, wielkości zmienione zastępują dla danych instalacji i zanieczyszczeń dopuszczalne wielkości emisji ustanowione w następujących tabelach (Cproc). W takim przypadku Komisja dostosowuje te tabele do bardziej rygorystycznych dopuszczalnych wielkości emisji. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się niezwłocznie zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”.

4.9.   Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku  (29)

W odniesieniu do dyrektywy 2002/49/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załącznika I pkt 3 oraz załączników II i III do niej do postępu naukowego i technicznego oraz do ustanawiania wspólnych metod oceny. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/49/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2002/49/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja ustanawia, w trybie zmiany załącznika II, wspólne metody oceny na potrzeby ustalania Lden i Lnight. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3. Do czasu przyjęcia tych metod dopuszcza się stosowanie przez państwa członkowskie metod oceny, dostosowanych zgodnie z załącznikiem II i opartych na metodach ustanowionych w ich krajowym ustawodawstwie. W takich przypadkach państwa członikowskie muszą wykazać, że wyniki uzyskane metodami, o których mowa, są równorzędne z wynikami uzyskiwanymi przy zastosowaniu metod określonych w załączniku II pkt 2.2.”;

2)

artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Dostosowanie do postępu naukowo-techniczego

Komisja dostosowuje załącznik I pkt 3 oraz załączniki II i III do niniejszej dyrektywy do postępu naukowego i technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”;

3)

w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8.”;

4)

w załączniku III drugie zdanie formuły wprowadzającej otrzymuje brzmienie:

„Współczynniki dawka-skutek, które będą wprowadzone w przyszłości zmianami do niniejszego załącznika zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3, będą dotyczyć w szczególności:”.

4.10.   Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE  (30)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 należy przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania oraz dostosowywania systemu opracowania i przydzielania niepowtarzalnych identyfikatorów GMO. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne tego rozporządzenia, poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Niepowtarzalne identyfikatory

Komisja:

a)

przed stosowaniem art. 1–7 ustanawia system opracowania i przydzielania niepowtarzalnych identyfikatorów GMO;

b)

dostosowuje we właściwym przypadku system przewidziany w lit. a).

Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 2. Wykonując powyższe, należy wziąć pod uwagę rozwój sytuacji w gremiach międzynarodowych.”;

2)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 4.

4.11.   Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów  (31)

W odniesieniu do dyrektywy 2004/42/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załącznika III do niej do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/42/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2004/42/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Dostosowanie do postępu technicznego

Komisja dostosowuje załącznik III do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”;

2)

w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

4.12.   Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych  (32)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 842/2006 należy przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania standardowych wymagań dotyczących kontroli wycieków, do ustanawiania minimalnych wymagań i warunków wzajemnego uznawania w odniesieniu do programów szkoleniowych i certyfikacji oraz uprawnienia do przyjmowania dodatkowych wymogów dotyczących etykietowania. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niz istotne rozporządzenia (WE) nr 842/2006 poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Komisja ustala standardowe wymagania dotyczące kontroli wycieków dla każdego z zastosowań, o których mowa ust. 1. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”;

2)

artykuł 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja ustanawia, na podstawie informacji otrzymanych od państw członkowskich oraz w porozumieniu z odpowiednimi sektorami, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania w odniesieniu do programów szkoleniowych i certyfikacji zarówno dla przedsiębiorstw, jak i odpowiedniego personelu, zaangażowanych w instalację, konserwację i serwisowanie urządzeń i systemów objętych art. 3 ust. 1, oraz dla personelu zaangażowanego w działania, o których mowa w art. 3 i 4. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”;

3)

artykuł 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Formę etykiety, którą należy stosować, ustala się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2.

Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania, inne niż te wyszczególnione w ust. 1, ustala się w razie potrzeby. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Przed przedłożeniem wniosku komitetowi, o którym mowa w art. 12 ust. 1, Komisja bada potrzebę zamieszczenia na etykietach dodatkowej informacji dotyczącej wpływu na środowisko, w tym informacji na temat współczynnika ocieplenia globalnego, biorąc pod uwagę istniejące modele etykietowania stosowane już do produktów i urządzeń, o których mowa w ust. 2.”;

4)

artykuł 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

4.13.   Dyrektywa 2006/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie jakości wód słodkich wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb  (33)

W odniesieniu do dyrektywy 2006/44/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania do postępu naukowego i technicznego wartości G parametrów oraz metod analizy zawartych w załączniku I do niej. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2006/44/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2006/44/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Komisja przyjmuje wszelkie środki niezbędne do dostosowywania do postępu naukowego i technicznego wartości G parametrów oraz metod analizy zawartych w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2.”;

2)

w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 3.

4.14.   Dyrektywa 2006/113/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki  (34)

W odniesieniu do dyrektywy 2006/113/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania do postępu technicznego i naukowego wartości G parametrów oraz metod analizy wymienionych w załączniku I do niej. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2006/113/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2006/113/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Komisja, wspierana przez komitet ustanowiony art. 13 ust. 1 dyrektywy 2006/44/WE, przyjmuje zmiany niezbędne do dostosowywania do postępu naukowego i technicznego wartości G parametrów oraz metod analizy wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2 dyrektywy 2006/44/WE.”.

5.   EUROSTAT

5.1.   Rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie  (35)

W odniesieniu do rozporządzenia (EWG) nr 696/93 należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załącznika do niego do postępu gospodarczego i technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (EWG) nr 696/93, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (EWG) nr 696/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuły 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 5

Po zakończeniu okresu przejściowego określonego w art. 4 Komisja może, zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 7 ust. 2, upoważnić państwo członkowskie do stosowania innych jednostek statystycznych systemu produkcyjnego.

Artykuł 6

Komisja przyjmuje środki w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia, w tym środki mające na celu dostosowanie do postępu gospodarczego i technicznego, szczególnie w zakresie jednostek statystycznych systemu produkcyjnego, stosowanych kryteriów i definicji określonych w załączniku. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3.”;

2)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programu Statystycznego.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin określony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

5.2.   Dyrektywa Rady 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki  (36)

W odniesieniu do dyrektywy 95/57/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do ustalania definicji mających zastosowanie do właściwości zbierania danych oraz wszelkich zmian wykazu takich właściwości, uprawnienia do przyjmowania wymagań minimalnych odnoszących się do dokładności wyników oraz procedury zapewnienia zharmonizowanego przetwarzania powtarzających się odchyleń oraz uprawnienia do przyjmowania szczegółowych zasad przetwarzania przez państwa członkowskie zebranych informacji. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 95/57/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 95/57/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja ustala definicje mające zastosowanie do właściwości zbierania danych oraz wszelkie zmiany wykazu właściwości zbierania danych. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2.”;

2)

w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Jeśli jest to możliwe, zbieranie informacji statystycznych zapewnia spełnianie niezbędnych wymagań minimalnych odnoszących się do dokładności. Te wymagania i procedury zapewnienia zharmonizowanego przetwarzania powtarzających się odchyleń ustala Komisja. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2. Minimalne wymagania odnoszące się do dokładności ustala się w szczególności w odniesieniu do pobytów obejmujących nocleg w skali roku na poziomie krajowym.”;

3)

artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Przetwarzanie danych

Państwa członkowskie przetwarzają informacje zebrane na mocy art. 3 zgodnie z wymogiem zachowania dokładności, o której mowa w art. 4, oraz ze szczegółowymi zasadami przyjętymi przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2. Na poziomie regionalnym zachowuje się zgodność z nomenklaturą jednostek terytorialnych (NUTS) Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich.”;

4)

w art. 7 ust. 3 wyrażenie „w art. 12” zastępuje się wyrażeniem „w art. 12 ust. 1”;

5)

w art. 9 wyrażenie „w art. 12” zastępuje się wyrażeniem „w art. 12 ust. 1”;

6)

w art. 11 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Środki odnoszące się do art. 3, 4 i 6, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2.

Środki odnoszące się do art. 7 i 9 przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 1.”;

7)

w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

5.3.   Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)  (37)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania jednostek administracyjnych na potrzeby klasyfikacji NUTS, do ustanawiania dla poszczególnych jednostek nieadministracyjnych możliwości odbiegania od przedziałów demograficznych, do zmiany mniejszych jednostek administracyjnych na potrzeby poziomu NUTS 3 oraz do zmiany klasyfikacji NUTS. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 1059/2003, między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Istniejące jednostki administracyjne wykorzystywane dla klasyfikacji NUTS przedstawiono w załączniku II. Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia i dostosowujące załącznik II przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.”;

b)

w ust. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Poszczególne jednostki nieadministracyjne mogą odbiegać od tych przedziałów z powodu szczególnych geograficznych, społeczno-ekonomicznych, historycznych, kulturowych lub środowiskowych uwarunkowań, co szczególnie dotyczy wysp i regionów najbardziej oddalonych. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.”;

2)

w art. 4 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia i dostosowujące załącznik III przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.”;

3)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 4 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„4.   Zmiany w klasyfikacji NUTS przyjmuje się w drugiej połowie roku kalendarzowego, nie częściej jednak niż co trzy lata, na podstawie kryteriów zdefiniowanych w art. 3. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.”;

b)

ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Po przyjęciu zmiany w klasyfikacji NUTS dane państwo członkowskie przekaże Komisji szereg czasowy dla nowego podziału regionalnego w celu zastąpienia przekazanych wcześniej danych. Lista szeregu czasowego oraz jego długość są określane przez Komisję, biorąc pod uwagę możliwość ich dostarczenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2. Szeregi czasowe należy przekazać w okresie dwóch lat od daty wprowadzenia zmiany w klasyfikacji NUTS.”;

4)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programu Statystycznego.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

5.4.   Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC)  (38)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków dotyczących wtórnych obszarów docelowych oraz jednostek włączonych do prób wstępnych, a także środków uwzględniających zmiany gospodarcze i techniczne. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 1177/2003, między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1177/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Wtórne obszary docelowe włączane są corocznie, począwszy od 2005 r., tylko do składnika przekrojowego. Każdego roku będzie włączany jeden obszar docelowy. Środki definiujące takie obszary docelowe, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”;

2)

w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Gdy chodzi o składnik dotyczący zmian w czasie, jednostki włączone do prób wstępnych, tzn. uczestnicy badania, badani są przez czas trwania badania panelowego. Każdy przykładowy uczestnik badania, który przeprowadził się do prywatnego gospodarstwa domowego w ramach granic krajowych, jest badany w swojej nowej siedzibie, zgodnie z procedurami i zasadami dalszego śledzenia, które zostaną określone przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”;

3)

w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

4)

w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 skreśla się słowa „zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 ust. 2”;

b)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5.   Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3, przynajmniej na 12 miesięcy przed rozpoczęciem roku badania.”.

5.5.   Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie  (39)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 należy przyznać Komisji uprawnienia do uaktualniania metodologii rachunków gospodarczych dla rolnictwa (EAA) we Wspólnocie, listy zmiennych oraz terminów przekazywania danych dotyczących tych rachunków gospodarczych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 138/2004, powinny one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 138/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja uaktualnia metodologię EAA. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 4 ust. 2.”;

2)

w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja uaktualnia listę zmiennych oraz terminy przekazywania danych określonych w załączniku II. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 4 ust. 2.”;

3)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 3.

5.6.   Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego  (40)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 808/2004 należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków wykonawczych w zakresie modułów odnoszących się do różnych elementów, takich jak wybór i specyfikacja, dostosowanie i modyfikacja tematów i ich cech oraz ich opracowanie i okresowość, przewidzianych we wspomnianym rozporządzeniu. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 808/2004, między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 808/2004 art. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 8

Środki wykonawcze

1.   Środki konieczne w celu wykonania niniejszego rozporządzenia dotyczą wyboru i specyfikacji, dostosowania i modyfikacji tematów i ich cech, opracowania, okresów referencyjnych i rozkładu cech, okresowości i terminu dostarczania danych oraz końcowych terminów dostarczenia wyników.

2.   Komisja ustanawia środki wykonawcze, łącznie ze środkami dostosowawczymi i uaktualniającymi, uwzględniającymi zmiany gospodarcze i techniczne. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2, uwzględniając zasoby państw członkowskich i obciążenie respondentów, techniczną i metodologiczną wykonalność oraz wiarygodność wyników.

3.   Środki wykonawcze są przyjmowane przynajmniej 9 miesięcy przed rozpoczęciem okresu zbierania danych.

Artykuł 9

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programu Statystycznego.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

5.7.   Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich  (41)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 184/2004 należy przyznać Komisji uprawnienia do określania wspólnych standardów jakości, jak również zawartości i częstotliwości raportów jakości oraz do dostosowywania załączników do zmian gospodarczych i technicznych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 184/2005, między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 184/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja określa wspólne standardy jakości, jak również zawartość i częstotliwość raportów jakości, uwzględniając wpływ na koszt zbierania i opracowywania danych oraz istotnych zmian dotyczących zbierania danych.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.

Jakość przekazywanych danych jest oceniana na podstawie raportów jakości przez Komisję wspomaganą przez Komitet ds. Bilansu Płatniczego, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

Ocena przeprowadzona przez Komisję jest przesyłana do wiadomości Parlamentu Europejskiego.”;

2)

artykuły 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 10

Przystosowanie do zmian gospodarczych i technicznych

Komisja przyjmuje następujące środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienia, i konieczne do uwzględnienia zmian gospodarczych i technicznych, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3:

a)

środki aktualizujące wymagania odnoszące się do danych, łącznie z terminami ich przekazywania oraz zmianami, uzupełnieniami i ograniczeniami poszczególnych kategorii danych, zawarte w załączniku I;

b)

środki aktualizujące definicje zawarte w załączniku II.

Artykuł 11

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bilansu Płatniczego (»Komitet«).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

4.   EBC może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatora.”.

5.8.   Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny  (42)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 należy przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania harmonogramów i wykazu transakcji, do korygowania terminu przekazywania danych, do korygowania proporcji całości dochodów i wydatków Wspólnoty oraz do określania wspólnych standardów jakości. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 1161/2005, między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1161/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustep 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Harmonogram przekazywania sprawozdań dla punktów P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 i B.4G oraz każda decyzja wymagająca wykazu transakcji określonych w załączniku przez równoważny sektor są przyjmowane przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 3. Taka decyzja nie zostaje przyjęta, zanim Komisja nie przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania dotyczącego wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 9.”;

b)

ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Termin przekazywania określony w ust. 3 może zostać przystosowany przez Komisję maksymalnie o pięć dni. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 3.”;

2)

artykuł 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja może przystosować udział (1 %) w kwocie dla całej Wspólnoty, o którym mowa w ust. 1. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 3.”;

3)

artykuł 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, aby jakość przekazywanych danych poprawiała się z upływem czasu w celu spełniania wspólnych norm jakości, które zostaną określone przez Komisję. Środki ustanawiające te wspólne normy jakości, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 3.”;

4)

artykuł 7 zostaje skreślony;

5)

artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programu Statystycznego.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

6.   SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

6.1.   Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych  (43)

W odniesieniu do dyrektywy 1999/93/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania kryteriów, na podstawie których państwa członkowskie będą mogły określić, czy konieczne jest powołanie organu odpowiedzialnego za ocenę zgodności bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisów z wymogami załącznika III. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 1999/93/WE poprzez jej uzupełnienie o nowe elementy inne niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 1999/93/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w artykule 3 ust. 4 pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Zgodność bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu z wymogami ustanowionymi w załączniku III stwierdzają właściwe organy publiczne lub prywatne, powołane przez państwa członkowskie. Komisja ustanawia kryteria, na podstawie których państwa członkowskie będą mogły określić, czy konieczne jest powołanie takiego organu. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 3.”;

2)

w art. 3 ust. 5 słowa „w art. 9” zastępuje się słowami „w art. 9 ust. 2”;

3)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Podpisów Elektronicznych.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin określony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

6.2.   Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie domeny najwyższego poziomu „.eu”  (44)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 733/2002 należy przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania kryteriów i procedur w celu powołania Rejestru oraz do ustanawiania zasad porządku publicznego dotyczących warunków wprowadzenia i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu (TLD) „.eu”, a także zasad porządku publicznego w zakresie rejestracji. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 733/2002 poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia kryteriów i procedur związanych z powołaniem Rejestru.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 733/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

ustanawia kryteria i procedurę powołania Rejestru. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 3. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 6 ust. 4;”;

2)

w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Po konsultacji z Rejestrem Komisja przyjmuje zasady porządku publicznego dotyczące wprowadzenia i funkcji TLD ».eu« i zasady porządku publicznego w zakresie rejestracji. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 3.

Porządek publiczny obejmuje:

a)

politykę pozasądowego rozstrzygania sporów;

b)

porządek publiczny dotyczący spekulacji i nadużyć w rejestracji nazw domen, włączając możliwość etapowej rejestracji nazw domen w celu zapewnienia posiadaczom uprzednich praw uznanych lub ustanowionych przez prawo krajowe i/lub prawo wspólnotowe i instytucje publiczne właściwej i tymczasowej sposobności rejestracji swoich nazw;

c)

politykę dotyczącą możliwości odebrania nazw domen, włączając kwestię bona vacantia;

d)

kwestie językowe i pojęć geograficznych;

e)

traktowanie własności intelektualnej i innych praw.”;

3)

artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Komunikacji ustanowiony na podstawie art. 22 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (45).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

7.   RYNEK WEWNĘTRZNY

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych  (46)

W odniesieniu do dyrektywy 2005/36/WE należy przyznać Komisji uprawnienia w szczególności do określania niezbędnych kryteriów w związku z realizacją wspólnych platform mających na celu odstąpienie od środków wyrównawczych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2005/36/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2005/36/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. c) ppkt (ii) skreśla się zdanie drugie;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Komisja może dostosować wykaz znajdujący się w załączniku II w celu uwzględnienia kształcenia, które odpowiada warunkom określonym w akapicie pierwszym, lit. c) ppkt (ii). Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3;”;

2)

w art. 13 ust. 2 akapit trzeci zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Komisja może dostosować wykaz znajdujący się w załączniku III w celu uwzględnienia kształcenia regulowanego, zapewniającego porównywalny poziom przygotowania zawodowego i przygotowującego do pełnienia porównywalnych obowiązków i funkcji. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

3)

w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli Komisja po konsultacji z państwami członkowskimi jest zdania, że projektowana wspólna platforma ułatwi wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych, może przedstawić projekty środków w celu ich przyjęcia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

b)

ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Jeżeli państwo członkowskie uzna, że kryteria ustanowione w środku przyjętym zgodnie z ust. 2 nie zapewniają dłużej odpowiednich gwarancji odnośnie do kwalifikacji zawodowych, poinformuje o tym Komisję. Komisja w stosownym przypadku przedstawi projekt środków w celu ich przyjęcia. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

4)

artykuł 20 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 20

Dostosowanie wykazów działalności w załączniku IV

Komisja może dostosować wykaz działalności, o których mowa w załączniku IV i które podlegają systemowi uznawania kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 16, w celu dokonania jego aktualizacji lub wyjaśnienia nazewnictwa, o ile nie spowoduje to zmian w rodzajach działalności związanych z poszczególnymi kategoriami. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

5)

w art. 21 ust. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja może dostosować wykaz wiadomości i umiejętności, o których mowa w art. 24 ust. 3, art. 31 ust. 6, art. 34 ust. 3, art. 38 ust. 3, art. 40 ust. 3 oraz art. 44 ust. 3 do postępu naukowego i technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

6)

w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Komisja może dostosować minimalne okresy kształcenia, o których mowa w załączniku V pkt 5.1.3, do postępu naukowego i technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

7)

w art. 26 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja może rozszerzyć wykaz w załączniku V pkt 5.1.3 o nowe specjalności medyczne, występujące w co najmniej dwóch piątych państw członkowskich, w celu dostosowania niniejszej dyrektywy do zmian wprowadzanych w ustawodawstwie krajowym. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

8)

w art. 31 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja może dostosować wykaz przedmiotów wyszczególnionych w załączniku V pkt 5.2.1 do postępu naukowego i technicznego. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

9)

w art. 34 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja może dostosować wykaz przedmiotów wyszczególnionych w załączniku V pkt 5.3.1 do postępu naukowego i technicznego. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

10)

w art. 35 ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Komisja może dostosować minimalny okres kształcenia, o którym mowa w akapicie drugim, do postępu naukowego i technicznego. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

11)

w art. 38 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja może dostosować wykaz przedmiotów wyszczególnionych w załączniku V pkt 5.4.1 do postępu naukowego i technicznego. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

12)

w art. 40 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Komisja może dostosować wykaz przedmiotów wyszczególnionych w załączniku V pkt 5.5.1 do postępu naukowego i technicznego. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

13)

w art. 44 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Komisja może dostosować wykaz przedmiotów wyszczególnionych w załączniku V pkt 5.6.1 do postępu naukowego i technicznego. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

14)

w art. 46 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Komisja może dostosować wykaz dziedzin wiedzy i umiejętności wymienionych w ust. 1 do postępu naukowego i technicznego. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

15)

artykuł 58 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 58

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych.

2.   W przypadku odwołania się do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468 wynosi dwa miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

8.   ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW

8.1.   Dyrektywa Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi  (47)

W odniesieniu do dyrektywy 89/108/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania kryteriów czystości, jakie muszą być spełnione przez czynniki kriogeniczne, procedury pobierania próbek z głęboko mrożonych środków spożywczych oraz procedury monitoringu temperatury tych środków spożywczych i monitoringu temperatury w środkach przewozu, składach i magazynach. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 89/108/EWG poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 89/108/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Kryteria czystości, jakie muszą być spełnione przez te czynniki kriogeniczne, są określane, tak dalece jak to konieczne, przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2.”;

2)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Procedury pobierania próbek z głęboko mrożonych środków spożywczych oraz procedury monitoringu ich temperatury i monitoringu temperatury w środkach przewozu, składach i magazynach są określane przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”;

3)

w artykule 12 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustep 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

b)

ustęp 3 zostaje skreślony.

8.2.   Dyrektywa Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych  (48)

W odniesieniu do dyrektywy 90/496/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania przepisów koniecznych do dokonania zmian w wykazie witamin, minerałów i ich zalecanego dziennego spożycia; określania definicji błonnika spożywczego i związanych z nim metod analizy; ograniczania lub zakazywania oświadczeń żywieniowych; wprowadzania zmian i rozszerzania wykazu rodzajów składników spożywczych i ich współczynników przeliczeniowych, jak również ustanawiania zasad dotyczących zakresu informacji i sposobu jej podania w odniesieniu do środków spożywczych niepaczkowanych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 90/496/EWG, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 90/496/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 4 lit. a) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy i zmieniające wykaz witamin, minerałów i ich zalecanego dziennego spożycia przyjmowane są przez Komisję zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3;”;

2)

w art. 1 ust. 4 lit. b) trzeci akapit słowa „w art. 10” zastępuje się słowami „w art. 10 ust. 2”;

3)

w art. 1 ust. 4 lit. j) otrzymuje brzmienie:

„j)

»błonnik pokarmowy« oznacza materiał zdefiniowany przez Komisję i mierzony metodą analizy, która zostanie ustalona przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3;”;

4)

artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Jedynymi dozwolonymi oświadczeniami żywieniowymi są oświadczenia odnoszące się do wartości energetycznej, składników odżywczych wymienionych w art. 1 ust. 4 lit. a) ppkt (ii) oraz do substancji, które należą bądź które są składnikami kategorii tych składników odżywczych. Przepisy ograniczające lub zakazujące oświadczeń żywieniowych w rozumieniu niniejszego artykułu są przyjmowane przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.”;

5)

w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W celu dokładniejszego obliczenia wartości energetycznej środków spożywczych Komisja przyjmuje zmiany współczynników przeliczeniowych wymienionych w ust. 1 oraz uzupełnienia określonego w tym ustępie wykazu substancji, które należą lub które są składnikami jednej z kategorii składników odżywczych określonych w nim oraz ich współczynników przeliczeniowych. Środki takie, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.”;

6)

w art. 6 ust. 3 słowa „art. 10” zastępuje się słowami „art. 10 ust. 2”;

7)

w art. 6 ust. 5 lit. b) słowa „w art. 10” zastępuje się słowami „w art. 10 ust. 2”;

8)

w art. 6 ust. 8 akapit drugi słowa „w art. 10” zastępuje się słowami „w art. 10 ust. 2”;

9)

artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

W przypadku środków spożywczych niepaczkowanych, przeznaczonych na sprzedaż dla konsumenta końcowego lub przeznaczonych dla zakładów żywienia zbiorowego, oraz w przypadku środków spożywczych pakowanych w punkcie sprzedaży na wniosek kupującego, lub paczkowanych w celu niezwłocznej sprzedaży, zakres informacji określony w art. 4 oraz sposób jej podania mogą zostać ustalone na mocy prawa krajowego do czasu ewentualnego przyjęcia środków przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.”;

10)

w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

8.3.   Dyrektywa 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego  (49)

W odniesieniu do dyrektywy 1999/2/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do wdrażania zasad odnoszących się do napromienienia środków spożywczych. Ponieważ środki te mają zakres generalny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 1999/2/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Ze względu na potrzebę skutecznego działania terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą powinny zostać skrócone dla ustanowienia niektórych wyjątków od zasad odnoszących się do dozwolonych maksymalnych dawek promieniowania, któremu można poddawać środki spożywcze, do obróbki poprzez poddanie promieniowaniu wraz z obróbką chemiczną, jak również do przyjęcia dodatkowych wymogów odnoszących się do zatwierdzania jednostek przeprowadzających napromieniowanie.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian do dyrektywy 1999/2/WE lub do dyrektyw wykonawczych do nich poprzez ustanowienie zakazów i ograniczeń w porównaniu z dotychczasową sytuacją prawną w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

W związku z powyższym w dyrektywie 1999/2/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja może przyjąć środki stanowiące odstępstwo od ust. 1. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 4.”;

2)

w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Zatwierdzenia dokonuje się tylko pod warunkiem, że jednostka:

spełnia wymogi Codex alimentarius Wspólnej Komisji FAO/WHO wraz z zalecanym Międzynarodowym kodeksem postępowania w zakresie funkcjonowania jednostek przeprowadzających napromieniowanie do celów utrwalania środków spożywczych (FAO/WHO/CAC, tom XV, wydanie 1), a także spełnia wszelkie wymagania uzupełniające, które mogą zostać przyjęte przez Komisję, Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 4,

wyznaczy osobę odpowiedzialną za zgodność ze wszystkimi warunkami koniecznymi dla stosowania procesu.”;

3)

w art. 8 ust. 3 słowa „art. 12” zastępuje się słowami „art. 12 ust. 2”;

4)

w art. 9 ust. 2 lit. a) akapit pierwszy słowa „art. 12” zastępuje się słowami „art. 12 ust. 2”;

5)

artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (50).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4, art. 5 lit. b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c) i ust. 4 lit. b) oraz e) decyzji 1999/468/WE wynoszą odpowiednio dwa miesiące, jeden miesiąc i dwa miesiące.

5.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

6)

w art. 14 ust. 2 słowa „art. 12” zastępuje się słowami „art. 12 ust. 2”;

7)

w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja może wprowadzać dostosowania do niniejszej dyrektywy lub jej dyrektywy wykonawczej wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony zdrowia publicznego i w każdym przypadku ograniczone są one do zakazów i ograniczeń w porównaniu z dotychczasowa sytuacja prawną. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 12 ust. 5.”.

8.4.   Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych  (51)

W odniesieniu do dyrektywy 2002/46/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania przepisów dotyczących witamin i minerałów, stosowanych jako składniki suplementów żywnościowych, a także do przyjmowania określonych wartości dla minimalnych i maksymalnych poziomów zawartości witamin i minerałów obecnych w suplementach żywnościowych, jak również kryteriów czystości tego rodzaju składników. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/46/EWG, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia środków zakazujących wykorzystywania witamin lub minerałów, których stosowanie było wcześniej dozwolone.

W związku z powyższym w dyrektywie 2002/46/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja przyjmuje kryteria czystości dla substancji wymienionych w załączniku II do niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem przypadków, kiedy kryteria te obowiązują zgodnie z ust. 3. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”;

2)

w art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Zmiany dokonywane na listach, o których mowa w ust. 1, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 13 ust. 4, w celu usunięcia witamin lub minerałów z listy, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.”;

3)

w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja przyjmuje maksymalne i minimalne ilości witamin i minerałów określone w ust. 1, 2 i 3. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”;

4)

w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Aby zaradzić trudnościom opisanym w ust. 1 i aby zagwarantować ochronę zdrowia ludzi, Komisja przyjmuje dostosowania niniejszej dyrektywy lub środków wykonawczych do niej. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 13 ust. 4, dla przyjęcia takich dostosowań. Państwo członkowskie, które przyjęło środki ochronne, może w takim wypadku zachować te środki do czasu przyjęcia dostosowań.”;

5)

artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (52).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

9.   ENERGIA I TRANSPORT

9.1.   Dyrektywa Rady 91/672/WE z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową  (53)

W odniesieniu do dyrektywy 91/672/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania wykazu krajowych patentów uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 91/672/EWG, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 91/672/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

W razie potrzeby Komisja dostosowuje wykaz patentów znajdujący się w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.”;

2)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

9.2.   Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego  (54)

W odniesieniu do dyrektywy 92/75/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do uzupełniania wykazu zawartego w jej art. 1 ust. 1 o dalsze typy urządzeń gospodarstwa domowego i do przyjmowania środków dotyczących wymienionych typów urządzeń gospodarstwa domowego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 92/75/EWG poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 92/75/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Wykaz zawarty w niniejszym artykule może być uzupełniany o dalsze typy urządzeń gospodarstwa domowego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;

2)

artykuł 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Szczegóły dotyczące etykiety i karty zostaną określone w dyrektywach odnoszących się do każdego typu urządzeń przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;

3)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Komisja przyjmuje i dostosowuje do podstępu technicznego środki dotyczące stworzenia i działania systemu poprzez wdrażanie dyrektyw oraz poprzez uzupełnianie wykazu zawartego w art. 1 ust. 1 o dalsze urządzenia gospodarstwa domowego, jeżeli istnieje możliwość znacznych oszczędności energii.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;.

4)

artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

9.3.   Dyrektywa Rady 96/50/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie harmonizacji warunków uzyskiwania krajowych patentów kapitanów łodzi do celów przewozu towarów i pasażerów śródlądowymi wodnymi drogami we Wspólnocie  (55)

W odniesieniu do dyrektywy 96/50/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowania formularza świadectwa kapitana łodzi do rozwoju w zakresie wiedzy zawodowej wymaganej do uzyskania takiego świadectwa. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 96/50/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 96/50/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Komisja może dostosować formularz świadectwa kapitana łodzi zawarty w załączniku I do rozwoju w zakresie wiedzy zawodowej wymaganej do wydania świadectwa i określonej w załączniku II. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2.”;

2)

artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

1.   Komisja jest wspierana przez komitet powołany na mocy art. 7 dyrektywy 91/672/EWG.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

9.4.   Dyrektywa Rady 98/41/WE z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty  (56)

W odniesieniu do dyrektywy 98/41/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania niektórych jej przepisów, bez rozszerzania jej zakresu stosowania, w celu uwzględnienia zmian w konwencji SOLAS dotyczących systemu rejestracji, które weszły w życie później. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 98/41/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 98/41/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 3 lit. b) wyrazy „art. 13” zastępuje się wyrazami „art. 13 ust. 2”;

b)

w ust. 4 akapit trzeci wyrazy „art. 13” zastępuje się wyrazami „art. 13 ust. 2”;

2)

w art. 12 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla procedur wprowadzania zmian do konwencji SOLAS, niniejsza dyrektywa może zostać zmieniona w celu zapewnienia stosowania, do celów niniejszej dyrektywy, bez rozszerzania jej zakresu stosowania, zmian konwencji SOLAS dotyczących systemu rejestracji, które wejdą w życie po przyjęciu niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”;

3)

artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS), powołany na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (57), z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

9.5.   Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku  (58)

W odniesieniu do dyrektywy 2000/59/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załączników do niej, definicji zawartych w jej art. 2 lit. b) oraz odniesień do aktów wspólnotowych i aktów MOM oraz do dostosowywania załączników w celu ulepszenia systemu ustanowionego w dyrektywie i uwzględnienia środków wspólnotowych i środków MOM, które wejdą w życie później, tak aby zapewnić ich jednolite wdrożenie. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2000/59/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2000/59/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS), powołany na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (59).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

2)

artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15

Procedura wprowadzania zmian

Załączniki do niniejszej dyrektywy, definicja w art. 2 lit. b) i odniesienia do aktów wspólnotowych oraz do aktów MOM mogą zostać dostosowane przez Komisję w celu ich uzgodnienia ze środkami wspólnotowymi lub środkami MOM, które weszły w życie, o ile takie zmiany nie rozszerzają zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

Ponadto załączniki do niniejszej dyrektywy mogą zostać zmienione przez Komisję, jeżeli jest to konieczne celem poprawy systemu ustanowionego w niniejszej dyrektywie, o ile takie zmiany nie rozszerzają zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

Zmiany w aktach międzynarodowych określonych w art. 2 mogą zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002.”.

9.6.   Dyrektywa 2001/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. ustanawiająca zharmonizowane wymagania i procedury dotyczące bezpieczeństwa załadunku i wyładunku na masowcach  (60)

W odniesieniu do dyrektywy 2001/96/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania niektórych definicji, odniesień do konwencji i kodeksów międzynarodowych, odniesień do rezolucji i okólników MOM, odniesień do norm ISO oraz odniesień do aktów wspólnotowych i ich załączników, bez rozszerzenia zakresu stosowania dyrektywy, w celu zastosowania procedur ustanowionych w dyrektywie i w celu dostosowania się do międzynarodowych i wspólnotowych aktów, przyjętych, zmienionych lub wprowadzonych w życie po przyjęciu dyrektywy 2001/96/WE, o ile nie prowadzi to do rozszerzenia zakresu stosowania tej dyrektywy. Należy również przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania zmian w procedurach między masowcami a terminalami i zobowiązaniach w zakresie składania sprawozdań. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2001/96/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2001/96/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS), powołany na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (61).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

2)

w art. 15 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Definicje w art. 3 pkt 1–6 i 15–18, odniesienia do konwencji międzynarodowych i kodeksów oraz do rezolucji i okólników MOM, odniesienia do norm ISO oraz odniesienia do aktów wspólnotowych i ich załączników mogą być zmieniane w celu dostosowania ich do międzynarodowych i wspólnotowych aktów, przyjętych, zmienionych lub wprowadzonych w życie po przyjęciu niniejszej dyrektywy, o ile nie prowadzi to do rozszerzenia zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

2.   Komisja może wprowadzać zmiany w art. 8 i załącznikach w celu zastosowania procedur określonych w niniejszej dyrektywie oraz może zmieniać lub uchylać zobowiązania w zakresie składania sprawozdań, o których mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 12, o ile takie postanowienia nie prowadzą to do rozszerzenia zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”.

9.7.   Dyrektywa 2002/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do i/lub wychodzących z portów państw członkowskich Wspólnoty  (62)

W odniesieniu do dyrektywy 2002/6/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do zmieniania wykazów formalności sprawozdawczych mających zastosowanie do statków, sygnatariuszy, specyfikacji technicznych i wzorów formularzy FAL MOM. Należy również przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania dostosowywania odniesień do aktów MOM w celu dostosowania dyrektywy 2002/6/WE do środków wspólnotowych lub środków MOM. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/6/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2002/6/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Procedura zmian

Środki dostosowujące załączniki I i II do niniejszej dyrektywy i odniesienia do aktów MOM w celu dostosowania ich do środków wspólnotowych lub środków IMO, które weszły w życie, przyjmowane są przez Komisję, o ile takie zmiany nie prowadzą to do rozszerzenia zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 2.”;

2)

artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS), powołany na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 (63).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

9.8.   Dyrektywa 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu na lotniskach Wspólnoty  (64)

W odniesieniu do dyrektywy 2002/30/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania listy miejskich portów lotniczych, zamieszczonej w załączniku I. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/30/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2002/30/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. b) skreśla się ostatnie zdanie;

b)

dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Komisja może wprowadzić zmiany w załączniku I. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3;”;

2)

artykuł 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

9.9.   Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków  (65)

W odniesieniu do dyrektywy 2002/91/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania do postępu technicznego niektórych części ram ogólnych określonych w załączniku do wspomnianej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/91/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2002/91/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie stosują na poziomie krajowym lub regionalnym metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynków, na podstawie ram ogólnych podanych w załączniku do niniejszej dyrektywy. Komisja dostosowuje do postępu technicznego części 1 i 2 wspomnianych ram, uwzględniając przy tym normy lub kryteria stosowane zgodnie z prawem krajowym. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”;

2)

w art. 13 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Dostosowania do postępu technicznego pkt 1 i 2 załącznika do niniejszej dyrektywy, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”;

3)

artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

9.10.   Dyrektywa 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro  (66)

W odniesieniu do dyrektywy 2003/25/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania szczególnych wymogów wytrzymałości i w wytycznych skierowanych do krajowych organów administracyjnych w celu uwzględnienia zmian na szczeblu międzynarodowym, w szczególności na szczeblu MOM, i podniesienia skuteczności tej dyrektywy dzięki zdobytemu doświadczeniu i postępowi technologicznemu. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2003/25/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2003/25/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Dostosowania

Komisja może wprowadzać zmiany w załącznikach do niniejszej dyrektywy w celu uwzględnienia osiągnięć na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz w celu poprawy skuteczności niniejszej dyrektywy w świetle doświadczeń oraz postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”;

2)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS), powołany na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (67).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

9.11.   Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób  (68)

W odniesieniu do dyrektywy 2003/59/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowania załączników do niej do postępu naukowego i technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2003/59/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2003/59/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Dostosowanie do postępu naukowego i technicznego

Dostosowania załączników I i II do postępu naukowego i technicznego, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2.”;

2)

artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

9.12.   Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych  (69)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 785/2004 należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania wartości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej odpowiednio za pasażerów, bagaż i ładunek oraz wartości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 785/2004, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 785/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Wartości określone w niniejszym artykule mogą zostać odpowiednio dostosowane, jeżeli taka konieczność wynika z odpowiednich zmian w traktatach międzynarodowych. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 3.”;

2)

artykuł 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Wartości określone w niniejszym artykule mogą zostać odpowiednio dostosowane, jeżeli taka konieczność wynika z odpowiednich zmian w traktatach międzynarodowych. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 3.”;

3)

artykuł 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8.”.

9.13.   Rozporządzenie (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem  (70)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 336/2004 należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowania załącznika do niego w zakresie przepisów skierowanych do krajowych organów administracyjnych, dotyczących stosowania Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 336/2006, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 336/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Dostosowania do załącznika II, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”;

2)

artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) powołany na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (71).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

9.14.   Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych  (72)

W odniesieniu do dyrektywy 2006/32/WE należy przyznać Komisji uprawnienia w zakresie dostosowywania niektórych wartości i metod obliczeniowych do postępu technicznego, uściślania i uzupełniania ogólnych zasad pomiarów i weryfikacji oszczędności energii, podnoszenia udziału procentowego zharmonizowanych obliczeń typu bottom-up wykorzystywanych w zharmonizowanym modelu obliczeniowym oraz opracowania systemu zharmonizowanych wskaźników efektywności energetycznej i opartych na nich wzorców. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2006/32/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2006/32/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15

Przegląd i dostosowanie do postępu techniczego

1.   Wartości i metody obliczeniowe określone w załącznikach II–V do niniejszej dyrektywy są dostosowywane do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 16 ust. 3.

2.   Przed dniem 1 stycznia 2010 r. Komisja udoskonali i odpowiednio uzupełni pkt 2–6 załącznika IV, z poszanowaniem ogólnych zasad zawartych w tym załączniku. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 16 ust. 3.

3.   Przed dniem 1 stycznia 2012 r. Komisja podniesie udział procentowy zharmonizowanych obliczeń typu bottom-up wykorzystywanych w zharmonizowanym modelu obliczeniowym przedstawionym w pkt 1 załącznika IV, bez uszczerbku dla tych systemów krajowych, które już zawierają wyższy udział procentowy tych obliczeń. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 16 ust. 3. Nowy zharmonizowany model obliczeniowy ze znacznie wyższym udziałem procentowym obliczeń typu bottom-up stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Gdy jest to wykonalne i możliwe, do pomiaru całkowitych oszczędności w całym okresie stosowania niniejszej dyrektywy stosuje się nowy zharmonizowany model obliczeniowy przedstawiony w akapicie pierwszym, bez uszczerbku dla tych systemów krajowych, które zawierają wyższy udział procentowy obliczeń typu bottom-up.

4.   Do dnia 1 stycznia 2010 r. Komisja opracuje system zharmonizowanych wskaźników efektywności energetycznej oraz opartych na nich wzorców, uwzględniając dostępne dane oraz dane dla poszczególnych państw członkowskich, które można zebrać w efektywny kosztowo sposób. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 16 ust. 3. Do opracowania zharmonizowanych wskaźników efektywności energetycznej oraz wzorców Komisja stosuje jako odniesienie orientacyjny wykaz zamieszczony w załączniku V. Państwa członkowskie stopniowo włączają te wskaźniki i wzorce do danych statystycznych zawartych w ich planach EEAP, zgodnie z art. 14, i stosują je jako jedno z dostępnych narzędzi określania przyszłych obszarów priorytetowych w planach EEAP.

Nie później niż do dnia 17 maja 2011 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z postępów w ustanawianiu wskaźników i wzorców.”;

2)

artykuł 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.


(1)  Dz.U. L 66 z 13.3.1999, s. 26.

(2)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.”.

(3)  Dz.U. L 197 z 3.8.2000, s. 19.

(4)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.”.

(5)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.

(6)  Dz.U. L 113 z 30.4.1992, s. 19.

(7)  Dz.U. L 177 z 6.7.2002, s. 13.

(8)  Dz.U. L 42 z 15.2.2003, s. 38.

(9)  Dz.U. L 159 z 30.4.2004, s. 1.

(10)  Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 38.

(11)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 153.

(12)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 201.

(13)  Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.”.

(14)  Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 15.

(15)  Dz.U. L 32 z 3.2.1997, s. 1.

(16)  Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1.

(17)  Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.”.

(18)  Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s. 1.

(19)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.

(20)  Dz.U. L 135 z 30.4.2004, s. 1.

(21)  Dz.U. L 31 z 5.2.1976, s. 1.

(22)  Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.

(23)  Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1.

(24)  Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 24.

(25)  Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.

(26)  Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.

(27)  Dz.U. L 12 z 18.1.2000, s. 16.

(28)  Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91.

(29)  Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12.

(30)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24.

(31)  Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 87.

(32)  Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 1.

(33)  Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 20.

(34)  Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 14.

(35)  Dz.U. L 76 z 30.3.1993, s. 1.

(36)  Dz.U. L 291 z 6.12.1995, s. 32.

(37)  Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1.

(38)  Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1.

(39)  Dz.U. L 33 z 5.2.2004, s. 1.

(40)  Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 49.

(41)  Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23.

(42)  Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 22.

(43)  Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12.

(44)  Dz.U. L 113 z 30.4.2002, s. 1.

(45)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.”.

(46)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.

(47)  Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 34.

(48)  Dz.U. L 276 z 6.10.1990, s. 40.

(49)  Dz.U. L 66 z 13.3.1999, s. 16.

(50)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.”;

(51)  Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.

(52)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.”.

(53)  Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 29.

(54)  Dz.U. L 297 z 13.10.1992, s. 16.

(55)  Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 31.

(56)  Dz.U. L 188 z 2.7.1998, s. 35.

(57)  Dz.U. 184 z 17.7.1999, s. 23.”.

(58)  Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 81.

(59)  Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.”;

(60)  Dz.U. L 13 z 16.1.2002, s. 9.

(61)  Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.”;

(62)  Dz.U. L 67 z 9.3.2002, s. 31.

(63)  Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.”.

(64)  Dz.U. L 85 z 28.3.2002, s. 40.

(65)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 65.

(66)  Dz.U. L 123 z 17.5.2003, s. 22.

(67)  Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.”.

(68)  Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4.

(69)  Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 1.

(70)  Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 1.

(71)  Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.”.

(72)  Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.


Indeks chronologiczny

1.

Dyrektywa Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach

2.

Dyrektywa Rady 76/767/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących zbiorników ciśnieniowych oraz procedury ich kontroli

3.

Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

4.

Dyrektywa Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

5.

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy

6.

Dyrektywa Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych

7.

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

8.

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

9.

Dyrektywa Rady 91/672/WE z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową

10.

Dyrektywa Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach

11.

Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego

12.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie

13.

Dyrektywa 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających

14.

Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw

15.

Dyrektywa Rady 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki

16.

Dyrektywa Rady 96/50/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie harmonizacji warunków uzyskiwania krajowych patentów kapitanów łodzi do celów przewozu towarów i pasażerów śródlądowymi wodnymi drogami we Wspólnocie

17.

Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi

18.

Dyrektywa 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien przędnych

19.

Dyrektywa Rady 98/41/WE z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty

20.

Dyrektywa 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego

21.

Dyrektywa 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnosząca się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii

22.

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów

23.

Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych

24.

Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych

25.

Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi

26.

Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

27.

Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku

28.

Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów

29.

Dyrektywa 2001/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. ustanawiająca zharmonizowane wymagania i procedury dotyczące bezpieczeństwa załadunku i wyładunku na masowcach

30.

Dyrektywa 2002/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do i/lub wychodzących z portów państw członkowskich Wspólnoty

31.

Dyrektywa 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu na lotniskach Wspólnoty

32.

Dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych

33.

Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie domeny najwyższego poziomu „.eu”

34.

Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych

35.

Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

36.

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku

37.

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

38.

Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

39.

Dyrektywa 2003/25/WE z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro

40.

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

41.

Dyrektywa 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi

42.

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC)

43.

Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób

44.

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE

45.

Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie

46.

Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych

47.

Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

48.

Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego

49.

Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów

50.

Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

51.

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich

52.

Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny

53.

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

54.

Rozporządzenie (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem

55.

Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

56.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych

57.

Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

58.

Dyrektywa 2006/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie jakości wód słodkich wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb

59.

Dyrektywa 2006/113/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki


Top