EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0821

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku

OJ L 221, 19.8.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 119 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/821/oj

19.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/23


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 821/2008

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady (WE) nr 1362/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty przepisów dotyczących taryfy celnej ustanowionych w decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 wydanej na podstawie Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi (1), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r., w dniu 29 listopada 2006 r. podpisany został drugi protokół dodatkowy do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony.

(2)

Niektóre postanowienia decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. (2) dotyczące handlu towarami, świadectw pochodzenia i zamówień rządowych zostały zatem dostosowane decyzją nr 2/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk (3) zmieniającą decyzję Wspólnej Rady nr 2/2000. Decyzja ta przewiduje otwarcie nowego, rocznego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku.

(3)

Aby wykonać ten kontyngent taryfowy, należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 1362/2000. W tym celu należy otworzyć nowy kontyngent taryfowy na banany pochodzące z Meksyku i zamknąć kontyngent taryfowy na banany, otwarty w 2004 r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1553/2004 (4) i który przestał obowiązywać dnia 1 stycznia 2006 r. w związku z wprowadzeniem systemu czysto taryfowego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów (5).

(4)

Zgodnie z decyzją nr 2/2008 nowy kontyngent taryfowy powinien być otwierany na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Powyższy kontyngent taryfowy powinien zacząć obowiązywać począwszy od trzeciego dnia po opublikowaniu decyzji nr 2/2008 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie należy zatem stosować od tego samego dnia i powinno ono natychmiast wejść w życie.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1362/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 5 b otrzymuje brzmienie:

„5 b.   Cło stosowane do produktów objętych kodem CN 0803 00 19 w ramach kontyngentu taryfowego oznaczonego nr 09.1834 w załączniku, wynosi 70 EUR/tonę.”;

b)

ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Z wyjątkiem kontyngentów taryfowych o numerach 09.1834, 09.1854, 09.1873 i 09.1899 kontyngenty taryfowe określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia są otwierane co roku na okres dwunastu miesięcy od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca. Kontyngenty te zostają otwarte po raz pierwszy dnia 1 lipca 2000 r.

Kontyngent taryfowy o numerze 09.1834 jest otwierany na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. W roku 2008 kontyngent ten obowiązuje od dnia 29 lipca 2008 r.

Kontyngent taryfowy o numerze 09.1873 jest otwarty od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. oraz od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego przez czas obowiązywania kontyngentu.”;

2)

załącznik zmienia się w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 157 z 30.6.2000, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 502/2005 (Dz.U. L 83 z 1.4.2005, s. 12).

(2)  Dz.U. L 157 z 30.6.2000, s. 10.

(3)  Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 55.

(4)  Dz.U. L 282 z 1.9.2004, s. 3.

(5)  Dz.U. L 316 z 2.12.2005, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1528/2007 (Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W tabeli do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1362/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pomiędzy wierszem o nr porządkowym 09.1845 a wierszem o nr porządkowym 09.1847 dodaje się następujący wiersz:

Nr porządkowy

Kod CN

Wyszczególnienie

Wielkość rocznego kontyngentu taryfowego

(masa netto, chyba że ustalono inaczej)

Stawka celna kontyngentu taryfowego

(% obniżki)

„09.1834

0803 00 19

Banany, świeże (z wyłączeniem plantanów)

2 000 ton

Stosuje się ustaloną stawkę celną”

2)

skreśla się wiersz dotyczący kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.1871.


Top