Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0754

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2013; Uchylony przez 32013R0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/754/oj

1.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 754/2008

z dnia 31 lipca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 3 akapit drugi i art. 10 ust. 4 akapit pierwszy,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 1 tiret czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 318/2007 (3) ustanowiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób do Wspólnoty i warunki kwarantanny mające zastosowanie do tych ptaków po przywozie.

(2)

W załączniku V do powyższego rozporządzenia określono wykaz miejsc i stacji kwarantanny zatwierdzonych przez właściwe organy państw członkowskich dla celów przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób.

(3)

Cypr, Węgry, Włochy, Austria, Portugalia i Zjednoczone Królestwo przeprowadziły przegląd swoich zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny oraz przesłały Komisji ich zaktualizowany wykaz. Wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny określony w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony.

(4)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 318/2007.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).

(2)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 17).

(3)  Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 607/2008 (Dz.U. L 166 z 27.6.2008, s. 18).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ ZATWIERDZONYCH MIEJSC I STACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1

KOD ISO KRAJU

NAZWA KRAJU

NUMER IDENTYFIKACYJNY MIEJSCA LUB STACJI KWARANTANNY

AT

AUSTRIA

AT OP Q1

AT

AUSTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-KO-Q2

AT

AUSTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-HO-Q-1

AT

AUSTRIA

AT3-KR-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIA

BE VQ 1003

BE

BELGIA

BE VQ 1010

BE

BELGIA

BE VQ 1011

BE

BELGIA

BE VQ 1012

BE

BELGIA

BE VQ 1013

BE

BELGIA

BE VQ 1016

BE

BELGIA

BE VQ 1017

BE

BELGIA

BE VQ 3001

BE

BELGIA

BE VQ 3008

BE

BELGIA

BE VQ 3014

BE

BELGIA

BE VQ 3015

BE

BELGIA

BE VQ 4009

BE

BELGIA

BE VQ 4017

BE

BELGIA

BE VQ 7015

CZ

REPUBLIKA CZESKA

21750016

CZ

REPUBLIKA CZESKA

21750027

CZ

REPUBLIKA CZESKA

21750050

CZ

REPUBLIKA CZESKA

61750009

DE

NIEMCY

BB-1

DE

NIEMCY

BW-1

DE

NIEMCY

BY-1

DE

NIEMCY

BY-2

DE

NIEMCY

BY-3

DE

NIEMCY

BY-4

DE

NIEMCY

HE-1

DE

NIEMCY

HE-2

DE

NIEMCY

NI-1

DE

NIEMCY

NI-2

DE

NIEMCY

NI-3

DE

NIEMCY

NW-1

DE

NIEMCY

NW-2

DE

NIEMCY

NW-3

DE

NIEMCY

NW-4

DE

NIEMCY

NW-5

DE

NIEMCY

NW-6

DE

NIEMCY

NW-7

DE

NIEMCY

NW-8

DE

NIEMCY

RP-1

DE

NIEMCY

SN-1

DE

NIEMCY

SN-2

DE

NIEMCY

TH-1

DE

NIEMCY

TH-2

ES

HISZPANIA

ES/01/02/05

ES

HISZPANIA

ES/05/02/12

ES

HISZPANIA

ES/05/03/13

ES

HISZPANIA

ES/09/02/10

ES

HISZPANIA

ES/17/02/07

ES

HISZPANIA

ES/04/03/11

ES

HISZPANIA

ES/04/03/14

ES

HISZPANIA

ES/09/03/15

ES

HISZPANIA

ES/09/06/18

ES

HISZPANIA

ES/10/07/20

FR

FRANCJA

38.193.01

GR

GRECJA

GR.1

GR

GRECJA

GR.2

IE

IRLANDIA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

WŁOCHY

003AL707

IT

WŁOCHY

305/B/743

IT

WŁOCHY

132BG603

IT

WŁOCHY

170BG601

IT

WŁOCHY

233BG601

IT

WŁOCHY

068CR003

IT

WŁOCHY

006FR601

IT

WŁOCHY

054LCO22

IT

WŁOCHY

I – 19/ME/01

IT

WŁOCHY

119RM013

IT

WŁOCHY

006TS139

IT

WŁOCHY

133VA023

IT

WŁOCHY

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIDERLANDY

NL-13000

NL

NIDERLANDY

NL-13001

NL

NIDERLANDY

NL-13002

NL

NIDERLANDY

NL-13003

NL

NIDERLANDY

NL-13004

NL

NIDERLANDY

NL-13005

NL

NIDERLANDY

NL-13006

NL

NIDERLANDY

NL-13007

NL

NIDERLANDY

NL-13008

NL

NIDERLANDY

NL-13009

NL

NIDERLANDY

NL-13010

PL

POLSKA

14084501

PT

PORTUGALIA

05 01 CQA

PT

PORTUGALIA

01 02 CQA

PT

PORTUGALIA

03 01 CQAR

PT

PORTUGALIA

05 07 CQAA

UK

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

21/07/01

UK

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

21/07/02

UK

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

01/08/01

UK

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

21/08/01”


Top