EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0732

Rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007

OJ L 211, 6.8.2008, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 257 - 295

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Uchylony przez 32012R0978 . Latest consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/732/oj

6.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 732/2008

z dnia 22 lipca 2008 r.

wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od 1971 r. Wspólnota przyznaje preferencje handlowe krajom rozwijającym się w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych.

(2)

Wspólna polityka handlowa Wspólnoty ma być spójna z polityką rozwojową i powinna umacniać jej cele, zwłaszcza zwalczanie ubóstwa oraz promowanie zrównoważonego rozwoju oraz dobrych rządów w krajach rozwijających się. Ma ona być zgodna z wymogami Światowej Organizacji Handlu (WTO), w szczególności określoną w GATT klauzulą dopuszczającą z roku 1979, zgodnie z którą członkowie WTO mogą przyznać zróżnicowane i korzystniejsze traktowanie krajom rozwijającym się.

(3)

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 lipca 2004 r. zatytułowany „Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i zrównoważony rozwój: zadanie wspólnotowego ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) na okres dziesięciu lat od 2006 do 2015 r.” określa wytyczne dotyczące wprowadzenia ogólnego systemu preferencji taryfowych na okres od 2006 do 2015 r.

(4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 (2) wprowadza plan ogólnych preferencji taryfowych do dnia 31 grudnia 2008 r. Po tym terminie plan ten powinien być zgodnie z wytycznymi nadal stosowany do dnia 31 grudnia 2011 r.

(5)

Ogólny system preferencji taryfowych (zwany dalej „systemem”) powinien składać się z rozwiązania ogólnego przyznanego wszystkim państwom beneficjentom i terytoriom beneficjentom oraz z dwóch rozwiązań szczególnych uwzględniających zróżnicowane potrzeby rozwojowe krajów znajdujących się w podobnej sytuacji gospodarczej.

(6)

Rozwiązania ogólne powinny być przyznawane wszystkim państwom beneficjentom, które nie zostały sklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje o wysokim dochodzie i których eksport nie wykazuje wystarczającego zróżnicowania.

(7)

Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów opiera się na całościowej koncepcji zrównoważonego rozwoju uznanej przez międzynarodowe konwencje i instrumenty, takie jak Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie do rozwoju z roku 1986, Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju z roku 1992, Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw pracy z roku 1998, Deklaracja Milenijna Organizacji Narodów Zjednoczonych z roku 2000 i Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju z roku 2002.

(8)

Dodatkowe preferencje taryfowe należy zatem przyznać krajom rozwijającym się, które z powodu braku dywersyfikacji ekonomicznej i niewystarczającego udziału w międzynarodowej wymianie handlowej są szczególnie podatne na zagrożenia, a jednocześnie przyjmują na siebie dodatkowe obciążenia i obowiązki wynikające z ratyfikacji i skutecznej realizacji podstawowych konwencji w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych rządów.

(9)

Preferencje te powinny mieć na celu wspieranie dalszego rozwoju gospodarczego, a tym samym wychodzić naprzeciw potrzebie zrównoważonego rozwoju. W związku z tym w ramach powyższego rozwiązania cła ad valorem oraz cła specyficzne, o ile nie są połączone z cłem ad valorem, dla państw beneficjentów powinny zostać zawieszone.

(10)

Kraje rozwijające się, które spełniają kryteria umożliwiające korzystanie ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, powinny móc korzystać z dodatkowych preferencji taryfowych, jeżeli po złożeniu przez nie wniosku Komisja potwierdzi ich kwalifikowalność do dnia 15 grudnia 2008 r. Kraje, które już korzystają ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, powinny jeszcze raz złożyć wniosek.

(11)

Komisja powinna monitorować skuteczną realizację konwencji międzynarodowych zgodnie z odpowiednimi mechanizmami przewidzianymi przez te konwencje oraz powinna dokonać oceny związku między dodatkowymi preferencjami taryfowymi a wspieraniem zrównoważonego rozwoju.

(12)

W ramach rozwiązań szczególnych dla krajów najsłabiej rozwiniętych należy nadal przyznawać bezcłowy dostęp do wspólnotowego rynku produktom pochodzącym z krajów najsłabiej rozwiniętych uznanych i sklasyfikowanych przez ONZ. Dla krajów usuniętych przez ONZ z wykazu krajów najsłabiej rozwiniętych należy ustalić okres przejściowy, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki spowodowane zniesieniem preferencji taryfowych przyznanych w ramach tego rozwiązania.

(13)

W celu zapewnienia spójności z postanowieniami umów o partnerstwie gospodarczym (EPA), dotyczącymi dostępu do rynku dla cukru, bezcłowy dostęp do rynku dla cukru powinien obowiązywać od dnia 1 października 2009 r., a kontyngent taryfowy dla produktów objętych podpozycją 1701 11 10, otwarty w ramach szczególnego rozwiązania dla krajów najsłabiej rozwiniętych, należy przedłużyć do dnia 30 września 2009 r. i proporcjonalnie zwiększyć jego wielkość. Ponadto w okresie od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2012 r. importer produktów objętych pozycją 1701 powinien zobowiązać się do kupowania tych produktów po cenie nie niższej niż cena minimalna.

(14)

W przypadku rozwiązania ogólnego należy zachować zróżnicowanie preferencji dla produktów „wrażliwych” i „niewrażliwych” w celu uwzględnienia sytuacji sektorów wytwarzających te same produkty we Wspólnocie.

(15)

Stawki celne na produkty niewrażliwe nadal powinny być zawieszone, natomiast cła na produkty wrażliwe powinny zostać objęte stawkami obniżonymi, aby zapewnić zadowalający poziom wykorzystania, a jednocześnie uwzględnić sytuację w odnośnych sektorach przemysłu Wspólnoty.

(16)

Takie obniżenie stawki powinno być wystarczająco atrakcyjne, aby zachęcać przedsiębiorstwa handlowe do korzystania z możliwości stwarzanych przez system. Jeżeli chodzi więc o cła ad valorem, ogólna stawka obniżki powinna być ryczałtowa i wynosić 3,5 punktu procentowego w stosunku do państw objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania, natomiast cła na tkaniny i wyroby tekstylne powinny zostać obniżone o 20 %. Cła specyficzne należy obniżyć o 30 %. W przypadku gdy określone zostało cło minimalne, takie minimalne cło nie powinno być stosowane.

(17)

W przypadku gdy preferencyjne stawki celne obliczone zgodnie z rozporządzeniem (WE) 980/2005 przewidują większą obniżkę stawek celnych, takie stawki powinny być nadal stosowane.

(18)

Cła powinny być całkowicie zawieszone w przypadku, gdy preferencyjne traktowanie dla indywidualnych deklaracji przywozowych skutkuje cłem ad valorem w wysokości nieprzekraczającej 1 % lub cłem specyficznym w wysokości nieprzekraczającej 2 EUR, ponieważ koszt pobrania takiego cła może być wyższy od uzyskanego przychodu.

(19)

Mając na uwadze zachowanie spójności polityki handlowej Wspólnoty, państwo beneficjent nie powinno korzystać jednocześnie z systemu oraz z preferencyjnej umowy handlowej, jeżeli umowa ta obejmuje wszystkie preferencje przewidziane w obecnym systemie dla tego państwa.

(20)

Stopniowanie preferencji powinno opierać się na kryteriach odnoszących się do sekcji Wspólnej Taryfy Celnej. Stopniowanie preferencji dotyczące sekcji dla państwa beneficjenta należy stosować wtedy, gdy sekcja ta spełnia kryteria stopniowania preferencji przez trzy kolejne lata, aby zwiększyć przewidywalność i sprawiedliwość stopniowania preferencji przez wyeliminowanie skutków dużych i sporadycznych zmian w danych statystycznych dotyczących przywozu.

(21)

Reguły pochodzenia dotyczące definiowania pojęcia produktów pochodzących, procedury oraz związane z nimi metody współpracy administracyjnej, ustanowione w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3), mają zastosowanie do preferencji taryfowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w celu zagwarantowania, by korzyści z tego systemu czerpały wyłącznie te państwa beneficjenci, do których system ten jest skierowany.

(22)

Przyczyny czasowego wycofania powinny obejmować poważne i systematyczne naruszanie zasad określonych w niektórych międzynarodowych konwencjach dotyczących podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych lub związanych z ochroną środowiska lub dobrymi rządami, tak aby wspierać cele tych konwencji oraz zagwarantować, by żaden z beneficjentów nie uzyskał niesłusznie korzyści w wyniku ciągłego naruszania tych konwencji.

(23)

Ze względu na sytuację polityczną w Związku Myanmar i na Białorusi należy utrzymać w mocy czasowe wycofanie wszystkich preferencji taryfowych w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących ze Związku Myanmar i Białorusi.

(24)

W stosownych przypadkach odesłania zawarte w innych wspólnotowych przepisach prawnych należy zaktualizować w taki sposób, aby zawierały odesłanie do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenia Rady (WE) nr 552/97 z dnia 24 marca 1997 r. tymczasowo wycofujące dostęp do ogólnych preferencji taryfowych w odniesieniu do Związku Myanmar (4), (WE) nr 1933/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. cofające czasowo dostęp do ogólnych preferencji taryfowych Republice Białorusi (5) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych (6) oraz (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009 (7) powinny zatem zostać odpowiednio zmienione.

(25)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyjmować zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (8),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

1.   Ogólny system preferencji taryfowych (zwany dalej „systemem”) stosuje się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Niniejsze rozporządzenie przewiduje następujące preferencje taryfowe:

a)

rozwiązanie ogólne;

b)

szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów; oraz

c)

szczególne rozwiązanie dotyczące krajów najsłabiej rozwiniętych.

Artykuł 2

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)

„cła Wspólnej Taryfy Celnej” oznaczają cła wyszczególnione w załączniku I część druga do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (9), z wyjątkiem ceł ustanowionych w ramach kontyngentów taryfowych;

b)

„sekcja” oznacza każdą z sekcji Wspólnej Taryfy Celnej ustanowionych w rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87. Sekcję XI uznaje się za dwie odrębne sekcje: sekcję XIa) obejmującą działy 50–60 Wspólnej Taryfy Celnej oraz sekcję XIb) obejmującą działy 61–63 Wspólnej Taryfy Celnej;

c)

„państwa beneficjenci i terytoria beneficjenci” oznaczają państwa i terytoria wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

1.   Państwo beneficjent zostaje usunięte z systemu w przypadku, gdy przez trzy kolejne lata zostało sklasyfikowane przez Bank Światowy jako państwo o wysokim dochodzie i jeżeli wartość przywozu na rynek Wspólnoty w pięciu największych sekcjach objętych ogólnym systemem preferencji taryfowych (GSP) stanowi mniej niż 75 % całkowitego objętego systemem GSP przywozu z tego państwa beneficjenta do Wspólnoty.

2.   Jeżeli państwo beneficjent korzysta z preferencyjnej umowy handlowej zawartej ze Wspólnotą, obejmującej wszystkie preferencje przewidziane w obecnym systemie dla tego państwa, zostaje ono usunięte z wykazu państw beneficjentów.

Komisja informuje Komitet, o którym mowa w art. 27, o preferencjach przewidzianych w preferencyjnej umowie handlowej, o której mowa w akapicie pierwszym.

3.   Komisja powiadamia dane państwo beneficjenta o usunięciu go z wykazu państw beneficjentów.

Artykuł 4

Produkty objęte rozwiązaniami, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) i b), wymieniono w załączniku II.

Artykuł 5

1.   Przewidziane preferencje taryfowe stosuje się do przywozu produktów objętych rozwiązaniem przyznanym państwom beneficjentom, z których produkty te pochodzą.

2.   Do celów rozwiązań, o których mowa w art. 1 ust. 2, reguły pochodzenia dotyczące definiowania pojęcia produktów pochodzących, procedury oraz związane z nimi metody współpracy administracyjnej zostały ustanowione w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93.

3.   Kumulacja regionalna w rozumieniu oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ma zastosowanie również wtedy, gdy produkt wykorzystywany w dalszej produkcji w państwie należącym do danej grupy regionalnej pochodzi z innego państwa należącego do tej grupy, niekorzystającego z rozwiązań mających zastosowanie do produktu końcowego, pod warunkiem że oba państwa korzystają z kumulacji regionalnej dla tej grupy.

ROZDZIAŁ II

ROZWIĄZANIA I PREFERENCJE TARYFOWE

SEKCJA 1

Rozwiązanie ogólne

Artykuł 6

1.   Cła Wspólnej Taryfy Celnej na produkty wymienione w załączniku II jako produkty niewrażliwe zawiesza się całkowicie z wyjątkiem elementów rolnych cła.

2.   Cła ad valorem Wspólnej Taryfy Celnej na produkty wymienione w załączniku II jako produkty wrażliwe obniża się o 3,5 punktu procentowego. Dla produktów z sekcji XIa) i XIb) obniżka ta wynosi 20 %.

3.   W przypadku gdy preferencyjne stawki celne, obliczone zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 980/2005 dotyczącego ceł ad valorem Wspólnej Taryfy Celnej stosowanych na dzień 25 sierpnia 2008 r., przewidują obniżenie taryf celnych na produkty, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, o więcej niż 3,5 punktu procentowego, stosuje się te preferencyjne stawki celne.

4.   Specyficzne cła Wspólnej Taryfy Celnej inne niż cła minimalne lub maksymalne na produkty wymienione w załączniku II jako produkty wrażliwe obniża się o 30 %.

5.   W przypadku gdy cła Wspólnej Taryfy Celnej na produkty wymienione w załączniku II jako produkty wrażliwe obejmują cła ad valorem i cła specyficzne, cła specyficzne nie zostają obniżone.

6.   W przypadku gdy cła obniżone zgodnie z ust. 2 i 4 określają cło maksymalne, to cło maksymalne nie zostaje obniżone. W przypadku gdy takie cła określają cło minimalne, takie cło minimalne nie ma zastosowania.

7.   Zgodnie z art. 13, art. 20 ust. 8 i załącznikiem I kolumna C preferencje taryfowe, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4, nie mają zastosowania do produktów objętych sekcjami, w odniesieniu do których te preferencje taryfowe zostały zniesione dla danego kraju pochodzenia.

SEKCJA 2

Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów

Artykuł 7

1.   Zawiesza się cła ad valorem ustalone we Wspólnej Taryfie Celnej na wszystkie produkty wymienione w załączniku II, które pochodzą z państwa korzystającego ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów.

2.   Specyficzne cła Wspólnej Taryfy Celnej na produkty, o których mowa w ust. 1, zostają całkowicie zawieszone z wyjątkiem produktów, w odniesieniu do których cła Wspólnej Taryfy Celnej obejmują również cła ad valorem. W przypadku produktów objętych kodem CN 1704 10 90 cło specyficzne ogranicza się do 16 % wartości celnej.

3.   Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów nie obejmuje w przypadku danego państwa beneficjenta produktów objętych sekcjami, w odniesieniu do których te preferencje taryfowe zostały wycofane zgodnie z załącznikiem I kolumna C.

Artykuł 8

1.   Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów można przyznać państwu, które:

a)

ratyfikowało i skutecznie realizuje wszystkie konwencje wymienione w załączniku III;

b)

zobowiązuje się do utrzymania ratyfikacji konwencji oraz aktów prawnych i środków służących ich realizacji i akceptuje regularne monitorowanie i przeglądy ich wdrażania zgodnie z przepisami wykonawczymi ratyfikowanych przez siebie konwencji; oraz

c)

uważane jest za kraj „podatny na zagrożenia” zgodnie z definicją w ust. 2.

2.   Do celów niniejszej sekcji za kraj „podatny na zagrożenia” uważa się kraj:

a)

który przez trzy kolejne lata nie został sklasyfikowany przez Bank Światowy jako kraj o wysokim dochodzie i którego pięć największych sekcji objętego systemem GSP przywozu produktów na rynek Wspólnoty stanowi ponad 75 % wartości całkowitego przywozu objętego systemem GSP; oraz

b)

którego przywóz na rynek Wspólnoty objęty systemem GSP stanowi mniej niż 1 % wartości całkowitego przywozu na rynek Wspólnoty objętego systemem GSP.

Wykorzystuje się następujące dane:

a)

do celów art. 9 lit. a) ppkt (i) — dane dostępne w dniu 1 września 2007 r. — do uzyskania rocznej średniej z trzech kolejnych lat;

b)

do celów art. 9 lit. a) ppkt (ii) — dane dostępne w dniu 1 września 2009 r. — do uzyskania rocznej średniej z trzech kolejnych lat.

3.   Komisja śledzi stan ratyfikacji i skutecznej realizacji konwencji wymienionych w załączniku III, analizując informacje udostępnione przez właściwe organy monitorujące. Komisja informuje Radę, gdy z informacji tych wynika, że dane państwo beneficjent uchyla się od skutecznej realizacji którejkolwiek z tych konwencji.

W odpowiednim czasie przed rozpoczęciem dyskusji nad następnym rozporządzeniem Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie dotyczące stanu ratyfikacji konwencji, zawierające również zalecenia organów monitorujących.

Artykuł 9

1.   Bez uszczerbku dla ust. 3 szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów przyznaje się, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

państwo lub terytorium wymienione w załączniku I wniosło o jego przyznanie:

(i)

w terminie do dnia 31 października 2008 r., by uzyskać możliwość udziału w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym z dniem 1 stycznia 2009 r.;

albo

(ii)

w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r., by uzyskać możliwość udziału w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym z dniem 1 lipca 2010 r.;

oraz

b)

przy rozpatrywaniu wniosku wykazane zostanie, że państwo lub terytorium wnioskodawca spełnia warunki ustanowione w art. 8 ust. 1 i 2.

2.   Państwo wnioskodawca składa Komisji pisemny wniosek i udziela wyczerpujących informacji odnośnie do ratyfikacji konwencji, o których mowa w załączniku III, aktów prawnych i środków służących skutecznej realizacji postanowień konwencji oraz odnośnie do swojego zobowiązania do zaakceptowania i całkowitego przestrzegania mechanizmu monitorowania i przeglądu przewidzianego w odpowiednich konwencjach i związanych z nimi instrumentach.

3.   Państwa, którym przyznano udział w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na mocy rozporządzenia (WE) nr 980/2005, powinny również złożyć wniosek zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Od państw, którym przyznano udział w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na podstawie wniosku złożonego na mocy ust. 1 lit. a) ppkt (i), nie wymaga się składania wniosku na mocy ust. 1 lit. a) ppkt (ii).

Artykuł 10

1.   Komisja rozpatruje wniosek wraz z towarzyszącymi informacjami, o których mowa w art. 9 ust. 2. Przy rozpatrywaniu wniosku Komisja bierze pod uwagę ustalenia odpowiednich organizacji i agencji międzynarodowych. Komisja może kierować do państwa wnioskodawcy wszelkie pytania, jakie uzna za właściwe, i może weryfikować otrzymane informacje z samym państwem wnioskodawcą lub z innymi stosownymi źródłami.

2.   Po rozpatrzeniu wniosku Komisja podejmuje zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 4, decyzję, czy należy przyznać państwu wnioskodawcy udział w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów.

3.   Komisja powiadamia państwo wnioskodawcę o decyzji podjętej zgodnie z ust. 2. Jeżeli państwu przyznano udział w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym, zostanie ono poinformowane o dacie wejścia w życie tej decyzji. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykaz państw korzystających ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów:

a)

w terminie do dnia 15 grudnia 2008 r. w przypadku wniosków złożonych zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt (i); lub

b)

w terminie do dnia 15 czerwca 2010 r. w przypadku wniosków złożonych zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt (ii).

4.   W przypadku gdy państwu wnioskodawcy nie przyznano udziału w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym, Komisja — na wniosek tego państwa — przedstawia uzasadnienie swojej decyzji.

5.   W sprawach dotyczących wniosku Komisja kontaktuje się z państwem, działając zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 4.

6.   Możliwość korzystania ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przyznawana na mocy rozporządzenia (WE) nr 980/2005, powinna być nadal dostępna po dniu 1 stycznia 2009 r. każdemu państwu, które jest nadal objęte dochodzeniem wszczętym na mocy art. 18 ust. 2 tego rozporządzenia, do dnia zakończenia takiego dochodzenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

SEKCJA 3

Szczególne rozwiązanie dotyczące krajów najsłabiej rozwiniętych

Artykuł 11

1.   Bez uszczerbku dla ust. 2 i 3 cła Wspólnej Taryfy Celnej na wszystkie produkty wymienione w działach 1–97 systemu zharmonizowanego, oprócz produktów wymienionych w dziale 93, pochodzące z kraju, który zgodnie z załącznikiem I korzysta ze szczególnego rozwiązania dotyczącego krajów najsłabiej rozwiniętych, zostają całkowicie zawieszone.

2.   Cła Wspólnej Taryfy Celnej na produkty objęte pozycją taryfową 1006 obniża się o 80 % do dnia 31 sierpnia 2009 r.; od dnia 1 września 2009 r. cła te zostają całkowicie zawieszone.

3.   Cła Wspólnej Taryfy Celnej na produkty objęte pozycją taryfową 1701 obniża się o 80 % do dnia 30 września 2009 r.; od dnia 1 października 2009 r. cła te zostają całkowicie zawieszone.

4.   W okresie od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2012 r. importer produktów objętych pozycją taryfową 1701 zobowiązuje się do kupowania takich produktów po cenie minimalnej nie niższej niż 90 % ceny referencyjnej (na podstawie cif) określonej w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (10) dla danego roku gospodarczego.

5.   Do czasu całkowitego zawieszenia ceł na produkty objęte pozycjami taryfowymi 1006 i 1701 Wspólnej Taryfy Celnej, zgodnie z ust. 2 i 3, na każdy rok gospodarczy otwarty zostaje globalny kontyngent taryfowy o zerowej stawce celnej na produkty objęte odpowiednio pozycją 1006 i podpozycją 1701 11 10, pochodzące z państw korzystających z tego szczególnego rozwiązania. Kontyngenty taryfowe na rok gospodarczy 2008/2009 wynoszą 6 694 tony w ekwiwalencie ryżu łuskanego dla produktów objętych pozycją taryfową 1006 oraz 204 735 ton w ekwiwalencie cukru białego dla produktów objętych podpozycją 1701 11 10.

6.   W okresie od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2015 r. przywóz produktów objętych pozycją taryfową 1701 wymaga pozwolenia na przywóz.

7.   Komisja przyjmuje szczegółowe zasady wdrażania przepisów, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego artykułu, zgodnie z procedurą określoną w art. 195 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (11).

8.   Państwo usunięte z wykazu krajów najsłabiej rozwiniętych przez ONZ zostaje wykluczone z wykazu beneficjentów tego szczególnego rozwiązania. Komisja podejmuje decyzję w sprawie wykluczenia danego państwa z tego rozwiązania oraz w sprawie ustanowienia co najmniej trzyletniego okresu przejściowego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 4.

Artykuł 12

Artykuł 11 ust. 3 i 5, odnoszące się do produktów objętych podpozycją taryfową 1701 11 10, nie mają zastosowania do produktów pochodzących z państw korzystających z preferencji, o których mowa w niniejszej sekcji, dopuszczonych do swobodnego obrotu we francuskich departamentach zamorskich.

SEKCJA 4

Przepisy wspólne

Artykuł 13

1.   Preferencje taryfowe określone w art. 6 i 7 zostają zniesione w stosunku do produktów pochodzących z państwa beneficjenta objętego daną sekcją, jeżeli według najnowszych danych dostępnych w dniu 1 września 2007 r. średnia wartość przywozu wspólnotowego z tego państwa produktów zawartych w danej sekcji i objętych rozwiązaniem, z którego korzysta to państwo, przez trzy kolejne lata przekracza 15 % wartości wspólnotowego przywozu tych samych produktów ze wszystkich państw beneficjentów i terytoriów beneficjentów. Dla produktów z sekcji XI(a) i XI(b) próg ten wynosi 12,5 %.

2.   Sekcje usunięte zgodnie z ust. 1 wymieniono w kolumnie C załącznika I. W okresie obowiązywania niniejszego rozporządzenia, o którym mowa w art. 32 ust. 2, usunięte w ten sposób sekcje nie zmieniają swojego statusu.

3.   Komisja powiadamia państwo beneficjenta o usunięciu danej sekcji.

4.   Ustępu 1 nie stosuje się do państwa beneficjenta w przypadku sekcji stanowiącej ponad 50 % wartości całego objętego systemem GSP przywozu z danego państwa na rynek Wspólnoty.

5.   Do celów niniejszego artykułu wykorzystuje się statystyki Eurostatu dotyczące handlu zewnętrznego.

Artykuł 14

1.   Jeżeli cło ad valorem dla indywidualnych deklaracji celnych, obniżone zgodnie z niniejszym rozdziałem, nie przekracza 1 %, cło takie zostaje całkowicie zawieszone.

2.   Jeżeli stawka specyficznego cła dla indywidualnych deklaracji przywozowych, obniżona zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału, nie przekracza 2 EUR w odniesieniu do poszczególnych kwot w euro, takie cło zostaje całkowicie zawieszone.

3.   Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 ostateczna preferencyjna stawka celna obliczona zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zostaje zaokrąglona w dół do pierwszego miejsca po przecinku.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY DOTYCZĄCE CZASOWEGO WYCOFANIA I ZABEZPIECZENIA

SEKCJA 1

Czasowe wycofanie

Artykuł 15

1.   Preferencyjne traktowanie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu może zostać tymczasowo wycofane w stosunku do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z państwa beneficjenta z następujących powodów:

a)

poważne i systematyczne naruszanie zasad ustanowionych w konwencjach wymienionych w załączniku III część A — na podstawie wniosków właściwych organów monitorujących;

b)

wywóz towarów wykonanych przez więźniów;

c)

braki w systemie kontroli celnej wywozu lub tranzytu narkotyków (nielegalnych substancji lub ich prekursorów) lub nieprzestrzeganie międzynarodowych konwencji dotyczących prania pieniędzy;

d)

poważne i stosowane systematycznie nieuczciwe praktyki handlowe, które mają niekorzystny wpływ na przemysł Wspólnoty i w stosunku do których państwo beneficjent nie podjęło działań. W stosunku do tych nieuczciwych praktyk handlowych, które są zabronione lub które podlegają zaskarżeniu na mocy porozumień Światowej Organizacji Handlu, stosowanie niniejszego artykułu opiera się na wcześniejszym orzeczeniu wydanym przez właściwy organ Światowej Organizacji Handlu;

e)

poważne i systematyczne naruszanie celów regionalnych organizacji ds. rybołówstwa lub porozumień, których Wspólnota jest członkiem, dotyczących ochrony zasobów rybackich i gospodarowania nimi.

2.   Bez uszczerbku dla ust. 1 szczególne rozwiązanie motywacyjne, o którym mowa w rozdziale II sekcja 2, może zostać czasowo wycofane w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów objętych tym rozwiązaniem, pochodzących z państwa beneficjenta, w szczególności gdy prawodawstwo krajowe nie zawiera już konwencji, o których mowa w załączniku III, ratyfikowanych zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 i 2, lub gdy prawodawstwo to nie jest skutecznie wdrażane.

3.   Rozwiązania preferencyjne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie zostaną wycofane na mocy ust. 1 lit. d) w odniesieniu do produktów, które podlegają środkom antydumpingowym lub wyrównawczym na mocy rozporządzeń (WE) nr 384/96 (12) lub (WE) nr 2026/97 (13), z powodów uzasadniających takie środki.

Artykuł 16

1.   Rozwiązania preferencyjne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu mogą zostać czasowo wycofane w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z państwa beneficjenta w przypadku nadużyć finansowych, nieprawidłowości lub systematycznego braku zgodności lub niemożności zapewnienia zgodności z regułami pochodzenia produktów i związanymi z tym procedurami lub niemożności zapewnienia współpracy administracyjnej wymaganej do wprowadzenia w życie rozwiązań, o których mowa w art. 1 ust. 2, i kontroli ich przestrzegania.

2.   Współpraca administracyjna, o której mowa w ust. 1, wymaga między innymi, aby państwo beneficjent:

a)

przekazywało Komisji i aktualizowało informacje konieczne do stosowania reguł pochodzenia i ich kontroli;

b)

wspomagało Wspólnotę, poprzez dokonywanie, na wniosek organów celnych państw członkowskich, późniejszych weryfikacji pochodzenia towarów i przekazywanie ich wyników we właściwym czasie;

c)

wspomagało Wspólnotę przez zezwolenie Komisji na prowadzenie — w koordynacji i ścisłej współpracy z właściwymi organami państw członkowskich — wspólnotowych działań administracyjnych i dochodzeniowych w tym państwie w celu weryfikacji autentyczności dokumentów lub dokładności informacji związanych z przyznaniem rozwiązania określonego w art. 1 ust. 2;

d)

prowadziło lub organizowało odpowiednie dochodzenia w celu wskazania naruszeń reguł pochodzenia i przeciwdziałania im;

e)

przestrzegało reguł pochodzenia lub zapewniło zgodność z nimi w odniesieniu do kumulacji regionalnej, w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, jeżeli dane państwo z niej korzysta;

f)

wspomagało Wspólnotę przy weryfikacji działań, co do których domniemywa się, że mogą stanowić nadużycie finansowe związane z pochodzeniem. Można domniemywać istnienia nadużyć finansowych, jeżeli przywóz produktów w ramach rozwiązań preferencyjnych określonych w niniejszym rozporządzeniu znacząco przekracza zwyczajowe poziomy wywozu państwa beneficjenta.

3.   Komisja może zawiesić rozwiązania preferencyjne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z danego państwa beneficjenta, jeżeli uzna, że istnieją wystarczające dowody, uzasadniające czasowe wycofanie z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że wcześniej:

a)

poinformuje Komitet, o którym mowa w art. 27;

b)

wezwie państwa członkowskie do podjęcia środków zapobiegawczych, które są konieczne do zabezpieczenia finansowych interesów Wspólnoty lub zapewnienia wywiązywania się ze swoich obowiązków przez państwo beneficjenta; oraz

c)

opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie stwierdzające, że istnieją podstawy do uzasadnionych wątpliwości związanych ze stosowaniem rozwiązań preferencyjnych lub wywiązywaniem się państwa beneficjenta ze swoich obowiązków, co może podawać w wątpliwość jego prawo do dalszego korzystania z rozwiązań przyznanych niniejszym rozporządzeniem.

Komisja informuje dane państwo beneficjenta o każdej decyzji podjętej zgodnie z niniejszym ustępem, zanim zacznie ona obowiązywać. Komisja powiadamia również o takiej decyzji Komitet, o którym mowa w art. 27.

4.   Każde państwo członkowskie może w terminie jednego miesiąca skierować decyzję podjętą zgodnie z ust. 3 do Rady. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć inną decyzję w terminie jednego miesiąca.

5.   Okres zawieszenia nie przekracza sześciu miesięcy. Po upływie tego okresu Komisja podejmuje decyzję o zakończeniu zawieszenia po uprzednim poinformowaniu Komitetu, o którym mowa w art. 27, lub o przedłużeniu okresu zawieszenia zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

6.   Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie istotne informacje, które mogą uzasadnić zawieszenie preferencji lub przedłużenie zawieszenia.

Artykuł 17

1.   Jeżeli Komisja lub państwo członkowskie otrzymają informację, która może uzasadniać czasowe wycofanie, i jeżeli Komisja lub państwo członkowskie uważają, że istnieją wystarczające podstawy do wszczęcia dochodzenia, informują o tym Komitet, o którym mowa w art. 27, i wnioskują o konsultacje. Konsultacje należy przeprowadzić w terminie jednego miesiąca.

2.   Po przeprowadzeniu konsultacji Komisja może w terminie jednego miesiąca i zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 5, podjąć decyzję o wszczęciu dochodzenia.

Artykuł 18

1.   W przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o wszczęciu dochodzenia, publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia oraz powiadamia o tym zainteresowane państwo beneficjenta. Zawiadomienie zawiera streszczenie otrzymanych informacji oraz stwierdza, że wszelkie istotne informacje należy przekazać Komisji. Zawiera ono termin na przekazanie pisemnych opinii przez strony zainteresowane, który nie może przekraczać czterech miesięcy, licząc od daty publikacji zawiadomienia.

2.   Komisja zapewnia państwu beneficjentowi wszelkie możliwości współpracy przy prowadzeniu dochodzenia.

3.   Komisja stara się uzyskać wszelkie informacje, jakie uzna za niezbędne, w tym dostępne oceny, komentarze, decyzje, zalecenia i wnioski odpowiednich organów nadzorczych ONZ, MOP oraz innych kompetentnych organizacji międzynarodowych. Są one punktem wyjścia dochodzenia, którego celem jest ustalenie, czy czasowe wycofanie jest uzasadnione ze względów, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. a). Komisja może weryfikować otrzymane informacje, zwracając się do przedsiębiorców i danego państwa beneficjenta.

4.   Komisja może być wspomagana przez urzędników państwa członkowskiego, na którego terenie weryfikacja może być prowadzona, jeżeli dane państwo członkowskie wystąpi z takim wnioskiem.

5.   Jeżeli informacja, o którą zwraca się Komisja, nie zostanie dostarczona w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia lub jeżeli dochodzenie jest poważnie utrudnione, ustalenia mogą opierać się na dostępnych faktach.

6.   Dochodzenie ulega zakończeniu w terminie jednego roku. Komisja może przedłużyć ten termin zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 5.

Artykuł 19

1.   Komisja przedkłada Komitetowi, o którym mowa w art. 27, sprawozdanie dotyczące ustaleń.

2.   W przypadku gdy Komisja uzna, że ustalenia nie uzasadniają czasowego wycofania, podejmuje decyzję o zakończeniu dochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 27 ust. 5. W tym przypadku Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o zakończeniu dochodzenia i przedstawia jego główne wnioski.

3.   W przypadku gdy Komisja uzna, że ustalenia uzasadniają czasowe wycofanie z powodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. a), podejmuje ona decyzję, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 5, o monitorowaniu i ocenie sytuacji w danym państwie beneficjencie przez sześć miesięcy. Komisja powiadamia zainteresowane państwo beneficjenta o tej decyzji i publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o tym, że Komisja zamierza przedłożyć Radzie wniosek o czasowe wycofanie rozwiązania, chyba że dane państwo beneficjent zobowiąże się przed upływem tego okresu do podjęcia koniecznych środków w celu zapewnienia w rozsądnym terminie zgodności z konwencjami, o których mowa w załączniku III część A.

4.   Jeżeli Komisja uzna czasowe wycofanie za konieczne, przedkłada odpowiedni wniosek Radzie, która w terminie dwóch miesięcy podejmuje decyzję większością kwalifikowaną. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Komisja przedkłada swój wniosek na końcu okresu, o którym mowa w tym ustępie.

5.   Jeżeli Rada podejmie decyzję o czasowym wycofaniu, taka decyzja wchodzi w życie w terminie sześciu miesięcy od jej podjęcia, chyba że przed upływem tego terminu Rada — w odpowiedzi na odpowiedni wniosek Komisji — uzna, że uzasadniające ją powody już nie istnieją.

SEKCJA 2

Klauzula ochronna

Artykuł 20

1.   Jeżeli produkt pochodzący z państwa beneficjenta jest przywożony na warunkach, które powodują lub mogą powodować poważne trudności dla wspólnotowych producentów podobnych lub bezpośrednio konkurujących produktów, zwykłe cła Wspólnej Taryfy Celnej na ten produkt mogą zostać ponownie wprowadzone w dowolnym czasie na wniosek państwa członkowskiego lub z inicjatywy Komisji.

2.   Komisja w racjonalnym terminie podejmuje formalną decyzję o wszczęciu dochodzenia. Jeżeli Komisja podejmie decyzję o wszczęciu dochodzenia, publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o rozpoczęciu dochodzenia. Zawiadomienie zawiera streszczenie otrzymanych informacji oraz stwierdza, że wszelkie istotne informacje należy przekazywać Komisji. Zawiera ono termin na przekazanie pisemnych opinii przez strony zainteresowane, który nie może przekraczać czterech miesięcy, licząc od daty publikacji zawiadomienia.

3.   Komisja stara się uzyskać wszelkie informacje, jakie uzna za niezbędne, a otrzymane informacje może weryfikować, zwracając się do danego państwa-beneficjenta lub korzystając z innego właściwego źródła. Komisja może być wspomagana przez urzędników państwa członkowskiego, na którego terytorium może być prowadzona weryfikacja, jeżeli dane państwo członkowskie wystąpi z takim wnioskiem.

4.   Analizując, czy występują poważne trudności, Komisja bierze pod uwagę między innymi następujące czynniki dotyczące producentów wspólnotowych, o ile informacje takie są dostępne:

a)

udział w rynku;

b)

produkcja;

c)

zapasy;

d)

moce produkcyjne;

e)

bankructwa;

f)

rentowność;

g)

poziom wykorzystania mocy produkcyjnych;

h)

zatrudnienie;

i)

przywóz;

j)

ceny.

5.   Dochodzenie zostaje zakończone w terminie sześciu miesięcy od publikacji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Komisja może, w wyjątkowych okolicznościach i po konsultacji z Komitetem, o którym mowa w art. 27, przedłużyć ten termin zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 5.

6.   Komisja podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 5. Decyzja taka wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

7.   Jeżeli wyjątkowe okoliczności wymagające natychmiastowego działania powodują, że dochodzenie staje się niemożliwe, Komisja może, po przekazaniu informacji Komitetowi, o którym mowa w art. 27, podjąć wszelkie bezwzględnie konieczne środki zapobiegawcze.

8.   Komisja, z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego oraz po poinformowaniu Komitetu, o którym mowa w art. 27, znosi z dniem 1 stycznia każdego roku w okresie stosowania niniejszego rozporządzenia, o którym mowa w art. 32 ust. 2, preferencje taryfowe, o których mowa w art. 6 i 7, w odniesieniu do produktów z sekcji XI(b), jeżeli przywóz tych produktów, o których mowa w art. 13 ust. 1, pochodzący z danego państwa beneficjenta:

a)

ilościowo zwiększył się o co najmniej 20 % (pod względem wielkości) w porównaniu do roku poprzedniego; lub

b)

przekroczył 12,5 % wartości wspólnotowego przywozu produktów z sekcji XI(b) ze wszystkich państw i terytoriów wymienionych w załączniku I w dowolnym okresie dwunastu miesięcy.

Przepis ten nie ma zastosowania do państw korzystających z rozwiązania szczególnego dla krajów najsłabiej rozwiniętych, o którym mowa w art. 11, ani do państw, dla których udział przywozu do Wspólnoty, określony w art. 13 ust. 1, nie przekracza 8 %. Zniesienie preferencji staje się skuteczne dwa miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji Komisji w tej sprawie.

Artykuł 21

Jeżeli przywóz produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu powoduje poważne zakłócenia na rynkach wspólnotowych lub grozi spowodowaniem takich poważnych zakłóceń, w szczególności w jednym z regionów najbardziej oddalonych lub w większej liczbie takich regionów, lub powoduje zakłócenia mechanizmów regulacyjnych tych rynków, lub grozi spowodowaniem takich zakłóceń, Komisja może, na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, zawiesić rozwiązania preferencyjne w odniesieniu do danych produktów, po skonsultowaniu się z komitetem zarządzającym odpowiedniej wspólnej organizacji rynku.

Artykuł 22

1.   Komisja w jak najkrótszym terminie informuje dane państwo beneficjenta o każdej decyzji podjętej zgodnie z art. 20 lub 21, zanim zacznie ona obowiązywać. Komisja powiadamia również o takiej decyzji Radę i państwa członkowskie.

2.   Każde państwo członkowskie może w terminie jednego miesiąca skierować decyzję podjętą zgodnie z ust. 20 do Rady. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć inną decyzję w terminie jednego miesiąca.

SEKCJA 3

Środki nadzoru w sektorze rolnym

Artykuł 23

1.   Bez uszczerbku dla art. 20 produkty z działów 1–24 Wspólnej Taryfy Celnej, pochodzące z państw beneficjentów, mogą podlegać specjalnemu mechanizmowi nadzoru, co ma służyć uniknięciu zakłóceń na rynkach wspólnotowych. Komisja, z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego, podejmuje decyzje o tym, do których produktów stosuje się ten mechanizm nadzoru.

2.   W razie zastosowania art. 20 do produktów z działów 1–24 Wspólnej Taryfy Celnej, pochodzących z państw beneficjentów, terminy wymienione w art. 20 ust. 2 i 5 zostają skrócone do dwóch miesięcy w następujących przypadkach:

a)

gdy dane państwo beneficjent nie przestrzega reguł pochodzenia lub nie zapewnia współpracy administracyjnej, o której mowa w art. 16; lub

b)

gdy przywóz produktów z działów 1–24 w ramach rozwiązań preferencyjnych określonych w niniejszym rozporządzeniu znacząco przekracza zwyczajowe poziomy wywozu z danego państwa beneficjenta.

SEKCJA 4

Przepisy wspólne

Artykuł 24

Żadne przepisy niniejszego rozdziału nie wpływają na stosowanie klauzul ochronnych przyjętych jako część wspólnej polityki rolnej na mocy art. 37 Traktatu lub jako część wspólnej polityki handlowej na mocy art. 133 Traktatu ani żadnych innych klauzul ochronnych, które mogą mieć zastosowanie.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY PROCEDURALNE

Artykuł 25

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 5, Komisja przyjmuje zmiany do załączników do niniejszego rozporządzenia, które stały się konieczne w związku z:

a)

zmianami w Nomenklaturze Scalonej;

b)

zmianami statusu międzynarodowego lub klasyfikacji państw lub terytoriów;

c)

zastosowaniem art. 3 ust. 2;

d)

osiągnięciem przez dane państwo progów określonych w art. 3 ust. 1;

e)

ustaleniem zgodnie z art. 10 wykazu państw beneficjentów.

Artykuł 26

1.   W terminie sześciu tygodni od zakończenia każdego kwartału państwa członkowskie przesyłają do Eurostatu swoje dane statystyczne dotyczące produktów objętych procedurą celną zezwalającą na wprowadzenie do swobodnego obrotu w tym kwartale w ramach preferencji taryfowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1172/95 (14) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1917/2000 (15). Dane te, przedłożone wraz z odniesieniem do kodów Nomenklatury Scalonej i, w odpowiednich przypadkach, kodów TARIC, wskazują, z podziałem na kraje pochodzenia, wartości, ilości i wszelkie dodatkowe jednostki wymagane zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 1172/95 i rozporządzeniu (WE) nr 1917/2000.

2.   Zgodnie z art. 308 lit. d) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 państwa członkowskie przesyłają Komisji na jej wniosek szczegółowe dane dotyczące ilości produktów dopuszczonych w poprzednich miesiącach do swobodnego obrotu w ramach preferencji taryfowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Dane te obejmują produkty, o których mowa w ust. 3.

3.   Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, monitoruje przywóz produktów objętych kodami CN 0603, 0803 00 19, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98 oraz 6403 w celu ustalenia, czy spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 20 i 21.

Artykuł 27

1.   Bez uszczerbku dla art. 11 ust. 7 Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Preferencji Ogólnych (zwany dalej „Komitetem”).

2.   Komitet może badać wszelkie sprawy odnoszące się do stosowania niniejszego rozporządzenia zgłaszane przez Komisję lub na wniosek państwa członkowskiego.

3.   Komitet bada skutki systemu na podstawie sprawozdania Komisji obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2006 r. Sprawozdanie to obejmuje wszystkie rozwiązania preferencyjne, o których mowa w art. 1 ust. 2, i zostaje przedstawione w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem dyskusji nad następnym rozporządzeniem.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.

5.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE.

ROZDZIAŁ V

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIACH (WE) NR 552/97, (WE) NR 1933/2006, (WE) NR 1100/2006 ORAZ (WE) NR 964/2007

Artykuł 28

W rozporządzeniu (WE) nr 552/97 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wyrazy „rozporządzenia (WE) nr 3281/94 i rozporządzenia (WE) nr 1256/96” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (16)

2)

w art. 2 wyrazy „art. 9 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 3281/94 i art. 9 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 1256/96” zastępuje się wyrazami „art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 732/2008”.

Artykuł 29

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1933/2006 wyrazy „rozporządzenia (WE) nr 980/2005” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (17)

Artykuł 30

W rozporządzeniu (WE) nr 1100/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 tiret pierwsze wyrazy „art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 980/2005” zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (18)

2)

w art. 1 tiret drugie wyrazy „art. 12 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 980/2005” zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 3 i 5 rozporządzenia (WE) nr 732/2008”;

3)

w art. 3 ust. 1 akapity pierwszy i drugi otrzymują brzmienie: „Następujące ogólne bezcłowe kontyngenty taryfowe wyrażone jako ekwiwalent cukru białego zostają otwarte na przywóz surowego cukru trzcinowego przeznaczonego do rafinacji, objętego kodem CN 1701 11 10, pochodzącego z krajów korzystających zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 ze szczególnych ustaleń dla krajów najsłabiej rozwiniętych:

178 030,75 ton w roku gospodarczym od dnia 1 października 2007 r. do dnia 30 września 2008 r.,

204 735 ton w roku gospodarczym od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r.

Kontyngenty są oznaczone numerami porządkowymi odpowiednio 09.4361 oraz 09.4362.”;

4)

w art. 3 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„2.   Dla wykraczającego poza przywóz określony w ust. 1 przywozu towarów objętych pozycją taryfową 1701, pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych, stawki celne Wspólnej Taryfy Celnej oraz dodatkowe opłaty celne, o których mowa w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 i podlegające art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, zostają obniżone zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 o 50 % z dniem 1 lipca 2007 r., o 80 % z dniem 1 lipca 2008 r., a ze skutkiem od dnia 1 października 2009 r. — całkowicie zawieszone.”;

b)

w akapicie trzecim lit. c) wyraz „czerwiec” zastępuje się wyrazem „wrzesień”;

c)

skreśla się akapit trzeci lit. d);

5)

w art. 5 ust. 7 lit. d) wyrazy „zobowiązanie zatwierdzonego podmiotu gospodarczego” zastępuje się wyrazami „zobowiązanie wnioskodawcy”;

6)

w art. 5 ust. 8 lit. a) wyrazy „załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 980/2005” zastępuje się wyrazami „załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008”;

7)

w art. 5 ust. 8 lit. c) tiret pierwsze wyrazy „art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 980/2005” zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 732/2008”;

8)

w art. 5 ust. 8 lit. c) tiret drugie wyrazy „art. 12 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 980/2005” zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 732/2008”;

9)

w art. 10 ust. 2 wyrazy „art. 12 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 980/2005” zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 732/2008”.

Artykuł 31

W rozporządzeniu (WE) nr 964/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy wyrazy „art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 980/2005” zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (19)

2)

w art. 1 ust. 1 akapit drugi wyrazy „załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 980/2005” zastępuje się wyrazami „załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008”.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 32

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Termin ten nie ma jednak zastosowania do szczególnego rozwiązania dotyczącego krajów najsłabiej rozwiniętych ani do innych przepisów niniejszego rozporządzenia, w takim zakresie, w jakim są one stosowane w związku z tym rozwiązaniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2008 r.

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 5 czerwca 2008 r. wydana po przeprowadzeniu nieobowiązkowych konsultacji (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2005, s. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 55/2008 (Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 1).

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, s. 6).

(4)  Dz.U. L 85 z 27.3.1997, s. 8.

(5)  Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 29.

(6)  Dz.U. L 196 z 18.7.2006, s. 3.

(7)  Dz.U. L 213 z 15.8.2007, s. 26.

(8)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(9)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 360/2008 (Dz.U. L 111 z 23.4.2008, s. 9).

(10)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 1).

(11)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61).

(12)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17).

(13)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 288 z 21.10.1997, s. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 12).

(14)  Rozporządzenie (WE) nr 1172/95 z dnia 22 maja 1995 r. w sprawie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Wspólnotą i jej państwami członkowskimi a państwami trzecimi (Dz.U. L 118 z 25.5.1995, s. 10). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

(15)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2000 z dnia 7 września 2000 r. ustanawiające niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/95 w odniesieniu do statystyki handlu zagranicznego (Dz.U. L 229 z 9.9.2000, s. 14). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1949/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, s. 10).

(16)  Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.”;

(17)  Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.”.

(18)  Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.”;

(19)  Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.”;


ZAŁĄCZNIK I

Państwa beneficjenci (1) i terytoria objęte wspólnotowym systemem ogólnych preferencji taryfowych

Kolumna A:

kod alfabetyczny, zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów do celów statystyk Wspólnoty w dziedzinie handlu zewnętrznego

Kolumna B:

nazwa kraju lub terytorium

Kolumna C:

sekcja(-e), w odniesieniu do których preferencje taryfowe zostały wycofane wobec zainteresowanego państwa beneficjenta (art. 13)

Kolumna D:

państwa objęte szczególnym rozwiązaniem dotyczącym krajów najsłabiej rozwiniętych (art. 11)

Kolumna E:

państwa objęte szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (art. 7)


A

B

C

D

E

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

 

 

AF

Afganistan

 

X

 

AG

Antigua i Barbuda

 

 

 

AI

Anguilla

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

AN

Antyle Niderlandzkie

 

 

 

AO

Angola

 

X

 

AQ

Antarktyda

 

 

 

AR

Argentyna

 

 

 

AS

Samoa Amerykańskie

 

 

 

AW

Aruba

 

 

 

AZ

Azerbejdżan

 

 

 

BB

Barbados

 

 

 

BD

Bangladesz

 

X

 

BF

Burkina Faso

 

X

 

BH

Bahrajn

 

 

 

BI

Burundi

 

X

 

BJ

Benin

 

X

 

BM

Bermudy

 

 

 

BN

Państwo Brunei Darussalam

 

 

 

BO

Boliwia

 

 

 

BR

Brazylia

S–IV

Gotowe środki spożywcze; napoje, alkohole i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

 

 

S–IX

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie

BS

Bahamy

 

 

 

BT

Bhutan

 

X

 

BV

Wyspa Bouveta

 

 

 

BW

Botswana

 

 

 

BY

Białoruś

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

CC

Wyspy Kokosowe (Wyspy Keelinga)

 

 

 

CD

Demokratyczna Republika Konga

 

X

 

CF

Republika Środkowoafrykańska

 

X

 

CG

Kongo

 

 

 

CI

Wybrzeże Kości Słoniowej

 

 

 

CK

Wyspy Cooka

 

 

 

CM

Kamerun

 

 

 

CN

Chińska Republika Ludowa

S–VI

Produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych

 

 

S-VII

Tworzywa sztuczne oraz artykuły z nich wytworzone; kauczuk i wyroby z kauczuku

S-VIII

Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)

S–IX

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

S-XI(a)

Tkaniny; S-XI(b) Wyroby włókiennicze

S-XII

Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane oraz artykuły z nich; sztuczne kwiaty; artykuły z włosów ludzkich

S-XIII

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; produkty ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła

S-XIV

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

S–XV

Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych

S–IV

Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; jego części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów

S-XVII

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i związany z nimi sprzęt transportowy

S-XVIII

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria

S–XX

Artykuły przemysłowe różne

CO

Kolumbia

 

 

 

CR

Kostaryka

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

CV

Republika Zielonego Przylądka

 

X

 

CX

Wyspa Bożego Narodzenia

 

 

 

DJ

Dżibuti

 

X

 

DM

Dominika

 

 

 

DO

Republika Dominikańska

 

 

 

DZ

Algieria

 

 

 

EC

Ekwador

 

 

 

EG

Egipt

 

 

 

ER

Erytrea

 

X

 

ET

Etiopia

 

X

 

FJ

Fidżi

 

 

 

FK

Falklandy

 

 

 

FM

Sfederowane Stany Mikronezji

 

 

 

GA

Gabon

 

 

 

GD

Grenada

 

 

 

GE

Gruzja

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

GI

Gibraltar

 

 

 

GL

Grenlandia

 

 

 

GM

Gambia

 

X

 

GN

Gwinea

 

X

 

GQ

Gwinea Równikowa

 

X

 

GS

Wyspy Georgia Południowa i Sandwich Południowy

 

 

 

GT

Gwatemala

 

 

 

GU

Guam

 

 

 

GW

Gwinea Bissau

 

X

 

GY

Gujana

 

 

 

HM

Wyspy Heard i McDonalda

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

HT

Haiti

 

X

 

ID

Indonezja

S-III

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

 

 

IN

Indie

S-XI(a)

Tkaniny

 

 

IO

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

 

 

 

IQ

Irak

 

 

 

IR

Iran

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

JO

Jordania

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

KG

Kirgistan

 

 

 

KH

Kambodża

 

X

 

KI

Kiribati

 

X

 

KM

Komory

 

X

 

KN

Saint Kitts i Nevis

 

 

 

KW

Kuwejt

 

 

 

KY

Kajmany

 

 

 

KZ

Kazachstan

 

 

 

LA

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

 

X

 

LB

Liban

 

 

 

LC

Saint Lucia

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

LR

Liberia

 

X

 

LS

Lesotho

 

X

 

LY

Wielka Arabska Libijska Dżamahirijja Ludowo-Socjalistyczna

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

MG

Madagaskar

 

X

 

MH

Wyspy Marshalla

 

 

 

ML

Mali

 

X

 

MM

Związek Myanmar

 

X

 

MN

Mongolia

 

 

 

MO

Makau

 

 

 

MP

Mariany Północne

 

 

 

MR

Mauretania

 

X

 

MS

Montserrat

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

MV

Malediwy

 

X

 

MW

Malawi

 

X

 

MX

Meksyk

 

 

 

MY

Malezja

S-III

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

 

 

MZ

Mozambik

 

X

 

NA

Namibia

 

 

 

NC

Nowa Kaledonia

 

 

 

NE

Niger

 

X

 

NF

Wyspy Norfolk

 

 

 

NG

Nigeria

 

 

 

NI

Nikaragua

 

 

 

NP

Nepal

 

X

 

NR

Nauru

 

 

 

NU

Niue

 

 

 

OM

Oman

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

PF

Polinezja Francuska

 

 

 

PG

Papua-Nowa Gwinea

 

 

 

PH

Filipiny

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

PM

St Pierre i Miquelon

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

PW

Palau

 

 

 

PY

Paragwaj

 

 

 

QA

Katar

 

 

 

RU

Federacja Rosyjska

 

 

 

RW

Rwanda

 

X

 

SA

Arabia Saudyjska

 

 

 

SB

Wyspy Salomona

 

X

 

SC

Seszele

 

 

 

SD

Sudan

 

X

 

SH

Wyspa Świętej Heleny

 

 

 

SL

Sierra Leone

 

X

 

SN

Senegal

 

X

 

SO

Somalia

 

X

 

SR

Surinam

 

 

 

ST

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

 

X

 

SV

Salwador

 

 

 

SY

Arabska Republika Syryjska

 

 

 

SZ

Suazi

 

 

 

TC

Wyspy Turks i Caicos

 

 

 

TD

Czad

 

X

 

TF

Francuskie Terytoria Południowe

 

 

 

TG

Togo

 

X

 

TH

Tajlandia

S-XIV

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

 

 

TJ

Tadżykistan

 

 

 

TK

Tokelau

 

 

 

TL

Timor Wschodni

 

X

 

TM

Turkmenistan

 

 

 

TN

Tunezja

 

 

 

TO

Tonga

 

 

 

TT

Trynidad i Tobago

 

 

 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tanzania

 

X

 

UA

Ukraina

 

 

 

UG

Uganda

 

X

 

UM

Odległe Mniejsze Wyspy Stanów Zjednoczonych

 

 

 

UY

Urugwaj

 

 

 

UZ

Uzbekistan

 

 

 

VC

Saint Vincent i Grenadyny

 

 

 

VE

Wenezuela

 

 

 

VG

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

 

 

 

VI

Wyspy Dziewicze USA

 

 

 

VN

Wietnam

S-XII

Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane oraz artykuły z nich; sztuczne kwiaty; artykuły z włosów ludzkich

 

 

VU

Vanuatu

 

X

 

WF

Wallis i Futuna

 

 

 

WS

Samoa

 

X

 

YE

Jemen

 

X

 

YT

Majotta

 

 

 

ZA

Republika Południowej Afryki

 

 

 

ZM

Zambia

 

X

 

ZW

Zimbabwe

 

 

 


(1)  Niniejszy wykaz może zawierać państwa tymczasowo zawieszone w korzystaniu ze wspólnotowego planu GSP lub państwa, które nie spełniają wymogów administracyjnych dotyczących współpracy, stanowiących warunek wstępny przyznania towarom preferencji taryfowych. Komisja lub właściwe organy zainteresowanych państw dostarczą zaktualizowany wykaz.


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz produktów objętych rozwiązaniem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) i b)

Bez względu na reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej, poniższy opis produktów należy uznać za orientacyjny, ponieważ dla preferencji taryfowych decydujące znaczenie mają kody CN. W przypadku wskazane są kody „ex” CN, preferencje taryfowe ustala się zarówno na podstawie kodu CN, jak i opisu.

Wprowadzenie produktów objętych kodem CN oznaczonym gwiazdką podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Wspólnoty.

Kolumna „wrażliwe/niewrażliwe” dotyczy produktów objętych rozwiązaniem ogólnym (art. 6) oraz szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (art. 7). Produkty te są ujęte jako „NS” (niewrażliwe do celów art. 6 ust. 1) lub „S” (wrażliwe do celów art. 6 ust. 2).

Dla uproszczenia produkty w wykazie zostały pogrupowane. Grupy mogą obejmować produkty, które są zwolnione od cła Wspólnej Taryfy Celnej, lub produkty, na które cło zostało zawieszone.

Kod CN

Opis

Wrażliwe (S)/niewrażliwe (NS)

0101 10 90

Czystej krwi hodowlane osły, i pozostałe, żywe

S

0101 90 19

Konie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi, inne niż do uboju

S

0101 90 30

Osły żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

S

0101 90 90

Muły i osłomuły żywe

S

0104 20 10*

Kozy żywe, hodowlane czystej krwi

S

0106 19 10

Króliki domowe żywe

S

0106 39 10

Gołębie żywe

S

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

S

0206 80 91

Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże lub schłodzone, inne niż przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

S

0206 90 91

Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, zamrożone, inne niż przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

S

0207 14 91

Wątróbki, zamrożone, z ptactwa z gatunku Gallus domesticus

S

0207 27 91

Wątróbki, zamrożone, z indyków

S

0207 36 89

Wątróbki, zamrożone, z kaczek, gęsi lub perliczek, inne niż wątróbki otłuszczone z kaczek lub gęsi

S

ex 0208 (1)

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0208 90 55 (oprócz produktów objętych podpozycją 0208 90 70, do których przypis nie ma zastosowania)

S

0208 90 70

Żabie udka

NS

0210 99 10

Mięso z koni, solone, w solance lub suszone

S

0210 99 59

Podroby z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż przepona gruba i przepona cienka

S

0210 99 60

Podroby z owiec lub kóz, solone, w solance, suszone lub wędzone

S

0210 99 80

Podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż wątróbki drobiowe, inne niż ze świń domowych, z bydła lub z owiec i kóz

S

ex dział 3 (2)

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0301 10 90

S

0301 10 90

Morskie ryby ozdobne, żywe

NS

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Jogurt, aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

S

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

S

0405 20 10

0405 20 30

Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu 39 % masy lub większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy

S

0407 00 90

Jaja ptasie, w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane, inne niż drobiu

S

0409 00 00 (3)

Miód naturalny

S

0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

S

0511 99 39

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego, inne niż surowe

S

ex dział 6

Drzewa i inne rośliny, żywe; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne, z wyjątkiem produktów wymienionych w podpozycji 0604 91 40

S

0604 91 40

Gałązki iglaste, świeże

NS

0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

S

0703 10

Cebule i szalotki, świeże lub schłodzone

S

0703 90 00

Pory i pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

S

0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne kapusty jadalne, świeże lub schłodzone

S

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

S

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

S

ex 0707 00 05

Ogórki, świeże lub schłodzone, od dnia 16 maja do dnia 31 października

S

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

S

0709 20 00

Szparagi, świeże lub schłodzone

S

0709 30 00

Oberżyny (bakłażany), świeże lub schłodzone

S

0709 40 00

Selery, inne niż seler korzeniowy, świeże lub schłodzone

S

0709 51 00

0709 59

Grzyby, świeże lub schłodzone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0709 59 50

S

0709 60 10

Słodka papryka, świeża lub schłodzona

S

0709 60 99

Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, świeże lub schłodzone, inne niż słodka papryka, inne niż do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum oraz inne niż do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych

S

0709 70 00

Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinaki ogrodowy, świeży lub schłodzony

S

0709 90 10

Warzywa sałatowe, świeże lub schłodzone, inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonkowa) i karczoch hiszpański, świeże lub schłodzone

S

0709 90 31*

Oliwki, świeże lub schłodzone, do celów innych niż produkcja oliwy

S

0709 90 40

Kapary, świeże lub schłodzone

S

0709 90 50

Koper, świeży lub schłodzony

S

0709 90 70

Cukinie, świeże lub schłodzone

S

ex 0709 90 80

Karczochy, świeże lub schłodzone, od dnia 1 lipca do dnia 31 października

S

0709 90 90

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone

S

ex 0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0710 80 85

S

0710 80 85 (3)

Szparagi (niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

S

ex 0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0711 20 90

S

ex 0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, z wyjątkiem oliwek i produktów objętych podpozycją 0712 90 19

S

0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

S

0714 20 10*

Ziemniaki słodkie, świeże, całe i przeznaczone do spożycia przez ludzi

NS

0714 20 90

Ziemniaki słodkie, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek, inne niż świeże i całe oraz przeznaczone do spożycia przez ludzi

S

0714 90 90

Topinambur i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

NS

0802 11 90

0802 12 90

Migdały, świeże lub suszone, nawet łuskane, inne niż gorzkie

S

0802 21 00

0802 22 00

Orzechy leszczyny (Corylus spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane

S

0802 31 00

0802 32 00

Orzechy włoskie, świeże lub suszone, nawet łuskane

S

0802 40 00

Kasztany (Castanea spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

S

0802 50 00

Pistacje, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

NS

0802 60 00

Orzechy makadamia, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

NS

0802 90 50

Orzechy sosny, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

NS

0802 90 85

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

NS

0803 00 11

Plantany, świeże

S

0803 00 90

Banany, włącznie z plantanami, suszone

S

0804 10 00

Daktyle, świeże lub suszone

S

0804 20 10

0804 20 90

Figi, świeże lub suszone

S

0804 30 00

Ananasy, świeże lub suszone

S

0804 40 00

Awokado, świeże lub suszone

S

ex 0805 20

Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsuma) oraz klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże lub suszone, od dnia 1 marca do dnia 31 października

S

0805 40 00

Grejpfruty, włącznie z pomelo, świeże lub suszone

NS

0805 50 90

Limony (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), świeże lub suszone

S

0805 90 00

Pozostałe owoce cytrusowe, świeże lub suszone

S

ex 0806 10 10

Winogrona stołowe, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 20 lipca oraz od dnia 21 listopada do dnia 31 grudnia, z wyjątkiem winogron odmiany Emperor (Vitis vinifera c.v.) od dnia 1 do dnia 31 grudnia

S

0806 10 90

Pozostałe winogrona, świeże

S

ex 0806 20

Suszone winogrona, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją ex 0806 20 30 w bezpośrednich pojemnikach o zawartości netto przekraczającej 2 kg

S

0807 11 00

0807 19 00

Melony (włącznie z arbuzami), świeże

S

0808 10 10

Jabłka na cydr (cidr), świeże, luzem, od dnia 16 września do dnia 15 grudnia

S

0808 20 10

Gruszki na perry, świeże, luzem, od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia

S

ex 0808 20 50

Pozostałe gruszki, świeże, od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca

S

0808 20 90

Pigwy, świeże

S

ex 0809 10 00

Morele, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia

S

0809 20 05

Wiśnie (Prunus cerasus), świeże

S

ex 0809 20 95

Wiśnie i czereśnie, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 20 maja i od dnia 11 sierpnia do dnia 31 grudnia, inne niż owoce wiśni pospolitej (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Brzoskwinie, włącznie z nektarynami, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 10 czerwca i od dnia 1 października do dnia 31 grudnia

S

ex 0809 40 05

Śliwki, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 10 czerwca i od dnia 1 października do dnia 31 grudnia

S

0809 40 90

Owoce tarniny, świeże

S

ex 0810 10 00

Truskawki i poziomki, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia

S

0810 20

Maliny, jeżyny, morwy oraz owoce mieszańców malin z jeżynami, świeże

S

0810 40 30

Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, świeże

S

0810 40 50

Owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum, świeże

S

0810 40 90

Pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium, świeże

S

0810 50 00

Owoce kiwi, świeże

S

0810 60 00

Duriany właściwe, świeże

S

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest, świeże

S

0810 90 95

Pozostałe owoce, świeże

S

ex 0811

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 0811 10 i 0811 20

S

0811 10 (3) i

0811 20 (3)

Truskawki i poziomki, maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest

S

ex 0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0812 90 30

S

0812 90 30

Papaje

NS

0813 10 00

Morele, suszone

S

0813 20 00

Śliwki

S

0813 30 00

Jabłka, suszone

S

0813 40 10

Brzoskwinie, włącznie z nektarynami, suszone

S

0813 40 30

Gruszki, suszone

S

0813 40 50

Papaje, suszone

NS

0813 40 95

Pozostałe owoce, suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806

NS

0813 50 12

Mieszanki z owoców suszonych (innych niż tych objętych pozycjami od 0801 do 0806) z papai, tamaryndy, jabłek nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya, ale niezawierające śliwek

S

0813 50 15

Pozostałe mieszanki suszonych owoców (innych niż tych objętych pozycjami od 0801 do 0806), niezawierające śliwek

S

0813 50 19

Mieszanki suszonych owoców (innych niż tych objętych pozycjami od 0801 do 0806), zawierające śliwki

S

0813 50 31

Mieszanki wyłącznie tropikalnych orzechów suszonych objętych pozycjami 0801 i 0802

S

0813 50 39

Mieszanki wyłącznie orzechów suszonych objętych pozycjami 0801 i 0802, inne niż orzechy tropikalne

S

0813 50 91

Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców objętych działem 8, niezawierajace śliwek ani fig

S

0813 50 99

Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców objętych działem 8

S

0814 00 00

Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących

NS

ex dział 9

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 i 0904 20 10, pozycjami 0905 00 00 i 0907 00 00 oraz podpozycjami 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 i 0910 99 99

NS

0901 12 00

Kawa, niepalona, bezkofeinowa

S

0901 21 00

Kawa, palona, niepozbawiona kofeiny

S

0901 22 00

Kawa, palona, bezkofeinowa

S

0901 90 90

Substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji

S

0904 20 10

Słodka papryka, suszona, nierozgniatana ani niemielona

S

0905 00 00

Wanilia

S

0907 00 00

Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki)

S

0910 91 90

Mieszanki dwóch lub więcej produktów objętych różnymi pozycjami od pozycji 0904 do 0910, rozgniatane lub mielone

S

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Tymianek; liście laurowe

S

0910 99 99

Pozostałe przyprawy, rozgniatane lub mielone, inne niż mieszanki dwóch lub więcej produktów objętych różnymi pozycjami od pozycji 0904 do 0910

S

ex 1008 90 90

Komosa ryżowa

S

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane

S

1106 10 00

Mąka, mączka i proszek z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713

S

1106 30

Mąka, mączka i proszek z produktów objętych działem 8

S

1108 20 00

Inulina

S

ex dział 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 i 1209 99 91; rośliny przemysłowe lub lecznicze, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 1210 i podpozycją 1211 90 30, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 1212 91 i 1212 99 20; słoma i pasza

S

1209 21 00

Nasiona lucerny (alfalfa), w rodzaju stosowanych do siewu

NS

1209 23 80

Pozostałe nasiona kostrzewy, w rodzaju stosowanych do siewu

NS

1209 29 50

Nasiona łubinu, w rodzaju stosowanych do siewu

NS

1209 29 80

Pozostałe nasiona roślin pastewnych, w rodzaju stosowanych do siewu

NS

1209 30 00

Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów, w rodzaju stosowanych do siewu

NS

1209 91 10

1209 91 90

Pozostałe nasiona warzyw, w rodzaju stosowanych do siewu

NS

1209 99 91

Nasiona roślin hodowanych głównie dla ich kwiatów, w rodzaju stosowanych do siewu, inne niż te objęte podpozycją 1209 30 00

NS

1210 (1)

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina

S

1211 90 30

Tonkowiec wonny, świeży lub suszony, nawet krojony, kruszony lub proszkowany

NS

ex dział 13

Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1302 12 00

S

1302 12 00

Soki i ekstrakty roślinne, z lukrecji

NS

1501 00 90

Tłuszcz z drobiu, inny niż ten objęty pozycją 0209 lub 1503

S

1502 00 90

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 oraz inne niż te do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

S

1503 00 19

Stearyna smalcowa i oleostearyna, inne niż do zastosowań przemysłowych

S

1503 00 90

Olej smalcowy, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej, inne niż olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

S

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1505 00 10

Tłuszcz z wełny, surowy

S

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1511 10 90

Olej palmowy, surowy, inny niż do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

S

1511 90

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, inny niż olej surowy

S

1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

ex 1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1516 20 10

S

1516 20 10

Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”

NS

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z działu 15, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516

S

1518 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym albo w inny sposób modyfikowane chemicznie z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

S

1521 90 99

Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione, inne niż surowe

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Osady i szlamy olejowe; sopstoki, inne niż zawierające olej o właściwościach oliwy

S

1601 00 10

Kiełbasy i podobne wyroby z wątroby (wątróbek), przetwory żywnościowe na bazie wątroby (wątróbek)

S

1602 20 10

Wątróbka gęsia lub kacza, przetworzona lub zakonserwowana

S

1602 41 90

Szynki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domowe

S

1602 42 90

Łopatki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domowe

S

1602 49 90

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, włącznie z mieszankami, ze świń innych niż świnie domowe

S

1602 50 31 (3),

1602 50 95 (3)

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, poddane obróbce cieplnej, z bydła, nawet w opakowaniach hermetycznych

S

1602 90 31

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, z dziczyzny lub z królików

S

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 99

Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone lub zakonserwowane, z owiec lub kóz lub pozostałych zwierząt, niezawierające niepoddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z bydła i niezawierające mięsa lub podrobów ze świń domowych

S

1603 00 10

Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

S

1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

S

1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane

S

1702 50 00

Fruktoza chemicznie czysta

S

1702 90 10

Maltoza chemicznie czysta

S

1704 (4)

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

S

Dział 18

Kakao i przetwory z kakao

S

ex dział 19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 1901 20 00 i 1901 90 91

S

1901 20 00

Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905

NS

1901 90 91

Pozostałe, niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 5 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym) lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi, z wyłączeniem przetworów spożywczych w postaci proszku z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404

NS

ex dział 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin z wyjątkiem produktów objętych pozycją 2002 i podpozycjami 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 i ex 2008 70

S

2002 (1)

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

S

2005 80 00 (3)

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożona, inna niż produkty objęte pozycją 2006

S

2008 20 19

2008 20 39

Ananasy, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

NS

ex 2008 40 (3)

Gruszki, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 i 2008 40 39, do których przypis nie ma zastosowania)

S

ex 2008 70 (3)

Brzoskwinie, włączając nektaryny, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 i 2008 70 59, do których przypis nie ma zastosowania)

S

ex Dział 21

Różne przetwory spożywcze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2101 20 i 2102 20 19, oraz wyłączając produkty objęte podpozycjami 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 i 2106 90 59

S

2101 20

Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej)

NS

2102 20 19

Pozostałe drożdże nieaktywne

NS

ex Dział 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 2207 oraz wyłączając produkty objęte podpozycjami 2204 10 11 do 2204 30 10 oraz podpozycją 2208 40

S

2207 (1)

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

S

2302 50 00

Pozostałości i odpady podobnego rodzaju, nawet w postaci granulek, powstałe z mielenia lub innej obróbki roślin strączkowych

S

2307 00 19

Pozostały osad winny z drożdży

S

2308 00 19

Pozostałe wytłoki winogron

S

2308 00 90

Pozostałe materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

NS

2309 10 90

Pozostała karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż zawierająca skrobię lub glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęte podpozycjami 1702 30 50 do 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne

S

2309 90 10

Roztwory z ryb lub z ssaków morskich, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

NS

2309 90 91

Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

S

2309 90 95

2309 90 99

Pozostałe preparaty stosowane do karmienia zwierząt, nawet zawierające 49 % masy chlorku choliny lub więcej, na bazie organicznej lub nieorganicznej

S

Dział 24

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

S

2519 90 10

Tlenek magnezu, inny niż kalcynowany naturalny węglan magnezu

NS

2522

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825

NS

2523

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru

NS

Dział 27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne

NS

2801

Fluor, chlor, brom i jod

NS

2802 00 00

Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna

NS

ex 2804

Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetale, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2804 69 00

NS

2806

Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowy

NS

2807 00

Kwas siarkowy; oleum

NS

2808 00 00

Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące

NS

2809

Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie

NS

2810 00 90

Tlenki boru, inne niż tritlenek boru; kwasy borowe

NS

2811

Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali

NS

2812

Halogenki i tlenohalogenki niemetali

NS

2813

Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforu

NS

2814

Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym

S

2815

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasu

S

2816

Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baru

NS

2817 00 00

Tlenek cynku; nadtlenek cynku

S

2818 10

Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie

S

2819

Tlenki i wodorotlenki chromu

S

2820

Tlenki manganu

S

2821

Tlenki i wodorotlenki żelaza, pigmenty mineralne zawierające 70 % masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3

NS

2822 00 00

Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu

NS

2823 00 00

Tlenki tytanu

S

2824

Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowa

NS

ex 2825

Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2825 10 00 i 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne

S

2825 80 00

Tlenki antymonu

S

2826

Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe

NS

ex 2827

Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2827 10 00 i 2827 32 00; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki

NS

2827 10 00

Chlorek amonu

S

2827 32 00

Chlorek glinu

S

2828

Podchloryny (chlorany (I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy

NS

2829

Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany

NS

ex 2830

Siarczki, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2830 10 00; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznie

NS

2830 10 00

Siarczki sodu

S

2831

Ditioniny i sulfoksylany

NS

2832

Siarczyny; tiosiarczany

NS

2833

Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)

NS

2834 10 00

Azotyny

S

2834 21 00

2834 29

Azotany

NS

2835

Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

ex 2836

Węglany, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2836 20 00, 2836 40 00 i 2836 60 00; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu

NS

2836 20 00

Węglan sodu

S

2836 40 00

Węglany potasu

S

2836 60 00

Węglan baru

S

2837

Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone

NS

2839

Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych

NS

2840

Borany; nadtlenoborany (nadborany)

NS

ex 2841

Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2841 61 00

NS

2841 61 00

Nadmanganian (manganian (VII)) potasu

S

2842

Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydki

NS

2843

Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnych

NS

ex 2844 30 11

Cermetale zawierające uran zubożony w U-235 lub związki tego produktu, inne niż nieobrobione

NS

ex 2844 30 51

Cermetale zawierające tor lub związki toru, inne niż nieobrobione

NS

2845 90 90

Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844, związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż deuter i jego związki, wodór i jego związki, wzbogacone w deuter lub mieszaniny i roztwory zawierające te produkty

NS

2846

Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali

NS

2847 00 00

Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem

NS

2848 00 00

Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem żelazofosforu

NS

ex 2849

Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2849 20 00 i 2849 90 30

NS

2849 20 00

Węglik krzemu, nawet niezdefiniowany chemicznie

S

2849 90 30

Węgliki wolframu, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

ex 2850 00

Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, które są również węglikami objętymi pozycją 2849, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2850 00 70

NS

2850 00 70

Krzemki, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

2852 00 00

Organiczne lub nieorganiczne związki rtęci, z wyłączeniem amalgamatów

NS

2853 00

Pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych

NS

2903

Fluorowcowane pochodne węglowodorów

S

ex 2904

Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2904 20 00

NS

2904 20 00

Pochodne zawierające tylko grupy nitrowe lub tylko nitrozowe

S

ex 2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2905 45 00 i z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2905 43 00 i 2905 44

S

2905 45 00

Glicerol

NS

2906

Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

ex 2907

Fenole, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2907 15 90 i ex 2907 22 00; fenoloalkohole

NS

2907 15 90

Naftole i ich sole, inne niż 1-naftol

S

ex 2907 22 00

Hydrochinon (chinol)

S

2908

Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi

NS

2909

Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

S

2910

Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

2911 00 00

Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

ex 2912

Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2912 41 00

NS

2912 41 00

Wanilina (4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd)

S

2913 00 00

Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją 2912

NS

ex 2914

Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2914 11 00, 2914 21 00 i 2914 22 00

NS

2914 11 00

Aceton

S

2914 21 00

Kamfora

S

2914 22 00

Cykloheksanon i metylocykloheksanony

S

2915

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenkokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

S

ex 2916

Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami ex 2916 11 00, 2916 12 i 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Kwas akrylowy

S

2916 12

Estry kwasu akrylowego

S

2916 14

Estry kwasu metakrylowego

S

ex 2917

Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 i 2917 36 00

NS

2917 11 00

Kwas szczawiowy, jego sole i estry

S

2917 12 10

Kwas adypinowy i jego sole

S

2917 14 00

Bezwodnik maleinowy

S

2917 32 00

Ortoftalany dioktylu

S

2917 35 00

Bezwodnik ftalowy

S

2917 36 00

Kwas tereftalowy i jego sole

S

ex 2918

Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 i 2918 29 10

NS

2918 14 00

Kwas cytrynowy

S

2918 15 00

Sole i estry kwasu cytrynowego

S

2918 21 00

Kwas salicylowy i jego sole

S

2918 22 00

Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry

S

2918 29 10

Kwasy sulfosalicylowe, kwasy hydroksynaftoesowe; ich sole i estry

S

2919

Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

2920

Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

2921

Związki z aminową grupą funkcyjną

S

2922

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

S

2923

Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie

NS

ex 2924

Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną i związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2924 23 00

S

2924 23 00

Kwas 2-acetamidobenzoesowy (kwas N-acetyloantranilowy) i jego sole

NS

2925

Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną

NS

ex 2926

Związki z nitrylową grupą funkcyjną, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2926 10 00

NS

2926 10 00

Akrylonitryl

S

2927 00 00

Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki

S

2928 00 90

Pozostałe pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy

NS

2929 10

Izocyjaniany

S

2929 90 00

Pozostałe związki z inną azotową grupą funkcyjną

NS

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany, tiuram mono-, di- lub tetrasulfidy; ditiowęglany (ksantogeniany)

NS

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Metionina, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO) i pozostałe organiczne związki siarki inne niż ditiowęglany (ksantogeniany)

S

2931 00

Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne

NS

ex 2932

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2932 12 00, 2932 13 00 i 2932 21 00

NS

2932 12 00

Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)

S

2932 13 00

Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowy

S

2932 21 00

Kumaryna, metylokumaryny i etylokumaryny

S

ex 2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamina

S

2934

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

NS

2935 00 90

Pozostałe sulfonamidy

S

2938

Glikozydy, naturalne lub syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

NS

ex 2940 00 00

Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; z wyjątkiem ramnozy, rafinozy i mannozy; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycjami 2937, 2938 lub 2939

S

ex 2940 00 00

Ramnoza, rafinoza i mannoza

NS

2941 20 30

Dihydrostreptomycyna, jej sole, estry i wodziany

NS

2942 00 00

Pozostałe związki organiczne

NS

3102 (1)

Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe

S

3103 10

Superfosfaty

S

3105

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary działu 31 w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg

S

ex Dział 32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty; z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3204 i 3206 i z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie z eukaliptusa), ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecznika) i ex 3201 90 90 (pozostałe ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego)

NS

3204

Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do działu 32, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie

S

3206

Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do działu 32, inne niż te objęte pozycjami 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

Dział 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

NS

Dział 34

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu

NS

3501

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe

S

3502 90 90

Albuminiany i pochodne pozostałych albumin

NS

3503 00

Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501

NS

3504 00 00

Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany

NS

3505 10 50

Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane

NS

3506

Gotowe kleje i pozostałe gotowe spoiwa, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, pakowane do sprzedaży detalicznej jako kleje lub spoiwa, nieprzekraczające 1 kg masy netto

NS

3507

Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

S

Dział 36

Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne

NS

Dział 37

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne

NS

ex dział 38

Produkty chemiczne różne, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 3802 i 3817 00, podpozycjami 3823 12 00 i 3823 70 00 i pozycją 3825, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3809 10 i 3824 60

NS

3802

Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne; czerń kostna, włącznie ze zużytą czernią kostną

S

3817 00

Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż objęte pozycjami 2707 lub 2902

S

3823 12 00

Kwas oleinowy

S

3823 70 00

Przemysłowe alkohole tłuszczowe

S

3825

Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; odpady komunalne; osady ze ścieków kanalizacyjnych; pozostałe odpady wymienione w uwadze 6 do działu 38

S

ex Dział 39

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 3901, 3902, 3903 i 3904, podpozycjami 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 i 3907 99, pozycjami 3908 i 3920, i podpozycjami 3921 90 19 i 3923 21 00

NS

3901

Polimery etylenu, w formach podstawowych

S

3902

Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych

S

3903

Polimery styrenu, w formach podstawowych

S

3904

Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych

S

3906 10 00

Poli(metakrylan metylu)

S

3907 10 00

Poliacetale

S

3907 60

Poli(tereftalan etylenu)

S

3907 99

Pozostałe poliestry, inne niż nienasycone

S

3908

Poliamidy w formach podstawowych

S

3920

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami

S

3921 90 19

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, inne niż komórkowe i inne niż arkusze faliste i płyty

S

3923 21 00

Worki, torby (włącznie ze stożkami) z polimerów etylenu

S

ex Dział 40

Kauczuk i artykuły z kauczuku, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 4010

NS

4010

Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumy

S

ex 4104

Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, garbowane lub „crust”, odwłoszone, nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 4104 41 19 i 4104 49 19

S

ex 4106 31

4106 32

Skóry z pozostałych zwierząt, garbowane lub „crust”, bez wełny lub odwłoszone, w stanie mokrym (włączając w stanie „wet-blue”), nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej lub w stanie suchym („crust”), nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 4106 31 10

NS

4107

Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, bydlęcą (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, odwłoszona, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

S

4112 00 00

Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, owcza lub jagnięca, bez wełny, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

S

ex 4113

Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, z pozostałych zwierząt, odwłoszona, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 4113 10 00

NS

4113 10 00

Z kóz lub koźląt

S

4114

Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany); skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana

S

4115 10 00

Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojach

S

ex Dział 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników); z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 4202 i 4203

NS

4202

Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki, okulary, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery oraz podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem

S

4203

Odzież i dodatki odzieżowe, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

S

Dział 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

NS

ex Dział 44

Drewno i artykuły z drewna, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 4410, 4411, 4412, podpozycjami 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 i 4420 90 91; węgiel drzewny

NS

4410

Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi

S

4411

Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych

S

4412

Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe

S

4418 10

Okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna

S

4418 20 10

Drzwi i ich futryny oraz progi z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44

S

4418 71 00

Połączone płyty podłogowe na podłogi mozaikowe, z drewna

S

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44; intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94, z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44

S

ex Dział 45

Korek i artykuły z korka, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 4503

NS

4503

Artykuły z korka naturalnego

S

Dział 46

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

S

Dział 50

Jedwab

S

ex Dział 51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 5105; przędza i tkanina z włosia końskiego

S

Dział 52

Bawełna

S

Dział 53

Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej

S

Dział 54

Włókna ciągłe chemiczne; pasek i podobne z materiałów włókienniczych chemicznych

S

Dział 55

Włókna odcinkowe chemiczne

S

Dział 56

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich

S

Dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze

S

Dział 58

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty

S

Dział 59

Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych

S

Dział 60

Dzianiny

S

Dział 61

Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin

S

Dział 62

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin

S

Dział 63

Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty

S

Dział 64

Obuwie, getry i podobne; części tych artykułów

S

Dział 65

Nakrycia głowy i ich części

NS

Dział 66

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części

S

Dział 67

Pióra i puch, preparowane, oraz artykuły z piór lub puchu; sztuczne kwiaty; artykuły z włosów ludzkich

NS

Dział 68

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów

NS

Dział 69

Wyroby ceramiczne

S

Dział 70

Szkło i wyroby ze szkła

S

ex dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; z wyjątkiem produktów objętych pozycją 7117

NS

7117

Sztuczna biżuteria

S

7202

Żelazostopy

S

Dział 73

Artykuły z żeliwa lub stali

NS

Dział 74

Miedź i artykuły z miedzi

S

7505 12 00

Sztaby, pręty i kształtowniki, ze stopów niklu

NS

7505 22 00

Druty, ze stopów niklu

NS

7506 20 00

Blachy grube, cienkie, taśma i folia ze stopów niklu

NS

7507 20 00

Łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu

NS

ex Dział 76

Aluminium i artykuły z aluminium, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 7601

S

ex Dział 78

Ołów i artykuły z ołowiu, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 7801

S

ex Dział 79

Cynk i artykuły z cynku, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 7901 i 7903

S

ex Dział 81

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 i 8113 00 20

S

Dział 82

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych

S

Dział 83

Artykuły różne z metali nieszlachetnych

S

ex Dział 84

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8401 10 00 i 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reaktory jądrowe

S

8407 21 10

Silniki przyczepne o pojemności jednego cylindra nieprzekraczającej 325 cm3

S

ex dział 85

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 do 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 do 8519 89 19, pozycjami 8521, 8525 i 8527, podpozycjami 8528 49, 8528 59 i 8528 69 do 8528 72, pozycją 8529 i podpozycjami 8540 11 i 8540 12

NS

8516 50 00

Kuchenki mikrofalowe

S

8517 69 39

Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii inna niż odbiorniki przenośne dla systemów przywoławczych, ostrzegawczych

S

8517 70 15

8517 70 19

Anteny i reflektory anten wszelkich typów; inne niż anteny do radiotelefonów lub radiotelegrafów; części nadające się do stosowania do nich

S

8519 20

8519 30

Aparatura uruchamiana monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi; gramofony bez wzmacniacza

S

8519 81 11 do

8519 81 45

Sprzęt do odtwarzania dźwięku (włącznie z odtwarzaczami kasetowymi), niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku

S

8519 81 85

Pozostałe magnetofony zawierające urządzenia do odtwarzania dźwięku, inne niż kasetowe

S

8519 89 11 do

8519 89 19

Pozostały sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku

S

8521

Aparaty do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo)

S

8525

Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne; kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo

S

8527

Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem

S

8528 49

8528 59

8528 69 do

8528 72

Monitory i rzutniki, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji, inne od tych wyłącznie lub zasadniczo wykorzystywanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471; aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

S

8529

Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525 do 8528

S

8540 11

8540 12 00

Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów, kolorowe lub czarno-białe lub inne monochromatyczne

S

Dział 86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne)

NS

ex Dział 87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 i 8714

NS

8702

Pojazdy mechaniczne do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

S

8703

Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

S

8704

Pojazdy mechaniczne do transportu towarów

S

8705

Pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia, inne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)

S

8706 00

Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

S

8707

Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 8705

S

8708

Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

S

8709

Pojazdy mechaniczne do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów

S

8711

Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne

S

8712 00

Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe

S

8714

Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713

S

Dział 88

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części

NS

Dział 89

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

NS

Dział 90

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria

S

Dział 91

Zegary i zegarki oraz ich części

S

Dział 92

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów

NS

ex Dział 94

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefabrykowane, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 9405

NS

9405

Lampy i oprawy oświetleniowe, włączając reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne, ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

S

ex Dział 95

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria; z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 9503 00 30 do 9503 00 99

NS

9503 00 30 do

9503 00 99

Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (w skali) i podobne modele rekreacyjne, z napędem lub bez; układanki dowolnego typu

S

Dział 96

Artykuły przemysłowe różne

NS


(1)  Do produktów objętych tą pozycją nie stosuje się rozwiązania, o którym mowa w rozdziale II sekcja 1.

(2)  Dla produktów objętych podpozycją 0306 13 cło wynosi 3,6 %, zgodnie z rozwiązaniem, o którym mowa w rozdziale II sekcja 2.

(3)  Do produktów objętych tą podpozycją nie stosuje się rozwiązania, o którym mowa w rozdziale II sekcja 1.

(4)  Dla produktów objętych podpozycją 1704 10 90 cło specyficzne ogranicza się do 16 % wartości celnej zgodnie z rozwiązaniem, o którym mowa w rozdziale II sekcja 2.


ZAŁĄCZNIK III

KONWENCJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8

CZĘŚĆ A

Podstawowe konwencje ONZ i Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące przestrzegania podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych

1.

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych

2.

Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych

3.

Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej

4.

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

5.

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

6.

Konwencja o prawach dziecka

7.

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa

8.

Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia (nr 138)

9.

Konwencja dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci (nr 182)

10.

Konwencja o zniesieniu pracy przymusowej (nr 105)

11.

Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej (nr 29)

12.

Konwencja dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości (nr 100)

13.

Konwencja dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu (nr 111)

14.

Konwencja dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych (nr 87)

15.

Konwencja dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych (nr 98)

16.

Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu

CZĘŚĆ B

Konwencje dotyczące środowiska naturalnego oraz zasad dobrych rządów

17.

Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

18.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

19.

Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

20.

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

21.

Konwencja o różnorodności biologicznej

22.

Protokół kartageński o bezpieczeństwie biologicznym

23.

Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

24.

Jednolita konwencja Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających (1961)

25.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych (1971)

26.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi (1988)

27.

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (Meksyk)


Top