Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0454

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 454/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego

OJ L 145, 4.6.2008, p. 238–239 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 5 - 6

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Uchylony przez 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/454/oj

4.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/238


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 454/2008

z dnia 21 maja 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 i 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (3) określa wymogi w zakresie zdrowia zwierząt stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zasady kontrolowania takich przemieszczeń.

(2)

Ponadto art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stanowi, że w okresie przejściowym wynoszącym pięć lat od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia wwóz psów i kotów na terytorium Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa podlega szczególnym wymogom, biorąc pod uwagę szczególną sytuację w tych państwach członkowskich w odniesieniu do wścieklizny.

(3)

Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stanowi, że w okresie przejściowym, wynoszącym pięć lat od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, państwa członkowskie, które w tym dniu posiadają szczególne zasady dotyczące kontroli bąblowicy i kleszczy, mogą uzależnić wwóz zwierząt domowych na ich terytorium od spełnienia tych wymogów. Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo stosują swoje szczególne przepisy dotyczące wwozu odnoszące się do bąblowicy; Irlandia, Malta i Zjednoczone Królestwo wymagają, aby psy i koty zostały poddane dodatkowym zabiegom przeciwko kleszczom, które muszą być również poświadczone w paszporcie zwierzęcia.

(4)

Przepisy przejściowe określone w art. 6 i 16 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 wygasają dnia 3 lipca 2008 r. Artykuł 23 tego rozporządzenia stanowi, że przepisy przejściowe zostaną poddane przeglądowi przed końcem okresu przejściowego.

(5)

W tym celu i zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Komisja została wezwana do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 1 lutego 2007 r. sprawozdania w sprawie konieczności zachowania testu serologicznego wraz z odpowiednimi wnioskami w celu określenia przepisów, które będą stosowane po wygaśnięciu przepisów przejściowych określonych w art. 6, 8 i 16 tego rozporządzenia. To sprawozdanie powinno się opierać na dotychczas zdobytym doświadczeniu i ocenie ryzyka w oparciu o opinię naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

(6)

Na wniosek Komisji EFSA wydała opinię naukową, która miała na celu wsparcie Komisji przy proponowaniu odpowiednich i uzasadnionych naukowo zmian do rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Ponadto Komisja musiała również uwzględnić sprawozdania państw członkowskich dotyczące ich doświadczeń w stosowaniu art. 6, 8 i 16 tego rozporządzenia.

(7)

Ponieważ ocena naukowa zajęła więcej czasu niż przewidywano, sprawozdanie Komisji uległo opóźnieniu. W celu umożliwienia dostatecznego uwzględnienia wniosków ze sprawozdania należy odroczyć okres wygaśnięcia przepisów przejściowych.

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 powinno zostać zatem odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„1.   Do dnia 30 czerwca 2010 r. wprowadzanie zwierząt domowych wymienionych w części A załącznika I na terytorium Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa podlega następującym wymogom:”;

2)

w art. 16 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 30 czerwca 2010 r. Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do bąblowicy, oraz Irlandia, Malta i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do kleszczy, mogą uzależnić wprowadzanie zwierząt domowych na swoje terytorium od zapewnienia zgodności ze szczególnymi przepisami obowiązującymi w dniu, w którym niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie.”;

3)

w art. 23 datę „1 stycznia 2008 r.” zastępuje się datą „1 lipca 2010 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 21 maja 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 12 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 19 maja 2008 r.

(3)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 245/2007 (Dz.U. L 73 z 13.3.2007, s. 9).


Top