Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0453

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 145, 4.6.2008, p. 234–237 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 204 - 207

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/453/oj

4.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/234


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 453/2008

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada, obradująca w Brukseli w dniu 8 grudnia 2003 r., przyjęła opracowanie i opublikowanie wskaźnika strukturalnego w zakresie wolnych miejsc pracy.

(2)

Plan działania dotyczący wymagań statystycznych dla Unii Gospodarczej i Walutowej zatwierdzony przez Radę w dniu 29 września 2000 r. i kolejne sprawozdania z wykonania tego planu wyznaczyły jako priorytet opracowanie podstawy prawnej obejmującej statystyki w zakresie wolnych miejsc pracy.

(3)

Komitet Zatrudnienia ustanowiony decyzją Rady 2000/98/WE (4) zatwierdził potrzebę stworzenia wskaźnika w zakresie wolnych miejsc pracy w celu monitorowania europejskiej strategii zatrudnienia ustanowionej w decyzji Rady 2005/600/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (5).

(4)

Decyzja nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej — Progress (6) przewiduje finansowanie odpowiednich działań, w tym wymienionych w niej działań służących poprawie zrozumienia sytuacji i perspektyw w dziedzinie zatrudnienia, w szczególności poprzez analizy i studia oraz opracowywanie danych statystycznych i wspólnych wskaźników w ramach europejskiej strategii zatrudnienia.

(5)

W kontekście europejskiej strategii zatrudnienia Komisja potrzebuje danych o wolnych miejscach pracy podzielonych według różnych cech, m.in. według rodzajów działalności gospodarczej, w celu monitorowania i analizy poziomu i struktury popytu na pracę.

(6)

Komisja i Europejski Bank Centralny potrzebują szybko dostępnych danych kwartalnych o wolnych miejscach pracy w celu monitorowania krótkoterminowych zmian w zakresie wolnych miejsc pracy. Dane o wolnych miejscach pracy, dostosowywane sezonowo, ułatwiają interpretację zmian kwartalnych.

(7)

Przedkładane dane o wolnych miejscach pracy powinny być trafne, jak również kompletne, dokładne, o odpowiednim zakresie, aktualne, spójne, porównywalne i łatwo dostępne dla użytkowników.

(8)

Należy wyważyć korzyści z gromadzenia pełnych danych na poziomie Wspólnoty na temat wszystkich rodzajów działalności gospodarczej oraz możliwości sprawozdawcze w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw i ich obciążenie związane z udzielaniem odpowiedzi.

(9)

Należy dołożyć szczególnych starań w celu jak najszybszego włączenia do statystyk wszystkich danych dotyczących jednostek z mniej niż dziesięcioma pracownikami.

(10)

W celu określenia zakresu statystyk, jakie należy zestawić, i stopnia szczegółowości podziału na rodzaje działalności gospodarczej trzeba zastosować aktualnie obowiązującą wersję systemu statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie (NACE).

(11)

W tworzeniu i rozpowszechnianiu statystyki Wspólnoty na mocy niniejszego rozporządzenia krajowe i wspólnotowe organy statystyczne powinny uwzględnić zasady określone w Kodeksie postępowania w statystyce europejskiej, który został przyjęty w dniu 24 lutego 2005 r. przez Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (7) i dołączony do zalecenia Komisji w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych.

(12)

Istotne znaczenie ma wymiana danych z partnerami społecznymi na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym, a także informowanie ich o wykonaniu niniejszego rozporządzenia. Ponadto państwa członkowskie powinny dołożyć szczególnych starań w celu zapewnienia otrzymania tych danych przez szkolne poradnie zawodowe i instytucje szkolenia zawodowego.

(13)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (8) ustanawia ogólne ramy prawne dla tworzenia statystyk wspólnotowych, a zatem stosuje się go do tworzenia statystyk w zakresie wolnych miejsc pracy.

(14)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (9).

(15)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do zdefiniowania pewnych pojęć, określenia konkretnych dat odniesienia, formatu i terminów, ustanowienia ram dla opracowania szeregu analiz wykonalności oraz do przyjmowania środków jako wyniku powyższych analiz. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez uzupełnienie go nowymi elementami innymi niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(16)

W związku z tym, że cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie tworzenie wspólnotowych statystyk w zakresie wolnych miejsc pracy, nie może zostać skutecznie osiągnięty przez państwa członkowskie, a może być on osiągnięty w lepszy sposób na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(17)

Przeprowadzono konsultację z Komitetem ds. Programów Statystycznych, zgodnie z art. 3 decyzji 89/382/EWG, Euratom,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące regularnego tworzenia statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie.

2.   Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji (Eurostatowi) dane o wolnych miejscach pracy, przynajmniej dla jednostek gospodarczych zatrudniających co najmniej jednego pracownika.

Z zastrzeżeniem ust. 3 dane obejmują wszystkie rodzaje działalności gospodarczej zdefiniowane w obowiązującym systemie wspólnej statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie (NACE), z wyjątkiem działalności gospodarstw domowych zatrudniających pracowników i działalności organizacji i podmiotów eksterytorialnych. Uwzględnienie rolnictwa, leśnictwa i rybactwa, zdefiniowanego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją NACE, jest dobrowolne. Państwa członkowskie, które zdecydują się na dostarczenie danych z tych sektorów, dokonują tego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Ze względu na rosnące znaczenie usług indywidualnych (działalność w zakresie domów opieki oraz opieki społecznej bez zakwaterowania) dla tworzenia miejsc pracy państwa członkowskie są również proszone o dobrowolne przekazywanie danych dotyczących wolnych miejsc pracy w sektorze tych usług.

Dane są dzielone według rodzajów działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją NACE na poziomie sekcji.

3.   Uwzględnienie administracji publicznej i sektora obrony, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, działalności związanej ze sztuką, rozrywką i rekreacją, działalności organizacji członkowskich, naprawy komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego oraz pozostałej indywidualnej działalności usługowej, zdefiniowanych w obowiązującej klasyfikacji NACE w ramach zakresu niniejszego rozporządzenia, i jednostek gospodarczych z mniej niż dziesięcioma pracownikami są dokonywane w kontekście analiz wykonalności o których mowa w art. 7.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„wolne miejsce pracy” oznacza płatne stanowisko nowo utworzone albo nieobsadzone, albo które się zwalnia:

a)

w związku z którym pracodawca podejmuje aktywne działania i jest gotów podjąć kolejne w celu znalezienia odpowiedniego kandydata spoza danego przedsiębiorstwa; oraz

b)

które pracodawca zamierza niezwłocznie albo w określonym czasie obsadzić.

Pojęcia „aktywne działania w celu znalezienia odpowiedniego kandydata” i „określony czas” definiuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.

Przekazywane statystyki dokonują opcjonalnego rozróżnienia między wolnymi miejscami pracy na czas określony a stałymi miejscami pracy;

2)

„obsadzone stanowisko” oznacza płatne stanowisko w danym przedsiębiorstwie, do którego pracownik został przydzielony;

3)

„metadane” oznaczają wyjaśnienia potrzebne do interpretacji zmian w danych wynikających ze zmian metodologicznych lub technicznych;

4)

„dane retrospektywne” oznaczają dane historyczne odnoszące się do specyfikacji podanych w art. 1.

Artykuł 3

Dane odniesienia i specyfikacje techniczne

1.   Państwa członkowskie zestawiają dane kwartalne w odniesieniu do konkretnych dat odniesienia, które określa się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.

2.   Państwa członkowskie przedkładają dane dotyczące obsadzonych stanowisk w celu standaryzacji danych o wolnych miejscach pracy dla celów porównawczych.

3.   Państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania procedur sezonowego dostosowywania do danych kwartalnych o wolnych miejscach pracy. Procedury sezonowego dostosowywania określa się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 9 ust. 3.

Artykuł 4

Źródła

1.   Państwa członkowskie tworzą dane przy użyciu badań przedsiębiorstw. Inne źródła, takie jak dane administracyjne, mogą być użyte, pod warunkiem że ich jakość jest odpowiednia, zgodnie z art. 6.

Należy określić źródła wszystkich przekazywanych danych.

2.   Państwa członkowskie mogą uzupełnić źródła, o których mowa w ust. 1, stosując wiarygodne procedury oceny statystycznej.

3.   Komisja (Eurostat) może tworzyć i koordynować europejskie próby wzorcowe w celu tworzenia szacunków wspólnotowych w przypadku gdy krajowe próby wzorcowe nie spełniają wymogów wspólnotowych w odniesieniu do gromadzenia kwartalnych danych. Szczegóły dotyczące tych prób, ich zatwierdzanie i wykonywanie określa się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 9 ust. 3.

Państwa członkowskie mogą uczestniczyć we wspólnotowych próbach wzorcowych, jeżeli próby takie stwarzają możliwość znacznego obniżenia kosztów systemów statystycznych lub zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw związanych ze spełnieniem wymogów wspólnotowych.

Artykuł 5

Przekazywanie danych

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane i metadane w formacie i w terminach określanych zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2. Termin pierwszego kwartału odniesienia określa się również zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2. Wszelkie zmiany danych kwartalnych dla poprzednich kwartałów są przesyłane w tym samym czasie.

2.   Państwa członkowskie przekazują też Komisji dane retrospektywne przynajmniej dla czterech kwartałów poprzedzających kwartał, za który należy dostarczyć dane po raz pierwszy. Łączne dane dostarcza się najpóźniej w dacie pierwszego przekazania danych, a dane w podziale najpóźniej rok po tym przekazaniu. W razie potrzeby dane retrospektywne mogą opierać się na „najlepszych szacunkach”.

Artykuł 6

Ocena jakości

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia do przekazywanych danych stosują się następujące aspekty oceny jakości:

„trafność” odnosi się do stopnia, w jakim statystyki zaspokajają bieżące i potencjalne potrzeby użytkowników,

„dokładność” odnosi się do bliskości szacunków z nieznanymi wartościami rzeczywistymi,

„terminowość” i „punktualność” odnoszą się do odstępu czasu pomiędzy dostępnością informacji a wydarzeniem lub zjawiskiem, które opisują;

„dostępność” i „przejrzystość” odnoszą się do warunków i metod, dzięki którym użytkownicy mogą uzyskać, wykorzystywać i interpretować dane,

„porównywalność” odnosi się do pomiaru wpływu różnic w stosowanych koncepcjach statystycznych oraz w narzędziach i procedurach pomiaru, gdy porównywane są statystyki z różnych obszarów geograficznych, dziedzin sektorowych lub z różnych okresów,

„spójność” odnosi się do zakresu, w jakim dane mogą być łączone na różne sposoby i do różnych celów z zachowaniem ich wiarygodności.

2.   Państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) sprawozdania dotyczące jakości przekazywanych danych.

3.   Przy stosowaniu aspektów oceny jakości określonych w ust. 1 do danych objętych niniejszym rozporządzeniem, zasady, struktura i okresowość sprawozdań dotyczących jakości określa się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 9 ust. 3. Komisja (Eurostat) dokonuje oceny jakości przekazywanych danych.

Artykuł 7

Analizy wykonalności

1.   Komisja (Eurostat) określa odpowiednie ramy dla opracowania szeregu analiz wykonalności zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2. Analizy te wykonują państwa członkowskie, które mają trudności z przedłożeniem danych dla:

a)

jednostek zatrudniających mniej niż dziesięciu pracowników; i/lub

b)

następujących rodzajów działalności:

(i)

administracja publiczna i sektor obrony; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;

(ii)

edukacja;

(iii)

działalność w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej;

(iv)

działalność związana ze sztuką, rozrywką i rekreacją; oraz

(v)

działalność organizacji członkowskich, naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego oraz pozostała indywidualna działalność usługowa.

2.   Państwa członkowskie dokonujące analiz wykonalności przedkładają sprawozdania z wyników tych analiz w terminie dwunastu miesięcy od wejścia w życie środków wykonawczych Komisji, o których mowa w ust. 1.

3.   Komisja przyjmuje środki zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2, gdy tylko będą dostępne wyniki analiz wykonalności oraz w porozumieniu z państwami członkowskimi i w rozsądnym terminie.

4.   Środki przyjęte na podstawie wyników analiz wykonalności są zgodne z zasadą efektywności pod względem kosztów określoną w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 322/97, w tym zmniejszeniem do minimum obciążenia respondentów, oraz uwzględniają początkowe problemy związane z realizacją.

Artykuł 8

Finansowanie

1.   W okresie pierwszych trzech lat gromadzenia danych państwo członkowskie może otrzymać od Wspólnoty wsparcie finansowe na pokrycie kosztów wykonywanych prac.

2.   Wysokość środków przeznaczanych corocznie na wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi część rocznych procedur budżetowych.

3.   Władza budżetowa przyznaje środki dostępne w każdym roku.

4.   Można rozważyć dalsze finansowanie prac związanych z realizacją w odniesieniu do środków przyjętych w następstwie wyników analiz wykonalności.

Artykuł 9

Komitet

1.   Komisję wspiera Komitet ds. Programów Statystycznych.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

Artykuł 10

Sprawozdanie z wykonania

Do dnia 24 czerwca 2010 r., a następnie co trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdania te oceniają jakość statystyk przedkładanych przez państwa członkowskie oraz jakość europejskich danych zbiorczych i identyfikuje obszary, w których można dokonać ulepszeń.

Najlepiej w terminie jednego roku od publikacji trzyletnich sprawozdań, o których mowa w akapicie pierwszym, państwa członkowskie określają kroki, jakie zamierzają podjąć w obszarach, w których można dokonać ulepszeń, zidentyfikowanych w sprawozdaniach Komisji. Jednocześnie państwa członkowskie przedstawiają sprawozdania o stanie realizacji poprzednich zaleceń.

Artykuł 11

Publikacja danych statystycznych

Dane statystyczne przekazane przez państwa członkowskie, a także ich analiza, są publikowane co kwartał na stronie internetowej Komisji (Eurostatu). Komisja (Eurostat) zapewnia dostęp do statystyk i analiz jak największej liczbie obywateli europejskich, w szczególności przez portal EURES.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 23 kwietnia 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 175 z 27.7.2007, s. 11.

(2)  Dz.U. C 86 z 20.4.2007, s. 1.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r.

(4)  Dz.U. L 29 z 4.2.2000, s. 21.

(5)  Dz.U. L 205 z 6.8.2005, s. 21.

(6)  Dz.U. L 315 z 15.11.2006, s. 1.

(7)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.

(8)  Dz.U. L 52 z 22.2.1997, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

(9)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).


Top