Help Print this page 

Document 32008R0307

Title and reference
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  • In force
OJ L 92, 3.4.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 166 - 168

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/307/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008

z dnia 2 kwietnia 2008 r.

ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (2) ustanawia obowiązek stosowania systemów klimatyzacyjnych o niskim współczynniku ocieplenia globalnego w pojazdach silnikowych od 2011 r. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 wymaga, aby w ramach krótkoterminowego środka określone zostały przepisy dotyczące odpowiednich kwalifikacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z tych systemów.

(2)

Personel, który uczestniczy w szkoleniu w celu uzyskania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, powinien mieć możliwość wykonywania, w określonym czasie, czynności omawianych w trakcie szkolenia i w odniesieniu do których wymagane jest zaświadczenie o odbytym szkoleniu, pod warunkiem że będzie nadzorowany przez personel będący już w posiadaniu takiego zaświadczenia.

(3)

Aby personel obecnie wykonujący czynności objęte niniejszym rozporządzeniem miał możliwość odbywania szkolenia i uzyskiwania zaświadczeń bez konieczności przerywania swojej aktywności zawodowej, należy przewidzieć odpowiedni okres przejściowy, w czasie którego personel przeszkolony w ramach obecnie istniejącego systemu zdobywania kwalifikacji lub posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe może być uznawany za odpowiednio wykwalifikowany dla celów rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

(4)

Aby zapobiec nadmiernym obciążeniom administracyjnym, należy uznawać istniejące systemy zdobywania kwalifikacji, pod warunkiem że zakres wiedzy i umiejętności oraz odpowiedni system kwalifikacji odpowiadają minimalnym wymaganiom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.

(5)

Urzędowo wyznaczone jednostki wydające zaświadczenia o odbytym szkoleniu powinny zapewniać zgodność z minimalnymi wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu i w ten sposób przyczyniać się do skutecznego i sprawnego wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu na terenie całej Wspólnoty.

(6)

Informacje na temat systemów, w ramach których wydawane są zaświadczenia o odbytym szkoleniu objęte wzajemnym uznawaniem, powinny być przedstawiane Komisji w formie określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określającym, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich (3). Komisji należy przekazywać informacje dotyczące tymczasowego uznania istniejących systemów zdobywania kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa minimalne wymagania w zakresie programów szkolenia personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych objętych zakresem dyrektywy 2006/40/WE oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu wydanych zgodnie z tymi wymaganiami.

Artykuł 2

Szkolenie personelu

1.   Jedynie personel będący w posiadaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 3, jest uznawany za odpowiednio wykwalifikowany do wykonywania czynności, o której mowa w art. 1.

2.   Przepis ust. 1 nie ma zastosowania przez maksymalny okres 12 miesięcy w odniesieniu do personelu uczestniczącego w szkoleniu w celu uzyskania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, pod warunkiem że wykonuje tę czynność pod nadzorem osoby uznanej za odpowiednio wykwalifikowaną.

3.   Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu przepisów ust. 1 do dnia 4 lipca 2010 r. w odniesieniu do:

a)

personelu będącego w posiadaniu zaświadczenia wydanego w ramach istniejących systemów zdobywania kwalifikacji, a dotyczącego czynności, o której mowa w art. 1, zidentyfikowanego jako taki przez państwo członkowskie;

b)

personelu z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu czynności, o której mowa w art. 1, nabytym przed dniem 4 lipca 2008 r.

Personel taki jest w okresie, o którym mowa w akapicie pierwszym, uznawany za odpowiednio wykwalifikowany do wykonywania czynności, o której mowa w art. 1.

Artykuł 3

Wydawanie personelowi zaświadczeń o odbytym szkoleniu

1.   Jednostka wydająca zaświadczenia jest ustanawiana na mocy krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych albo wyznaczana przez właściwy organ państwa członkowskiego, bądź przez inne uprawnione organy.

2.   Jednostka wydająca zaświadczenia, o której mowa w ust. 1, wydaje zaświadczenia o odbytym szkoleniu personelowi, który ukończył szkolenie obejmujące minimalny zakres umiejętności i wiedzy określony w załączniku.

3.   Zaświadczenie o odbytym szkoleniu zawiera co najmniej następujące informacje:

a)

nazwę jednostki wydającej zaświadczenie, imię i nazwisko posiadacza w pełnym brzmieniu oraz numer rejestracyjny;

b)

czynność, do wykonywania której uprawniony jest posiadacz zaświadczenia o odbytym szkoleniu;

c)

datę wydania i podpis wydającego zaświadczenie.

4.   W przypadku gdy dotychczas odbyte szkolenie obejmuje minimalny zakres umiejętności i wiedzy określony w załączniku, lecz odpowiednie zaświadczenie nie zawiera informacji określonych w ust. 3 niniejszego artykułu, jednostka wydająca zaświadczenia, o której mowa w ust. 1, może wydać zaświadczenie o odbytym szkoleniu osobie wykwalifikowanej bez konieczności ponownego odbycia szkolenia.

Artykuł 4

Powiadamianie

1.   Do dnia 4 lipca 2008 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o zamiarze stosowania przepisów art. 2 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) lub b), określając istniejące systemy zdobywania kwalifikacji lub warunki uwzględniające zdobyte doświadczenie zawodowe, na podstawie których można uznać personel za odpowiednio wykwalifikowany.

2.   Do dnia 4 stycznia 2009 r. państwa członkowskie podają Komisji nazwy i dane teleadresowe jednostek wydających zaświadczenia określonych w art. 3 ust. 1 oraz nazwy zaświadczeń o odbytym szkoleniu, spełniających wymagania zawarte w art. 3 ust. 2 i załączniku, zgodnie ze wzorem ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 308/2008.

3.   Państwa członkowskie dokonują aktualizacji powiadomień dokonywanych na podstawie ust. 2, uwzględniając nowe istotne informacje, i bezzwłocznie przekazują je Komisji.

Artykuł 5

Warunki wzajemnego uznawania

1.   Państwa członkowskie stosują wzajemne uznawanie w stosunku do zaświadczeń o odbytym szkoleniu wydanych w innych państwach członkowskich zgodnie z art. 3.

2.   Państwa członkowskie mogą zażądać od posiadaczy zaświadczeń wydanych w innym państwie członkowskim dostarczenia tłumaczenia zaświadczenia na inny język urzędowy Wspólnoty.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 12.

(3)  Zob. s. 28 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione decyzją Komisji 2007/540/WE (Dz.U. L 198 z 31.7.2007, s. 35).


ZAŁĄCZNIK

Minimalne wymagania w zakresie umiejętności i wiedzy, które muszą być uwzględnione w programie szkolenia

Szkolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2, obejmuje:

a)

część teoretyczną, oznaczoną w kolumnie „Rodzaj wiedzy” literą „T”;

b)

część praktyczną, w czasie której wnioskodawca musi wykonać odpowiednie zadanie przy użyciu stosownych materiałów, narzędzi i wyposażenia, oznaczoną w kolumnie „Rodzaj wiedzy” literą „P”.


Minimalny zakres wiedzy i umiejętności

Rodzaj wiedzy

1.   

Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska

1.1.

Podstawowa wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych

T

1.2.

Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów na środowisko (rząd wielkości ich współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu)

T

1.3.

Podstawowa wiedza na temat stosownych przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006 i dyrektywy 2006/40/WE

T

2.   

Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych

2.1.

Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych

T

2.2.

Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy

P

2.3.

Podłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i odłączanie go od nich

P

2.4.

Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego

P


Top