EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0213

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 74, 15.3.2008, p. 1–375 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 377

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/213/oj

15.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008

z dnia 28 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (1), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (2), w szczególności jej art. 70 lit. d) i e),

uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (3), w szczególności jej art. 79 lit. f) i g),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 ustanowiło Wspólny Słownik Zamówień (CPV), jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia.

(2)

W świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników należy dostosować lub zmienić strukturę, kody oraz opisy CPV. Należy przy tym uwzględnić niektóre konkretne propozycje ulepszenia CPV, przedstawione przez zainteresowane podmioty oraz jego użytkowników. Struktura, kody i opisy CPV powinny również zostać zaktualizowane w celu uczynienia z CPV skutecznego narzędzia elektronicznych zamówień publicznych.

(3)

Aby zwiększyć wygodę korzystania z CPV, należy sprawić, aby był on w mniejszym stopniu nakierowany na materiały, a w większym stopniu na produkty. Z tego też względu należy przenieść cechy produktów ze słownika głównego znajdującego się w obecnym załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 do słownika uzupełniającego znajdującego się w tym samym załączniku, a działy, które są w obecnym słowniku, silnie nakierowane na materiały, należy rozdystrybuować pomiędzy inne działy.

(4)

Racjonalizacja hierarchicznej struktury CPV poprzez połączenie i rozdystrybuowanie działów zawierających niewielką liczbę kodów, które częściowo powinny być rozpatrywane wspólnie, jak również działów, które mogłyby powodować niejasności, powinna zostać dokonana w taki sposób, aby uprościć korzystanie z nomenklatury dzięki jej bardziej spójnej i jednolitej prezentacji.

(5)

Należy ulepszyć klasyfikację dotyczącą sprzętu i usług związanych z obronnością poprzez przegrupowanie istniejących i rozproszonych kodów w nowe grupy i klasy celem bardziej spójnej prezentacji oraz poprzez dodanie nowych kodów, takich jak badania i technologie wojskowe.

(6)

Należy całkowicie zmienić strukturę słownika uzupełniającego w celu utworzenia logicznej struktury obejmującej sekcje podzielone na grupy, które będą stosowane jako uzupełnienie do słownika głównego. Należy wzbogacić słownik uzupełniający o cechy produktów i usług w celu umożliwienia pełnego opisu przedmiotu zamówienia oraz zmniejszenia liczby kodów w słowniku głównym, co również stanowić będzie uproszczenie.

(7)

W celu zachowania przejrzystości należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002.

(8)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, zawierający szczegółowe wykazy zmian dokonanych w 2003 r., przestał być użyteczny, a zatem powinien zostać skreślony.

(9)

W rezultacie zmiany CPV należy także zaktualizować tabele ilustracyjne przedstawione w załącznikach III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, pokazujące zbieżność pomiędzy CPV a centralną klasyfikacją produktów (CPC Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1) oraz Nomenklaturą Scaloną (CN). W celu zachowania przejrzystości należy je zastąpić.

(10)

Przy okazji zmiany CPV należy zaktualizować wykazy działalności i usług zawierające odniesienia do kodów CPV, przedstawione w załącznikach do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE, tak aby zapewnić zgodność ze zmienionym CPV, nie zmieniając zakresu przedmiotowego wspomnianych dyrektyw.

(11)

Aby zapewnić czas wystarczający na techniczne dostosowanie systemów elektronicznych do nowego CPV, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane po upływie sześciu miesięcy od jego opublikowania.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia;

2)

skreśla się załącznik II;

3)

załącznik III zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

4)

załącznik IV zastępuje się tekstem załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

5)

załącznik V zastępuje się tekstem załącznika IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W dyrektywie 2004/17/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

tabelę przedstawioną w załączniku XII zastępuje się tekstem załącznika V do niniejszego rozporządzenia;

2)

tabelę przedstawioną w załączniku XVIIA zastępuje się tekstem załącznika VI do niniejszego rozporządzenia;

3)

tabelę przedstawioną w załączniku XVIIB zastępuje się tekstem załącznika VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

W dyrektywie 2004/18/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

tabelę przedstawioną w załączniku I zastępuje się tekstem załącznika V do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIA zastępuje się tekstem załącznika VI do niniejszego rozporządzenia;

3)

w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIB zastępuje się tekstem załącznika VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 września 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 340 z 16.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 (Dz.U. L 329 z 17.12.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/97/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 107).

(3)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/97/WE.


ZAŁĄCZNIK I

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

Struktura systemu klasyfikacji

1.

CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.

2.

Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia.

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:

dwie pierwsze cyfry określają działy (XX000000-Y),

trzy pierwsze cyfry określają grupy (XXX00000-Y),

cztery pierwsze cyfry określają klasy (XXXX0000-Y),

pięć pierwszych cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

3.

Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającym mu sformułowaniem, umożliwiającym dalsze sprecyzowanie charakteru lub przeznaczenia zamawianych towarów.

Kod alfanumeryczny składa się z:

pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji,

drugiego poziomu zawierającego literę odpowiadającą grupie,

trzeciego poziomu zawierającego trzy cyfry odpowiadające poddziałom.

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

SŁOWNIK GŁÓWNY

Kod CPV

Opis

03000000-1

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

03100000-2

Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

03110000-5

Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

03111000-2

Nasiona

03111100-3

Nasiona soi

03111200-4

Orzeszki ziemne

03111300-5

Nasiona słonecznika

03111400-6

Nasiona bawełny

03111500-7

Nasiona sezamu

03111600-8

Nasiona gorczycy

03111700-9

Nasiona warzyw

03111800-0

Nasiona owoców

03111900-1

Nasiona kwiatów

03112000-9

Tytoń nieprzetworzony

03113000-6

Rośliny używane do produkcji cukru

03113100-7

Buraki cukrowe

03113200-8

Trzcina cukrowa

03114000-3

Słoma i siano

03114100-4

Słoma

03114200-5

Siano

03115000-0

Surowce roślinne

03115100-1

Surowce roślinne używane do produkcji wyrobów włókienniczych

03115110-4

Bawełna

03115120-7

Juta

03115130-0

Len

03116000-7

Kauczuk naturalny oraz lateks i produkty powiązane

03116100-8

Kauczuk naturalny

03116200-9

Lateks naturalny

03116300-0

Produkty z lateksu

03117000-4

Rośliny używane w branżach specjalnych

03117100-5

Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym lub farmaceutycznym lub do wyrobu środków owadobójczych, lub do podobnych celów

03117110-8

Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym

03117120-1

Rośliny używane w przemyśle farmaceutycznym

03117130-4

Rośliny używane do wyrobu środków owadobójczych

03117140-7

Rośliny używane do wyrobu środków grzybobójczych lub do podobnych celów

03117200-6

Nasiona roślin używane w branżach specjalnych

03120000-8

Produkty ogrodnicze i szkółkarskie

03121000-5

Produkty ogrodnicze

03121100-6

Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

03121200-7

Kwiaty cięte

03121210-0

Kompozycje kwiatowe

03130000-1

Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów i przypraw

03131000-8

Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów

03131100-9

Ziarna kawy

03131200-0

Krzewy herbaciane

03131300-1

Herbata paragwajska (Mate)

03131400-2

Ziarna kakao

03132000-5

Przyprawy nieprzetworzone

03140000-4

Produkty zwierzęce i podobne

03141000-1

Nasienie byków

03142000-8

Produkty zwierzęce

03142100-9

Miód naturalny

03142200-0

Ślimaki

03142300-1

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego

03142400-2

Woski

03142500-3

Jaja

03143000-5

Produkty mieszanej gospodarki rolnej

03144000-2

Produkty rolne

03200000-3

Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

03210000-6

Zboża i ziemniaki

03211000-3

Zboża

03211100-4

Pszenica

03211110-7

Pszenica durum

03211120-0

Pszenica zwykła

03211200-5

Kukurydza

03211300-6

Ryż

03211400-7

Jęczmień

03211500-8

Żyto

03211600-9

Owies

03211700-0

Słód

03211900-2

Produkty z ziaren

03212000-0

Ziemniaki i warzywa suszone

03212100-1

Ziemniaki

03212200-2

Warzywa strączkowe suszone, łuskane

03212210-5

Warzywa strączkowe suszone

03212211-2

Soczewica

03212212-9

Ciecierzyca

03212213-6

Groch suszony

03212220-8

Jadalne nasiona roślin strączkowych

03220000-9

Warzywa, owoce i orzechy

03221000-6

Warzywa

03221100-7

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

03221110-0

Warzywa korzeniowe

03221111-7

Burak ćwikłowy

03221112-4

Marchew

03221113-1

Cebula

03221114-8

Rzepa

03221120-3

Warzywa bulwiaste

03221200-8

Warzywa owocowe

03221210-1

Fasola

03221211-8

Bób

03221212-5

Fasola szparagowa

03221213-2

Fasola wielokwiatowa

03221220-4

Groch

03221221-1

Groch ozdobny

03221222-8

Burak pastewny

03221230-7

Papryka

03221240-0

Pomidory

03221250-3

Cukinia

03221260-6

Grzyby

03221270-9

Ogórki

03221300-9

Warzywa liściaste

03221310-2

Sałata

03221320-5

Sałata liściasta

03221330-8

Karczochy

03221340-1

Szpinak

03221400-0

Warzywa kapustne

03221410-3

Kapusta

03221420-6

Kalafior

03221430-9

Brokuły

03221440-2

Kapusta brukselska

03222000-3

Owoce i orzechy

03222100-4

Owoce i orzechy tropikalne

03222110-7

Owoce tropikalne

03222111-4

Banany

03222112-1

Ananasy

03222113-8

Mango

03222114-5

Daktyle

03222115-2

Rodzynki

03222116-9

Figi

03222117-6

Awokado

03222118-3

Owoce kiwi

03222120-0

Orzechy kokosowe

03222200-5

Owoce cytrusowe

03222210-8

Cytryny

03222220-1

Pomarańcze

03222230-4

Grejpfruty

03222240-7

Mandarynki

03222250-0

Limonki

03222300-6

Owoce inne niż tropikalne

03222310-9

Owoc jagody

03222311-6

Porzeczki

03222312-3

Agrest

03222313-0

Truskawki

03222314-7

Maliny

03222315-4

Żurawina błotna

03222320-2

Jabłka, gruszki i pigwy

03222321-9

Jabłka

03222322-6

Gruszki

03222323-3

Pigwy

03222330-5

Owoce pestkowe

03222331-2

Morele

03222332-9

Brzoskwinie

03222333-6

Wiśnie

03222334-3

Śliwki

03222340-8

Winogrona

03222341-5

Winogrona stołowe

03222342-2

Winogrona do produkcji win

03222400-7

Oliwki

03300000-2

Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

03310000-5

Ryby, skorupiaki i produkty wodne

03311000-2

Ryby

03311100-3

Płastuga

03311110-6

Sola

03311120-9

Gładzica

03311200-4

Ryby dorszowate

03311210-7

Dorsz

03311220-0

Czarniak

03311230-3

Morszczuk

03311240-6

Plamiak

03311300-5

Śledź

03311400-6

Tuńczyk

03311500-7

Witlinek

03311600-8

Pielęgnicowate

03311700-9

Łosoś

03312000-9

Skorupiaki

03312100-0

Ostrygi

03312200-1

Mięczaki

03312300-2

Wodne bezkręgowce

03313000-6

Produkty wodne

03313100-7

Korale lub produkty podobne

03313200-8

Gąbki naturalne

03313300-9

Wodorosty

03313310-2

Algi

03320000-8

Bydło, zwierzęta gospodarskie i małe zwierzęta

03321000-5

Bydło

03321100-6

Bydło wołowe

03321200-7

Cielęta

03322000-2

Zwierzęta gospodarskie

03322100-3

Owce

03322200-4

Kozy

03322300-5

Konie

03323000-9

Świnie

03324000-6

Drób żywy

03325000-3

Małe zwierzęta

03325100-4

Króliki

03325200-5

Zające

03330000-3

Produkty zwierząt hodowlanych

03331000-0

Świeże mleko owiec i kóz

03331100-1

Kostrzewa owcza

03331200-2

Mleko kozie

03332000-7

Wełna i sierść zwierzęca

03332100-8

Wełna zgrzebna

03332200-9

Sierść zwierzęca

03333000-4

Świeże mleko krowie

03340000-6

Zawieszki do kolczykowania zwierząt

03341000-3

Zawieszki do kolczykowania bydła

03400000-4

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

03410000-7

Drewno

03411000-4

Drewno drzew iglastych

03412000-1

Drewno z drzew tropikalnych

03413000-8

Drewno opałowe

03414000-5

Drewno surowe

03415000-2

Drewno miękkie

03416000-9

Odpady drzewne

03417000-6

Wióry drzewne

03417100-7

Trociny

03418000-3

Dłużyce

03418100-4

Drewno twarde

03419000-0

Drewno cięte

03419100-1

Produkty z drewna ciętego

03419200-2

Drewno kopalniane

03420000-0

Kauczuk

03421000-7

Żywice

03422000-4

Laka

03430000-3

Korek

03431000-0

Korek naturalny

03432000-7

Wyroby koszykarskie

03432100-8

Wyroby wikliniarskie

03440000-6

Produkty leśnictwa

03441000-3

Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty

03450000-9

Produkty szkółek leśnych

03451000-6

Rośliny

03451100-7

Rośliny na ściółkę

03451200-8

Cebulki kwiatowe

03451300-9

Krzewy

03452000-3

Drzewa

03460000-2

Masa papiernicza

03461000-9

Ścier drzewny

03461100-0

Chemiczny ścier drzewny

09000000-3

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09100000-0

Paliwa

09110000-3

Paliwa stałe

09111000-0

Węgiel i paliwa na bazie węgla

09111100-1

Węgiel (minerał)

09111200-2

Paliwa na bazie węgla

09111210-5

Węgiel kamienny

09111220-8

Brykiety

09111300-3

Paliwa kopalne

09111400-4

Paliwa drzewne

09112000-7

Węgiel brunatny i torf

09112100-8

Węgiel brunatny

09112200-9

Torf

09113000-4

Koks

09120000-6

Paliwa gazowe

09121000-3

Gaz węglowy, gaz zasilający/sieciowy lub podobne gazy

09121100-4

Gaz węglowy lub podobne gazy

09121200-5

Gaz zasilający

09122000-0

Propan i butan

09122100-1

Propan

09122110-4

Propan skroplony

09122200-2

Butan

09122210-5

Butan skroplony

09123000-7

Gaz ziemny

09130000-9

Ropa naftowa i destylaty

09131000-6

Nafta lotnicza

09131100-7

Naftowe paliwa lotnicze

09132000-3

Benzyna

09132100-4

Benzyna bezołowiowa

09132200-5

Benzyna ołowiowa

09132300-6

Benzyna z etanolem

09133000-0

Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

09134000-7

Oleje napędowe

09134100-8

Olej napędowy

09134200-9

Paliwo diesla

09134210-2

Paliwo do silników diesla (0,2)

09134220-5

Paliwo do silników diesla (EN 590)

09134230-8

Biodiesel

09134231-5

Biodiesel (B20)

09134232-2

Biodiesel (B100)

09135000-4

Oleje opałowe

09135100-5

Olej opałowy

09135110-8

Niskosiarkowe oleje palne

09200000-1

Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe

09210000-4

Preparaty smarowe

09211000-1

Oleje smarowe i środki smarowe

09211100-2

Oleje silnikowe

09211200-3

Oleje smarowe do sprężarek

09211300-4

Oleje smarowe do turbin

09211400-5

Oleje do kół zębatych

09211500-6

Reduktor ropy

09211600-7

Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów

09211610-0

Płyny do celów hydraulicznych

09211620-3

Oleje smarowe wewnętrzne

09211630-6

Oleje przeciwkorozyjne

09211640-9

Oleje elektroizolacyjne

09211650-2

Płyny hamulcowe

09211700-8

Oleje białe i parafina ciekła

09211710-1

Oleje wazelinowe

09211720-4

Parafiny ciekłe

09211800-9

Oleje i preparaty z ropy naftowej

09211810-2

Oleje lekkie

09211820-5

Oleje z ropy naftowej

09211900-0

Oleje smarujące trakcyjne

09220000-7

Wazelina, woski i benzyny specjalne

09221000-4

Wazelina i woski

09221100-5

Wazelina

09221200-6

Parafina

09221300-7

Wosk

09221400-8

Pozostałości ropy naftowej

09222000-1

Spirytus absolutny

09222100-2

Benzyna lakiernicza

09230000-0

Ropa naftowa (surowa)

09240000-3

Produkty pochodne ropy i węgla

09241000-0

Łupki olejowe lub bitumiczne

09242000-7

Produkty pochodne węgla

09242100-8

Olej węglowy

09300000-2

Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5

Elektryczność

09320000-8

Para, gorąca woda i podobne produkty

09321000-5

Gorąca woda

09322000-2

Para

09323000-9

Węzeł cieplny lokalny

09324000-6

Węzeł cieplny dalekiego zasięgu

09330000-1

Energia słoneczna

09331000-8

Baterie słoneczne

09331100-9

Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

09331200-0

Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5

Instalacje słoneczne

09340000-4

Paliwa jądrowe

09341000-1

Uran

09342000-8

Pluton

09343000-5

Materiały radioaktywne

09344000-2

Izotopy promieniotwórcze

14000000-1

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

14200000-3

Piasek i glina

14210000-6

Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

14211000-3

Piasek

14211100-4

Piasek naturalny

14212000-0

Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

14212100-1

Otoczaki i żwir

14212110-4

Otoczaki

14212120-7

Żwir

14212200-2

Kruszywo

14212210-5

Mieszanka piasku i żwiru

14212300-3

Kamień pokruszony lub rozłupany

14212310-6

Podsypka

14212320-9

Granit kruszony

14212330-2

Bazalt kruszony

14212400-4

Gleby

14212410-7

Warstwa uprawna gleby

14212420-0

Podglebie

14212430-3

Odłamki kamienia

14213000-7

Makadam, smołobeton i piasek bitumiczny

14213100-8

Makadam

14213200-9

Smołobeton

14213300-0

Piaski smołowe

14220000-9

Glinki i kaolin

14221000-6

Glinki

14222000-3

Kaolin

14300000-4

Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów

14310000-7

Minerały do produkcji nawozów

14311000-4

Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe

14311100-5

Wapń naturalny

14311200-6

Fosforany wapniowo-glinowe

14311300-7

Surowe sole potasowe

14312000-1

Piryty żelazowe

14312100-2

Piryty żelazowe niewyprażone

14320000-0

Minerały chemiczne

14400000-5

Sole i czysty chlorek sodu

14410000-8

Sól kamienna

14420000-1

Sól morska

14430000-4

Sól warzona i czysty chlorek sodu

14450000-0

Sól w solance

14500000-6

Podobne produkty wydobywcze i kopalne

14520000-2

Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały i metale szlachetne

14521000-9

Kamienie szlachetne i półszlachetne

14521100-0

Kamienie szlachetne

14521140-2

Pył lub proszek z kamieni szlachetnych

14521200-1

Kamienie półszlachetne

14521210-4

Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych

14522000-6

Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne

14522100-7

Pumeks

14522200-8

Diamenty przemysłowe

14522300-9

Szmergiel

14522400-0

Materiały ścierne naturalne

14523000-3

Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne

14523100-4

Minerały

14523200-5

Złoto

14523300-6

Srebro

14523400-7

Platyna

14600000-7

Rudy i stopy metali

14610000-0

Rudy metali

14611000-7

Rudy żelaza

14612000-4

Rudy metali nieżelaznych

14612100-5

Rudy miedzi

14612200-6

Rudy niklu

14612300-7

Rudy glinu

14612400-8

Rudy metali szlachetnych

14612500-9

Rudy ołowiu

14612600-0

Rudy cynku

14612700-1

Rudy cyny

14613000-1

Rudy uranu i toru

14613100-2

Rudy uranu

14613200-3

Rudy toru

14614000-8

Różne rudy

14620000-3

Stopy

14621000-0

Żelazostopy

14621100-1

Inne niż z EWWiS

14621110-4

Żelazomangan

14621120-7

Żelazochrom

14621130-0

Żelazonikiel

14622000-7

Stal

14630000-6

Żużel, popioły, odpady żelaza i złom

14700000-8

Metale zwykłe

14710000-1

Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź

14711000-8

Żelazo

14711100-9

Surówka

14712000-5

Ołów

14713000-2

Cynk

14714000-9

Cyna

14715000-6

Miedź

14720000-4

Glin, nikiel, skand, tytan i wanad

14721000-1

Glin

14721100-2

Tlenek glinu

14722000-8

Nikiel

14723000-5

Skand

14724000-2

Tytan

14725000-9

Wanad

14730000-7

Chrom, mangan, kobalt, itr i cyrkon

14731000-4

Chrom

14732000-1

Mangan

14733000-8

Kobalt

14734000-5

Itr

14735000-2

Cyrkon

14740000-0

Molibden, technet, ruten i rod

14741000-7

Molibden

14742000-4

Technet

14743000-1

Ruten

14744000-8

Rod

14750000-3

Kadm, lutet, hafn, tantal i wolfram

14751000-0

Kadm

14752000-7

Lutet

14753000-4

Hafn

14754000-1

Tantal

14755000-8

Wolfram

14760000-6

Iryd, gal, ind, tal i bar

14761000-3

Iryd

14762000-0

Gal

14763000-7

Ind

14764000-4

Tal

14765000-1

Bar

14770000-9

Cez, stront, rubid i wapń

14771000-6

Cez

14772000-3

Stront

14773000-0

Rubid

14774000-7

Wapń

14780000-2

Potas, magnez, sód i lit

14781000-9

Potas

14782000-6

Magnez

14783000-3

Sód

14784000-0

Lit

14790000-5

Niob, osm, ren i pallad

14791000-2

Niob

14792000-9

Osm

14793000-6

Ren

14794000-3

Pallad

14800000-9

Różne niemetalowe produkty mineralne

14810000-2

Wyroby ścierne

14811000-9

Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie i ściernice

14811100-0

Kamienie młyńskie

14811200-1

Kamienie szlifierskie

14811300-2

Ściernice

14812000-6

Proszek lub ziarno ścierne

14813000-3

Korund sztuczny

14814000-0

Grafit sztuczny

14820000-5

Szkło

14830000-8

Włókno szklane

14900000-0

Odzyskane surowce wtórne

14910000-3

Odzyskane surowce wtórne z metalu

14930000-9

Pył i pozostałości zawierające metale

14920000-6

Odzyskane surowce wtórne niemetalowe

15000000-8

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

15100000-9

Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15110000-2

Mięso

15111000-9

Mięso wołowe

15111100-0

Wołowina

15111200-1

Cielęcina

15112000-6

Drób

15112100-7

Świeży drób

15112110-0

Gęsi

15112120-3

Indyki

15112130-6

Kurczęta

15112140-9

Kaczki

15112300-9

Wątróbki drobiowe

15112310-2

Foie gras

15113000-3

Wieprzowina

15114000-0

Podroby

15115000-7

Jagnięcina i mięso owiec mięsnych

15115100-8

Jagnięcina

15115200-9

Owce mięsne

15117000-1

Mięso kozie

15118000-8

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów

15118100-9

Mięso końskie

15118900-7

Mięso z osłów, mułów lub osłomułów

15119000-5

Mięsa różne

15119100-6

Mięso królicze

15119200-7

Mięso z zajęcy

15119300-8

Dziczyzna

15119400-9

Żabie udka

15119500-0

Gołębie

15119600-1

Mięso z ryb

15130000-8

Produkty mięsne

15131000-5

Konserwy i przetwory z mięsa

15131100-6

Produkty mięsno-wędliniarskie

15131110-9

Mięso na wędliny

15131120-2

Produkty wędliniarskie

15131130-5

Wędliny

15131134-3

Kaszanka i inne wędliny krwiste

15131135-0

Wędliny drobiowe

15131200-7

Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane

15131210-0

Szynka wędzona

15131220-3

Bekon

15131230-6

Salami

15131300-8

Konserwy wątrobiane

15131310-1

Pasztety

15131320-4

Przetwory z wątróbek gęsich lub kaczych

15131400-9

Produkty wieprzowe

15131410-2

Szynka

15131420-5

Pulpety mięsne

15131490-6

Gotowe dania wieprzowe

15131500-0

Produkty drobiowe

15131600-1

Produkty wołowe i cielęce

15131610-4

Pulpety wołowe

15131620-7

Wołowina mielona

15131640-3

Siekane mięso wołowe

15131700-2

Przetwory mięsne

15200000-0

Ryby przetworzone i konserwowane

15210000-3

Filety rybne, wątróbki rybne i ikra

15211000-0

Filety rybne

15211100-1

Świeże filety rybne

15212000-7

Ikra ryb

15213000-4

Wątróbki rybne

15220000-6

Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15221000-3

Ryby mrożone

15229000-9

Mrożone produkty rybne

15230000-9

Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone

15231000-6

Ryby suszone

15232000-3

Ryby solone

15233000-0

Ryby w solance

15234000-7

Ryby wędzone

15235000-4

Ryby konserwowane

15240000-2

Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

15241000-9

Ryby w folii lub puszkowane

15241100-0

Łosoś puszkowany

15241200-1

Śledź przetworzony lub konserwowany

15241300-2

Sardynki

15241400-3

Tuńczyk puszkowany

15241500-4

Makrela

15241600-5

Sardele

15241700-6

Paluszki rybne

15241800-7

Przetwory rybne w folii

15242000-6

Gotowe dania rybne

15243000-3

Przetwory z ryb

15244000-0

Kawior i ikra rybia

15244100-1

Kawior

15244200-2

Ikra rybia

15250000-5

Owoce morza

15251000-2

Mrożone skorupiaki

15252000-9

Skorupiaki przetworzone lub konserwowane

15253000-6

Produkty ze skorupiaków

15300000-1

Owoce, warzywa i podobne produkty

15310000-4

Ziemniaki i produkty z ziemniaków

15311000-1

Ziemniaki mrożone

15311100-2

Chipsy i frytki

15311200-3

Ziemniaki, krojone lub w plastrach oraz pozostałe ziemniaki mrożone

15312000-8

Produkty ziemniaczane

15312100-9

Ziemniaki tłuczone preparowane

15312200-0

Częściowo smażone chipsy ziemniaczane

15312300-1

Chipsy ziemniaczane

15312310-4

Chipsy ziemniaczane z dodatkiem substancji smakowych

15312400-2

Przekąski ziemniaczane

15312500-3

Krokiety ziemniaczane

15313000-5

Ziemniaki przetworzone

15320000-7

Soki owocowe i warzywne

15321000-4

Soki owocowe

15321100-5

Sok pomarańczowy

15321200-6

Sok grejpfrutowy

15321300-7

Sok z cytryny

15321400-8

Sok ananasowy

15321500-9

Sok winogronowy

15321600-0

Sok jabłkowy

15321700-1

Mieszanki soków nieskoncentrowanych

15321800-2

Soki skoncentrowane

15322000-1

Soki warzywne

15322100-2

Sok pomidorowy

15330000-0

Przetworzone owoce i warzywa

15331000-7

Warzywa przetworzone

15331100-8

Warzywa świeże lub mrożone

15331110-1

Przetworzone warzywa korzeniowe

15331120-4

Przetworzone warzywa bulwiaste

15331130-7

Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa

15331131-4

Fasola przetworzona

15331132-1

Groch przetworzony

15331133-8

Groch dzielony

15331134-5

Pomidory przetworzone

15331135-2

Grzyby przetworzone

15331136-9

Papryki przetworzone

15331137-6

Kiełki sojowe

15331138-3

Trufle

15331140-0

Warzywa liściaste i kapustne

15331142-4

Kapusta przetworzona

15331150-3

Przetworzone jadalne części warzyw strączkowych

15331170-9

Warzywa mrożone

15331400-1

Warzywa konserwowane i/lub puszkowane

15331410-4

Fasola w sosie pomidorowym

15331411-1

Fasola pieczona

15331420-7

Pomidory konserwowane

15331423-8

Pomidory puszkowane

15331425-2

Przecier pomidorowy

15331427-6

Skoncentrowany przecier pomidorowy

15331428-3

Sos pomidorowy

15331430-0

Grzyby puszkowane

15331450-6

Oliwki przetworzone

15331460-9

Warzywa puszkowane

15331461-6

Kapusta kiszona puszkowana

15331462-3

Groch puszkowany

15331463-0

Puszkowana fasola nieobrana

15331464-7

Puszkowana cała fasola

15331465-4

Puszkowany szparag lekarski

15331466-1

Oliwki puszkowane

15331470-2

Kukurydza słodka

15331480-5

Warzywa tymczasowo zakonserwowane

15331500-2

Warzywa konserwowane w occie

15332000-4

Przetworzone owoce i orzechy

15332100-5

Przetworzone owoce

15332140-7

Przetworzone jabłka

15332150-0

Przetworzone gruszki

15332160-3

Przetworzone banany

15332170-6

Szczaw alpejski

15332180-9

Melony

15332200-6

Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

15332230-5

Marmolady

15332231-2

Marmolada pomarańczowa

15332232-9

Marmolada cytrynowa

15332240-8

Galaretki owocowe

15332250-1

Pasty owocowe do smarowania

15332260-4

Pasty orzechowe do smarowania

15332261-1

Masło orzechowe

15332270-7

Przeciery owocowe

15332290-3

Dżemy

15332291-0

Dżem morelowy

15332292-7

Dżem jeżynowy

15332293-4

Dżem z czarnej porzeczki

15332294-1

Dżem wiśniowy

15332295-8

Dżem malinowy

15332296-5

Dżem truskawkowy

15332300-7

Przetworzone orzechy

15332310-0

Orzechy palone lub solone

15332400-8

Owoce konserwowane

15332410-1

Owoce suszone

15332411-8

Przetworzone porzeczki

15332412-5

Przetworzone rodzynki

15332419-4

Sułtanki

15333000-1

Warzywne produkty uboczne

15400000-2

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15410000-5

Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15411000-2

Oleje zwierzęce lub roślinne

15411100-3

Olej roślinny

15411110-6

Oliwa z oliwek

15411120-9

Olej sezamowy

15411130-2

Olej z orzechów ziemnych

15411140-5

Olej kokosowy

15411200-4

Olej spożywczy

15411210-7

Olej do smażenia

15412000-9

Tłuszcze

15412100-0

Tłuszcze zwierzęce

15412200-1

Tłuszcze roślinne

15413000-6

Pozostałości stałe z tłuszczów lub olejów roślinnych

15413100-7

Makuchy

15420000-8

Rafinowane oleje i tłuszcze

15421000-5

Oleje rafinowane

15422000-2

Tłuszcze rafinowane

15423000-9

Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane

15424000-6

Woski roślinne

15430000-1

Tłuszcze jadalne

15431000-8

Margaryna i podobne produkty

15431100-9

Margaryna

15431110-2

Płynna margaryna

15431200-0

Beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty do smarowania

15500000-3

Produkty mleczarskie

15510000-6

Mleko i śmietana

15511000-3

Mleko

15511100-4

Mleko pasteryzowane

15511200-5

Mleko sterylizowane

15511210-8

Mleko UHT

15511300-6

Mleko odtłuszczone

15511400-7

Mleko półtłuste

15511500-8

Mleko pełnotłuste

15511600-9

Mleko skondensowane

15511700-0

Mleko w proszku

15512000-0

Śmietana

15512100-1

Śmietana chuda

15512200-2

Śmietana tłusta

15512300-3

Śmietana pełnotłusta

15512900-9

Bita śmietana

15530000-2

Masło

15540000-5

Produkty serowarskie

15541000-2

Ser stołowy

15542000-9

Ser świeży

15542100-0

Ser twarogowy

15542200-1

Ser miękki

15542300-2

Ser feta

15543000-6

Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery

15543100-7

Ser z przerostami pleśni

15543200-8

Ser cheddar

15543300-9

Ser scalony

15543400-0

Ser parmezan

15544000-3

Ser twardy

15545000-0

Pasty serowe do smarowania

15550000-8

Klasyfikowane produkty mleczarskie

15551000-5

Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

15551300-8

Jogurt

15551310-1

Jogurt bez dodatków substancji smakowych

15551320-4

Jogurt z dodatkiem substancji smakowych

15551500-0

Maślanka

15552000-2

Kazeina

15553000-9

Laktoza lub syrop laktozowy

15554000-6

Serwatka

15555000-3

Lody i produkty podobne

15555100-4

Lody

15555200-5

Sorbety

15600000-4

Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15610000-7

Produkty przemiału ziarna

15611000-4

Ryż łuskany

15612000-1

Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty

15612100-2

Mąka pszenna

15612110-5

Mąka z pełnego przemiału

15612120-8

Mąka do wyrobu chleba

15612130-1

Mąka czysta

15612150-7

Mąka piekarska

15612190-9

Mąka umożliwiająca rośnięcie ciasta bez dodatku drożdży

15612200-3

Mąki zbożowe

15612210-6

Mąka kukurydziana

15612220-9

Mąka ryżowa

15612300-4

Mąka i mączka warzywna

15612400-5

Mieszanki do przygotowania wypieków piekarskich

15612410-8

Mieszanki do wyrobu ciasta

15612420-1

Mieszanki do pieczenia

15612500-6

Produkty piekarskie

15613000-8

Produkty z ziaren zbóż

15613100-9

Produkty przemiału owsa

15613300-1

Produkty zbożowe

15613310-4

Gotowe zboża śniadaniowe

15613311-1

Płatki kukurydziane

15613313-5

Muesli lub produkty równoważne

15613319-7

Pszenica dmuchana

15613380-5

Płatki owsiane

15614000-5

Ryż przetworzony

15614100-6

Ryż długoziarnisty

15614200-7

Ryż mielony

15614300-8

Ryż łamany

15615000-2

Otręby

15620000-0

Skrobia i produkty skrobiowe

15621000-7

Olej kukurydziany

15622000-4

Glukoza i produkty z glukozy, fruktoza i produkty z fruktozy

15622100-5

Glukoza i produkty z glukozy

15622110-8

Glukoza

15622120-1

Syrop glukozowy

15622300-7

Fruktoza i produkty z fruktozy

15622310-0

Fruktoza

15622320-3

Przetwory z fruktozy

15622321-0

Roztwory z fruktozy

15622322-7

Syrop fruktozowy

15623000-1

Skrobie

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Semolina

15626000-2

Kruszonka sproszkowana

15700000-5

Pasza dla zwierząt

15710000-8

Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych

15711000-5

Karma dla ryb

15712000-2

Susz paszowy

15713000-9

Karma dla zwierząt domowych

15800000-6

Różne produkty spożywcze

15810000-9

Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15811000-6

Pieczywo

15811100-7

Chleb

15811200-8

Rogaliki

15811300-9

Pieczywo francuskie

15811400-0

Bułeczki

15811500-1

Pieczywo gotowe

15811510-4

Kanapki

15811511-1

Kanapki gotowe

15812000-3

Wyroby ciastkarskie i ciasta

15812100-4

Wyroby ciastkarskie

15812120-0

Placki

15812121-7

Placki pikantne

15812122-4

Placki słodkie

15812200-5

Ciasta

15813000-0

Wyroby śniadaniowe

15820000-2

Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

15821000-9

Pieczywo tostowe i wyroby piekarskie

15821100-0

Pieczywo tostowe

15821110-3

Chleb tostowy

15821130-9

Chleb chrupki

15821150-5

Sucharki

15821200-1

Herbatniki słodkie

15830000-5

Cukier i produkty pokrewne

15831000-2

Cukier

15831200-4

Cukier biały

15831300-5

Cukier klonowy i syrop klonowy

15831400-6

Melasy

15831500-7

Syropy cukrowe

15831600-8

Miód

15832000-9

Odpady z produkcji cukru

15833000-6

Produkty cukrownicze

15833100-7

Desery

15833110-0

Spody do ciasta

15840000-8

Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15841000-5

Kakao

15841100-6

Pasta kakaowa

15841200-7

Masło kakaowe, tłuszcz lub olej

15841300-8

Niesłodzony proszek kakaowy

15841400-9

Słodzony proszek kakaowy

15842000-2

Czekolada i wyroby cukiernicze

15842100-3

Czekolada

15842200-4

Produkty z czekolady

15842210-7

Czekolada pitna

15842220-0

Batony czekoladowe

15842300-5

Wyroby cukiernicze

15842310-8

Słodycze gotowane

15842320-1

Nugat

15842400-6

Owoce, orzechy lub skórki owocowe zakonserwowane w cukrze

15850000-1

Produkty z ciasta makaronowego

15851000-8

Produkty mączne

15851100-9

Makaron niegotowany

15851200-0

Ciasto makaronowe gotowane i kuskus

15851210-3

Ciasto makaronowe gotowane

15851220-6

Ciasto makaronowe nadziewane

15851230-9

Lasagne

15851250-5

Kuskus

15851290-7

Puszkowane ciasto makaronowe

15860000-4

Kawa, herbata i podobne produkty

15861000-1

Kawa

15861100-2

Kawa palona

15861200-3

Kawa bezkofeinowa

15862000-8

Substytuty kawy

15863000-5

Herbata

15863100-6

Herbata zielona

15863200-7

Herbata czarna

15864000-2

Produkty z herbaty lub herbaty paragwajskiej (maté)

15864100-3

Herbata w torebkach

15865000-9

Napary ziołowe

15870000-7

Przyprawy i przyprawy korzenne

15871000-4

Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

15871100-5

Ocet i substytuty octu

15871110-8

Ocet lub produkty równoważne

15871200-6

Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych

15871210-9

Sos sojowy

15871230-5

Ketchup

15871250-1

Musztarda

15871260-4

Sosy

15871270-7

Mieszanki przypraw

15871273-8

Majonez

15871274-5

Pasty kanapkowe

15871279-0

Ostry sos z mango

15872000-1

Zioła i przyprawy korzenne

15872100-2

Pieprz

15872200-3

Przyprawy korzenne

15872300-4

Zioła

15872400-5

Sól

15872500-6

Imbir

15880000-0

Specjalne produkty odżywcze

15881000-7

Przetwory spożywcze homogenizowane

15882000-4

Produkty dietetyczne

15884000-8

Produkty dla niemowląt

15890000-3

Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15891000-0

Zupy i buliony

15891100-1

Zupy mięsne

15891200-2

Zupy rybne

15891300-3

Zupy miksowane

15891400-4

Zupy

15891410-7

Mieszanki zup

15891500-5

Buliony

15891600-6

Sopstoki

15891610-9

Mieszanki sopstoków

15891900-9

Zupy warzywne

15892000-7

Wywary warzywne, ekstrakty, substancje peptydowe i zagęszczacze

15892100-8

Wywary warzywne

15892200-9

Ekstrakty warzywne

15892400-1

Zagęszczacze

15893000-4

Produkty suszone

15893100-5

Mieszanki spożywcze

15893200-6

Mieszanki deserowe

15893300-7

Mieszanki wywarów mięsnych

15894000-1

Przetworzone produkty spożywcze

15894100-2

Dania wegetariańskie

15894200-3

Posiłki gotowe

15894210-6

Posiłki szkolne

15894220-9

Posiłki szpitalne

15894300-4

Dania gotowe

15894400-5

Przekąski

15894500-6

Produkty znajdujące się w maszynach do sprzedaży produktów żywnościowych

15894600-7

Nadzienia kanapkowe

15894700-8

Przysmaki

15895000-8

Szybkie przekąski

15895100-9

Hamburgery

15896000-5

Produkty głęboko mrożone

15897000-2

Produkty puszkowane i polowe racje żywnościowe

15897100-3

Polowe racje żywnościowe

15897200-4

Produkty puszkowane

15897300-5

Paczki żywnościowe

15898000-9

Drożdże

15899000-6

Proszek do pieczenia

15900000-7

Napoje, tytoń i produkty podobne

15910000-0

Destylowane napoje alkoholowe

15911000-7

Napoje spirytusowe

15911100-8

Wódki

15911200-9

Likiery

15930000-6

Wina

15931000-3

Wina bez dodatku substancji smakowych

15931100-4

Wino musujące

15931200-5

Wina stołowe

15931300-6

Porto

15931400-7

Madera

15931500-8

Moszcz winogronowy

15931600-9

Sherry

15932000-0

Drożdżowy osad winiarski

15940000-9

Wino z jabłek i pozostałe wina owocowe

15941000-6

Wino z jabłek

15942000-3

Wina owocowe

15950000-2

Niedestylowane przefermentowane napoje

15951000-9

Wermut

15960000-5

Piwo słodowe

15961000-2

Piwo

15961100-3

Piwo leżakowe

15962000-9

Pozostałości i odpady browarne lub gorzelniane

15980000-1

Napoje bezalkoholowe

15981000-8

Wody mineralne

15981100-9

Zmrożone wody mineralne

15981200-0

Gazowane wody mineralne

15981300-1

Woda zmrożona

15981310-4

Lód

15981320-7

Śnieg

15981400-2

Wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych

15982000-5

Napoje orzeźwiające

15982100-6

Soki ze świeżych owoców

15982200-7

Mleko czekoladowe

15990000-4

Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły

15991000-1

Wyroby tytoniowe

15991100-2

Cygara

15991200-3

Cygaretki

15991300-4

Papierosy

15992000-8

Tytoń

15992100-9

Tytoń przetworzony

15993000-5

Dodatki tytoniowe

15994000-2

Bibułka papierosowa i bibuła filtracyjna

15994100-3

Bibułka papierosowa

15994200-4

Bibuła filtracyjna

16000000-5

Maszyny rolnicze

16100000-6

Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

16110000-9

Pługi lub brony talerzowe

16120000-2

Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki

16130000-5

Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania

16140000-8

Maszyny do rozrzucania obornika

16141000-5

Rozsiewacze nawozów

16150000-1

Walce do wyrównywania trawników lub boisk sportowych

16160000-4

Różny sprzęt ogrodniczy

16300000-8

Maszyny żniwne

16310000-1

Kosiarki

16311000-8

Kosiarki do trawników

16311100-9

Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

16320000-4

Maszyny do przygotowania siana

16330000-7

Prasy do belowania słomy lub paszy

16331000-4

Prasy zbierające

16340000-0

Maszyny żniwne i młockarki

16400000-9

Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie

16500000-0

Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych

16510000-3

Samozaładowcze przyczepy do celów rolniczych

16520000-6

Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych

16530000-9

Samozaładowcze naczepy do celów rolniczych

16540000-2

Samowyładowcze naczepy do celów rolniczych

16600000-1

Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

16610000-4

Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców innych produktów

16611000-1

Maszyny do czyszczenia produktów

16611100-2

Maszyny do czyszczenia jaj

16611200-3

Maszyny do czyszczenia owoców

16612000-8

Maszyny do sortowania lub klasyfikowania produktów

16612100-9

Maszyny do sortowania lub klasyfikowania jaj

16612200-0

Maszyny do sortowania lub klasyfikowania owoców

16613000-5

Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub warzyw suszonych

16620000-7

Dojarki

16630000-0

Maszyny do przygotowania preparatów żywienia zwierząt

16640000-3

Maszyny pszczelarskie

16650000-6

Maszyny do hodowli drobiu

16651000-3

Inkubatory i wylęgarki drobiu

16700000-2

Ciągniki

16710000-5

Ciągniki rolnicze pedałowe

16720000-8

Ciągniki używane

16730000-1

Ciągniki trakcyjne

16800000-3

Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie

16810000-6

Części maszyn rolniczych

16820000-9

Części maszyn używanych w leśnictwie

18000000-9

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

18100000-0

Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

18110000-3

Odzież branżowa

18113000-4

Odzież przemysłowa

18114000-1

Kombinezony

18130000-9

Specjalna odzież robocza

18132000-3

Kamizelki spadochronowe

18132100-4

Kurtki lotnicze

18132200-5

Kombinezony lotnicze

18140000-2

Dodatki do odzieży roboczej

18141000-9

Rękawice robocze

18142000-6

Okulary ochronne

18143000-3

Akcesoria ochronne

18200000-1

Odzież wierzchnia

18210000-4

Palta

18211000-1

Peleryny

18212000-8

Płaszcze

18213000-5

Wiatrówki

18220000-7

Odzież przeciwdeszczowa

18221000-4

Odzież nieprzemakalna

18221100-5

Peleryny nieprzeprzemakalne

18221200-6

Skafandry

18221300-7

Płaszcze przeciwdeszczowe

18222000-1

Ubiory jednoczęściowe

18222100-2

Zestawy ubraniowe

18222200-3

Komplety odzieżowe

18223000-8

Kurtki i blezery

18223100-9

Blezery

18223200-0

Kurtki

18224000-5

Odzież z wyrobów włókienniczych powlekanych lub impregnowanych

18230000-0

Odzież różna

18231000-7

Suknie

18232000-4

Spódnice

18233000-1

Szorty

18234000-8

Spodnie

18235000-5

Pulowery, swetry rozpinane i podobne wyroby

18235100-6

Pulowery

18235200-7

Swetry rozpinane

18235300-8

Swetry

18235400-9

Kamizelki

18300000-2

Części garderoby

18310000-5

Bielizna osobista

18311000-2

Slipy

18312000-9

Kalesony

18313000-6

Majtki

18314000-3

Płaszcze kąpielowe

18315000-0

Pończochy

18316000-7

Rajstopy

18317000-4

Skarpety

18318000-1

Odzież nocna

18318100-2

Koszule nocne

18318200-3

Szlafroki

18318300-4

Pidżamy

18318400-5

Podkoszulki

18318500-6

Koszule nocne damskie

18320000-8

Biustonosze, gorsety, pasy do pończoch i podobne wyroby

18321000-5

Biustonosze

18322000-2

Gorsety

18323000-9

Szelki

18330000-1

Koszulki i koszule

18331000-8

Koszulki

18332000-5

Koszule

18333000-2

Koszulki polo

18400000-3

Odzież specjalna i dodatki

18410000-6

Odzież specjalna

18411000-3

Odzież niemowlęca

18412000-0

Odzież sportowa

18412100-1

Odzież treningowa

18412200-2

Koszulki sportowe

18412300-3

Odzież narciarska

18412800-8

Stroje kąpielowe

18420000-9

Dodatki odzieżowe

18421000-6

Chustki do nosa

18422000-3

Szale

18423000-0

Krawaty

18424000-7

Rękawice

18424300-0

Rękawice jednorazowe

18424400-1

Rękawiczki z jednym palcem

18424500-2

Ochraniacze na nadgarstki

18425000-4

Paski

18425100-5

Bandoliery

18440000-5

Kapelusze i nakrycia głowy

18441000-2

Kapelusze

18443000-6

Nakrycia głowy i dodatki

18443100-7

Taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy

18443300-9

Nakrycia głowy

18443310-2

Berety

18443320-5

Czapki

18443330-8

Kaptury

18443340-1

Czapeczki

18443400-0

Wiązania do nakryć głowy

18443500-1

Osłony oczu

18444000-3

Ochronne nakrycia głowy

18444100-4

Zabezpieczające nakrycia głowy

18444110-7

Hełmy

18444111-4

Hełmy ochronne

18444112-1

Kaski rowerowe

18444200-5

Kaski

18450000-8

Zapięcia (do odzieży)

18451000-5

Guziki

18451100-6

Części guzików

18452000-2

Zapinki

18453000-9

Zamki błyskawiczne

18500000-4

Biżuteria, zegarki i artykuły podobne

18510000-7

Biżuteria i podobne wyroby

18511000-4

Kamienie szlachetne do biżuterii

18511100-5

Diamenty

18511200-6

Rubiny

18511300-7

Szmaragdy

18511400-8

Opal

18511500-9

Kwarc

18511600-0

Turmalin

18512000-1

Monety i medale

18512100-2

Monety

18512200-3

Medale

18513000-8

Wyroby biżuteryjne

18513100-9

Perły

18513200-0

Wyroby złotnicze

18513300-1

Wyroby z metali szlachetnych

18513400-2

Wyroby z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych

18513500-3

Wyroby srebrzarskie

18520000-0

Wyroby zegarmistrzowskie do użytku osobistego

18521000-7

Zegarki

18521100-8

Szkło do zegarków

18522000-4

Zegarki na rękę

18523000-1

Stopery

18530000-3

Prezenty i nagrody

18600000-5

Futra i wyroby z futra

18610000-8

Wyroby futrzane

18611000-5

Skóry futrzane

18612000-2

Ubiory futrzane

18613000-9

Wyroby ze sztucznego futra

18620000-1

Futra

18800000-7

Obuwie

18810000-0

Obuwie inne niż sportowe oraz ochronne

18811000-7

Obuwie nieprzemakalne

18812000-4

Obuwie z częściami gumowymi lub z tworzyw sztucznych

18812100-5

Sandały z cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych

18812200-6

Buty gumowe

18812300-7

Obuwie lekkie z cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych

18812400-8

Klapki

18813000-1

Obuwie z cholewkami ze skóry

18813100-2

Sandały

18813200-3

Pantofle

18813300-4

Obuwie lekkie

18814000-8

Obuwie z cholewkami z tworzyw włókienniczych

18815000-5

Buty

18815100-6

Buty za kostkę

18815200-7

Buty z cholewami

18815300-8

Buty do kolan

18815400-9

Gumiaki

18816000-2

Kalosze

18820000-3

Obuwie sportowe

18821000-0

Obuwie narciarskie

18821100-1

Buty do biegów narciarskich

18822000-7

Buty treningowe

18823000-4

Buty do wspinaczki

18824000-1

Buty do gry w piłkę nożną

18830000-6

Obuwie ochronne

18831000-3

Obuwie z metalowymi ochraniaczami na palce

18832000-0

Obuwie specjalne

18832100-1

Obuwie lotnicze

18840000-9

Części obuwia

18841000-6

Cholewki do butów

18842000-3

Podeszwy

18843000-0

Obcasy

18900000-8

Bagaże, wyroby rymarskie, worki i torby

18910000-1

Wyroby rymarskie

18911000-8

Siodła

18912000-5

Szpicruty

18913000-2

Bicze

18920000-4

Bagaże

18921000-1

Walizki

18923000-5

Portmonetki i portfele

18923100-6

Portmonetki

18923200-7

Portfele

18924000-2

Kufry

18925000-9

Uchwyty na butelki z wodą i kabury

18925100-0

Uchwyty na butelki z wodą

18925200-1

Kabury

18929000-7

Kosmetyczki

18930000-7

Worki i torby

18931000-4

Torby podróżne

18931100-5

Plecaki

18932000-1

Torby sportowe

18933000-8

Torby pocztowe lub na paczki

18933100-9

Poduszeczki nawilżane używane w urzędach pocztowych

18934000-5

Zestawy toreb

18935000-2

Torby na pranie

18936000-9

Torby włókiennicze

18937000-6

Torebki do pakowania towarów

18937100-7

Torby do pakowania towarów

18938000-3

Pojemniki tymczasowe

18939000-0

Torby podręczne

19000000-6

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

19100000-7

Skóra wyprawiona

19110000-0

Skóra zamszowa

19120000-3

Skóra bydlęca lub ze zwierząt parzystokopytnych

19130000-6

Skóra owiec, kóz lub świń

19131000-3

Skóra owiec lub jagniąt

19132000-0

Skóra kóz lub koźląt

19133000-7

Skóra świńska

19140000-9

Skóra innych zwierząt, skóra wtórna i inna skóra

19141000-6

Skóra z innych zwierząt

19142000-3

Skóra wtórna

19143000-0

Imitacja skóry

19144000-7

Skóra lakierowana

19160000-5

Paski do zegarków

19170000-8

Wyroby skórzane używane w maszynach lub urządzeniach mechanicznych

19200000-8

Tkaniny włókiennicze i podobne

19210000-1

Tkaniny tkane

19211000-8

Syntetyczne tkaniny tkane

19211100-9

Tkaniny z włókien mieszanych

19212000-5

Tkaniny bawełniane

19212100-6

Tkaniny materacowe

19212200-7

Drelich

19212300-8

Płótna

19212310-1

Tkaniny płócienne

19212400-9

Popelina

19212500-0

Tkaniny tapicerskie

19212510-3

Pasy tapicerskie

19220000-4

Tkaniny wełniane

19230000-7

Tkaniny bieliźniane

19231000-4

Bielizna

19240000-0

Tkaniny specjalne

19241000-7

Okrywa włókienna

19242000-4

Tkaniny strzyżone

19243000-1

Tkaniny tapicerskie

19244000-8

Tkaniny zasłonowe

19245000-5

Tkaniny podszewkowe

19250000-3

Tkaniny dziane lub szydełkowane

19251000-0

Tkaniny dziane

19251100-1

Tkaniny z okrywą włókienną

19252000-7

Tkaniny szydełkowane

19260000-6

Tkaniny

19270000-9

Tkaniny inne niż tkane

19280000-2

Wełna zwierzęca, skóry i skórki

19281000-9

Wełna

19282000-6

Skórki zwierzęce

19283000-3

Skóry i pióra ptasie

19400000-0

Przędza i nić włókiennicza

19410000-3

Włókna tkane naturalne

19420000-6

Włókna tkane sztuczne

19430000-9

Przędza włókiennicza i nić z włókien naturalnych

19431000-6

Przędza jedwabna

19432000-3

Włókno przędne wełniane

19433000-0

Przędza bawełniana

19434000-7

Przędza lniana

19435000-4

Nici do szycia i przędza z włókien naturalnych

19435100-5

Nici do szycia

19435200-6

Przędza dziewiarska

19436000-1

Przędza z włókien roślinnych

19440000-2

Nić lub przędza syntetyczna

19441000-9

Przędza syntetyczna

19442000-6

Nić syntetyczna

19442100-7

Syntetyczna nić do szycia

19442200-8

Syntetyczna przędza dziewiarska

19500000-1

Guma i tworzywa sztuczne

19510000-4

Produkty z gumy

19511000-1

Dętki, bieżniki i ochraniacze dętek

19511100-2

Ochraniacze opon

19511200-3

Dętki

19511300-4

Bieżniki

19512000-8

Wyroby z gumy niewulkanizowanej

19513000-5

Gumowane tkaniny włókiennicze

19513100-6

Tkaniny z kordu oponowego

19513200-7

Taśma przylepna z gumowanych materiałów włókienniczych

19514000-2

Guma wtórna

19520000-7

Produkty z tworzyw sztucznych

19521000-4

Produkty z polistyrenu

19521100-5

Osłony z polistyrenu

19521200-6

Sztaby z polistyrenu

19522000-1

Żywice naturalne

19522100-2

Żywice epoksydowe

19522110-5

Przewody rurowe z żywic epoksydowych

19600000-2

Odpady skórzane, włókiennicze, gumowe i tworzyw sztucznych

19610000-5

Odpady skórzane

19620000-8

Odpady włókiennicze

19630000-1

Odpady gumowe

19640000-4

Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu

19700000-3

Kauczuk syntetyczny i włókna

19710000-6

Kauczuk syntetyczny

19720000-9

Włókna syntetyczne

19721000-6

Kabel z włókna ciągłego syntetycznego

19722000-3

Przędza wysokowytrzymała

19723000-0

Przędza pojedyncza

19724000-7

Syntetyczne włókno pojedyncze

19730000-2

Włókna sztuczne

19731000-9

Sztuczne włókna odcinkowe

19732000-6

Polipropylen

19733000-3

Sztuczna przędza teksturowana

22000000-0

Druki i produkty podobne

22100000-1

Drukowane książki, broszury i ulotki

22110000-4

Drukowane książki

22111000-1

Podręczniki szkolne

22112000-8

Czytanki

22113000-5

Książki biblioteczne

22114000-2

Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki

22114100-3

Słowniki

22114200-4

Atlasy

22114300-5

Mapy

22114310-8

Mapy kadastralne

22114311-5

Światłokopie

22114400-6

Zeszyty nutowe

22114500-7

Encyklopedie

22120000-7

Wydawnictwa

22121000-4

Wydawnictwa techniczne

22130000-0

Spisy

22140000-3

Ulotki

22150000-6

Broszury

22160000-9

Informatory

22200000-2

Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

22210000-5

Gazety

22211000-2

Dzienniki

22211100-3

Dzienniki urzędowe

22212000-9

Czasopisma

22212100-0

Wydawnictwa seryjne

22213000-6

Magazyny

22300000-3

Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki

22310000-6

Pocztówki

22312000-0

Obrazki

22313000-7

Przedruki

22314000-4

Wzory

22315000-1

Fotografie

22320000-9

Karty okolicznościowe

22321000-6

Karty świąteczne

22400000-4

Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi i podręczniki

22410000-7

Znaczki

22411000-4

Znaczki świąteczne

22412000-1

Nowe znaczki

22413000-8

Znaczki skarbowe

22414000-5

Książeczki na znaczki pocztowe

22420000-0

Papier ze znakiem wodnym

22430000-3

Banknoty

22440000-6

Formularze czeków

22450000-9

Papiery wartościowe

22451000-6

Paszporty

22452000-3

Blankiety pocztowe

22453000-0

Formularze podatku drogowego

22454000-7

Prawa jazdy

22455000-4

Dowody tożsamości

22455100-5

Bransoletki identyfikacyjne

22456000-1

Pozwolenia

22457000-8

Wejściówki

22458000-5

Pozostałe druki

22459000-2

Bilety

22459100-3

Nalepki i taśmy reklamowe

22460000-2

Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki

22461000-9

Katalogi

22461100-0

Podkładki do przyczepiania list

22462000-6

Materiały reklamowe

22470000-5

Instrukcje

22471000-2

Instrukcje komputerowe

22472000-9

Podręczniki instrukcyjne

22473000-6

Instrukcje techniczne

22500000-5

Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie

22510000-8

Płyty offsetowe

22520000-1

Sprzęt do wytrawiania

22521000-8

Sprzęt wytłaczający

22600000-6

Tusz

22610000-9

Farba drukarska

22611000-6

Farby reliefowe

22612000-3

Tusz kreślarski

22800000-8

Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

22810000-1

Rejestry papierowe lub tekturowe

22813000-2

Księgi rachunkowe

22814000-9

Kwitariusze

22815000-6

Notatniki

22816000-3

Bloki papierowe

22816100-4

Bloczki notatkowe

22816200-5

Zeszyty do stenografii

22816300-6

Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki

22817000-0

Terminarze lub organizery osobiste

22819000-4

Książki adresowe

22820000-4

Formularze

22821000-1

Karty wyborcze

22822000-8

Formularze urzędowe

22822100-9

Ciągłe formularze urzędowe

22822200-0

Formularze urzędowe inne niż ciągłe

22830000-7

Zeszyty ćwiczeń

22831000-4

Wkłady do notatników szkolnych

22832000-1

Arkusze ćwiczeniowe

22840000-0

Albumy do przechowywania eksponatów

22841000-7

Albumy na kolekcje

22841100-8

Klasery na znaczki

22841200-9

Skoroszyty filatelistyczne

22850000-3

Skoroszyty i podobne wyroby

22851000-0

Skoroszyty

22852000-7

Foldery

22852100-8

Okładki na akta

22853000-4

Pojemniki na akta

22900000-9

Różne druki

22990000-6

Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych

22991000-3

Papier gazetowy

22992000-0

Papier czerpany lub tektura

22993000-7

Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

22993100-8

Papier fotoczuły lub tektura

22993200-9

Papier termoczuły lub tektura

22993300-0

Papier termograficzny lub tektura

22993400-1

Papier lub tektura faliste

24000000-4

Produkty chemiczne

24100000-5

Gazy

24110000-8

Gazy przemysłowe

24111000-5

Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

24111100-6

Argon

24111200-7

Gazy szlachetne

24111300-8

Hel

24111400-9

Neon

24111500-0

Gazy medyczne

24111600-1

Wodór

24111700-2

Azot

24111800-3

Azot ciekły

24111900-4

Tlen

24112000-2

Nieorganiczne związki tlenu

24112100-3

Ditlenek węgla

24112200-4

Tlenki azotu

24112300-5

Gazowe nieorganiczne związki tlenu

24113000-9

Ciekłe powietrze i sprężone powietrze

24113100-0

Ciekłe powietrze

24113200-1

Sprężone powietrze

24200000-6

Barwniki i pigmenty

24210000-9

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki

24211000-6

Tlenek cynku i nadtlenek cynku, tlenek tytanu, barwniki i pigmenty

24211100-7

Tlenek cynku

24211200-8

Nadtlenek cynku

24211300-9

Tlenek tytanu

24212000-3

Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, magnezu, ołowiu i miedzi

24212100-4

Tlenek chromu

24212200-5

Tlenek manganu

24212300-6

Tlenek ołowiu

24212400-7

Tlenek miedzi

24212500-8

Tlenek magnezu

24212600-9

Wodorotlenki do barwników i pigmentów

24212610-2

Wodorotlenek chromu

24212620-5

Wodorotlenek manganu

24212630-8

Wodorotlenek ołowiu

24212640-1

Wodorotlenek miedzi

24212650-4

Wodorotlenek magnezu

24213000-0

Wapno uwodnione

24220000-2

Ekstrakty garbników, ekstrakty barwników, garbniki i środki barwiące

24221000-9

Ekstrakty barwników

24222000-6

Ekstrakty garbników

24223000-3

Garbniki

24224000-0

Środki barwiące

24225000-7

Preparaty garbników

24300000-7

Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne

24310000-0

Zasadowe chemikalia nieorganiczne

24311000-7

Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne

24311100-8

Niemetale

24311110-1

Fosforki

24311120-4

Węgliki

24311130-7

Wodorki

24311140-0

Azotki

24311150-3

Azydki

24311160-6

Krzemki

24311170-9

Borki

24311180-2

Siarka oczyszczona

24311200-9

Halogen

24311300-0

Metale alkaliczne

24311310-3

Rtęć

24311400-1

Chlorowodór (kwas chlorowodorowy), kwasy nieorganiczne, ditlenek krzemu i ditlenek siarki

24311410-4

Kwasy nieorganiczne

24311411-1

Kwas siarkowy

24311420-7

Kwas fosforowy

24311430-0

Kwasy polifosforowe

24311440-3

Kwas heksafluorokrzemowy

24311450-6

Ditlenek siarki

24311460-9

Ditlenek krzemu

24311470-2

Chlorowodór (kwas chlorowodorowy)

24311500-2

Wodorotlenki, jako zasadowe chemikalia nieorganiczne

24311510-5

Tlenki metali

24311511-2

Piryty żelaza i tlenki żelaza

24311520-8

Wodorotlenek sodu

24311521-5

Soda kaustyczna

24311522-2

Soda ciekła

24311600-3

Związki siarki

24311700-4

Siarka

24311800-5

Węgiel

24311900-6

Chlor

24312000-4

Halogenki metaliczne; podchloryny, chlorany i nadchlorany

24312100-5

Halogenki metaliczne

24312110-8

Heksafluorokrzemian sodowy

24312120-1

Chlorki

24312121-8

Chlorek glinu

24312122-5

Chlorek żelazowy

24312123-2

Chlorek poliglinowy

24312130-4

Uwodniony chlorek glinu

24312200-6

Podchloryny i chlorany

24312210-9

Chloryt sodowy

24312220-2

Podchloryn sodowy

24313000-1

Siarczki, siarczany, azotany, fosforany i węglany

24313100-2

Siarczki, siarczyny i siarczany

24313110-5

Różne siarczki

24313111-2

Siarkowodór

24313112-9

Polisiarczki

24313120-8

Siarczany

24313121-5

Tiosiarczan sodu

24313122-2

Siarczan żelazawy

24313123-9

Siarczan glinu

24313124-6

Siarczan sodowy

24313125-3

Siarczan żelazowy

24313126-0

Siarczan miedzi

24313200-3

Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany

24313210-6

Heksametafosforan sodowy

24313220-9

Fosfaty

24313300-4

Węglany

24313310-7

Węglan sodu

24313320-0

Wodorowęglan sodu

24313400-5

Azotany

24314000-8

Różne sole kwasów metalicznych

24314100-9

Nadmanganian potasu

24314200-0

Sole tlenowych kwasów metalicznych

24315000-5

Różne chemikalia nieorganiczne

24315100-6

Ciężka woda, inne izotopy i ich związki

24315200-7

Cyjanek, tlenek cyjanku, pioruniany, cyjaniany, krzemiany, borany, nadborany, sole kwasów nieorganicznych

24315210-0

Cyjanki

24315220-3

Tlenek cyjanku

24315230-6

Pioruniany

24315240-9

Cyjaniany

24315300-8

Nadtlenek wodoru

24315400-9

Kwarc piezoelektryczny

24315500-0

Związki metali ziem rzadkich

24315600-1

Krzemiany

24315610-4

Krzemian sodowy

24315700-2

Borany i nadborany

24316000-2

Woda destylowana

24317000-9

Kamienie syntetyczne

24317100-0

Syntetyczne kamienie szlachetne

24317200-1

Syntetyczne kamienie półszlachetne

24320000-3

Zasadowe organiczne substancje chemiczne

24321000-0

Węglowodory

24321100-1

Węglowodory nasycone

24321110-4

Nasycone węglowodory acykliczne

24321111-1

Metan

24321112-8

Etylen

24321113-5

Propen

24321114-2

Buten

24321115-9

Acetylen

24321120-7

Nasycone węglowodory cykliczne

24321200-2

Węglowodory nienasycone

24321210-5

Nienasycone węglowodory acykliczne

24321220-8

Nienasycone węglowodory cykliczne

24321221-5

Benzen

24321222-2

Toluen

24321223-9

O-ksyleny

24321224-6

M-ksyleny

24321225-3

Styren

24321226-0

Etylobenzen

24321300-3

Pozostałe chlorowcowane pochodne węglowodorów

24321310-6

Tetrachloroetylen

24321320-9

Tetrachlorek węgla

24322000-7

Alkohole, fenole, fenoloalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe

24322100-8

Przemysłowe alkohole tłuszczowe

24322200-9

Alkohole monowodorotlenowe

24322210-2

Metanol

24322220-5

Etanol

24322300-0

Diole, polialkohole i pochodne

24322310-3

Glikol etylenu

24322320-6

Pochodne alkoholi

24322400-1

Fenole i pochodne

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Alkohol etylowy

24323000-4

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe

24323100-5

Kwaśne oleje z rafinacji

24323200-6

Kwasy karboksylowe

24323210-9

Kwas octowy

24323220-2

Kwas nadoctowy

24323300-7

Nienasycone monokarboksylowe kwasy i związki

24323310-0

Estry kwasu metakrylowego

24323320-3

Estry kwasu akrylowego

24323400-8

Aromatyczne kwasy polikarboksylowe i karboksylowe

24324000-1

Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną

24324100-2

Związki z aminową grupą funkcyjną

24324200-3

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

24324300-4

Ureiny

24324400-5

Związki z azotową grupą funkcyjną

24325000-8

Organiczne związki siarki

24326000-5

Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery

24326100-6

Związki z aldehydową grupą funkcyjną

24326200-7

Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną

24326300-8

Nadtlenki organiczne

24326310-1

Tlenek etylenu

24326320-4

Etery

24327000-2

Różne organiczne substancje chemiczne

24327100-3

Roślinne pochodne do barwienia

24327200-4

Węgiel drzewny

24327300-5

Oleje i produkty z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, palu i smoły pakowej

24327310-8

Smoła węglowa

24327311-5

Kreozot

24327320-1

Smoła

24327330-4

Smoła pakowa

24327400-6

Produkty żywiczne

24327500-7

Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego

24400000-8

Nawozy azotowe i związki azotu

24410000-1

Nawozy azotowe

24411000-8

Kwas azotowy i sole

24411100-9

Azotan sodowy

24412000-5

Kwasy siarkowo-azotowe

24413000-2

Amoniak

24413100-3

Ciekły amoniak

24413200-4

Chlorek amonu

24413300-5

Siarczan amonu

24420000-4

Nawozy fosforowe

24421000-1

Nawozy fosforowe mineralne

24422000-8

Nawozy fosforowe chemiczne

24430000-7

Nawozy zwierzęce lub roślinne

24440000-0

Różne nawozy

24450000-3

Wyroby rolno-chemiczne

24451000-0

Pestycydy

24452000-7

Środki owadobójcze

24453000-4

Środki chwastobójcze

24454000-1

Regulatory wzrostu roślin

24455000-8

Środki odkażające

24456000-5

Środki przeciwko gryzoniom

24457000-2

Środki grzybobójcze

24500000-9

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych

24510000-2

Polimery etylenu w formach podstawowych

24520000-5

Polimery propylenu w formach podstawowych

24530000-8

Polimery styrenu w formach podstawowych

24540000-1

Polimery winylu w formach podstawowych

24541000-8

Polimery octanu winylowego w formach podstawowych

24542000-5

Polimery akrylowe w formach podstawowych

24550000-4

Poliestry w formach podstawowych

24560000-7

Poliamidy w formach podstawowych

24570000-0

Żywice mocznikowe w formach podstawowych

24580000-3

Żywice aminowe w formach podstawowych

24590000-6

Krzemiany w formach podstawowych

24600000-0

Materiały wybuchowe

24610000-3

Gotowe materiały wybuchowe

24611000-0

Proszki pędne

24611100-1

Paliwa napędowe

24612000-7

Różne materiały wybuchowe

24612100-8

Dynamit

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitrogliceryna

24613000-4

Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas deszczu lub mgły i wyroby pirotechniczne

24613100-5

Naboje do odstraszania ptactwa

24613200-6

Sztuczne ognie

24615000-8

Lonty, spłonki, zapalniki i detonatory elektryczne

24900000-3

Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne

24910000-6

Kleje

24911000-3

Żelatyny

24911200-5

Spoiwa

24920000-9

Olejki eteryczne

24930000-2

Chemikalia fotograficzne

24931000-9

Płyty i klisze fotograficzne

24931200-1

Emulsje do użytku fotograficznego

24931210-4

Wywoływacze fotograficzne

24931220-7

Utrwalacze fotograficzne

24931230-0

Wywoływacze do zdjęć rentgenowskich

24931240-3

Utrwalacze do zdjęć rentgenowskich

24931250-6

Nośniki kultur

24931260-9

Wzmacniacze obrazu

24950000-8

Specjalistyczne produkty chemiczne

24951000-5

Tłuszcze i smary

24951100-6

Smary

24951110-9

Iłowa płuczka wiertnicza

24951120-2

Smar silikonowy

24951130-5

Płyny wiertnicze

24951200-7

Dodatki do olejów

24951210-0

Proszek gaśniczy

24951220-3

Środki gaśnicze

24951230-6

Ładunki gaśnicze

24951300-8

Płyny hydrauliczne

24951310-1

Środki usuwające oblodzenia

24951311-8

Środki zapobiegające zamarzaniu

24951400-9

Chemicznie modyfikowane tłuszcze i oleje

24952000-2

Pasty modelarskie

24952100-3

Wosk stomatologiczny

24953000-9

Środki wykańczalnicze

24954000-6

Węgiel aktywny

24954100-7

Nowy węgiel aktywny

24954200-8

Regenerowany węgiel aktywny

24955000-3

Chemiczne preparaty toaletowe

24956000-0

Peptony i substancje białkowe

24957000-7

Dodatki chemiczne

24957100-8

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni

24957200-9

Dodatki do cementów, zapraw lub zbrojeń

24958000-4

Produkty chemiczne dla przemysłu naftowego i gazowniczego

24958100-5

Chemikalia wiertnicze

24958200-6

Środki kłaczkujące

24958300-7

Chemikalia odwiertowe

24958400-8

Ampułki żelatynowe do przybitkowych materiałów wybuchowych

24959000-1

Aerozole i chemikalia w postaci krążków

24959100-2

Aerozole

24959200-3

Pierwiastki chemiczne w postaci krążków

24960000-1

Różne produkty chemiczne

24961000-8

Płyny chłodnicze

24962000-5

Chemikalia do uzdatniania wody

24963000-2

Produkty antykorozyjne

24964000-9

Gliceryna

24965000-6

Enzymy

30000000-9

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

30100000-0

Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

30110000-3

Edytory tekstu

30111000-0

Procesory tekstowe

30120000-6

Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego

30121000-3

Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące

30121100-4

Fotokopiarki

30121200-5

Urządzenia fotokopiujące

30121300-6

Urządzenia do powielania

30121400-7

Powielacze

30121410-0

Telefaksy

30121420-3

Nadajniki cyfrowe

30121430-6

Cyfrowe urządzenia powielające

30122000-0

Biurowe maszyny offsetowe

30122100-1

Cyfrowe systemy offsetowe

30122200-2

Cyfrowe urządzenia offsetowe

30123000-7

Maszyny biurowe i przemysłowe

30123100-8

Maszyny potwierdzające ważność biletów

30123200-9

Automaty do wydawania gotówki

30123300-0

Powielacze białkowe

30123400-1

Składarki

30123500-2

Dziurkarki

30123600-3

Maszyny do wydawania bilonu

30123610-6

Maszyny do sortowania bilonu

30123620-9

Maszyny do liczenia bilonu

30123630-2

Maszyny do pakowania bilonu

30124000-4

Części i akcesoria do maszyn biurowych

30124100-5

Fusery

30124110-8

Olej do fusera

30124120-1

Wycieraczki do fusera

30124130-4

Lampy do fusera

30124140-7

Podkładki czyszczące do fusera

30124150-0

Filtry do fusera

30124200-6

Zestawy do fusera

30124300-7

Bębny do maszyn biurowych

30124400-8

Ładunki zszywek

30124500-9

Akcesoria do skanerów

30124510-2

Urządzenia znaczące dokumenty (endorsery)

30124520-5

Podajniki dokumentów do skanera

30124530-8

Adaptery do skanowania slajdów

30125000-1

Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących

30125100-2

Wkłady barwiące

30125110-5

Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8

Toner do fotokopiarek

30125130-1

Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

30130000-9

Urządzenia pocztowe

30131000-6

Sprzęt używany w urzędach pocztowych

30131100-7

Maszyny do składania papieru lub kopert

30131200-8

Maszyny do wypełniania kopert

30131300-9

Maszyny adresujące

30131400-0

Maszyny do znaczków pocztowych

30131500-1

Maszyny do otwierania poczty

30131600-2

Maszyny do pieczętowania poczty

30131700-3

Maszyny do kasowania znaczków

30131800-4

Maszyny do przyklejania znaczków

30132000-3

Maszyny sortujące

30132100-4

Maszyny do sortowania poczty

30132200-5

Maszyny do liczenia banknotów

30132300-6

Urządzenia sortujące

30133000-0

Sprzęt wysyłkowy

30133100-1

Urządzenia do wysyłania poczty luzem

30140000-2

Maszyny liczące i rachunkowe

30141000-9

Maszyny liczące

30141100-0

Kalkulatory kieszonkowe

30141200-1

Kalkulatory biurkowe

30141300-2

Kalkulatory drukujące

30141400-3

Sumatory

30142000-6

Maszyny księgujące i kasy rejestrujące

30142100-7

Maszyny księgujące

30142200-8

Rejestratory środków pieniężnych

30144000-0

Maszyny w rodzaju maszyn liczących

30144100-1

Maszyny do frankowania

30144200-2

Maszyny do wydawania biletów

30144300-3

Maszyny liczące do pojazdów

30144400-4

Automaty do pobierania opłat

30145000-7

Części i akcesoria maszyn liczących

30145100-8

Rolki do kalkulatorów

30150000-5

Maszyny do pisania

30151000-2

Elektroniczne maszyny do pisania

30152000-9

Części i akcesoria do maszyn do pisania

30160000-8

Karty magnetyczne

30161000-5

Karty kredytowe

30162000-2

Karty „inteligentne”

30163000-9

Karty płatnicze

30163100-0

Karty na zakup paliwa

30170000-1

Maszyny do metkowania

30171000-8

Maszyny do datowania i numerowania

30172000-5

Prasy do dokumentów identyfikacyjnych (tożsamości)

30173000-2

Maszyny nakładające etykiety

30174000-9

Maszyny produkujące etykiety

30175000-6

Sprzęt literniczy

30176000-3

Wytłaczarka do taśm

30177000-0

Automatyczne systemy etykietowania

30178000-7

Półautomatyczne systemy etykietowania

30179000-4

Maszyny do wydawania eytykiet

30180000-4

Maszyny do potwierdzania i wypisywania czeków

30181000-1

Maszyny do potwierdzania czeków

30182000-8

Maszyny do wypisywania czeków

30190000-7

Różny sprzęt i artykuły biurowe

30191000-4

Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli

30191100-5

Urządzenia do przechowywania akt

30191110-8

Wizytowniki kołowe

30191120-1

Stojaki na czasopisma

30191130-4

Podkładki z klipsem

30191140-7

Akcesoria do identyfikacji osób

30191200-6

Rzutniki do przezroczy

30191400-8

Niszczarki

30192000-1

Wyroby biurowe

30192100-2

Gumki

30192110-5

Produkty kreślarskie

30192111-2

Poduszki z tuszem

30192112-9

Głowice barwiące do maszyn drukujących

30192113-6

Wkłady drukujące

30192121-5

Długopisy kulkowe

30192122-2

Pióra wieczne

30192123-9

Długopisy z końcówką z włókna

30192124-6

Długopisy z końcówką z filcu

30192125-3

Pisaki

30192126-0

Pióra techniczne

30192127-7

Obsadki do piór

30192130-1

Ołówki

30192131-8

Ołówki automatyczne

30192132-5

Wkłady grafitowe do ołówków

30192133-2

Temperówki do ołówków

30192134-9

Obsadki do ołówków

30192150-7

Datowniki

30192151-4

Pieczęcie

30192152-1

Numeratory

30192153-8

Pieczątki z napisami

30192154-5

Wymienne poduszki do pieczątek

30192155-2

Uchwyty biurowe do pieczątek

30192160-0

Korektory

30192170-3

Tablice ogłoszeń

30192200-3

Taśma miernicza

30192300-4

Taśmy barwiące

30192310-7

Taśmy barwiące do maszyn do pisania

30192320-0

Taśmy do drukarek

30192330-3

Taśmy i bębny do kalkulatorów

30192340-6

Taśmy do faksów

30192350-9

Taśmy do kas rejestrujących

30192400-5

Wyroby reprograficzne

30192500-6

Okładki przezroczyste

30192600-7

Bloki kreślarskie

30192700-8

Papeteria

30192800-9

Etykiety samoprzylepne

30192900-0

Przybory do korygowania

30192910-3

Folia lub taśma korekcyjna

30192920-6

Płyn korekcyjny

30192930-9

Korektory w piórze

30192940-2

Wkłady do korektorów w piórze

30192950-5

Gumki elektryczne

30193000-8

Organizatory i akcesoria

30193100-9

Organizatory do szuflad w biurkach

30193200-0

Korytka i organizatory na biurka

30193300-1

Organizatory wiszące

30193400-2

Podpórki do książek

30193500-3

Stojak na materiały reklamowe

30193600-4

Podpórki na terminarze i kalendarze

30193700-5

Pudełko do przechowywania dokumentów

30193800-6

Tabliczki na wiadomości

30193900-7

Podpórki na dokumenty

30194000-5

Przybory kreślarskie

30194100-6

Krzywiki

30194200-7

Punkty, taśmy i folie kreślarskie

30194210-0

Punkty lub taśmy kreślarskie

30194220-3

Folie kreślarskie

30194300-8

Komplety, zestawy i papier kreślarski

30194310-1

Komplety lub zestawy kreślarskie

30194320-4

Papiery kreślarskie

30194400-9

Pokrycia stołów kreślarskich

30194500-0

Pomoce liternicze

30194600-1

Kątomierze

30194700-2

Szablony

30194800-3

Przykładnice i ekierki

30194810-6

Przykładnice

30194820-9

Ekierki

30194900-4

Pokrycia ochronne na powierzchnie robocze

30195000-2

Tablice

30195100-3

Tablice do planowania lub akcesoria

30195200-4

Tablice do elektronicznego kopiowania lub akcesoria

30195300-5

Tablice do liter lub akcesoria

30195400-6

Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria

30195500-7

Tablice do pisania kredą lub przybory

30195600-8

Tablice dla biuletynów lub przybory

30195700-9

Zestawy do czyszczenia tablic lub przybory

30195800-0

Szyny lub uchwyty do zawieszania

30195900-1

Tablice do pisania i tablice magnetyczne

30195910-4

Tablice do pisania

30195911-1

Akcesoria do tablic do pisania

30195912-8

Sztalugi do tablic do pisania

30195913-5

Sztalugi flipchart

30195920-7

Tablice magnetyczne

30195921-4

Ścieracze do tablic magnetycznych

30196000-9

Systemy planowania

30196100-0

Kalendarze do planowania spotkań

30196200-1

Książki spotkań lub wkłady do nich

30196300-2

Skrzynka na propozycje

30197000-6

Drobny sprzęt biurowy

30197100-7

Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie

30197110-0

Klamry

30197120-3

Gwoździe z szeroką główką

30197130-6

Pinezki kreślarskie

30197200-8

Skoroszyty kołowe i spinacze do papieru

30197210-1

Skoroszyty kołowe

30197220-4

Spinacze do papieru

30197221-1

Pojemnik na spinacze do papieru

30197300-9

Otwieracze do listów, zszywacze i dziurkacze

30197310-2

Otwieracze do listów

30197320-5

Zszywacze

30197321-2

Usuwacz zszywek

30197330-8

Dziurkacze

30197400-0

Gąbka do zwilżania znaczków

30197500-1

Lak

30197510-4

Akcesoria do laku

30197600-2

Papier i tektura gotowe

30197610-5

Papier i tektura złożone

30197620-8

Papier do pisania

30197621-5

Poduszka flipchart

30197630-1

Papier do drukowania

30197640-4

Papier samokopiujący lub inny papier powielający

30197641-1

Papier termograficzny

30197642-8

Papier fotokopiujący i kserograficzny

30197643-5

Papier fotokopiujący

30197644-2

Papier kserograficzny

30197645-9

Karta do drukowania

30198000-3

Maszyny loteryjne

30198100-4

Maszyny ciągnące

30199000-0

Papeteria i inne wyroby

30199100-1

Kalka; papier samokopiujący; zestawy powielające oraz papier bez kalki

30199110-4

Kalka maszynowa

30199120-7

Papier samokopiujący

30199130-0

Kalka inna niż maszynowa

30199140-3

Zestawy papieru z kalką

30199200-2

Koperty, karty pocztowe oraz czyste karty pocztowe

30199210-5

Karty pocztowe

30199220-8

Czyste karty pocztowe

30199230-1

Koperty

30199240-4

Zestaw listowy

30199300-3

Papier wytłaczany lub perforowany

30199310-6

Wytłaczany lub perforowany papier do drukowania

30199320-9

Wytłaczany lub perforowany papier do pisania

30199330-2

Papier ciągły do drukarek komputerowych

30199340-5

Formularze ciągłe

30199400-4

Papier gumowany lub przyczepny

30199410-7

Papier samoprzylepny

30199500-5

Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

30199600-6

Rozdzielniki na materiały piśmienne

30199700-7

Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy

30199710-0

Zadrukowane koperty

30199711-7

Zadrukowane koperty z okienkiem adresowym

30199712-4

Inne zadrukowane koperty

30199713-1

Zadrukowane koperty na zdjęcia rentgenowskie

30199720-3

Papier listowy

30199730-6

Wizytówki

30199731-3

Wizytowniki

30199740-9

Druki okazjonalne

30199750-2

Talony

30199760-5

Etykiety

30199761-2

Etykiety z kodem kreskowym

30199762-9

Zawieszki bagażowe

30199763-6

Nalepki przeciwkradzieżowe

30199770-8

Talony na posiłki

30199780-1

Bibuły

30199790-4

Rozkłady

30199791-1

Terminarze ścienne

30199792-8

Kalendarze

30199793-5

Stojaki na terminarze

30200000-1

Urządzenia komputerowe

30210000-4

Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

30211000-1

Komputery wysokowydajne

30211100-2

Superkomputery

30211200-3

Osprzęt do dużych systemów komputerowych

30211300-4

Platformy komputerowe

30211400-5

Konfiguracje komputerowe

30211500-6

Centralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory

30212000-8

Osprzęt do minikomputerów

30212100-9

Mikrokomputerowe jednostki przetwarzające

30213000-5

Komputery osobiste

30213100-6

Komputery przenośne

30213200-7

Komputer tablet

30213300-8

Komputer biurkowy

30213400-9

Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych

30213500-0

Komputery kieszonkowe

30214000-2

Stacje robocze

30215000-9

Urządzenia do komputerów zminiaturyzowanych

30215100-0

Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów zminiaturyzowanych

30216000-6

Czytniki magnetyczne lub optyczne

30216100-7

Czytniki optyczne

30216110-0

Skanery komputerowe

30216120-3

Urządzenia optyczne do identyfikacji

30216130-6

Czytniki kodu kreskowego

30216200-8

Czytniki kart magnetycznych

30216300-9

Czytniki kart perforowanych

30220000-7

Cyfrowy sprzęt kartograficzny

30221000-4

Cyfrowe mapy katastralne

30230000-0

Sprzęt związany z komputerami

30231000-7

Ekrany i konsole komputerowe

30231100-8

Terminale komputerowe

30231200-9

Konsole

30231300-0

Monitory ekranowe

30231310-3

Wyświetlacze płaskie

30231320-6

Monitory dotykowe

30232000-4

Sprzęt peryferyjny

30232100-5

Drukarki i plotery

30232110-8

Drukarki laserowe

30232120-1

Drukarki igłowe

30232130-4

Kolorowe drukarki atramentowe

30232140-7

Plotery

30232150-0

Drukarki atramentowe

30232600-0

Kodery

30232700-1

Centralna jednostka sterująca

30233000-1

Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30233100-2

Komputerowe jednostki do przechowywania

30233110-5

Jednostki do przechowywania kart magnetycznych

30233120-8

Jednostki do przechowywania taśm magnetycznych

30233130-1

Jednostki do przechowywania dysków magnetycznych

30233131-8

Napędy dyskietek

30233132-5

Napędy dyskowe

30233140-4

Urządzenia do przechowywania dostępu bezpośredniego (DASD)

30233141-1

Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

30233150-7

Napędy dysku optycznego

30233151-4

Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD)

30233152-1

Urządzenie do odczytu i/lub wypalania uniwersalnych dysków wideo (DVD)

30233153-8

Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD)

30233160-0

Jednostki pamięci taśmowej

30233161-7

Urządzenia kasetowe

30233170-3

Jednostki kołowe

30233180-6

Urządzenia z pamięcią flash

30233190-9

Kontroler dysku

30233300-4

Czytniki kart inteligentnych

30233310-7

Czytniki odcisków palców

30233320-0

Zintegrowane czytniki kart chipowych i odcisków palców

30234000-8

Nośniki do przechowywania

30234100-9

Dysk magnetyczny

30234200-0

Dyski optyczne

30234300-1

Płyty kompaktowe (CD)

30234400-2

Uniwersalne dyski wideo (DVD)

30234500-3

Pamięci do przechowywania danych

30234600-4

Pamięć flash

30234700-5

Taśmy magnetyczne

30236000-2

Różny sprzęt komputerowy

30236100-3

Urządzenia rozszerzania pamięci

30236110-6

Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)

30236111-3

Pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym (DRAM)

30236112-0

Pamięć statyczna o dostępie swobodnym (SRAM)

30236113-7

Synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym (SDRAM)

30236114-4

Pamięć dynamiczna Rambus o dostępie swobodnym (RDRAM)

30236115-1

Synchroniczna pamięć graficzna o dostępie swobodnym (SGRAM)

30236120-9

Pamięć tylko do odczytu (ROM)

30236121-6

Programowalna pamięć tylko do odczytu (PROM)

30236122-3

Kasowalna pamięć tylko do odczytu (EPROM)

30236123-0

Elektronicznie kasowalna pamięć tylko do odczytu (EEPROM)

30236200-4

Urządzenia do przetwarzania danych

30237000-9

Części, akcesoria i wyroby do komputerów

30237100-0

Części komputerów

30237110-3

Interfejsy sieciowe

30237120-6

Porty komputerowe

30237121-3

Szeregowe porty podczerwieni

30237130-9

Karty komputerowe

30237131-6

Karty elektroniczne

30237132-3

Interfejs USB

30237133-0

Interfejsy i adaptery do kart PCMCIA

30237134-7

Karty akceleratorów graficznych

30237135-4

Karty sieciowe

30237136-1

Karty dźwiękowe

30237140-2

Płyty główne

30237200-1

Akcesoria komputerowe

30237210-4

Ekrany antyodblaskowe

30237220-7

Podkładki pod myszy

30237230-0

Pamięci

30237240-3

Kamera internetowa

30237250-6

Akcesoria do czyszczenia komputerów

30237251-3

Zestawy do czyszczenia komputerów

30237252-0

Odpylacze powietrza pod ciśnieniem

30237253-7

Pokrycia przeciwpyłowe dla sprzętu komputerowego

30237260-9

Wsporniki do montowania monitorów na ścianie

30237270-2

Torby na komputery przenośne

30237280-5

Akcesoria zasilające

30237290-8

Podpórki pod nadgarstki przy klawiaturze

30237295-3

Osłony na klawisze

30237300-2

Wyroby komputerowe

30237310-5

Matryce z czcionką do drukarek

30237320-8

Dyskietki

30237330-1

Kasety z cyfrową taśmą dźwiękową (DAT)

30237340-4

Kasety z cyfrową taśmą liniową (DLT)

30237350-7

Kasety do zapisywania danych

30237360-0

Kasety z taśmą LTO

30237370-3

Kasety rejestrujące

30237380-6

CD-ROM-y

30237400-3

Akcesoria do wprowadzania danych

30237410-6

Myszka komputerowa

30237420-9

Joysticki

30237430-2

Markery

30237440-5

Manipulatory kulowe

30237450-8

Tablety graficzne

30237460-1

Klawiatury komputerowe

30237461-8

Klawiatury programowalne

30237470-4

Nakładki do klawiatur z pismem Braille’a

30237475-9

Czujniki elektryczne

30237480-7

Jednostki wejścia

30238000-6

Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne

31000000-6

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31100000-7

Elektryczne silniki, generatory i transformatory

31110000-0

Silniki elektryczne

31111000-7

Adaptory

31120000-3

Generatory

31121000-0

Zestawy prądnicowe

31121100-1

Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym

31121110-4

Przekształtniki mocy

31121111-1

Elektryczne przekształtniki obrotowe

31121200-2

Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym

31121300-3

Wiatrowe prądnice mocy

31121310-6

Wiatraki

31121320-9

Silniki wiatrowe

31121330-2

Prądnice silników wiatrowych

31121331-9

Wirniki turbin

31121340-5

Elektrownie wiatrowe

31122000-7

Jednostki prądotwórcze

31122100-8

Komórki paliwowe

31124000-1

Prądnice turbiny parowej i podobna aparatura

31124100-2

Turbozespoły

31124200-3

Aparatura sterownicza do prądnic turbinowych

31126000-5

Dynama

31127000-2

Prądnice awaryjne

31128000-9

Turbogenerator

31130000-6

Alternatory

31131000-3

Silniki jednofazowe

31131100-4

Urządzenia wykonawcze

31131200-5

Anody

31132000-0

Silniki wielofazowe

31140000-9

Układy chłodzące

31141000-6

Chłodnice wody

31150000-2

Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek

31151000-9

Przekształtniki

31153000-3

Prostowniki

31154000-0

Bezprzestojowe źródła energii

31155000-7

Falowniki

31156000-4

Przestojowe źródła energii

31157000-1

Wzbudniki

31158000-8

Ładowarki

31158100-9

Ładowarki do baterii

31158200-0

Sprężarka doładowująca

31158300-1

Turbosprężarka doładowująca

31160000-5

Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów

31161000-2

Części silników elektrycznych i prądnic

31161100-3

Układy wzbudnicowe

31161200-4

Układy chłodzenia gazu

31161300-5

Wirniki prądnic

31161400-6

Układy wody pierwotnej

31161500-7

Układy oleju uszczelniającego

31161600-8

Wodne układy chłodzące stojan

31161700-9

Części generatorów parowych

31161800-0

Części generatorów gazowych

31161900-1

Układy sterowania napięcia

31162000-9

Części transformatorów, wzbudników oraz przekształtników

31162100-0

Części kondensatorów

31170000-8

Transformatory

31171000-5

Ciekłe transformatory z dielektrykiem

31172000-2

Transformatory napięciowe

31173000-9

Przekładniki

31174000-6

Transformatory układów zasilania

31200000-8

Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

31210000-1

Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

31211000-8

Tablice i skrzynki bezpiecznikowe

31211100-9

Tablice do aparatury elektrycznej

31211110-2

Panele kontrolne

31211200-0

Skrzynki bezpiecznikowe

31211300-1

Bezpieczniki

31211310-4

Wyłączniki

31211320-7

Bloki bezpieczników

31211330-0

Drut topikowy

31211340-3

Zaciski bezpiecznikowe

31212000-5

Przerywacze obwodów

31212100-6

Napowietrzne przerywacze obwodów

31212200-7

Próbniki obwodów

31212300-8

Magnetyczne przerywacze obwodów

31212400-9

Miniaturowe przerywacze obwodów

31213000-2

Urządzenia przesyłowe

31213100-3

Rozdzielnie

31213200-4

Transformatory przesyłowe

31213300-5

Szafy kablowe

31213400-6

Układ przesyłowy

31214000-9

Przekładnia

31214100-0

Przełączniki

31214110-3

Przełączniki izolacyjne

31214120-6

Przełączniki uziemiające

31214130-9

Wyłączniki bezpieczeństwa

31214140-2

Przełączniki ściemniające

31214150-5

Przełączniki bębnowe

31214160-8

Wyłączniki ciśnieniowe

31214170-1

Przełączniki dwustabilne

31214180-4

Przełączniki suwakowe

31214190-7

Wyłączniki krańcowe

31214200-1

Odłącznik

31214300-2

Zewnętrzne instalacje przełącznikowe

31214400-3

Wyłączniki bezpieczników

31214500-4

Elektryczne tablice rozdzielcze

31214510-7

Przesyłowe tablice rozdzielcze

31214520-0

Tablice rozdzielcze średniego napięcia

31215000-6

Ograniczniki napięcia

31216000-3

Odgromniki

31216100-4

Piorunochrony

31216200-5

Przewodniki piorunochronowe

31217000-0

Ochronniki przepięciowe

31218000-7

Magistrale

31219000-4

Skrzynki zabezpieczające

31220000-4

Elementy składowe obwodów elektrycznych

31221000-1

Przełączniki elektryczne

31221100-2

Przekaźniki mocy

31221200-3

Przekaźniki ogólnego przeznaczenia

31221300-4

Przekaźniki gniazdowe

31221400-5

Przekaźniki prądu przemiennego

31221500-6

Przekaźniki rtęciowe

31221600-7

Przekaźniki czasowe

31221700-8

Przekaźniki nadmiarowe

31223000-5

Oprawy do lamp

31224000-2

Podłączenia i elementy stykowe

31224100-3

Wtyki i gniazda

31224200-4

Podłączenia koncentryczne

31224300-5

Skrzynki przyłączeniowe

31224400-6

Kable przyłączeniowe

31224500-7

Terminale

31224600-8

Ściemniacze

31224700-9

Puszki połączeniowe

31224800-0

Zestawy przyłączeniowe do kabli

31224810-3

Przedłużacze

31230000-7

Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

31300000-9

Drut i kabel izolowany

31310000-2

Sieci zasilające

31311000-9

Podłączenia energetyczne

31320000-5

Kable energetyczne

31321000-2

Linie energetyczne

31321100-3

Napowietrzne linie energetyczne

31321200-4

Kabel niskiego i średniego napięcia

31321210-7

Kabel niskiego napięcia

31321220-0

Kabel średniego napięcia

31321300-5

Kabel wysokiego napięcia

31321400-6

Kabel podwodny

31321500-7

Kabel podmorski

31321600-8

Kabel z osłoną

31321700-9

Kable sygnalizacyjne

31330000-8

Kabel koncentryczny

31340000-1

Akcesoria do kabli izolowanych

31341000-8

Izolowane szpule do kabli

31342000-5

Izolowane przyłącza kablowe

31343000-2

Izolowane złącza kablowe

31344000-9

Izolowane rozgałęzienia kabli

31350000-4

Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania

31351000-1

Elektryczne przewodniki do systemów kontroli dostępu

31400000-0

Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne

31410000-3

Komory galwaniczne

31411000-0

Baterie alkaliczne

31420000-6

Baterie galwaniczne

31421000-3

Baterie ołowiowe

31422000-0

Zestawy baterii

31430000-9

Akumulatory elektryczne

31431000-6

Akumulatory ołowiowo-kwasowe

31432000-3

Akumulatory niklowo-kadmowe

31433000-0

Akumulatory niklowo-żelazowe

31434000-7

Akumulatory litowe

31440000-2

Baterie

31500000-1

Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31510000-4

Żarówki elektryczne

31511000-1

Zestawy nierozbieralnych wkładów reflektorów

31512000-8

Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym

31512100-9

Żarówki halogenowe, liniowe

31512200-0

Żarówki halogenowe, dwuwtykowe

31512300-1

Żarówki halogenowe, dwubarwne

31514000-2

Lampy wyładowcze

31515000-9

Lampy ultrafioletowe

31516000-6

Lampy podczerwieni

31517000-3

Lampy łukowe

31518000-0

Światła sygnalizacyjne

31518100-1

Reflektory przeciwmgielne

31518200-2

Oświetlenie awaryjne

31518210-5

Oświetlenie burzowe

31518220-8

Pałki świetlne

31518300-3

Oświetlenie dachowe

31518500-5

Lampy rtęciowe

31518600-6

Szperacze

31519000-7

Lampy żarowe i neonowe

31519100-8

Lampy żarowe

31519200-9

Lampy neonowe

31520000-7

Lampy i oprawy oświetleniowe

31521000-4

Lampy

31521100-5

Lampy na biurko

31521200-6

Lampy stojące

31521300-7

Przenośne lampy elektryczne

31521310-0

Reflektory ostrzegawcze

31521320-3

Latarki

31521330-6

Przenośne lampy elektryczne na akumulatory

31522000-1

Lampki choinkowe

31523000-8

Podświetlane znaki i szyldy

31523100-9

Neony reklamowe

31523200-0

Trwałe znaki informacyjne

31523300-1

Podświetlane szyldy

31524000-5

Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

31524100-6

Oprawy oświetleniowe sufitowe

31524110-9

Lampy używane na salach operacyjnych

31524120-2

Oświetlenie sufitowe

31524200-7

Oprawy oświetleniowe ścienne

31524210-0

Oświetlenie ścienne

31527000-6

Reflektory punktowe

31527200-8

Oświetlenie zewnętrzne

31527210-1

Latarnie

31527260-6

Systemy oświetleniowe

31527270-9

Platformy oświetleniowe

31527300-9

Oświetlenie domowe

31527400-0

Oświetlenie podwodne

31530000-0

Części lamp i sprzętu oświetleniowego

31531000-7

Żarówki

31531100-8

Żarówki oświetleniowe

31532000-4

Części lamp i opraw oświetleniowych

31532100-5

Żarówki rurkowe

31532110-8

Świetlówki rurkowe

31532120-1

Świetlówki rurkowe kompaktowe

31532200-6

Żarówki pierścieniowe

31532210-9

Świetlówki pierścieniowe

31532300-7

Żarówki kuliste

31532310-0

Kompaktowe świetlówki kuliste

31532400-8

Oprawki do lamp

31532500-9

Zapłonniki do lamp

31532510-2

Zapłonniki do świetlówek

31532600-0

Dławiki do lamp

31532610-3

Dławiki do świetlówek

31532700-1

Osłony lamp

31532800-2

Ramiona lamp

31532900-3

Lampy fluorescencyjne

31532910-6

Świetlówki

31532920-9

Żarówki i świetlówki

31600000-2

Sprzęt i aparatura elektryczna

31610000-5

Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych

31611000-2

Zestawy instalacji elektrycznej

31612000-9

Krosna elektryczne do silników

31612200-1

Rozruszniki

31612300-2

Elektryczny sprzęt sygnalizacyjny do silników

31612310-5

Kierunkowskazy

31620000-8

Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna

31625000-3

Alarmy przeciwpożarowe

31625100-4

Systemy wykrywania ognia

31625200-5

Systemy przeciwpożarowe

31625300-6

Alarmy antywłamaniowe

31630000-1

Magnesy

31640000-4

Maszyny i aparatura jednozadaniowa

31642000-8

Elektroniczna aparatura do wykrywania

31642100-9

Aparatura do wykrywania przewodów metalowych

31642200-0

Aparatura do wykrywania min

31642300-1

Aparatura do wykrywania tworzyw sztucznych

31642400-2

Aparatura do wykrywania przedmiotów niemetalowych

31642500-3

Aparatura do wykrywania drewna

31643000-5

Akceleratory cząstek

31643100-6

Akceleratory liniowe

31644000-2

Różne rejestratory danych

31645000-9

Automaty bilardowe

31650000-7

Oprawy izolowane

31651000-4

Taśma elektryczna

31660000-0

Elektrody węglowe

31670000-3

Elektryczne części maszyn i aparatury

31671000-0

Szklane bańki do monochromatycznych lamp elektronopromieniowych

31671100-1

Obudowy szklane

31671200-2

Lampy kineskopowe

31680000-6

Elektryczne artykuły i akcesoria

31681000-3

Akcesoria elektryczne

31681100-4

Styki elektryczne

31681200-5

Pompy elektryczne

31681300-6

Obwody elektryczne

31681400-7

Elektryczne elementy składowe

31681410-0

Tworzywa elektryczne

31681500-8

Ogniwa doładowawcze

31682000-0

Wyroby elektryczne

31682100-1

Skrzynki elektryczne

31682110-4

Pokrywy skrzynek elektrycznych

31682200-2

Panele przyrządowe

31682210-5

Aparatura i sprzęt sterujący

31682220-8

Stoły miksujące

31682230-1

Graficzne panele wyświetlające

31682300-3

Urządzenia średniego napięcia

31682310-6

Panele średniego napięcia

31682400-4

Napowietrzne urządzenia elektryczne

31682410-7

Napowietrzne prowadnice kabli

31682500-5

Awaryjny sprzęt elektryczny

31682510-8

Awaryjne układy energetyczne

31682520-1

Awaryjne urządzenia wyłączeniowe

31682530-4

Awaryjne urządzenia energetyczne

31682540-7

Podstacje

31700000-3

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

31710000-6

Sprzęt elektroniczny

31711000-3

Artykuły elektroniczne

31711100-4

Elektroniczne elementy składowe

31711110-7

Przekaźniki

31711120-0

Przetworniki

31711130-3

Oporniki

31711131-0

Oporniki elektryczne

31711140-6

Elektrody

31711150-9

Kondensatory elektroniczne

31711151-6

Kondensatory stałe

31711152-3

Kondensatory nastawne lub stałe

31711154-0

Baterie kondensatorów

31711155-7

Sieci kondensatorów

31711200-5

Elektroniczne tablice punktacyjne

31711300-6

Elektroniczne systemy rejestrowania czasu

31711310-9

System do rejestrowania obecności

31711400-7

Zawory i lampy elektronowe

31711410-0

Lampy elektronopromienne do odbiorników telewizyjnych

31711411-7

Kineskopy do odbiorników telewizyjnych

31711420-3

Lampy mikrofalowe i urządzenia

31711421-0

Magnetrony

31711422-7

Urządzenia mikrofalowe

31711423-4

Mikrofalowy sprzęt radiowy

31711424-1

Klistrony

31711430-6

Lampy elektronowe

31711440-9

Lampy elektronowe wzmacniające lub odbiorcze

31711500-8

Części podzespołów elektronicznych

31711510-1

Części kondensatorów elektrycznych

31711520-4

Części elektrycznych oporników, reostatów i potencjometrów

31711530-7

Części zaworów i przewodów elektronicznych

31712000-0

Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy

31712100-1

Maszyny i aparatura mikroelektroniczna

31712110-4

Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

31712111-1

Karty telefoniczne

31712112-8

Karty SIM

31712113-5

Karty zawierające obwody scalone

31712114-2

Zintegrowane obwody elektroniczne

31712115-9

Mikropodzespoły

31712116-6

Mikroprocesory

31712117-3

Pakiety układów scalonych

31712118-0

Gniazda lub podstawy dla układów scalonych

31712119-7

Pokrywy układów scalonych

31712200-2

Mikrosystemy

31712300-3

Obwody drukowane

31712310-6

Zbiorcze obwody drukowane

31712320-9

Indywidualne obwody drukowane

31712330-2

Półprzewodniki

31712331-9

Fotoogniwa

31712332-6

Tyrystory

31712333-3

Diaki

31712334-0

Triaki

31712335-7

Odłączniki sprzężone optycznie

31712336-4

Oscylatory oparte na kryształach

31712340-5

Diody

31712341-2

Diody świecące

31712342-9

Diody mikrofalowe lub o niewielkim sygnale

31712343-6

Diody Zenera

31712344-3

Diody Schottky’ego

31712345-0

Diody tunelowe

31712346-7

Fotodiody

31712347-4

Diody mocy lub diody słoneczne

31712348-1

Diody laserowe

31712349-8

Diody częstotliwości radiowej (RF)

31712350-8

Tranzystory

31712351-5

Fototranzystory

31712352-2

Tranzystory polowe (FET)

31712353-9

Tranzystory polowe typu metal-tlenek-półprzewodnik (MOSFET)

31712354-6

Chipy tranzystorowe

31712355-3

Tranzystory bipolarne Darlingtona lub o częstotliwości radiowej (RF)

31712356-0

Tranzystory jednozłączowe

31712357-7

Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT)

31712358-4

Tranzystory polowe złączowe (JFET)

31712359-1

Tranzystory bipolarne złączowe (BJT)

31712360-1

Obsadzone kryształy piezoelektryczne

31720000-9

Urządzenia elektromechaniczne

31730000-2

Sprzęt elektrotechniczny

31731000-9

Artykuły elektrotechniczne

31731100-0

Moduły

32000000-3

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32200000-5

Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

32210000-8

Sprzęt nadawczy

32211000-5

Urządzenia do nadawania audycji

32220000-1

Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej

32221000-8

Radiolatarnie

32222000-5

Maszyny kodujące sygnał wideo

32223000-2

Aparatura nadawcza wideo

32224000-9

Telewizyjna aparatura nadawcza

32230000-4

Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

32231000-1

Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym

32232000-8

Sprzęt wideokonferencyjny

32233000-5

Stacje wzmacniające częstotliwość radiową

32234000-2

Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym

32235000-9

Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym

32236000-6

Radiotelefony

32237000-3

Krótkofalówki

32240000-7

Kamery telewizyjne

32250000-0

Telefony komórkowe

32251000-7

Telefony samochodowe

32251100-8

Zestawy niewymagające używania rąk

32252000-4

Telefony GSM

32252100-5

Telefony komórkowe niewymagające używania rąk

32252110-8

Telefony komórkowe niewymagające używania rąk (bezprzewodowe)

32260000-3

Urządzenia do przesyłu danych

32270000-6

Cyfrowa aparatura nadawcza

32300000-6

Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

32310000-9

Odbiorniki audycji radiowych

32320000-2

Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

32321000-9

Telewizyjny sprzęt projekcyjny

32321100-0

Sprzęt filmowy

32321200-1

Urządzenia audiowizualne

32321300-2

Materiały audiowizualne

32322000-6

Urządzenia multimedialne

32323000-3

Monitory wideo

32323100-4

Kolorowe monitory wideo

32323200-5

Monochromatyczne monitory wideo

32323300-6

Urządzenia wideo

32323400-7

Sprzęt wideo do odtwarzania

32323500-8

Urządzenia do nadzoru wideo

32324000-0

Telewizje

32324100-1

Telewizje kolorowe

32324200-2

Telewizje monochromatyczne

32324300-3

Urządzenia telewizyjne

32324310-6

Anteny satelitarne

32324400-4

Anteny telewizyjne

32324500-5

Tunery wideo

32324600-6

Telewizory cyfrowe

32330000-5

Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32331000-2

Gramofony

32331100-3

Adaptery

32331200-4

Odtwarzacze kasetowe

32331300-5

Aparatura do powielania dźwięku

32331500-7

Nagrywarki

32331600-8

Odtwarzacze plików MP3

32332000-9

Rejestratory z taśmą magnetyczną

32332100-0

Dyktafony

32332200-1

Telefoniczne automaty zgłoszeniowe

32332300-2

Nagrywarki dźwięku

32333000-6

Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo

32333100-7

Rejestratory obrazu wideo

32333200-8

Kamery wideo

32333300-9

Aparatura do powielania obrazu wideo

32333400-0

Odtwarzacze wideo

32340000-8

Mikrofony i głośniki

32341000-5

Mikrofony

32342000-2

Urządzenia głośnikowe

32342100-3

Słuchawki

32342200-4

Słuchawki douszne

32342300-5

Mikrofony i zestawy głośnikowe

32342400-6

Sprzęt nagłaśniający

32342410-9

Sprzęt dźwiękowy

32342411-6

Mini-głośniki

32342412-3

Głośniki

32342420-2

Studyjne konsole mikserskie

32342430-5

Systemy kompresji dynamiki mowy

32342440-8

System poczty głosowej

32342450-1

Rejestratory głosu

32343000-9

Wzmacniacze

32343100-0

Wzmacniacze częstotliwości akustycznych

32343200-1

Megafony

32344000-6

Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii

32344100-7

Przenośne odbiorniki do przywoływania i wywoływania

32344110-0

System generowania głosu

32344200-8

Odbiorniki radiowe

32344210-1

Sprzęt radiowy

32344220-4

Przywoływacze radiowe

32344230-7

Stacje radiowe

32344240-0

Wieże radiowe

32344250-3

Instalacje radiowe

32344260-6

Sprzęt radiowy i multipleksy

32344270-9

Radiowy i telefoniczny sprzęt sterujący

32344280-2

Radia przenośne

32350000-1

Części sprzętu dźwiękowego i wideo

32351000-8

Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

32351100-9

Sprzęt do edytowania obrazu wideo

32351200-0

Ekrany

32351300-1

Akcesoria do urządzeń audio

32351310-4

Kasety audio

32352000-5

Anteny i reflektory

32352100-6

Części sprzętu radiowego i radarowego

32352200-7

Części zapasowe i akcesoria radarowe

32353000-2

Nagrania dźwiękowe

32353100-3

Płyty

32353200-4

Kasety muzyczne

32354000-9

Produkty z kliszy

32354100-0

Klisza radiologiczna

32354110-3

Klisza rentgenowska

32354120-6

Film diazytowy

32354200-1

Taśma filmowa

32354300-2

Film fotograficzny

32354400-3

Film do odbitek natychmiastowych

32354500-4

Filmy wideo

32354600-5

Kasety wideo

32354700-6

Taśmy wideo

32354800-7

Inne klisze

32360000-4

Urządzenia komunikacji wewnętrznej

32400000-7

Sieci

32410000-0

Lokalna sieć komputerowa

32411000-7

Sieć aparatów wrzutowych

32412000-4

Sieci komunikacyjne

32412100-5

Sieć telekomunikacyjna

32412110-8

Sieć internetowa

32412120-1

Sieć intranetowa

32413000-1

Sieć zintegrowana

32413100-2

Rutery sieciowe

32415000-5

Sieć ethernet

32416000-2

Sieć ISDN

32416100-3

Sieć ISDX

32417000-9

Sieci multimedialne

32418000-6

Sieć radiowa

32420000-3

Urządzenia sieciowe

32421000-0

Okablowanie sieciowe

32422000-7

Elementy składowe sieci

32423000-4

Gniazda sieciowe

32424000-1

Infrastruktura sieciowa

32425000-8

Sieciowy system operacyjny

32426000-5

Sieciowy system publikacji

32427000-2

System sieciowy

32428000-9

Modernizacja sieci

32429000-6

Sprzęt sieci telefonicznej

32430000-6

Rozległa sieć komputerowa

32440000-9

Wyposażenie telemetryczne i terminali

32441000-6

Sprzęt telemetryczny

32441100-7

Telemetryczny system nadzoru

32441200-8

Sprzęt telemetryczny i sterujący

32441300-9

System telemetryczny

32442000-3

Wyposażenie terminali

32442100-4

Tablice terminalowe

32442200-5

Skrzynki terminalowe

32442300-6

Emulatory terminalowe

32442400-7

Bloki końcowe

32500000-8

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

32510000-1

Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

32520000-4

Sprzęt i kable telekomunikacyjne

32521000-1

Kable telekomunikacyjne

32522000-8

Sprzęt telekomunikacyjny

32523000-5

Urządzenia telekomunikacyjne

32524000-2

System telekomunikacyjny

32530000-7

Sat