Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0117

Dyrektywa Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

OJ L 14, 20.1.2009, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/117/oj

20.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/7


DYREKTYWA RADY 2008/117/WE

z dnia 16 grudnia 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uchylanie się od podatku od wartości dodanej (VAT) w znacznym stopniu wpływa na wysokość dochodów z podatków w państwach członkowskich oraz zakłóca działalność gospodarczą na rynku wewnętrznym, tworząc nieuzasadniony przepływ towarów i prowadząc do wprowadzania na rynek towarów o anormalnie niskich cenach.

(2)

Jedną z przyczyn tego rodzaju uchylania się od opodatkowania jest słabość wewnątrzwspólnotowego systemu VAT, w szczególności systemu wymiany informacji o dostawach towarów we Wspólnocie, ustanowionego na mocy dyrektywy Rady 2006/112/WE (3). Barierę w skutecznym wykorzystywaniu informacji dotyczących VAT w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania stanowi w szczególności okres, jaki upływa pomiędzy transakcją a wymianą odnoszącej się do niej informacji, dokonywaną w ramach systemu wymiany informacji o VAT.

(3)

Aby móc skutecznie zwalczać tego rodzaju uchylanie się od opodatkowania, administracja państwa członkowskiego, w którym VAT jest wymagalny, powinna dysponować informacją dotyczącą wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca.

(4)

Aby przeprowadzenie kontroli krzyżowej informacji było użyteczne w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania, należy zapewnić, aby transakcje wewnątrzwspólnotowe były zadeklarowane za ten sam okres rozliczeniowy, zarówno przez dostawcę, jak i nabywcę lub usługobiorcę.

(5)

Uwzględniając zmiany w środowisku pracy i narzędziach pracy podmiotów, należy zapewnić im możliwość składania deklaracji przy zastosowaniu prostych procedur elektronicznych, tak aby zmniejszyć do minimum ich obciążenie administracyjne.

(6)

Aby zachować równowagę między celami Wspólnoty w dziedzinie walki z uchylaniem się od opodatkowania a celami dotyczącymi zmniejszenia obciążeń administracyjnych podmiotów gospodarczych, należy umożliwić państwom członkowskim zezwalanie podmiotom na składanie informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w systemie kwartalnym, gdy wartość tych dostaw nie jest znacząca. Państwa członkowskie, które pragną wprowadzić tę możliwość w życie stopniowo, powinny mieć możliwość ustalenia – przejściowo – wartości tych dostaw na wyższym poziomie. Należy także dać państwom członkowskim możliwość zezwalania podmiotom na składanie informacji dotyczących wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług w systemie kwartalnym.

(7)

Wpływ przyspieszenia wymiany informacji na zdolność państw członkowskich w zakresie zwalczania uchylania się od podatku VAT oraz związane z tym możliwości powinny zostać ocenione przez Komisję po roku stosowania nowych przepisów, w szczególności w celu stwierdzenia, czy należy utrzymać te możliwości.

(8)

Ponieważ cele planowanego środka w zakresie zwalczania uchylania się od podatku VAT nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, których działanie w tym zakresie jest uzależnione od informacji zgromadzonych przez inne państwa członkowskie, natomiast – ze względu na konieczne zaangażowanie wszystkich państw członkowskich – możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(9)

Dyrektywa 2006/112/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(10)

Zgodnie z ust. 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (4) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania do celów własnych i w interesie Wspólnoty własnych tabel, które w możliwie najszerszym zakresie zilustrują korelacje między niniejszą dyrektywą a przyjętymi przepisami krajowymi oraz podania ich do wiadomości publicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Świadczenie usług, w odniesieniu do których usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty VAT zgodnie z art. 196, a które są wykonywane w sposób ciągły przez okres dłuższy niż jeden rok i nie są związane z wpłatą zaliczki lub płatnościami w tym okresie, uważa się za dokonane z upływem każdego roku kalendarzowego, do czasu zakończenia świadczenia usług.

Państwa członkowskie mogą postanowić, że w niektórych przypadkach, innych niż określone w akapicie pierwszym, dostawy towarów i świadczenie usług, dokonywane w sposób ciągły przez pewien okres, uważa się za dokonane z upływem okresów nie dłuższych niż jeden rok.”;

2)

w art. 66 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Odstępstwo, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie ma jednak zastosowania do świadczenia usług, w odniesieniu do których usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty VAT zgodnie z art. 196.”;

3)

artykuł 263 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 263

1.   Informacja podsumowująca sporządzana jest za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca, zgodnie z procedurami, które zostaną określone przez państwa członkowskie.

1a.   Państwa członkowskie mogą jednak, na warunkach i w granicach, jakie mogą określić, zezwolić podatnikom na składanie informacji podsumowującej za każdy kwartał kalendarzowy, w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od końca kwartału, gdy całkowita kwartalna wartość, bez VAT, wykonanych dostaw towarów, o których mowa w art. 264 ust. 1 lit. d) i art. 265 ust. 1 lit. c), nie przekracza za dany kwartał ani za żaden z czterech poprzednich kwartałów, kwoty 50 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej.

Możliwość przewidziana w akapicie pierwszym przestaje mieć zastosowanie z końcem miesiąca, w którym całkowita wartość, bez VAT, wykonanych dostaw towarów, o których mowa w art. 264 ust. 1 lit. d) i art. 265 ust. 1 lit. c), przekracza w danym kwartale kalendarzowym kwotę 50 000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej. W takim przypadku informacja podsumowująca za miesiąc lub miesiące, które upłynęły od rozpoczęcia danego kwartału, jest składana w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca.

1b.   Do dnia 31 grudnia 2011 r. państwa członkowskie mogą określić wysokość kwoty przewidzianej w ust. 1a na 100 000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej.

1c.   W odniesieniu do świadczenia usług, o których mowa w art. 264 ust. 1 lit. d), państwa członkowskie mogą, na warunkach i w granicach, jakie mogą określić, zezwolić podatnikom na składanie informacji podsumowującej za każdy kwartał kalendarzowy w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od końca kwartału.

Państwa członkowskie mogą w szczególności wymagać od podatników dokonujących transakcji dostaw towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 264 ust. 1 lit. d), by składali informacje podsumowujące w terminie wynikającym z zastosowania ust. 1–1b.

2.   Państwa członkowskie, na warunkach przez siebie określonych, zezwalają na składanie informacji podsumowującej, o której mowa w ust. 1, drogą elektroniczną; mogą też wymagać składania informacji podsumowującej drogą elektroniczną.”;

4)

artykuł 264 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Wartość, o której mowa w ust. 1 lit. d), deklarowana jest za okres objęty deklaracją, określony zgodnie z art. 263 ust. 1–1c, w którym VAT stał się wymagalny.

Kwota, o której mowa w ust. 1 lit. f), deklarowana jest za okres objęty deklaracją, określony zgodnie z art. 263 ust. 1–1c, w którym nabywca towarów został powiadomiony o korekcie.”;

5)

artykuł 265 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Wartość, o której mowa w ust. 1 lit. c), deklarowana jest za okres objęty deklaracją, określony zgodnie z art. 263 ust. 1–1b, w którym VAT stał się wymagalny.”.

Artykuł 2

Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie Komisja przedstawia w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. sprawozdanie oceniające wpływ art. 263 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE na zdolność państw członkowskich w zakresie zwalczania uchylania się od podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i wewnątrzwspólnotowym świadczeniem usług oraz przydatność możliwości przewidzianych w art. 263 ust. 1a–1c; do sprawozdania dołączane są, zgodnie z jego konkluzjami, stosowne wnioski.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy, w terminie do dnia 1 stycznia 2010 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

R. BACHELOT-NARQUIN

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 4 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 22 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.


Top