Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0112

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 345, 23.12.2008, p. 68–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 152 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/112/oj

23.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/68


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE

z dnia 16 grudnia 2008 r.

zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 i 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (3) przewidziano harmonizację klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin we Wspólnocie. Rozporządzenie to zastąpi dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikowania, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (4) oraz dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (5).

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 skorzystano z doświadczeń płynących z dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zawarto kryteria dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin przewidziane przez globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS), który został przyjęty na poziomie międzynarodowym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(3)

Niektóre przepisy w zakresie klasyfikacji i oznakowania ustanowione w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE służą również zastosowaniu innych przepisów prawa wspólnotowego, takich jak przepisy dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, dotyczących produktów kosmetycznych (6), dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (7), dyrektywy Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (8), dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (9), dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (10) oraz dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów (11).

(4)

Włączenie kryteriów GHS do prawodawstwa wspólnotowego prowadzi do pojawienia się nowych klas i kategorii zagrożeń, które tylko częściowo odpowiadają uzgodnieniom dotyczącym klasyfikacji i oznakowania przewidzianym w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE. Analiza potencjalnego wpływu przejścia ze starego na nowy system klasyfikacji i oznakowania prowadzi do wniosku, że dostosowując odniesienia do kryteriów klasyfikacji w dyrektywach 76/768/EWG, 88/378/EWG, 2000/53/WE oraz 2002/96/WE do nowego systemu wprowadzonego rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, należy zachować zakres stosowania odpowiednich aktów prawnych.

(5)

Ponadto konieczne jest dostosowanie dyrektywy 76/768/EWG celem uwzględnienia przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (12).

(6)

Należy dostosować dyrektywę 1999/13/WE, zastępując zwrot R40 przez dwa nowe zwroty: R40 oraz R68, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, tak aby zapewnić prawidłowe przejście do zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

(7)

Pełne przejście od kryteriów klasyfikacji zawartych w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE powinno zakończyć się w dniu 1 czerwca 2015 r. Wytwórcy kosmetyków, zabawek, farb, lakierów, produktów do odnawiania pojazdów, pojazdów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego są producentami, importerami lub dalszymi użytkownikami w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jakimi są podmioty gospodarcze, których czynności obejmuje dyrektywa 1999/13/WE. Wszyscy oni powinni mieć możliwość zaplanowania swojej strategii przejścia zgodnie z niniejszą dyrektywą w podobnych ramach czasowych, jak te wskazane w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

(8)

Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (13) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, dla ich własnych celów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają korelacje pomiędzy niniejszą dyrektywą a przyjętymi przepisami krajowymi, oraz do podawania ich do wiadomości publicznej.

(9)

Należy odpowiednio zmienić dyrektywy 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE, 2000/53/WE, 2002/96/WE oraz 2004/42/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 76/768/EWG

W dyrektywie 76/768/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

wyrazy „preparat” lub „preparaty” w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w jego brzmieniu z dnia 30 grudnia 2006 r. zastępuje się, odpowiednio, wyrazami „mieszanina” lub „mieszaniny” w całym tekście z zachowaniem odpowiednich form gramatycznych;

2)

w art. 4a ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

prowadzenia na ich terytorium, w celu spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy, testów na zwierzętach, dotyczących składników lub kombinacji składników produktów kosmetycznych, nie później niż do dnia, w którym takie testy muszą zostać zastąpione przez jedną lub więcej zatwierdzonych metod, wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalającym metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (14) lub w załączniku IX do niniejszej dyrektywy.

3)

od dnia 1 grudnia 2010 r. art. 4b otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4b

Wykorzystanie w produktach kosmetycznych substancji uznanych za rakotwórcze, działające mutagennie na komórki rozrodcze lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B i 2, w rozumieniu części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (15), jest zakazane. W tym celu Komisja podejmuje niezbędne środki zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 10 ust. 2. Substancja zaliczona do kategorii 2 może być użyta do produkcji kosmetyków jedynie wówczas, gdy Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) zbada ją i uzna za dopuszczalną do stosowania w produktach kosmetycznych.

4)

od dnia 1 grudnia 2010 r. w art. 7a ust. 1 lit. h) ostatnie zdanie akapitu drugiego otrzymuje brzmienie:

„Informacje ilościowe, wymagane zgodnie z lit. a), są dostępne publicznie jedynie w odniesieniu do substancji spełniających kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

a)

klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F;

b)

klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, klasa 3.8 – działanie inne niż skutek narkotyczny, klasy 3.9 i 3.10;

c)

klasa zagrożenia 4.1;

d)

klasa zagrożenia 5.1”;

5)

w załączniku IX zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy załącznik zawiera wykaz alternatywnych metod, zweryfikowanych przez Europejskie Centrum Weryfikacji Metod Alternatywnych (ECVAM) Wspólnego Centrum Badawczego, udostępnionych w celu spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy, a niewymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 440/2008.”.

Artykuł 2

Zmiany w dyrektywie 88/378/EWG

W dyrektywie 88/378/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

wyrazy „preparat” lub „preparaty” w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w jego brzmieniu z dnia 30 grudnia 2006 r., zastępuje się, odpowiednio, wyrazami „mieszanina” lub „mieszaniny” w całym tekście z zachowaniem odpowiednich form gramatycznych;

2)

od dnia 1 grudnia 2010 r. w załączniku II część II sekcja 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Zabawki nie mogą zawierać jako takie substancji lub mieszanin, które mogą stać się łatwopalne z powodu utraty niepalnych składników lotnych, jeżeli z przyczyn niezbędnych dla ich funkcjonowania – w szczególności dotyczy to materiałów i wyposażenia do eksperymentów chemicznych, montażu modeli, modelowania plastycznego lub ceramicznego, emaliowania, fotografowania lub podobnych czynności – zabawki te zawierają mieszaniny określone jako niebezpieczne w dyrektywie 67/548/EWG lub substancje spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (16):

(i)

klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F;

(ii)

klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, klasa 3.8 – działanie inne niż skutek narkotyczny, klasy 3.9 i 3.10;

(iii)

klasa zagrożenia 4.1;

(iv)

klasa zagrożenia 5.1.

3)

od dnia 1 czerwca 2015 r. w załączniku II część II sekcja 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

Zabawki nie mogą zawierać jako takie substancji lub mieszanin, które mogą stać się łatwopalne z powodu utraty niepalnych składników lotnych, jeżeli z przyczyn niezbędnych dla ich funkcjonowania – w szczególności dotyczy to materiałów i wyposażenia do eksperymentów chemicznych, montażu modeli, modelowania plastycznego lub ceramicznego, emaliowania, fotografowania lub podobnych czynności – zabawki te zawierają substancje lub mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (17):

(i)

klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F;

(ii)

klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, klasa 3.8 – działanie inne niż skutek narkotyczny, klasy 3.9 i 3.10;

(iii)

klasa zagrożenia 4.1;

(iv)

klasa zagrożenia 5.1.

4)

od dnia 1 grudnia 2010 r. w załączniku II część II sekcja 3 pkt 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„3.

Zabawki nie mogą zawierać mieszanin, które są niebezpieczne w rozumieniu dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (18) ani substancji spełniających kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

a)

klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F;

b)

klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, klasa 3.8 – działanie inne niż skutek narkotyczny, klasy 3.9 i 3.10;

c)

klasa zagrożenia 4.1;

d)

klasa zagrożenia 5.1,

w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia dzieci, które ich używają. We wszystkich przypadkach zabrania się, aby zabawki zawierały takie substancje lub mieszaniny, jeżeli są one zamierzone do użycia jako takie, podczas gdy zabawka jest używana.

5)

od dnia 1 czerwca 2015 r. w załączniku II część II sekcja 3 pkt 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„3.

Zabawki nie mogą zawierać substancji lub mieszanin spełniających kryteria jakiejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

a)

klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F;

b)

klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, klasa 3.8 – działanie inne niż skutek narkotyczny, klasy 3.9 i 3.10;

c)

klasa zagrożenia 4.1;

d)

klasa zagrożenia 5.1,

w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia dzieci, które ich używają. W każdym przypadku zabrania się, aby zabawki zawierały takie substancje lub mieszaniny, jeżeli są one zamierzone do użycia jako takie, podczas gdy zabawka jest używana.”;

6)

od dnia 1 grudnia 2010 r. w załączniku IV sekcja 4 tytuł i lit. a) otrzymują brzmienie:

„4.   Zabawki, których naturalnymi składnikami są substancje lub mieszaniny niebezpieczne. Zabawki chemiczne

a)

Z zastrzeżeniem przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 instrukcje użytkowania zabawek, których naturalnymi składnikami są mieszaniny niebezpieczne lub substancje spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

(i)

klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F;

(ii)

klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, klasa 3.8 – działanie inne niż skutek narkotyczny, klasy 3.9 i 3.10;

(iii)

klasa zagrożenia 4.1;

(iv)

klasa zagrożenia 5.1,

muszą zawierać ostrzeżenie o stwarzającym zagrożenie charakterze tych substancji lub mieszanin oraz wskazanie dotyczące środków ostrożności, jakie powinny być zachowane przez użytkownika w celu uniknięcia niebezpieczeństw z nimi związanych, co musi być określone dokładnie zgodnie z rodzajem zabawki. Należy również podać informacje dotyczące udzielenia pierwszej pomocy w przypadku poważnych wypadków spowodowanych użyciem takiego typu zabawki. Należy również wskazać, że zabawki powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla bardzo małych dzieci.”;

7.

od dnia 1 czerwca 2015 r. w załączniku IV sekcja 4 tytuł i lit. a) otrzymują brzmienie:

„4.   Zabawki, których naturalnymi składnikami są substancje lub mieszaniny niebezpieczne. Zabawki chemiczne

a)

Z zastrzeżeniem przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 instrukcje użytkowania zabawek, których naturalnymi składnikami są substancje lub mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do tego rozporządzenia:

(i)

klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F;

(ii)

klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, klasa 3.8 – działanie inne niż skutek narkotyczny, klasy 3.9 i 3.10;

(iii)

klasa zagrożenia 4.1;

iv)

klasa zagrożenia 5.1,

muszą zawierać ostrzeżenie o stwarzającym zagrożenie charakterze tych substancji lub mieszanin oraz wskazanie dotyczące środków ostrożności, jakie powinny być zachowane przez użytkownika w celu uniknięcia niebezpieczeństw z nimi związanych, co musi być określone dokładnie zgodnie z rodzajem zabawki. Należy również podać informacje dotyczące udzielenia pierwszej pomocy w przypadku poważnych wypadków spowodowanych użyciem takiego typu zabawki. Należy również wskazać, że zabawki powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla bardzo małych dzieci.”.

Artykuł 3

Zmiany w dyrektywie 1999/13/WE

W dyrektywie 1999/13/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

wyrazy „preparat” lub „preparaty” w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w jego brzmieniu z dnia 30 grudnia 2006 r., zastępuje się, odpowiednio, wyrazami „mieszanina” lub „mieszaniny” w całym tekście z zachowaniem odpowiednich form gramatycznych;

2)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

od dnia 1 grudnia 2010 r. ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Substancje lub mieszaniny, które z przyczyny zaklasyfikowania ich ze względu na zawartość LZO jako substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (19), mają przypisane lub powinny być oznaczone zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia H340, H350, H350i, H360D lub H360F lub zwrotami R45, R46, R49, R60 lub R61, zostaną zastąpione innymi, mniej szkodliwymi substancjami lub mieszaninami, tak dalece jak jest to możliwe i w możliwie najkrótszym czasie oraz przy uwzględnieniu zaleceń określonych w art. 7 ust. 1.

b)

od dnia 1 czerwca 2015 r. ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Substancje lub mieszaniny, które z przyczyny zaklasyfikowania ich ze względu na zawartość LZO jako substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (20), mają przypisane lub powinny być oznaczone zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia H340, H350, H350i, H360D lub H360F, zostaną zastąpione innymi, mniej szkodliwymi substancjami lub mieszaninami, tak dalece jak jest to możliwe i w możliwie najkrótszym czasie oraz przy uwzględnieniu zaleceń określonych w art. 7 ust. 1.

c)

w ust. 8 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wyrazy „zwrot R40” zastępuje się wyrazami „zwroty R40 lub R68”;

(ii)

wyrazy „oznakowanie R40” zastępuje się wyrazami „oznakowanie R40 lub R68”;

(iii)

od dnia 1 czerwca 2015 r. wyrazy „zwrot R40 lub R68” zastępuje się przez „zwroty wskazujący rodzaj zagrożenia H341 lub H351”;

(iv)

od dnia 1 czerwca 2015 r. wyrazy „oznakowanie R40 lub R68” zastępuje się wyrazami „zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia H341 lub H351”;

d)

od dnia 1 czerwca 2015 r. w ust. 9 wyrazy „zwrot R” zastępuje się wyrazami „zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia”;

e)

w ust. 13 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wyrazy „oznakowanie R40, R60 lub R61” zastępuje się wyrazami „zwrot R40, R68, R60 lub R61”;

(ii)

od dnia 1 czerwca 2015 r. wyrazy „zwrot R40, R68 lub R61” zastępuje się wyrazami „zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia H341 H351, H360F lub H360D”.

Artykuł 4

Zmiana w dyrektywie 2000/53/WE

Od dnia 1 grudnia 2010 r. w art. 2 dyrektywy 2000/53/WE pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)

»substancja niebezpieczna« oznacza każdą substancję spełniającą kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (21):

a)

klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F;

b)

klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, klasa 3.8 – działanie inne niż narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10;

c)

klasa zagrożenia 4.1;

d)

klasa zagrożenia 5.1.

Artykuł 5

Zmiany w dyrektywie 2002/96/WE

W dyrektywie 2002/96/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

wyrazy „preparat” lub „preparaty” w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w jego brzmieniu z dnia 30 grudnia 2006 r., zastępuje się, odpowiednio, wyrazami „mieszanina” lub „mieszaniny” w całym tekście z zachowaniem odpowiednich form gramatycznych;

2)

od dnia 1 grudnia 2010 r. w art. 3 lit. l) otrzymuje brzmienie:

„l)

»substancje lub mieszaniny niebezpieczne« oznaczają wszelkie mieszaniny, które w rozumieniu dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania preparatów niebezpiecznych (22) należy uznać za niebezpieczne lub wszelkie substancje spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin (23):

(i)

klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F;

(ii)

klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, klasa 3.8 – działanie inne niż narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10;

(iii)

klasa zagrożenia 4.1;

(iv)

klasa zagrożenia 5.1.

3)

od dnia 1 czerwca 2015 r. w art. 3 lit. l) otrzymuje brzmienie:

„l)

»substancje lub mieszaniny niebezpieczne« oznaczają wszelkie substancje lub mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (24):

(i)

klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F;

(ii)

klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, klasa 3.8 – działanie inne niż narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10;

iii)

klasa zagrożenia 4.1;

iv)

klasa zagrożenia 5.1;

4)

w załączniku II sekcja 1 tiret trzynaste otrzymuje brzmienie:

„—

części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne, jak podano w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008”.

Artykuł 6

Zmiana w dyrektywie 2004/42/WE

W art. 2 dyrektywy 2004/42/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 3 wyraz „preparaty” zastępuje się wyrazem „mieszaniny”;

b)

w ust. 8 wyraz „preparaty” zastępuje się przez „mieszaniny”.

Artykuł 7

Transpozycja

1.   W terminie do dnia 1 kwietnia 2010 r. państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Teksty tych przepisów przekazują niezwłocznie Komisji.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 czerwca 2010 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 9

Adresaci

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 16 grudnia 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

B. LE MAIRE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 120 z 16.5.2008, s. 50.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 września 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 28 listopada 2008 r.

(3)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.

(5)  Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1.

(6)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169.

(7)  Dz.U. L 187 z 16.7.1988, s. 1.

(8)  Dz.U. L 85 z 29.3.1999, s. 1.

(9)  Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34.

(10)  Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 24.

(11)  Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 87.

(12)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3.

(13)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

(14)  Dz.U. L 142 z 31.5.2008, s. 1.”;

(15)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.”;

(16)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.”;

(17)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.”;

(18)  Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1.”;

(19)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.”;

(20)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.”;

(21)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.”.

(22)  Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1.

(23)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.”;

(24)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.”;


Top