Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0030

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/30/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 81, 20.3.2008, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 142 - 145

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/30/oj

20.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/53


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/30/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2 lit. g),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w celu przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami innymi niż istotne.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą do aktów prawnych już obowiązujących przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy 2006/43/WE, w szczególności w celu zapewnienia zaufania do funkcji badania i jednolitego stosowania wymagań dotyczących etyki zawodowej, systemów zapewnienia jakości, niezależności i obiektywności, jak również w celu dostosowania wykazu przedmiotów wchodzących w zakres sprawdzianów wiedzy teoretycznej biegłych rewidentów, przyjęcia międzynarodowych standardów rewizji finansowej i wspólnych standardów dla sprawozdań z badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz w celu określenia wyjątkowych przypadków przekazania dokumentów państwom trzecim. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2006/43/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2006/43/WE ustanawia ograniczenie czasowe dotyczące uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. We wspólnym oświadczeniu w sprawie decyzji 2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego, przewidując kontrolę wykonania aktów przyjętych w procedurze współdecyzji, i że w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. Parlament Europejski i Rada oświadczyły również, że zapewnią możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków mających na celu uchylenie tych aktów prawnych, które przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe w dyrektywie 2006/43/WE powinien zostać skreślony.

(6)

Komisja powinna w regularnych odstępach czasu oceniać funkcjonowanie przepisów dotyczących przyznanych jej uprawnień wykonawczych w celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ustalenia, czy zakres tych uprawnień i wymogi proceduralne nałożone na Komisję są właściwe i czy zapewniają zarówno skuteczność, jak i demokratyczną odpowiedzialność.

(7)

Dyrektywa 2006/43/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(8)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do dyrektywy 2006/43/WE są natury technicznej i dotyczą jedynie procedury komitetu, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W dyrektywie 2006/43/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 8 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „…, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2,”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

2)

w art. 21 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „…, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2,”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

3)

w art. 22 ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „…, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2,”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie 1, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

4)

w art. 26 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wyrazy „zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2” zastępuje się wyrazami „zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2,”;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

5)

w art. 28 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „…, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2 niniejszej dyrektywy,”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

6)

w art. 29 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „…, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2,”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

7)

w art. 36 ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2,”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

8)

artykuł 45 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Dla zapewnienia jednolitego stosowania ust. 5 lit. d) równoważność, o której mowa w tym ustępie, jest oceniana przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi i podlega decyzji Komisji zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 48 ust. 2. Państwa członkowskie mogą oceniać równoważność, o której mowa w ust. 5 lit. d) niniejszego artykułu, dopóki Komisja nie podejmie takiej decyzji.

W tym kontekście Komisja może przyjąć, zgodnie z wymogami określonymi w art. 22, 24, 25 i 26, środki zmierzające do ustanowienia ogólnych kryteriów równoważności, mających zastosowanie do wszystkich państw trzecich i wykorzystywanych przez państwa członkowskie przy ocenie równoważności na poziomie krajowym. Kryteria te nie mogą wykraczać poza wymogi określone w art. 22, 24, 25 i 26. Wspomniane środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

9)

artykuł 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Dla zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 równoważność, o której mowa w tym ustępie, jest oceniana przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi i podlega decyzji Komisji zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 48 ust. 2. Państwa członkowskie mogą przeprowadzić ocenę równoważności, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, lub polegać na ocenach przeprowadzonych przez inne państwa członkowskie, o ile Komisja nie podjęła takiej decyzji. Jeżeli Komisja stwierdzi, że wymóg równoważności, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie jest spełniony, może zezwolić danym audytorom i jednostkom audytorskim na kontynuowanie działalności w zakresie rewizji finansowej zgodnie z wymogami danego państwa członkowskiego w stosownym okresie przejściowym.

W tym kontekście Komisja może przyjąć, zgodnie z wymogami określonymi w art. 29, 30, i 32, środki zmierzające do ustanowienia ogólnych kryteriów równoważności, mających zastosowanie do wszystkich państw trzecich i wykorzystywanych przez państwa członkowskie przy ocenie równoważności na poziomie krajowym. Kryteria te nie mogą wykraczać poza wymogi określone w art. 29, 30 i 32. Wspomniane środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

10)

w art. 47 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Dla zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 lit. c) równoważność, o której mowa w tym ustępie, jest oceniana przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi i podlega decyzji Komisji zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 48 ust. 2. Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do zachowania zgodności z decyzją Komisji.

Taka ocena adekwatności opiera się na wymogach art. 36 lub zasadniczo równoważnych rezultatach funkcjonalnych. Wszelkie środki podejmowane w tym kontekście, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie oraz ułatwienie współpracy między właściwymi władzami, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

b)

w ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

skreśla się wyrazy „…, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2,”;

ii)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowany jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

11)

w art. 48 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

ustępy 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.   Do dnia 31 grudnia 2010 r., a następnie przynajmniej co trzy lata, Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących jej uprawnień wykonawczych i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie funkcjonowania tych uprawnień. W sprawozdaniu tym analizowana jest zwłaszcza konieczność wniesienia przez Komisję zmian do niniejszej dyrektywy w celu zapewnienia właściwego zakresu uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Stwierdzeniu, czy ewentualnie konieczne jest dokonanie zmian, towarzyszy szczegółowe uzasadnienie jego podstaw. W razie potrzeby do sprawozdania dołączony jest wniosek legislacyjny dotyczący zmiany przepisów, na mocy których Komisji przyznane zostały uprawnienia wykonawcze.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(3)  Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87.

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


Top