EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0028

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/28/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

OJ L 81, 20.3.2008, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 168 - 170

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/28/oj

20.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/48


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/28/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), a także trzy dyrektywy stanowiące środki wykonawcze do niej w rozumieniu jej art. 15, tj. dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym (4), dyrektywa 96/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 września 1996 r. w sprawie wymagań efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarek-zamrażarek i zamrażarek typu domowego (5) oraz dyrektywa 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wymogów efektywności energetycznej stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego (6), przewidują przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (7).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez skreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne, elementów.

(3)

Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (8) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą do już obowiązujących aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te należy odpowiednio dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

W oświadczeniu tym podaje się wykaz aktów prawnych, które powinny zostać dostosowane w trybie pilnym, wśród których znajduje się dyrektywa 2005/32/WE. Dostosowanie wspomnianej dyrektywy powoduje, że konieczne staje się dostosowanie dyrektyw 92/42/EWG, 96/57/WE i 2000/55/WE.

(5)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do zmiany lub uchylenia dyrektyw 92/42/EWG, 96/57/WE i 2000/55/WE. Decyzję o zmianie lub uchyleniu należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(6)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków wykonawczych określających wymogi dotyczące ekoprojektu dla określonych produktów wykorzystujących energię, w tym również do wprowadzania środków wykonawczych w trakcie okresu przejściowego oraz tam, gdzie to jest właściwe, przepisów dotyczących równoważenia różnych aspektów środowiskowych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów dyrektywy 2005/32/WE poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą.

(7)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 2005/32/WE oraz dyrektyw 92/42/EWG, 96/57/WE i 2000/55/WE.

(8)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą w dyrektywie 2005/32/WE, a także w dyrektywach 92/42/EWG, 96/57/WE i 2000/55/WE, to dostosowania o charakterze technicznym, które dotyczą wyłącznie procedur komitetowych; państwa członkowskie nie muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 2005/32/WE

W dyrektywie 2005/32/WE wprowadza się niniejszym następujace zmiany:

1)

w art. 13 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a.   Wytyczne uwzględniające specyfikę MŚP działających w sektorze produkcji objętym środkiem wykonawczym mogą towarzyszyć temu środkowi. W razie konieczności i zgodnie z ust. 1 Komisja może przygotować dodatkowe opracowania specjalistyczne, by ułatwić MŚP wdrażanie niniejszej dyrektywy.”;

2)

w art. 15 wprowadza się następujace zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W przypadku gdy dany PWE spełnia kryteria określone w ust. 2, jest on objęty środkami wykonawczymi lub środkami samoregulacji zgodnie z ust. 3 lit. b). Takie środki wykonawcze, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3.”;

b)

ustęp 10 otrzymuje brzmienie:

„10.   W stosownych przypadkach do środka wykonawczego określającego wymagania dotyczące ekoprojektu dołączone zostaną przepisy dotyczące równoważenia różnych aspektów środowiskowych. Środki te, mające na celu zmianę mniej istotnych elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3.”;

3)

w art. 16 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w zdaniu wprowadzającym skreśla się słowa „zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 2 i”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 19 ust. 3.”;

4)

artykuł 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

Artykuł 2

Zmiana w dyrektywie 92/42/EWG

W art. 10a dyrektywy 92/42/EWG wyrazy „zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 19 ust. 3 dyrektywy 2005/32/WE”.

Artykuł 3

Zmiana w dyrektywie 96/57/WE

W art. 9a dyrektywy 96/57/WE wyrazy „zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 19 ust. 3 dyrektywy 2005/32/WE”.

Artykuł 4

Zmiana w dyrektywie 2000/55/WE

W art. 9a dyrektywy 2000/55/WE wyrazy „zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 19 ust. 3 dyrektywy 2005/32/WE”.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(3)  Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.

(4)  Dz.U. L 167 z 22.6.1992, s. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/32/WE.

(5)  Dz.U. L 236 z 18.9.1996, s. 36. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2005/32/WE.

(6)  Dz.U. L 279 z 1.11.2000, s. 33. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2005/32/WE.

(7)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(8)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


Top