EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0751

2008/751/WE: Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5097)

OJ L 255, 23.9.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/751/oj

23.9.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/31


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 września 2008 r.

w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5097)

(2008/751/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1), w szczególności art. 36 ust. 4 załącznika II do tego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 26 maja 2008 r. Madagaskar zwrócił się, zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, o odstępstwo na okres sześciu miesięcy od reguł pochodzenia określonych w tym załączniku. Wniosek dotyczy całkowitej ilości wynoszącej 2 000 ton tuńczyka konserwowanego i 500 ton filetów z tuńczyka objętych pozycją HS nr 1604. Wniosek złożono ze względu na zmniejszenie połowów i podaży pochodzącego surowego tuńczyka na Oceanie Indyjskim.

(2)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Madagaskar połowy pochodzącego surowego tuńczyka w pierwszych czterech miesiącach 2008 r. były niezwykle niskie, nawet uwzględniając normalne wahania sezonowe, i doprowadziły do obniżenia produkcji tuńczyka konserwowanego. Taka nietypowa sytuacja przez pewien czas uniemożliwia Madagaskarowi przestrzeganie reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007.

(3)

W celu zagwarantowania, by po wygaśnięciu umowy o partnerstwie AKP-WE (2) Madagaskar mógł nadal prowadzić wywóz do Wspólnoty Europejskiej, należy przyznać nowe odstępstwo.

(4)

Aby zapewnić sprawne przejście z umowy o partnerstwie AKP-WE na tymczasową umowę o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a Wspólnotą Europejską, należy przyznać nowe odstępstwo z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2008 r.

(5)

Tymczasowe odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 nie spowoduje poważnego zagrożenia dla ustanowionego przemysłu wspólnotowego, uwzględniając przewidziany przywóz, pod warunkiem że zostaną spełnione niektóre warunki dotyczące ilości, nadzoru i czasu trwania.

(6)

Dlatego też uzasadnione jest przyznanie tymczasowego odstępstwa na mocy art. 36 ust. 1 lit. a) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007.

(7)

Madagaskar będzie korzystał z automatycznego odstępstwa od reguł pochodzenia w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka objętych pozycją HS nr 1604 zgodnie z art. 48 ust. 8 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do tymczasowej umowy ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (tymczasowa umowa o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE), kiedy umowa ta wejdzie w życie albo będzie tymczasowo stosowana.

(8)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 reguły pochodzenia określone w załączniku II do tego rozporządzenia oraz odstępstwa od nich mają zostać zastąpione regułami ustanowionymi w tymczasowej umowie o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE, której wejście w życie lub początek tymczasowego stosowania przewiduje się na 2008 r. Odstępstwo powinno zatem obowiązywać do dnia 31 grudnia 2008 r., zgodnie z wnioskiem Madagaskaru, chyba że tymczasowa umowa o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE wejdzie w życie lub będzie tymczasowo stosowana przed tą datą.

(9)

Zgodnie z art. 42 ust. 8 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do tymczasowej umowy o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE automatyczne odstępstwo od reguł pochodzenia podlega ograniczeniu do rocznej ilości wynoszącej 8 000 ton tuńczyka konserwowanego i 2 000 ton filetów z tuńczyka dla państw, które parafowały tymczasową umowę o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE (Komory, Mauritius, Madagaskar, Seszele i Zimbabwe). Mauritius i Seszele złożyły już wniosek o udzielenie tymczasowego odstępstwa zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007. Niewłaściwe byłoby przyznanie odstępstwa zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, które przekraczałoby roczną ilość przewidzianą dla państw regionu Afryki Wschodniej i Południowej na mocy tymczasowej umowy o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE.

(10)

W związku z tym należy przyznać Madagaskarowi odstępstwo obejmujące 2 000 ton tuńczyka konserwowanego i 500 ton filetów z tuńczyka na okres jednego roku.

(11)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) określa zasady dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania odbywającego się w bliskiej współpracy między władzami Madagaskaru, organami celnymi Wspólnoty i Komisją wspomniane zasady powinny obowiązywać, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, w odniesieniu do ilości przywiezionych na mocy odstępstwa przyznanego niniejszą decyzją.

(12)

Aby pozwolić na skuteczniejsze monitorowanie funkcjonowania odstępstwa, władze Madagaskaru powinny regularnie powiadamiać Komisję o szczegółach wydawanych świadectw przewozowych EUR.1.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 i zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. a) wspomnianego załącznika tuńczyk konserwowany i filety z tuńczyka objęte pozycją HS nr 1604, wyprodukowane z materiałów niepochodzących, uważane są za pochodzące z Madagaskaru zgodnie z warunkami określonymi w art. 2–6 niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów i ilości określonych w załączniku, które zostały zgłoszone do wprowadzenia do wolnego obrotu we Wspólnocie z Madagaskaru w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 3

Ilości określone w załączniku do niniejszej decyzji zarządzane są zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 4

Organy celne Madagaskaru podejmują konieczne środki w celu przeprowadzenia kontroli ilościowych dotyczących wywozu produktów określonych w art. 1.

W tym celu wszystkie świadectwa przewozowe EUR.1 wydawane przez organy celne Madagaskaru w odniesieniu do tych produktów zawierają odniesienie do niniejszej decyzji.

Właściwe organy Madagaskaru przesyłają Komisji kwartalne zestawienie ilości, w odniesieniu do których na mocy niniejszej decyzji wydaje się świadectwa przewozowe EUR.1 oraz numery seryjne tych świadectw.

Artykuł 5

Rubryka 7 świadectw EUR.1 wydanych na mocy niniejszej decyzji zawiera następujące sformułowanie:

„Derogation — Decision 2008/751/EC”.

Artykuł 6

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Obowiązuje ona do momentu zastąpienia reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 regułami pochodzenia załączonymi do dowolnej umowy z Madagaskarem, gdy umowa taka zacznie być tymczasowo stosowana albo wejdzie w życie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, lecz w żadnym wypadku nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2008 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 1.

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

MADAGASKAR

Nr porządkowy

Kod CN

Opis towarów

Okres

Ilość

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Tuńczyk konserwowany (1)

1.1.2008–31.12.2008

2 000 ton

09.1646

1604 14 16

Filety z tuńczyka

1.1.2008–31.12.2008

500 ton


(1)  Niezależnie od formy opakowania produkt uznaje się za konserwowany w rozumieniu pozycji HS nr 1604.


Top