EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0631

2008/631/WE: Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do niektórych regionów państw członkowskich, wymienionych w załączniku, oraz rozszerzająca zakres stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3964) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 36 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 03/11/2008; Uchylona w sposób domniemany przez 32008D0855

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/631/oj

1.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/51


DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 lipca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do niektórych regionów państw członkowskich, wymienionych w załączniku, oraz rozszerzająca zakres stosowania tej decyzji

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3964)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/631/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na skutek wystąpienia w niektórych państwach członkowskich ognisk klasycznego pomoru świń przyjęto decyzję Komisji 2006/805/WE z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (3). W decyzji tej ustanowiono określone środki zwalczania klasycznego pomoru świń w tych państwach członkowskich.

(2)

Decyzję 2006/805/WE stosuje się do dnia 31 lipca 2008 r. W świetle ogólnej sytuacji związanej z występowaniem klasycznego pomoru świń w określonych regionach Bułgarii, Niemiec, Francji, Węgier i Słowacji należy przedłużyć okres obowiązywania tej decyzji do dnia 31 lipca 2009 r.

(3)

Bułgaria przekazała Komisji informacje o bieżącym rozwoju sytuacji w zakresie klasycznego pomoru świń u dzikich świń oraz świń chowanych w gospodarstwach na jej terytorium. Według tych informacji sytuacja w zakresie choroby u dzikich świń w tym państwie uległa znacznej poprawie. Ponadto nie podejrzewa się już, że klasyczny pomór świń u świń chowanych w gospodarstwach ma charakter endemiczny. Bułgaria powiadomiła również Komisję o podjęciu dodatkowych środków w celu wykluczenia obecności wirusowego zakażenia klasycznym pomorem świń u świń wysyłanych na ubój z gospodarstw komercyjnych. Wobec powyższego należy znieść zakaz wysyłania świeżego mięsa wieprzowego oraz przetworów i produktów z mięsa wieprzowego z Bułgarii do pozostałych państw członkowskich, ustanowiony w decyzji 2006/805/WE.

(4)

Jakkolwiek sytuacja w zakresie choroby u dzikich świń w Bułgarii uległa poprawie, w tym państwie członkowskim nadal istnieje ryzyko występowania ognisk klasycznego pomoru świń. Dlatego też zakaz wysyłki żywej trzody chlewnej do pozostałych państw członkowskich powinien pozostać w mocy w odniesieniu do całego terytorium Bułgarii. W związku z tym całe terytorium tego państwa członkowskiego należy włączyć do części II załącznika do decyzji 2006/805/WE.

(5)

Węgry i Słowacja również przekazały Komisji informacje o bieżącym rozwoju sytuacji w zakresie klasycznego pomoru świń u dzikich świń na terytorium tych państw członkowskich. W świetle dostępnych informacji epidemiologicznych obszary stosowania środków zwalczania klasycznego pomoru świń w tych państwach członkowskich należy rozszerzyć o określone części komitatów Heves i Borsod-Abaúj-Zemplén na Węgrzech oraz całe obszary powiatów Rimavská Sobota, Nové Zámky, Levice i Komárno na Słowacji. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2006/805/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2006/805/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 14 datę „31 lipca 2008 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2009 r.”;

2)

część II i III załącznika zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U L 395 z 30.12.1989, s. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 33).

(2)  Dz.U L 224 z 18.8.1990, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U L 315 z 19.11.2002, s. 14).

(3)  Dz.U L 329 z 25.11.2006, s. 67. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/225/WE (Dz.U. L 73 z 15.3.2008, s. 32).


ZAŁĄCZNIK

„CZĘŚĆ II

1.   Bułgaria

Całe terytorium Bułgarii.

2.   Węgry

Obszar komitatu Nógrád oraz obszar komitatu Pest położony na północ i na wschód od Dunaju, na południe od granicy ze Słowacją, na zachód od granicy z komitatem Nógrád i na północ od autostrady E71, obszar komitatu Heves położony na wschód od granicy z komitatem Nógrád, na południe i na zachód od granicy z komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén i na północ od autostrady E71, oraz obszar komitatu Borsod-Abaúj-Zemplén położony na południe od granicy ze Słowacją, na wschód od granicy z komitatem Heves, na północ i na zachód od autostrady E71, na południe od drogi krajowej nr 37 (odcinek pomiędzy autostradą E71 a drogą krajową nr 26) i na zachód od drogi krajowej nr 26.

3.   Słowacja

Obszary regionalnych urzędów ds. weterynaryjnych i żywieniowych (DVFA): Žiar nad Hronom (obejmujący powiaty Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (obejmujący powiaty Zvolen, Krupina i Detva), Lučenec (obejmujący powiaty Lučenec i Poltár), Veľký Krtíš (obejmujący powiat Veľký Krtíš), Komárno (obejmujący powiat Komárno), Nové Zámky (obejmujący powiat Nové Zámky), Levice (obejmujący powiat Levice) oraz Rimavská Sobota (obejmujący powiat Rimavská Sobota).

CZĘŚĆ III”


Top