EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0478

2008/478/WE: Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2336) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 163, 24.6.2008, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; Uchylony przez 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/478/oj

24.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/42


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 czerwca 2008 r.

zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2336)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/478/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2232/96 ustanawia procedurę dotyczącą ustalania zasad w odniesieniu do substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych. Rozporządzenie to przewiduje przyjęcie rejestru substancji aromatycznych („rejestr”) po notyfikacji przez państwa członkowskie wykazu substancji aromatycznych, które mogą być używane w środkach spożywczych lub na środkach spożywczych sprzedawanych na ich terytorium i na podstawie kontroli tej notyfikacji przez Komisję. Rejestr ten został przyjęty decyzją Komisji 1999/217/WE (2).

(2)

Ponadto rozporządzenie (WE) nr 2232/96 ustanawia program oceny substancji aromatycznych w celu sprawdzenia, czy spełniają one ogólne kryteria stosowania substancji aromatycznych, określone w załączniku do wymienionego rozporządzenia.

(3)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w swojej opinii z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącej węglowodorów alifatycznych i aromatycznych stwierdził, że 2-metylobuta-1,3-dien (wpisany do rejestru pod numerem FL 01 049) wykazuje potencjał genotoksyczny in vivo oraz działanie rakotwórcze u zwierząt doświadczalnych. W związku z tym jego stosowanie jako substancji aromatycznej nie jest dopuszczalne, ponieważ nie spełnia on ogólnych kryteriów stosowania substancji aromatycznych, określonych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2232/96. Wobec powyższego substancja ta powinna zostać wykreślona z rejestru.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 1999/217/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 1999/217/WE, w tabeli w części A wykreśla się wiersz dotyczący substancji oznaczonej numerem FL 01 049 (2-metylobuta-1,3-dien).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 23.11.1996, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

(2)  Dz.U. L 84 z 27.3.1999, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/252/WE (Dz.U. L 91 z 29.3.2006, s. 48).


Top