Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0417

2008/417/WE: Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera

OJ L 147, 6.6.2008, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/417/oj

6.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/61


DECYZJA RADY

z dnia 3 czerwca 2008 r.

upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera

(2008/417/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 299 ust. 2 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wnioskiem z dnia 30 maja 2007 r., powołując się na art. 299 ust. 2 Traktatu, Portugalia ubiega się o odstępstwo od art. 90 Traktatu w celu zastosowania w odniesieniu do piwa produkowanego na Maderze stawki akcyzy niższej od stawki krajowej ustalonej zgodnie z dyrektywą Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (2), w przypadku gdy roczna produkcja przypadająca na browar nie przekracza 300 000 hektolitrów. Produkcja przekraczająca poziom 200 000 hektolitrów powinna korzystać z obniżonej stawki wyłącznie w zakresie spożycia na terenie Madery.

(2)

W uzasadnieniu swojego wniosku Portugalia wyjaśnia, że możliwości oferowane w ramach art. 4 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów (3) są niewystarczające w celu zrekompensowania strat, które ponoszą browary na Maderze ze względu na ich oddalenie, ukształtowanie terenu i trudną sytuację na rynku lokalnym. W świetle tego artykułu browary, których produkcja nie przekracza 200 000 hektolitrów piwa rocznie, mogą stosować obniżoną stawkę podatku akcyzowego, pod warunkiem, że stawka ta nie będzie niższa od standardowej stawki krajowej o więcej niż 50 %. Portugalia posłużyła się tymi przepisami, stosując 50 % zniżkę dla browarów, których produkcja nie przekroczyła 200 000 hektolitrów rocznie. Tym niemniej, jeśli produkcja browarów znajdujących się na terenie Madery osiągnie poziom powyżej tego progu, nie będzie to oznaczało, że osiągnęły one wystarczająco silną pozycję, by stawić czoła konkurencji ze strony producentów piwa z kontynentalnej części Portugalii (lub kontynentalnej części Europy). Ich udział w rynku będzie nadal malał w wyniku silnej konkurencji, której będą musiały stawić czoła, ze strony piw pochodzących z innych państw członkowskich ze względu na dodatkowe koszty, jakie muszą ponosić w związku z ich oddaleniem, koniecznością utrzymywania wysokiego poziomu zapasów, transportu surowców i materiałów wtórnych oraz pakowania w kontynentalnej części Portugalii. Tak więc, nawet jeśli tego typu browary po przekroczeniu produkcji na poziomie 200 000 hektolitrów rocznie przestaną być „małe” w rozumieniu art. 4 dyrektywy 92/38/EWG, to wciąż pozostaną małe w porównaniu z dużymi browarami krajowymi i międzynarodowymi, z którymi konkurują. Dlatego też w celu zapewnienia przetrwania lokalnego przemysłu istotne jest, by browary korzystały ze stawki obniżonej, jeśli roczna produkcja będzie wyższa niż 200 000 hektolitrów, nie przekraczając jednak poziomu 300 000 hektolitrów.

(3)

Portugalia wnioskuje więc, by uprawnienie do stosowania stawki obniżonej, która byłaby ustalona na poziomie 50 % standardowej stawki krajowej, było dostępne dla piwa produkowanego na Maderze przez niezależne browary znajdujące się na terenie wyspy, których produkcja nie przekracza 300 000 hektolitrów rocznie. Tym niemniej, jeśli produkcja przekroczy poziom 200 000 hektolitrów rocznie, prawo do obniżonej stawki dla ilości powyżej tej liczby będzie miało zastosowanie jedynie do piwa spożywanego na terenie Madery.

(4)

Dogłębna analiza sytuacji pokazuje, że uznanie wniosku Portugalii jest niezbędne w celu podtrzymania przemysłu piwowarskiego w regionach peryferyjnych Madery. Jasne jest, że w tych okolicznościach i na odpowiednich warunkach skutkiem rozszerzenia obniżki podatku będzie zrównanie pozycji przemysłu piwowarskiego Madery z jego konkurentami z kontynentalnej części Portugalii i innych państw członkowskich. Uzyskane korzyści podatkowe nie będą miały innego skutku niż kompensata dodatkowych, nieuniknionych kosztów ponoszonych w związku z peryferyjną lokalizacją tego przemysłu.

(5)

Aby nie podważać zasad funkcjonowania wspólnego rynku, prawo do stawki obniżonej dla produkcji powyżej 200 000 hektolitrów rocznie będzie stosowane wyłącznie w odniesieniu do piwa produkowanego i spożywanego na terenie Madery.

(6)

Chociaż wnioskowane odstępstwo od art. 90 Traktatu jest konieczne w celu zapewnienia ochrony rozwoju peryferyjnego regionu Madery, należy również ustalić ograniczenie czasowe dla odstępstw od obowiązującej stawki podatku. Z drugiej jednak strony istotne jest zapewnienie lokalnym podmiotom gospodarczym wymaganego bezpieczeństwa dla rozwoju ich działalności gospodarczej. Dlatego uzasadnione jest, by odstępstwo zostało przyznane na okres sześciu lat.

(7)

Co więcej, sporządzenie średniookresowego sprawozdania powinno być wymagane, by Komisja mogła ocenić, czy warunki uzasadniające przyznanie odstępstwa nadal są spełniane.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji pozostają bez uszczerbku dla stosowania art. 87 i 88 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 90 Traktatu Portugalia jest uprawniona do stosowania stawki podatku akcyzowego na poziomie niższym niż stawka krajowa ustalona zgodnie z dyrektywą 92/84/EWG w odniesieniu do piwa produkowanego w autonomicznym regionie Madery przez niezależne browary znajdujące się w tym regionie, których roczna produkcja nie przekracza 300 000 hektolitrów. Produkcja przekraczająca poziom 200 000 hektolitrów rocznie może korzystać z obniżonej stawki wyłącznie w zakresie spożycia na terenie Madery.

Przez pojęcie „niezależny, mały browar” rozumie się browar, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od wszelkich innych browarów, mieści się w budynkach usytuowanych poza terenem należącym do jakiegokolwiek innego browaru i nie działa na mocy licencji. Jednakże w przypadku gdy co najmniej dwa browary współpracują ze sobą, a ich łączna wielkość rocznej produkcji nie przekracza 300 000 hektolitrów, mogą one być traktowane jako jeden niezależny browar.

Obniżonej stawki podatku akcyzowego, której wysokość może być niższa od stawki minimalnej, nie ustala się na poziomie niższym niż 50 % standardowej stawki krajowej dla Portugalii.

Artykuł 2

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. Portugalia prześle Komisji sprawozdanie o sytuacji, by umożliwić jej ocenę, czy przyczyny uzasadniające odstępstwo określone w art. 1 nadal istnieją.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady

A. BAJUK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 11 kwietnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 29.

(3)  Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 21. Dyrektywa zmieniona Aktem przystąpienia z 2005 r.


Top