Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/WE: Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1565) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; Uchylony przez 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

24.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/11


DECYZJA KOMISJI

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1565)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/386/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (2), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2006/679/WE (3) wprowadzono pierwszą specyfikację techniczną interoperacyjności („TSI”) dotyczącą interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.

(2)

Decyzją Komisji 2002/731/WE (4) wprowadzono pierwszą specyfikację techniczną interoperacyjności („TSI”) dotyczącą podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości; decyzję tę uchylono i zastąpiono decyzją Komisji 2006/860/WE (5).

(3)

Decyzją 2007/153/WE dostosowano do postępu technicznego załącznik A do decyzji 2006/679/WE oraz do decyzji 2006/860/WE.

(4)

W celu uwzględnienia porozumienia osiągniętego w ramach grup roboczych Europejskiej Agencji Kolejowej w zakresie podzbioru 108 należy uaktualnić załącznik A.

(5)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 96/48/WE oraz z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2001/16/WE Europejska Agencja Kolejowa jest odpowiedzialna za przygotowywanie przeglądu i aktualizacji TSI oraz formułowanie zaleceń dla Komitetu, o którym mowa w art. 21, w celu uwzględnienia postępu technicznego i potrzeb społecznych.

(6)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (6), Europejska Agencja Kolejowa zapewnia dostosowanie TSI do postępu technicznego, tendencji rynkowych i potrzeb społecznych oraz proponuje Komisji niezbędne jej zdaniem zmiany w TSI.

(7)

W dniu 14 stycznia 2008 r. Europejska Agencja Kolejowa przyjęła zalecenie dotyczące wykazu specyfikacji obowiązkowych oraz wykazu specyfikacji o charakterze informacyjnym, zamieszczonych w specyfikacjach TSI dla systemów kolei konwencjonalnej i kolei dużych prędkości.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 21 dyrektywy 96/48/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wykaz specyfikacji obowiązkowych oraz wykaz specyfikacji o charakterze informacyjnym, zamieszczone w załączniku A do specyfikacji TSI stanowiącej załącznik do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz w załączniku A do specyfikacji TSI załączonej do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, zastępuje się wykazem specyfikacji obowiązkowych oraz wykazem specyfikacji o charakterze informacyjnym, stanowiących załącznik do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Do dnia 31 grudnia 2008 r. specyfikacje europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS), załączone do niniejszej decyzji, zostaną uzupełnione w celu uwzględnienia zaktualizowanych specyfikacji dotyczących wspólnych testów i skorygowania ewentualnych błędów.

Artykuł 3

Do dnia 31 grudnia 2008 r., i bez uszczerbku dla przepisów art. 7 dyrektywy 96/48/WE oraz art. 7 dyrektywy 2001/16/WE, państwa członkowskie informują Komisję, które z ich linii wyposażonych w ETCS są albo będą eksploatowane z uwzględnieniem specyfikacji obowiązkowych stosowanych przed wejściem w życie niniejszej decyzji.

W tym samym terminie państwa członkowskie informują Komisję także o dacie, od której pociągi spełniające warunki specyfikacji wskazanych w niniejszej decyzji mogą być eksploatowane na ich liniach ETCS.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 2008 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/32/WE (Dz.U. L 141 z 2.6.2007, s. 63).

(2)  Dz.U. L 110 z 20.4.2001, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/32/WE.

(3)  Dz.U. L 284 z 16.10.2006, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/153/WE (Dz.U. L 67 z 7.3.2007, s. 13).

(4)  Dz.U. L 245 z 12.9.2002, s. 37. Decyzja zmieniona decyzją 2004/447/WE (Dz.U. L 155 z 30.4.2004, s. 65).

(5)  Dz.U. L 342 z 7.12.2006, s. 1. Decyzja zmieniona decyzją 2007/153/WE.

(6)  Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„WYKAZ SPECYFIKACJI OBOWIĄZKOWYCH

Nr indeksu

Nr referencyjny

Nazwa dokumentu

Wersja

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

Celowo usunięty

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Zastrzeżony 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Celowo usunięty

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Celowo usunięty

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Celowo usunięty

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

Zastrzeżony

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

Celowo usunięty

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

Celowo usunięty

 

 

36b.

Celowo usunięty

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

Celowo usunięty

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Celowo usunięty

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Zastrzeżony

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

Celowo usunięty

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

Zastrzeżony

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

Zastrzeżony

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

Zastrzeżony

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

Zastrzeżony

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

Zastrzeżony

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

Zastrzeżony

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

Celowo usunięty

 

 

55.

Zastrzeżony

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

Zastrzeżony

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

Zastrzeżony

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

Zastrzeżony

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

Zastrzeżony

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

Zastrzeżony

GSM-R Version management

 

62.

Zastrzeżony

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0”

„WYKAZ SPECYFIKACJI O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM

Nr indeksu

Nr referencyjny

Nazwa dokumentu

Wersja

Typ

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (Index 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (Index A5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (Index 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (Index 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (Index 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (Index 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (Index 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (Index 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (Index 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (Index 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (Index 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (Index 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (Index 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (Index 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (Index 37)

B18.

Celowo usunięty

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (Index 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (Index 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (Index 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (Index 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (Index 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (Index 51)

B31.

Zastrzeżony

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (Index 51)

B32.

Zastrzeżony

Guideline for references

 

Brak

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (Index 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (Index 51)

B35.

Zastrzeżony

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (Index 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (Index 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (Index 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (Index 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (Index 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (Index 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (Index 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (Index 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (Index B43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (Index 1)”


Top