EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0114

2008/114/WE,Euratom: Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu

OJ L 41, 15.2.2008, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 115 - 120

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/114(1)/oj

15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/15


DECYZJA RADY

z dnia 12 lutego 2008 r.

ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu

(2008/114/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atoamowej, w szczególności jego art. 54 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Postanowienia tytułu II rozdziału 6 Traktatu przewidują utworzenie Agencji Dostaw Euratomu (zwanej dalej „Agencją”) oraz określają jej zadania i obowiązki w zakresie zapewnienia stałych i sprawiedliwych dostaw materiałów jądrowych użytkownikom w Unii Europejskiej. Statut Agencji przyjęto dnia 6 listopada 1958 r. (2). Ze względu na wzrost liczby państw członkowskich oraz potrzebę zastosowania wobec Agencji nowoczesnych przepisów finansowych i ustalenia jej siedziby konieczne jest uchylenie i zastąpienie tego statutu.

(2)

Nowy statut powinien zawierać przepisy finansowe zgodne z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3). Jednocześnie, zgodnie z art. 183 Traktatu, przyjęte zostanie nowe rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do Agencji. Należy utrzymać kapitał Agencji oraz przewidzianą w Traktacie możliwość naliczania opłat od transakcji.

(3)

Nowy statut Agencji powinien być dostosowany do sytuacji powiększonej Unii Europejskiej. W szczególności ulec zmianie powinna wielkość komitetu doradczego Agencji, w celu usprawnienia jego działalności i zwiększenia efektywności,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przyjmuje się statut Agencji Dostaw Euratomu przedstawiony w załączniku.

Artykuł 2

Uchyla się statut Agencji Dostaw Euratomu z dnia 6 listopada 1958 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2008 r.

W imieniu Rady

A. BAJUK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 13 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. 27 z 6.12.1958, s. 534.

(3)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).


ZAŁĄCZNIK

STATUT AGENCJI DOSTAW EURATOMU

ROZDZIAŁ 1

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I FUNKCJONOWANIE

Artykuł 1

Cele i zadania

1.   Celem Agencji Dostaw Euratomu (zwanej dalej „Agencją”) jest wykonywanie zadań powierzonych jej na mocy postanowień tytułu II rozdziału 6 Traktatu, zgodnie z celami tego Traktatu.

W tym celu Agencja między innymi:

dostarcza Wspólnocie wiedzę fachową, informacje i porady na wszelkie tematy związane z funkcjonowaniem rynku materiałów i usług jądrowych,

odgrywa rolę organu nadzorującego ten rynek poprzez monitorowanie i określanie tendencji rynkowych, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo dostaw materiałów i usług jądrowych w Unii Europejskiej,

korzysta z porad i wsparcia komitetu doradczego ustanowionego zgodnie z art. 11 (zwanego dalej „komitetem”) oraz działa z nim w ścisłej współpracy.

2.   Agencja może także, zgodnie z art. 62 i 72 Traktatu, gromadzić zapasy materiałów jądrowych.

Artykuł 2

Status prawny i siedziba

1.   Zgodnie z art. 54 Traktatu Agencja posiada osobowość prawną. Agencja prowadzi swoją działalność wyłącznie w interesie publicznym. Jej działalność nie ma celu zarobkowego.

2.   Do Agencji, jej dyrektora generalnego i pracowników zastosowanie ma Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

3.   Siedziba Agencji znajduje się w Luksemburgu.

4.   Agencja może z własnej inicjatywy podejmować wszelkie inne działania dotyczące własnej organizacji wewnętrznej, jakie mogą być niezbędne do wypełnienia jej zadań, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Wspólnoty.

5.   W każdym z państw członkowskich Agencja posiada zdolność prawną w najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym zgodnie z prawem danego państwa. Może ona w szczególności nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomości oraz być stroną w postępowaniu sądowym.

Artykuł 3

Obowiązki i uprawnienia dyrektora generalnego

1.   Dyrektora generalnego mianuje Komisja.

2.   Dyrektor generalny reprezentuje Agencję. Może on delegować swoje uprawnienia innym osobom. Zasady dotyczące delegowania uprawnień określają wewnętrzne dokumenty Agencji.

3.   Dyrektor generalny jest odpowiedzialny za:

zapewnienie wykonywania przez Agencję zadań, o których mowa w art. 1,

wykonywanie przysługującego Agencji wyłącznego prawa do zawierania umów na dostawy materiałów jądrowych oraz prawa opcji,

bieżące administrowanie i zarządzanie wszystkimi zasobami Agencji,

regularne informowanie komitetu oraz przeprowadzanie z nim konsultacji we wszelkich sprawach leżących w jego kompetencjach zgodnie z art. 13 ust. 3,

przygotowanie projektu preliminarzy przychodów i wydatków Agencji oraz wykonanie jej budżetu,

prowadzenie wszelkich badań i opracowywanie szczegółowych sprawozdań uznawanych za niezbędne zgodnie z art. 1 ust. 1, w ścisłej współpracy z komitetem, oraz przesyłanie tych badań i sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4.   Każdego roku dyrektor generalny przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie z działalności Agencji w roku poprzednim oraz program prac na rok nadchodzący, po uprzednim zasięgnięciu opinii komitetu.

Artykuł 4

Dyrektor generalny i pracownicy

1.   Dyrektor generalny i pracownicy Agencji są lub zostają urzędnikami Wspólnot Europejskich i podlegają Regulaminowi pracowniczemu urzędników Wspólnot Europejskich i Warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich określonym w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1) oraz przepisom przyjętym wspólnie przez instytucje Wspólnot Europejskich na użytek stosowania wspomnianego regulaminu pracowniczego. Urzędnicy mianowani są przez Komisję, która również wypłaca im wynagrodzenia.

2.   Dyrektor generalny i pracownicy Agencji muszą posiadać zgodne z art. 194 Traktatu certyfikaty bezpieczeństwa osobowego w odniesieniu do wszelkich faktów, informacji, wiedzy, dokumentów lub przedmiotów objętych systemem klasyfikacji poufności, jakie znajdą się w ich posiadaniu lub zostaną im przekazane.

Artykuł 5

Nadzór ze strony Komisji

1.   Agencja jest nadzorowana przez Komisję, która może przekazywać jej swoje dyrektywy i posiada prawo weta w stosunku do jej decyzji.

2.   Prawo weta wygasa po upływie dziesięciu dni roboczych od decyzji Agencji, o ile w terminie tym Komisja lub jej przedstawiciel nie zgłoszą zastrzeżeń. Komisja lub jej przedstawiciel mogą zrezygnować z prawa do zgłaszania takich zastrzeżeń przed upływem tego terminu.

3.   Jeżeli Komisja lub jej przedstawiciel zgłoszą zastrzeżenia przed upływem terminu określonego w ust. 2, Komisja przyjmuje definitywne stanowisko w terminie nieprzekraczającym dziesięciu dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń.

4.   Postanowienia niniejszego artykułu w żaden sposób nie stanowią przeszkody dla zastosowania art. 53 Traktatu.

5.   Każde działanie Agencji lub zaniechanie przez nią działania, o którym mowa w art. 53 Traktatu, może zostać zgłoszone Komisji przez zainteresowaną stronę przed upływem 15 dni roboczych od otrzymania powiadomienia lub, w razie braku takiego powiadomienia, w terminie 15 dni roboczych od publikacji. W razie braku powiadomienia i publikacji termin liczy się od dnia, w którym zainteresowana strona dowiedziała się o danym działaniu.

ROZDZIAŁ 2

PRZEPISY FINANSOWE

Artykuł 6

Organizacja finansowa

1.   Agencja jest niezależna finansowo. Agencja prowadzi działalność według zasad handlowych w dziedzinie swoich kompetencji.

2.   Agencji przysługuje w każdym terminie prawo wymiany posiadanych w euro aktywów na inną walutę w celu prowadzenia operacji finansowych lub handlowych zgodnych z jej celami określonymi w Traktacie i z niniejszym statutem.

W miarę możliwości Agencja unika takich wymian, jeżeli dysponuje środkami pieniężnymi lub aktywami płynnymi w wymaganej walucie.

Agencja może prowadzić operacje finansowe związane z realizacją swoich celów, wykorzystując środki finansowe, których nie potrzebuje bezpośrednio w celu wypełniania swoich zobowiązań.

3.   Agencja ma prawo zaciągać, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz w granicach ustalonych przez Radę, pożyczki z przeznaczeniem na realizację swoich zadań.

4.   Zobowiązania podjęte przez Agencję na mocy niniejszego statutu są gwarantowane przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Artykuł 7

Przychody i wydatki

1.   Na każdy rok budżetowy przygotowuje się preliminarze wszelkich przychodów i wydatków Agencji, a także wykazuje się je w budżecie Agencji. Rok budżetowy odpowiada rokowi kalendarzowemu.

2.   Przychody i wydatki wykazane w budżecie bilansują się.

3.   Przychody Agencji obejmują wkład wspólnotowy, odsetki bankowe oraz przychody z inwestycji kapitałowych i bankowych, a także, w razie potrzeby, opłatę przewidzianą w art. 54 Traktatu oraz pożyczki.

4.   Wydatki Agencji obejmują koszty administracyjne jej pracowników i komitetu, a także wydatki wynikające z umów zawartych z osobami trzecimi.

5.   Każdego roku dyrektor generalny przygotowuje preliminarz przychodów i wydatków Agencji na następny rok budżetowy. Preliminarz, obejmujący projekt planu zatrudnienia, przekazywany jest Komisji w terminie do dnia 31 marca, po uzyskaniu opinii komitetu.

6.   Na podstawie preliminarza Komisja wykazuje we wstępnym projekcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej szacunkowe wartości niezbędne jej zdaniem w odniesieniu do planu zatrudnienia oraz kwotę dotacji z budżetu ogólnego.

7.   W ramach procedury budżetowej władza budżetowa zatwierdza środki na dotacje dla Agencji oraz przyjmuje jej plan zatrudnienia, który ujmuje się odrębnie w planie zatrudnienia Komisji.

8.   Budżet przyjmuje Komisja. Staje się on ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W razie potrzeby jest odpowiednio korygowany. Budżet Agencji publikowany jest na jej stronach internetowych.

9.   Wszelkie zmiany planu zatrudnienia i budżetu Agencji są przedmiotem budżetu korygującego, przyjmowanego w drodze tej samej procedury co budżet początkowy. Zmiany w planie zatrudnienia zgłaszane są władzy budżetowej. Budżety korygujące przekazywane są do informacji Parlamentu Europejskiego i Rady.

Artykuł 8

Wykonanie budżetu, kontrola finansowa i przepisy finansowe

1.   Dyrektor generalny wykonuje budżet Agencji.

2.   Po zakończeniu każdego roku budżetowego księgowy Agencji przedkłada wstępne sprawozdanie finansowe Agencji:

a)

w terminie do dnia 1 marca księgowemu Komisji, do celów konsolidacji; oraz

b)

w terminie do dnia 31 marca po zakończeniu każdego roku budżetowego – Trybunałowi Obrachunkowemu.

3.   Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących wstępnego sprawozdania finansowego Agencji dyrektor generalny sporządza na własną odpowiedzialność ostateczne sprawozdanie finansowe Agencji i przesyła je komitetowi do zaopiniowania.

4.   Komitet wydaje opinię dotyczącą ostatecznego sprawozdania finansowego Agencji.

5.   W terminie do dnia 1 lipca po zakończeniu każdego roku budżetowego dyrektor generalny przekazuje ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią komitetu Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

6.   Ostateczne sprawozdanie finansowane publikowane jest na stronach internetowych Agencji.

7.   Dyrektor generalny przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi w terminie do dnia 30 września.

8.   Dyrektor generalny przedkłada Parlamentowi Europejskiemu na jego wniosek wszelkie informacje niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy.

9.   W terminie do dnia 30 kwietnia roku N + 2 Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, udziela dyrektorowi generalnemu absolutorium z wykonania budżetu za rok N.

10.   W razie potrzeby szczegółowe rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do Agencji przyjmuje się zgodnie z art. 183 Traktatu.

Artykuł 9

Kapitał

1.   Kapitał Agencji wynosi 5 824 000 EUR.

2.   Kapitał pokrywany jest w następujący sposób:

Belgia

EUR

192 000

Bułgaria

EUR

96 000

Republika Czeska

EUR

192 000

Dania

EUR

96 000

Niemcy

EUR

672 000

Estonia

EUR

32 000

Irlandia

EUR

32 000

Grecja

EUR

192 000

Hiszpania

EUR

416 000

Francja

EUR

672 000

Włochy

EUR

672 000

Cypr

EUR

32 000

Łotwa

EUR

32 000

Litwa

EUR

32 000

Luksemburg

EUR

Węgry

EUR

192 000

Malta

EUR

Niderlandy

EUR

192 000

Austria

EUR

96 000

Polska

EUR

416 000

Portugalia

EUR

192 000

Rumunia

EUR

288 000

Słowenia

EUR

32 000

Słowacja

EUR

96 000

Finlandia

EUR

96 000

Szwecja

EUR

192 000

Zjednoczone Królestwo

EUR

672 000

3.   W momencie przystąpienia państwa członkowskiego do Wspólnoty dokonuje się wpłaty w wysokości 10 % kapitału. Do dalszych wpłat na poczet kapitału może ponadto wezwać decyzja Rady, stanowiącej większością kwalifikowaną na wniosek Komisji. W terminie 30 dni od takiej decyzji dokonuje się wpłaty na rzecz Agencji kwoty określonej wezwaniem.

4.   Udział w kapitale nie daje prawa do dywidend ani odsetek. Daje prawo do zwrotu w nominalnej wysokości dokonanych wpłat na poczet kapitału wyłącznie w przypadku rozwiązania Agencji.

5.   Wszystkie płatności dokonywane są w euro.

Artykuł 10

Opłaty

Zgodnie z art. 54 Traktatu Agencja może naliczać opłatę od transakcji, w których uczestniczy, korzystając z przysługującego jej prawa opcji lub wyłącznego prawa do zawierania umów na dostawy. Przychody z takiej opłaty wykorzystuje się wyłącznie na pokrycie wydatków operacyjnych Agencji.

Przepisy dotyczące takiej opłaty przedstawione są szczegółowo w decyzji wykonawczej. Wysokość opłaty oraz metody jej ustalania i pobierania są ustalane – po konsultacji z Radą – przez Komisję na podstawie wniosku dyrektora generalnego, który wcześniej uzyskuje opinię komitetu.

ROZDZIAŁ 3

KOMITET DORADCZY

Artykuł 11

Skład komitetu

1.   Komitet składa się z członków pochodzących z państw członkowskich zgodnie z poniższą tabelą. Każde państwo członkowskie może jednak podjąć decyzję o wstrzymaniu się od uczestnictwa w komitecie. W razie rezygnacji członka lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków na pozostałą część kadencji mianuje się jego następcę.

Belgia

2 członków

Bułgaria

2 członków

Republika Czeska

2 członków

Dania

1 członek

Niemcy

4 członków

Estonia

1 członek

Irlandia

1 członek

Grecja

2 członków

Hiszpania

3 członków

Francja

4 członków

Włochy

4 członków

Cypr

1 członek

Łotwa

1 członek

Litwa

2 członków

Luksemburg

Węgry

2 członków

Malta

Niderlandy

2 członków

Austria

2 członków

Polska

3 członków

Portugalia

2 członków

Rumunia

3 członków

Słowenia

2 członków

Słowacja

2 członków

Finlandia

2 członków

Szwecja

2 członków

Zjednoczone Królestwo

4 członków

2.   Przyznawanie stanowisk w komitecie powinno odzwierciedlać zarówno udziały państw członkowskich w kapitale Agencji, jak i stosowne doświadczenie i wiedzę fachową, jaką dysponują te państwa, oraz prowadzoną przez nie działalność w dziedzinach takich, jak handel materiałami jądrowymi oraz świadczenie usług związanych z cyklem paliwa jądrowego lub wytwarzaniem energii jądrowej.

3.   Członkowie komitetu mianowani są przez odnośne państwa członkowskie na podstawie zakresu odpowiedniego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie handlu materiałami jądrowymi i świadczenia usług związanych z cyklem paliwa jądrowego lub wytwarzaniem energii jądrowej lub w dziedzinie regulacji związanych handlem materiałami jądrowymi. Czas trwania kadencji wynosi trzy lata. Kadencja jest odnawialna.

Artykuł 12

Przewodniczący komitetu

1.   Spośród swoich członków komitet wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Tak wybrane kierownictwo reprezentuje doświadczenie, którym dysponuje komitet, oraz poszczególne segmenty branży – zarówno producentów, jak i użytkowników. W razie niemożności pełnienia swoich obowiązków przez przewodniczącego, jego miejsce zajmuje ten spośród dwóch wiceprzewodniczących, który dłużej był członkiem komitetu.

2.   Kadencje przewodniczącego i wiceprzewodniczących wynoszą trzy lata. Ich kadencje mogą zostać przedłużone jednokrotnie, a przewodnictwo sprawują na przemian poszczególni członkowie komitetu, reprezentujący różne rodzaje doświadczenia wypływającego z działalności w branży lub w administracji. Mandat przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego wygasa automatycznie, jeżeli jego kadencja jako członka komitetu upływa bez przedłużenia.

Artykuł 13

Zakres kompetencji i obowiązków komitetu

1.   Komitet pomaga Agencji w realizacji jej zadań, wydając opinie i dostarczając analiz oraz informacji. Wsparcie to obejmuje również przygotowywanie sprawozdań, badań i analiz, co do których istnieje możliwość, że będą musiały być przygotowane zgodnie z art. 1 ust. 1 w ramach odpowiedzialności dyrektora generalnego, o której mowa w art. 3 ust. 3. Komitet stanowi łącznik między Agencją, a producentami i użytkownikami w przemyśle jądrowym.

2.   Z komitetem można konsultować się we wszystkich sprawach leżących w kompetencji Agencji, ustnie podczas posiedzeń lub pisemnie w czasie między takimi posiedzeniami. Komitet może również wydawać opinie we wszelkich takich sprawach z inicjatywy co najmniej jednej trzeciej jego członków.

3.   Dyrektor generalny konsultuje się z komitetem i zwołuje jego posiedzenie przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej następujących spraw:

a)

zasad równoważenia podaży i popytu (art. 60 akapit szósty Traktatu);

b)

kapitału Agencji; jego podwyższenia lub obniżenia bądź kolejnej wpłaty na poczet kapitału (art. 54 akapit czwarty Traktatu);

c)

pożyczek, o których mowa w art. 6;

d)

zastosowania opłaty od transakcji, przeznaczonej na pokrycie wydatków operacyjnych Agencji (art. 54 akapit piąty Traktatu);

e)

warunków mających zastosowanie do gromadzenia i wycofywania rezerw handlowych przez Agencję (art. 72 akapit pierwszy Traktatu);

f)

spraw finansowych, o których mowa w art. 8, w tym rozporządzenia finansowego dla Agencji oraz przygotowania specjalnego rachunku Agencji, przewidzianego w art. 171 ust. 2 Traktatu;

g)

sprawozdania rocznego, w tym analizy rynku i programu prac na kolejny rok;

h)

kryteriów służących określeniu praktyk zabronionych na mocy art. 68 Traktatu;

i)

rozwiązania Agencji.

4.   Dyrektor generalny może w razie potrzeby określić termin przedstawienia opinii przez komitet. Termin taki wynosi nie mniej niż miesiąc od daty wysłania w tym celu komunikatu do członków komitetu.

5.   Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uda się uzyskać opinii Komitetu, dyrektor generalny może podjąć decyzję.

6.   Decyzje leżące w kompetencji dyrektora generalnego i odnoszące się do spraw wymienionych w niniejszym artykule nie mogą być podejmowane przed upływem dziesięciu dni roboczych od wydania opinii przez komitet, jeżeli są sprzeczne z taką opinią.

7.   Komitet przyjmuje własny regulamin wewnętrzny w odniesieniu do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym statutem.

Artykuł 14

Posiedzenia komitetu

1.   Posiedzenia komitetu zwołuje się:

a)

gdy kierownictwo uzna to za konieczne, w trybie normalnym – dwa razy w roku;

b)

na wniosek dyrektora generalnego, zwłaszcza w przypadkach, gdy przeprowadzenie konsultacji z komitetem jest obowiązkowe na mocy art. 13 ust. 3; oraz

c)

na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków komitetu, określający punkty porządku obrad.

Agencja przygotowuje we współpracy z przewodniczącym porządek obrad do zatwierdzenia przez komitet.

Agencja przesyła dokumenty związane z porządkiem obrad wszystkim członkom komitetu co najmniej 15 dni roboczych przed datą posiedzenia.

2.   Posiedzenia komitetu wymagają kworum większości członków. Opinie mogą być wydawane po zatwierdzeniu przez większość członków obecnych lub reprezentowanych.

3.   Każdy członek komitetu dysponuje jednym głosem. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu przez członka, może on wyznaczyć na piśmie innego członka do głosowania w swoim imieniu.

4.   Dyrektor generalny lub osoba wyznaczona do reprezentowania go uczestniczy w posiedzeniach komitetu, nie posiada jednak prawa głosu. Inne osoby, niebędące pracownikami Agencji, mogą uczestniczyć w posiedzeniach jedynie za zgodą wszystkich obecnych członków oraz z zastrzeżeniem zobowiązania, o którym mowa w ust. 5.

5.   Zgodnie z art. 194 Traktatu członkowie komitetu mają obowiązek zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich faktów, informacji, wiedzy lub dokumentów objętych systemem klasyfikacji poufności, jakie znajdą się w ich posiadaniu lub zostaną im przekazane w związku z pełnieniem przez nich funkcji członków komitetu.

6.   Dyrektor generalny zapewnia komitetowi odpowiedni sekretariat; mianowanie jego personelu jest uzależnione od zatwierdzenia przez Komisję. Sekretariat sporządza protokoły z posiedzeń komitetu, wszelkich podkomitetów oraz kierownictwa. Wydatki związane z funkcjonowaniem komitetu pokrywa Agencja.

7.   Wydatki związane z podróżą jednego członka komitetu z każdego państwa członkowskiego pokrywa Agencja.


(1)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1558/2007 (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 1).


Top