EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/WE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/4


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 18 grudnia 2008 r.

dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

(EBC/2008/29)

(2009/5/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Rady 2008/608/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wydaną na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Słowację w dniu 1 stycznia 2009 r. (1) Słowacja spełnia niezbędne warunki przyjęcia waluty euro, a przysługujące jej wyłączenie przyznane na podstawie art. 4 Aktu przystąpienia (2) zostanie zniesione z dniem 1 stycznia 2009 r.

(2)

Po przyjęciu euro przez Słowację liczba członków Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przekroczy 21. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Statutu ESBC od dnia, w którym liczba członków Rady Prezesów przekroczy 21, każdy członek Zarządu będzie miał jeden głos, a liczba prezesów z prawem do głosowania wynosić będzie 15. Przepis ten określa także zasady rotacji prawa do głosowania. Zgodnie z szóstym tiret art. 10 ust. 2 Rada Prezesów, stanowiąc większością dwóch trzecich głosów wszystkich jej członków mających oraz niemających prawa do głosowania, może podjąć decyzję o opóźnieniu rozpoczęcia stosowania systemu rotacji do dnia, w którym liczba prezesów przekroczy 18.

(3)

Motyw 6 zalecenia EBC/2003/1 z dnia 3 lutego 2003 r. dotyczącego decyzji Rady w sprawie zmiany art. 10 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (3) oraz motyw 6 decyzji Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (4) przewidują możliwość wydania decyzji opóźniającej rozpoczęcie stosowania systemu rotacyjnego w celu uniknięcia sytuacji, w której częstotliwość głosowania prezesów należących do którejś z grup będzie wynosić 100 %. Rozpoczęcie stosowania systemu rotacyjnego w momencie, gdy liczba prezesów przekroczy 15, wymagałoby wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań, tak aby pierwsza grupa prezesów nie miała niższej częstotliwości głosowania niż grupa druga. Jednym z możliwych rozwiązań tej sytuacji jest przydzielenie pierwszej grupie pięciu głosów. Jednak rezultatem tego rozwiązania byłaby 100 % częstotliwość głosowania członków pierwszej grupy, co byłoby sprzeczne z zasadą, zgodnie z którą wszyscy prezesi powinni podlegać systemowi rotacyjnemu. Zastosowanie alternatywnego rozwiązania umożliwiającego uniknięcie 100 % częstotliwości głosowania pierwszej grupy w znacznym stopniu skomplikowałoby system rotacyjny.

(4)

Po dokładnej analizie sytuacji Rada Prezesów ustaliła, że korzyści opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu do czasu, gdy liczba prezesów przekroczy 18, przeważają nad korzyściami wprowadzenia tego systemu w momencie, gdy liczba ta przekroczy 15, co pozwoli uniknąć dodatkowego komplikowania przejściowego systemu podziału na dwie grupy. Dlatego za właściwe należy uznać opóźnienie rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego do czasu, gdy liczba prezesów przekroczy 18,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Rozpoczęcie stosowania systemu rotacyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 Statutu ESBC, opóźnia się do czasu, gdy liczba prezesów w Radzie Prezesów EBC przekroczy 18.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 18 grudnia 2008 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 195 z 24.7.2008, s. 24.

(2)  Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 33).

(3)  Dz.U. C 29 z 7.2.2003, s. 6.

(4)  Dz.U. L 83 z 1.4.2003, s. 66.


Top