EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1524

Rozporządzenie (WE) nr 1524/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania

Dz.U. L 343 z 27.12.2007, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; Uchylony przez 32014R1141

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1524/oj

27.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/5


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1524/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 191,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) stanowi, że Parlament Europejski opublikuje sprawozdanie na temat stosowania tego rozporządzenia wskazujący, w stosownych przypadkach, możliwe zmiany, które należy wprowadzić do systemu finansowania.

(2)

W rezolucji z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie europejskich partii politycznych (3) Parlament Europejski określił szereg zmian, jakie w świetle doświadczeń nabytych od daty jego wejścia w życie w 2004 r. należy wprowadzić w tekście rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, mając na względzie nadrzędny cel poprawy sytuacji w zakresie finansowania tych partii politycznych i powiązanych z nimi fundacji.

(3)

Należy określić przepisy regulujące zasady udzielania wsparcia finansowego fundacjom politycznym na poziomie europejskim, ponieważ fundacje te powiązane z partiami politycznymi na poziomie europejskim mogą przez swoją działalność wspomagać i dopełniać cele partii politycznych na poziomie europejskim, zwłaszcza biorąc aktywny udział w debacie poświęconej kwestiom polityki i integracji europejskiej, między innymi poprzez spełnianie roli katalizatora w odniesieniu do nowych idei, analiz i kierunków polityki. Takie wsparcie finansowe powinno zostać przewidziane w dziale budżetu ogólnego Unii Europejskiej zatytułowanym „Parlament”, tak jak ma to miejsce w przypadku partii politycznych na poziomie europejskim.

(4)

Zapewnienie udziału w życiu demokratycznym Unii Europejskiej jak największej liczby obywateli pozostaje ważnym celem. Polityczne organizacje młodzieżowe mogą tu odegrać znaczącą rolę, przyczyniając się do wzbudzenia wśród młodych osób zainteresowania systemem politycznym Unii Europejskiej, udzielając im konkretnych informacji na ten temat oraz zachęcając do udziału w działaniach demokratycznych na poziomie europejskim.

(5)

W celu poprawy warunków dla finansowania partii politycznych na poziomie europejskim, zachęcając je równocześnie do odpowiedniego, długoterminowego planowania finansowego, należy dostosować minimalny poziom współfinansowania. Dla fundacji politycznych na poziomie europejskim należy przewidzieć taki sam udział własny w finansowaniu.

(6)

Mając na uwadze dalsze podkreślanie i promowanie europejskiego wymiaru wyborów do Parlamentu Europejskiego, należy wyraźnie zaznaczyć, że środki pochodzące z budżetu ogólnego Unii Europejskiej mogą być także wykorzystywane do finansowania kampanii wyborczych prowadzonych przez partie polityczne na poziomie europejskim przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, pod warunkiem że nie stanowi to bezpośredniego lub pośredniego finansowania krajowych partii politycznych lub osób kandydujących. Partie polityczne na poziomie europejskim działają w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w celu podkreślenia europejskiego charakteru tych wyborów. Zgodnie z art. 8 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich załączonego do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (4) finansowanie i ograniczanie wydatków wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego podlega w każdym państwie członkowskim przepisom krajowym. Prawo krajowe ma zastosowanie również do wydatków wyborczych w wyborach krajowych i referendach,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003

W rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 dodaje się punkty w brzmieniu:

„4.

»Fundacja polityczna na poziomie europejskim« oznacza podmiot lub zrzeszenie podmiotów, posiadające osobowość prawną w państwie członkowskim, powiązane z partią polityczną na poziomie europejskim, które w ramach celów i podstawowych wartości, do których dąży Unia Europejska, wspiera i dopełnia cele tej partii politycznej na poziomie europejskim, w szczególności poprzez następujące działania

obserwację, analizę i aktywny udział w debacie poświęconej kwestiom dotyczącym polityki i integracji europejskiej,

rozwijanie działalności związanej z kwestiami polityki europejskiej, takiej jak organizacja i pomoc w organizacji poświęconych tym kwestiom seminariów, szkoleń, konferencji i badań, gromadzących zainteresowane pomioty, w tym organizacje młodzieżowe i innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego,

rozwój współpracy z jednostkami o takim samych charakterze w celu wspierania demokracji,

spełnianie roli forum współpracy na poziomie europejskim dla krajowych fundacji politycznych, przedstawicieli środowisk akademickich i innych ważnych dla tego procesu podmiotów.

5.

»Finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej« oznacza dotację w rozumieniu art. 108 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 (5) (zwanego dalej »rozporządzeniem finansowym«.

2)

w art. 3 dotychczasowy tekst staje się ust. 1 oraz dodaje się ustępy w brzmieniu:

„2.   Fundacja polityczna na poziomie europejskim spełnia następujące warunki:

a)

musi być powiązana z jedną z uznanych zgodnie z ust. 1 europejskich partii politycznych, co musi być przez tę partię potwierdzone;

b)

musi posiadać osobowość prawną w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę. Osobowość prawna fundacji jest odrębna od osobowości prawnej partii politycznej na poziomie europejskim, z którą dana fundacja jest powiązana;

c)

musi przestrzegać, w szczególności w swoim programie i swoich działaniach, zasad, na których opiera się Unia Europejska, a mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności;

d)

nie może prowadzić działań nastawionych na zysk;

e)

skład zarządu fundacji jest zrównoważony pod względem geograficznym.

3.   Do poszczególnych europejskich partii politycznych i fundacji na poziomie europejskim należy określenie, w ramach wyznaczonych przez niniejsze rozporządzenie, szczególnych aspektów wzajemnych stosunków zgodnie z prawem krajowym, w tym rozdziału między codziennym zarządzaniem i strukturami decyzyjnymi fundacji politycznej na poziomie europejskim z jednej strony, a europejskiej partii politycznej, z którą fundacja ta jest powiązana, z drugiej strony.”;

3)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

dokumenty zaświadczające, że wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 2 i 3;”;

b)

dodaje się ustępy w brzmieniu:

„4.   Fundacja polityczna na poziomie europejskim może składać wniosek o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej jedynie za pośrednictwem europejskiej partii politycznej, z którą jest powiązana.

5.   Podstawą przyznania środków fundacji politycznej na poziomie europejskim jest jej powiązanie z partią polityczną na poziomie europejskim, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1. Przepisy art. 9 oraz art. 9a mają zastosowanie do przydzielonych w ten sposób środków.

6.   Fundacja polityczna na poziomie europejskim wykorzystuje przyznane jej środki jedynie do celów finansowania działań własnych zgodnych z art. 2 ust. 4. W żadnym przypadku środki te nie mogą być wykorzystane do finansowania kampanii wyborczych lub kampanii referendalnych.

7.   Ustępy 1 i 3 stosuje się odpowiednio przy rozpatrywaniu wniosków fundacji politycznych na poziomie europejskim o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.”;

4)

w art. 5 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„4.   Ustęp 2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do fundacji politycznych na poziomie europejskim.

5.   W przypadku gdy partia polityczna na poziomie europejskim, z którą powiązana jest fundacja polityczna na poziomie europejskim, utraciła swój status, fundacja wyłączona zostaje z finansowania na podstawie niniejszego rozporządzenia.

6.   W przypadku stwierdzenia przez Parlament Europejski, że którykolwiek z warunków określonych w art. 3 ust. 2 lit. c) nie jest już spełniony, dana fundacja polityczna na poziomie europejskim zostaje wyłączona z finansowania na podstawie niniejszego rozporządzenia.”;

5)

art. 6, 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 6

Zobowiązania związane z finansowaniem

1.   Partia polityczna na poziomie europejskim oraz fundacja polityczna na poziomie europejskim:

a)

publikują corocznie swoje dochody i wydatki oraz oświadczenie o swoich aktywach i pasywach;

b)

deklarują swoje źródła finansowania, dostarczając listę określającą darczyńców i darowizny otrzymane od każdego z nich, z wyjątkiem darowizn, których wartość nie przekracza 500 EUR rocznie na darczyńcę.

2.   Partia polityczna na poziomie europejskim oraz fundacja polityczna na poziomie europejskim nie przyjmują:

a)

darowizn anonimowych;

b)

darowizn pochodzących z budżetów grup politycznych w Parlamencie Europejskim;

c)

darowizn od przedsiębiorstw, na które władze publiczne mogą wywierać bezpośrednio lub pośrednio dominujący wpływ na podstawie struktury własnościowej, udziału finansowego lub przepisów mających wobec nich zastosowanie;

d)

darowizn przekraczających 12 000 EUR rocznie na darczyńcę, od jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej innej niż przedsiębiorstwo określone w lit. c), bez uszczerbku dla ust. 3 i 4;

e)

darowizn od władz publicznych z państw trzecich, w tym od przedsiębiorstw, na które władze publiczne mogą wywierać bezpośrednio lub pośrednio dominujący wpływ na podstawie struktury własnościowej, udziału finansowego lub przepisów mających wobec nich zastosowanie.

3.   Dopuszcza się przekazywanie środków na rzecz partii politycznej na poziomie europejskim przez krajowe partie polityczne, które są członkami tej partii politycznej na poziomie europejskim lub przez osoby fizyczne będące członkami partii politycznej na poziomie europejskim. Środki przekazywane partiom politycznym na poziomie europejskim przez krajowe partie polityczne lub osoby fizyczne nie przekraczają 40 % rocznego budżetu tej partii politycznej na poziomie europejskim.

4.   Dopuszcza się przekazywanie środków na rzecz fundacji politycznej na poziomie europejskim przez krajowe fundacje polityczne, które są członkami tej fundacji politycznej na poziomie europejskim, oraz przez partie polityczne na poziomie europejskim. Wkład ten nie przekracza 40 % rocznego budżetu fundacji politycznej na poziomie europejskim i nie może pochodzić ze środków, które partia polityczna na poziomie europejskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem otrzymała z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Ciężar dowodu spoczywa na zainteresowanej partii politycznej na poziomie europejskim.

Artykuł 7

Zakaz finansowania

1.   Środki finansowe uzyskiwane przez partie polityczne na poziomie europejskim z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z innego źródła nie mogą być wykorzystane do bezpośredniego lub pośredniego finansowania innych partii politycznych, w szczególności krajowych partii politycznych lub kandydatów. Te krajowe partie polityczne i kandydaci nadal podlegają przepisom krajowym.

2.   Środki finansowe uzyskiwane przez fundacje polityczne na poziomie europejskim z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego źródła nie mogą być wykorzystane do bezpośredniego lub pośredniego finansowania partii politycznych lub kandydatów na poziomie europejskim lub krajowym ani też fundacji na poziomie krajowym.

Artykuł 8

Charakter wydatków

Bez uszczerbku dla finansowania fundacji politycznych środki pochodzące z budżetu ogólnego Unii Europejskiej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem mogą być wyłącznie wykorzystane do pokrycia wydatków bezpośrednio związanych z celami określonymi w programie politycznym, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b).

Takie wydatki obejmują wydatki administracyjne i wydatki związane z pomocą techniczną, zebraniami, badaniami, imprezami transgranicznymi, analizami, informowaniem i publikacjami.

Wydatki partii politycznych na poziomie europejskim obejmują także koszty organizacji kampanii, prowadzonych przez partie polityczne na poziomie europejskim w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, do udziału w których są one zobowiązane na mocy art. 3 ust. 1 lit. d). Zgodnie z art. 7 te środki finansowe nie są wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio do finansowania krajowych partii politycznych lub osób kandydujących.

Wydatków tych nie dokonuje się w ramach finansowania kampanii referendalnych.

Jednakże zgodnie z art. 8 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, finansowanie i ograniczanie wydatków wyborczych wszystkich partii i kandydatów podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego podlega w każdym państwie członkowskim przepisom krajowym.”;

6)

w art. 9 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1.   Środki finansowe przeznaczone na finansowanie partii politycznych na poziomie europejskim oraz fundacji politycznych na poziomie europejskim są określane w ramach rocznej procedury budżetowej i wykonywane zgodnie z rozporządzeniem finansowym oraz przepisami wykonawczymi do niego.

Zasady wykonania niniejszego rozporządzenia określa urzędnik zatwierdzający.

2.   Ocena wartości majątku ruchomego i nieruchomości oraz ich amortyzacja jest przeprowadzana zgodnie ze przepisami mającymi zastosowanie do instytucji, określonymi w art. 133 rozporządzenia finansowego.

3.   Kontrola finansowania przyznanego na podstawie niniejszego rozporządzenia jest przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem finansowym oraz przepisami wykonawczymi do niego.

Kontrola jest również przeprowadzana na podstawie rocznego poświadczenia wydanego przez niezależny, zewnętrzny organ kontrolny. Takie poświadczenie przekazywane jest Parlamentowi Europejskiemu w terminie sześciu miesięcy od końca danego roku budżetowego.”;

7)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 9 a

Przejrzystość

Parlament Europejski publikuje na swojej stronie internetowej w utworzonej w tym celu rubryce łącznie następujące dokumenty:

sprawozdanie roczne zawierające tabelę kwot przekazanych każdej partii politycznej i każdej fundacji politycznej na poziomie europejskim za każdy rok budżetowy, w którym wypłacono dotacje,

sprawozdanie Parlamentu Europejskiego na temat stosowania niniejszego rozporządzenia oraz finansowanych działań, o których mowa w art. 12,

przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia.”;

8)

artykuł 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej nie przekracza 85 % tych kosztów partii politycznej lub fundacji politycznej na poziomie europejskim, które kwalifikują się do finansowania. Ciężar dowodu spoczywa na zainteresowanej partii politycznej na poziomie europejskim.”;

9)

artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Ocena

Parlament Europejski opublikuje do dnia 15 lutego 2011 r. sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia, jak również finansowanych działań. W sprawozdaniu wskazane zostaną, w stosownych przypadkach, ewentualne zmiany, które należy wprowadzić do systemu finansowania.”.

Artykuł 2

Przepisy przejściowe

Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do dotacji przyznawanych partiom politycznym na poziomie europejskim począwszy od roku budżetowego 2008.

Na rok budżetowy 2008 wszelkie wnioski o finansowanie politycznych fundacji na poziomie europejskim zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 odnoszą się wyłącznie do kosztów kwalifikujących się do finansowania poniesionych po dniu 1 września 2008 r.

Partie polityczne na poziomie europejskim, które w należyty sposób przedłożyły wnioski o dotacje na rok 2008 mogą do dnia 28 marca 2008 r. przedstawić dodatkowy wniosek o finansowanie oparty na zmianach wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem i w razie potrzeby wniosek o dotację dla fundacji politycznej na poziomie europejskim powiązanej z daną partią polityczną. Parlament Europejski przyjmuje odpowiednie środki wykonawcze.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2007 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. LOBO ANTUNES

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z 17 grudnia 2007 r.

(2)  Dz.U. L 297 z 15.11.2003, str. 1.

(3)  Dz.U. C 292 E z 1.12.2006, str. 127.

(4)  Dz.U. L 278 z 8.10.1976, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją 2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 283 z 21.10.2002, str. 1).

(5)  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).”;


Top