EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1498

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

OJ L 333, 19.12.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 262 - 265

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1498/oj

19.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1498/2007

z dnia 18 grudnia 2007 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („Decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim”) (1), w szczególności jej załącznik III art. 6 ust. 4 akapit piąty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją 2001/822/WE dopuszcza się kumulację pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ odnośnie do ilości ustanowionych w wymienionej decyzji dla produktów w rozdziale 17 CN i objętych kodami CN 1806 10 30 oraz 1806 10 90.

(2)

W odniesieniu do tych produktów rozporządzeniem Komisji (WE) nr 192/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r. ustanowiono szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ (2) w celu umożliwienia wymaganych kontroli odnośnie do przywozów ilości przewidzianych w decyzji 2001/822/WE.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (3) ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególności zasady dotyczące składania wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz, statusu wnioskodawcy oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie to ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentów taryfowych. Zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, bez uszczerbku dla dodatkowych warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(4)

Należy zatem zastosować zasady określone w wymienionym rozporządzeniu do rozporządzenia (WE) nr 192/2002. Należy jednak dostosować niektóre zasady w celu uwzględnienia szczególnego charakteru wymiany handlowej objętej rozporządzeniem (WE) nr 192/2002. W celu zapewnienia przejrzystości i racjonalnego porządku należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 192/2002 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(5)

Zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4), o ile przepisy szczegółowe niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

(6)

W celu zapewnienia właściwego zarządzania, zapobiegania spekulacjom i zapewnienia efektywnych kontroli, należy ustalić szczegółowe zasady odnośnie do składania wniosków o pozwolenia oraz dokumentów, które osoby zainteresowane muszą przedłożyć. W związku z tym należy zastosować zasady rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

(7)

Należy ustalić szczególne cechy formularza wniosku o pozwolenie na przywóz produktów, o których mowa, a w celu zapewnienia dokładnego administrowania takich przywozów należy przewidzieć niezbywalność praw wynikających z pozwoleń.

(8)

Należy również ustalić zasady odnośnie do terminu składanie wniosków o pozwolenie i wydawanie pozwoleń przez właściwe organy państw członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006 stosują się do przywozu po zerowej stawce celnej dla produktów w rozdziale 17 CN objętych kodami CN 1806 10 30 oraz 1806 10 90 pochodzących z KTZ z kumulacją z cukrem pochodzącym z AKP lub WE, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów niniejszego rozporządzenia.

2.   Pozwolenia na przywóz wydane na podstawie niniejszego rozporządzenia mają numer seryjny 09.4652.

Artykuł 2

Do celów niniejszego rozporządzenia pojęcie „produkty pochodzące” oraz związane z nimi właściwe metody administracyjne są określone w załączniku III do decyzji 2001/822/WE.

Artykuł 3

1.   Wniosek o pozwolenie na przywóz dotyczy ilości nie mniejszej niż 25 ton.

2.   Wnioski o pozwolenia na przywóz składa się wraz z następującymi dokumentami:

a)

pozwolenie na wywóz wydane przez władze KTZ, zgodnie z wzorem formularza określonym w załączniku I, wydanym przez organy odpowiedzialne za wydawanie świadectw EUR.1;

b)

dowód, że wnioskodawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 12 EUR za 100 gramów.

Artykuł 4

Wnioski o pozwolenie na przywóz oraz pozwolenie na przywóz zawierają:

a)

w sekcji 7, pochodzenie z KTZ, wyraz „tak” oznaczony krzyżykiem;

b)

w sekcji 8, pochodzenie z KTZ, wyraz „tak” oznaczony krzyżykiem;

c)

w sekcji 20 pozwolenia jeden z wpisów wymienionych w załączniku II.

Artykuł 5

W drodze odstępstwa od art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 uprawnienia wynikające z pozwolenia na przywóz nie są zbywalne.

Artykuł 6

1.   W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioski o pozwolenie składa się w okresie pierwszych siedmiu dni stycznia, kwietnia, lipca i października każdego roku.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o pozwolenie w jednym miesiącu składania wniosków. Jeżeli w ciągu danego miesiąca wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek, wszystkie wnioski złożone w ciągu tego miesiąca zostają odrzucone, a zabezpieczenia wniesione wraz ze złożeniem wniosków zostają przejęte przez dane państwo członkowskie.

2.   Informacje o wnioskach o pozwolenie sporządza się najpóźniej w dwunastym dniu miesiąca składania wniosku, z uwzględnieniem ośmiocyfrowych kodów CN jak również pochodzenia z KTZ.

3.   Zezwolenia na przywóz wydawane są przez państwa członkowskie od 25 dnia do 30 dnia miesiąca składania wniosku.

Artykuł 7

Pozwolenia na przywóz są ważne w ciągu 90 dni od dnia ich faktycznego wystawienia w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

Artykuł 8

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 192/2002.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/249/WE (Dz.U. L 109 z 26.4.2007, str. 33).

(2)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2031/2006 (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, str. 43).

(3)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1423/2007 (Dz.U. L 317 z 5.12.2007, str. 36).


ZAŁĄCZNIK I

Wzór pozwolenia na wywóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a)

Image


ZAŁĄCZNIK II

Wpisy, o których mowa w art. 4 lit. c):

:

w języku bułgarskim

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

w języku hiszpańskim

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

w języku czeskim

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

w języku duńskim

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

w języku niemieckim

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

w języku estońskim

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

w języku greckim

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

w języku angielskim

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

w języku francuskim

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

w języku włoskim

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

w języku łotewskim

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

w języku litewskim

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

w języku węgierskim

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

w języku maltańskim

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

w języku niderlandzkim

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

w języku polskim

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

w języku portugalskim

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

w języku rumuńskim

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

w języku słowackim

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

w języku słoweńskim

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

w języku fińskim

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

w języku szwedzkim

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


Top