EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1451

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 325, 11.12.2007, p. 3–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 104 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2014; Uchylony przez 32014R1062 . Latest consolidated version: 01/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1451/oj

11.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1451/2007

z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 98/8/WE państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych zawierających substancje czynne zawarte w załącznikach I, IA lub IB do tej dyrektywy. Jednakże zgodnie ze środkami przejściowymi przewidzianymi w art. 16 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych zawierających substancje czynne niewymienione w załącznikach I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE, ale które były już w obrocie w dniu 14 maja 2000 r., zwane dalej „istniejącymi substancjami czynnymi”. Zgodnie z ust. 2 tego samego artykułu zrealizowany zostanie 10-letni program przeglądu wszystkich istniejących substancji czynnych. Ten program pracy ma na celu zidentyfikowanie istniejących substancji czynnych i określenie tych substancji, które będą oceniane w ramach tego programu w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(2)

Faza wstępna programu została ustanowiona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1896/2000 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie pierwszej fazy programu określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów biobójczych (2).

(3)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1896/2000 istniejące substancje czynne mające zastosowanie w produktach biobójczych musiały zostać zidentyfikowane, a te substancje, które należało poddać ocenie w celu ewentualnego włączenia ich do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE w jednym lub więcej typie produktów, należało przedstawić w notyfikacji nie później niż do dnia 28 marca 2002 r.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1896/2000 (3) ustanowiło wykaz istniejących substancji czynnych. Wykaz ten uwzględniał substancje czynne, które zostały zidentyfikowane zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 lub art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1896/2000 lub w odniesieniu do których odpowiednie informacje zostały przedstawione w notyfikacji zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 ustanowiło również, w załączniku II, wyczerpujący wykaz istniejących substancji czynnych, które należy poddać ocenie w ramach programu przeglądu. Wykaz obejmuje substancje czynne, w odniesieniu do których co najmniej jedna notyfikacja została przyjęta zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1896/2000 lub w stosunku do których państwo członkowskie wyraziło zainteresowanie zgodnie z przepisami art. 5 ust. 3 tego rozporządzenia. Wykaz ten określał odnośne typy produktów.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 zezwalało na poddanie ocenie pewnej ilości substancji czynnych lub substancji w określonych typach produktów, nieujętych początkowo w programie przeglądu, na tych samych warunkach co substancje czynne poddawane ocenie na podstawie programu przeglądu, pod warunkiem że zainteresowane podmioty przedłożą kompletną dokumentację do dnia 1 marca 2006 r.

(7)

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 określił dzień 1 września 2006 r. jako datę wycofania z obrotu produktów zawierających substancje czynne, które nie zostały poddane ocenie w programie przeglądu.

(8)

Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 stanowił, że istniejące substancje czynne, które nie zostały zidentyfikowane przez osoby stosujące je w produktach biobójczych, uważa się za niewprowadzone do obrotu do celów biobójczych przed dniem 14 maja 2000 r. Nie należy jednakże rozumieć przez to, że bezprawnie niezidentyfikowane istniejące substancje czynne mogą korzystać z tymczasowego pozwolenia lub z dłuższego okresu ochrony danych zarezerwowanego dla faktycznie nowych substancji czynnych. Do wspomnianego przepisu należy dodać odpowiednie wyjaśnienie.

(9)

Rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 wprowadziło możliwość ubiegania się przez państwa członkowskie o odstępstwo w odniesieniu do produktów biobójczych zawierających zidentyfikowane substancje czynne niepoddane ocenie w ramach programu przeglądu, które, według państw członkowskich, są uzasadnione podstawowymi potrzebami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa kulturowego lub które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa w świetle braku odpowiednich, z technicznego lub gospodarczego punktu widzenia, rozwiązań zastępczych lub substytutów możliwych do przyjęcia z punktu widzenia ochrony środowiska lub zdrowia. Takie odstępstwo powinno być przyznawane wnioskującym państwom członkowskim jedynie w przypadku, gdy wnioski są uzasadnione, a dalsze stosowanie nie wywołuje obaw co do ochrony zdrowia ludzi i środowiska oraz, o ile ma to zastosowanie, opracowywane są rozwiązania alternatywne. Należy umożliwić państwom członkowskim ubieganie się o takie odstępstwo, w tym w odniesieniu do substancji czynnych, co do których podjęto decyzję o niewłączaniu ich w skład produktów zgłoszonych w załącznikach I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Ponieważ program przeglądu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE, trwać będzie do dnia 14 maja 2010 r., odstępstwa takie pozostają w mocy tylko do tego dnia.

(10)

Niektóre substancje czy produkty spożywane zwyczajowo przez ludzi lub zwierzęta w celu utrzymania ich przy życiu mogą być wykorzystane do przyciągania lub odstraszania szkodliwych organizmów. Ogólnie przyjęte jest, że wymogi dyrektywy 98/8/WE w zakresie pozwoleń/rejestracji nie mają uzasadnienia w przypadku tych substancji i substancje te należy wyraźnie wykluczyć z jej zakresu stosowania. Biorąc pod uwagę, że wprowadzenie zmian do dyrektywy 98/8/WE zajmie długi okres, w trakcie którego zdolność utrzymania w obrocie tych produktów może być nieodwracalnie zakłócona, należy przesunąć ich wycofanie z obrotu do dnia 14 maja 2010 r.

(11)

Państwo członkowskie, które wykazało zainteresowanie dokonaniem przeglądu określonej substancji czynnej, nie powinno być wyznaczone jako państwo członkowskie będące sprawozdawcą dla tej substancji.

(12)

W celu uniknięcia dublowania pracy, a w szczególności w celu ograniczenia przeprowadzania badań na kręgowcach, wymogi dotyczące sporządzenia i przedłożenia kompletnej dokumentacji powinny być takiego rodzaju, aby zachęcić tych, których notyfikacje zostały przyjęte, zwanych dalej „uczestnikami”, do wspólnego działania, w szczególności w drodze przedkładania wspólnej dokumentacji. Państwu członkowskiemu będącemu sprawozdawcą powinno umożliwić się publiczne udostępnienie odniesienia do badań na kręgowcach przeprowadzanych dla notyfikowanej istniejącej substancji czynnej, o ile takie odniesienie nie jest poufne na mocy art. 19 dyrektywy 98/8/WE. Również w celu zyskania doświadczenia w sprawie poprawności wymogów dotyczących danych oraz w celu zapewnienia, że przegląd substancji czynnych jest przeprowadzany w sposób efektywny pod względem kosztów, uczestnicy powinni być zachęcani do przekazywania informacji w sprawie kosztów przygotowania dokumentacji oraz w sprawie potrzeby przeprowadzenia badań na kręgowcach.

(13)

W celu unikania opóźnień uczestnicy powinni w możliwie najwcześniejszym terminie rozpocząć dyskusję z państwem członkowskim będącym sprawozdawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wymogów w zakresie danych. Wnioskodawcy niebędący uczestnikami, którzy zgodnie z przepisami art. 11 dyrektywy 98/8/WE zamierzają wystąpić z wnioskiem o włączenie do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE substancji czynnej w określonym typie produktów, będącej w trakcie oceny w ramach programu przeglądu, powinni przedłożyć kompletną dokumentację dla danej substancji w tym typie produktów nie wcześniej i nie później niż uczestnicy, tak aby nie zakłócać sprawnego funkcjonowania programu przeglądu i nie stwarzać niedogodnej sytuacji dla uczestników.

(14)

Należy określić wymogi dotyczące treści i formatu dokumentacji oraz liczby przedkładanych dokumentów.

(15)

Należy ustanowić przepis dla przypadków, w których uczestnik występuje wspólnie z producentem, użytkownikiem lub stowarzyszeniem oraz w których uczestnik wycofuje się z programu przeglądu.

(16)

Producenci, użytkownicy lub stowarzyszenia powinni w określonych terminach mieć zapewnioną możliwość przejęcia roli uczestnika w stosunku do istniejącej substancji czynnej w określonym typie produktów, w odniesieniu do której wszyscy uczestnicy się wycofali albo żadna z dokumentacji nie spełnia wymogów. W tym samym okresie państwa członkowskie powinny, w określonych okolicznościach, mieć zapewnioną możliwość wykazania zainteresowania włączeniem takiej substancji czynnej w określonym typie produktów do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(17)

W celu zniechęcenia do nadużywania możliwości pozostawienia w obrocie substancji czynnej podczas dokonywania jej oceny w ramach programu przeglądu, przejęcie roli uczestnika w stosunku do istniejącej substancji czynnej w określonym typie produktów przez inną osobę lub państwo członkowskie powinno być możliwe tylko raz. Z tego samego powodu osoba lub państwo członkowskie przejmujące rolę uczestnika w określonym okresie czasu powinno przedstawić dowód rozpoczęcia kompletowania dokumentacji.

(18)

Należy określić terminy, w ramach których państwa członkowskie będące sprawozdawcami powinny dokonać weryfikacji kompletności przedłożonej dokumentacji. W wyjątkowych okolicznościach państwa członkowskie będące sprawozdawcami powinny mieć możliwość ustanowienia nowego terminu przedłożenia części dokumentacji, w szczególności w przypadku, gdy uczestnik udowodnił, że przedstawienie informacji w wyznaczonym terminie było niemożliwe, lub w celu wyjaśnienia wątpliwości w odniesieniu do wymogów dotyczących danych, które nadal są niewyjaśnione mimo wcześniejszych dyskusji między uczestnikiem i państwem członkowskim będącym sprawozdawcą.

(19)

W odniesieniu do każdej istniejącej substancji czynnej państwo członkowskie będące sprawozdawcą powinno zbadać i dokonać oceny dokumentacji oraz przedstawić wyniki Komisji i pozostałym państwom członkowskim w postaci sprawozdania sporządzonego przez właściwy organ oraz zaleceń w odniesieniu do decyzji, jaka powinna zostać podjęta w odniesieniu do danej substancji czynnej. W celu nieprzedłużania bezzasadnie procesu podejmowania decyzji państwo członkowskie będące sprawozdawcą powinno w tym samym czasie dokładnie rozważyć potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań. Z tego samego powodu państwa członkowskie będące sprawozdawcami powinny być zobowiązane do uwzględnienia przedstawionych informacji po przyjęciu dokumentacji wyłącznie w określonych warunkach.

(20)

Sprawozdania właściwych organów powinny być badane przez pozostałe państwa członkowskie zanim sprawozdania z oceny zostaną przedłożone Stałemu Komitetowi ds. Produktów Biobójczych.

(21)

W przypadku gdy obawy określone w art. 10 ust. 5 dyrektywy 98/8/WE nadal pozostają, pomimo zalecenia włączenia substancji czynnej do załącznika I, IA lub IB do tej dyrektywy, Komisja powinna mieć możliwość uwzględnienia, nie naruszając przepisów art. 12 tej dyrektywy, wyników oceny dokonanej w odniesieniu do innych istniejących substancji czynnych mających takie samo zastosowanie. Należy ustanowić przepis dla państwa członkowskiego będącego sprawozdawcą uaktualniający, w miarę potrzeby, sprawozdania właściwych organów.

(22)

Aby zagwarantować lepszy dostęp do informacji, sprawozdania z oceny powinny być opracowywane na podstawie sprawozdań przedstawionych przez właściwe organy państw członkowskich i powinny podlegać tym samym zasadom dotyczącym dostępu do informacji, które zostały zastosowane przez właściwe organy przy sporządzaniu sprawozdań. Sprawozdania z oceny powinny opierać się na początkowym sprawozdaniu właściwego organu, zawierającym zmiany dokonane w świetle wszelkich dokumentów, komentarzy i informacji uwzględnionych podczas przeprowadzania oceny.

(23)

Należy umożliwić zawieszenie procedur ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu w świetle stosowania innych aktów Wspólnoty, w szczególności dyrektywy Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (4) oraz – po dniu 1 czerwca 2009 r. – tytułów VIII i XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(24)

W celu zapewnienia możliwie najsprawniejszego przebiegu programu przeglądu pewna ilość istniejących substancji czynnych w określonych typach produktów została przyporządkowana innym państwom członkowskim będącym sprawozdawcami. Zmiany te zostaną uwzględnione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(25)

Rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 było kilkakrotnie zmieniane (5) w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii nowych państw członkowskich oraz wniosków wyciągniętych z wdrażania programu przeglądu, a w szczególności w celu ustanowienia niewłączania pewnej ilości substancji czynnych do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE ze względu na niedostarczenie niezbędnych informacji w ustalonym okresie czasu bądź w przypadku gdy wymogi art. 10 tej dyrektywy nie zostały spełnione. Ciągłe aktualizowanie rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 w celu pozostawania na bieżąco z programem przeglądu okazało się nieefektywne i czasochłonne. Ponadto mogłoby ono prowadzić do dezorientacji zainteresowanych stron w kwestii zasad, których należy przestrzegać, oraz substancji czynnych będących obecnie w trakcie oceny. W celu zachowania jasności wskazane jest uchylenie rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 i zastąpienie go nowym, uproszczonym aktem ustanawiającym zasady programu przeglądu. Ponadto Komisja powinna uchwalać oddzielne akty w kwestii przyszłych decyzji o niewłączeniu.

(26)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres przedmiotowy

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady realizacji programu pracy w celu systematycznej oceny wszystkich substancji czynnych będących w obrocie w dniu 14 maja 2000 r. jako substancji czynnych produktów biobójczych, zwanego dalej „programem przeglądu”, określonym w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie definicje określone w art. 2 dyrektywy 98/8/WE i art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1896/2000.

Ponadto „uczestnik” oznacza producenta, użytkownika lub stowarzyszenie, które przedłożyło notyfikację przyjętą przez Komisję zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1896/2000, albo państwo członkowskie, które zgłosiło zainteresowanie zgodnie z przepisami art. 5 ust. 3 tego rozporządzenia.

Artykuł 3

Istniejące substancje czynne

1.   Wykaz substancji czynnych zidentyfikowanych jako substancje czynne produktów biobójczych, będące w obrocie przed dniem 14 maja 2000 r. w celach innych niż cele wymienione w art. 2 ust. 2 lit. c) i d) dyrektywy 98/8/WE, zamieszczony jest w załączniku I.

2.   Wyczerpujący wykaz istniejących substancji czynnych, które podlegają ocenie w ramach programu przeglądu, zamieszczony jest w załączniku II.

Wykaz ten zawiera następujące substancje czynne:

a)

istniejące substancje czynne notyfikowane zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1896/2000 lub art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1687/2002 (6);

b)

istniejące substancje czynne, które nie były notyfikowane, jednakże w odniesieniu do których państwo członkowskie zgłosiło zainteresowanie w celu ich włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE;

c)

istniejące substancje czynne, które nie były notyfikowane, jednakże w odniesieniu do których jednemu z państw członkowskich przedłożono kompletną dokumentację do dnia 1 marca 2006 r., która uznana została za zgodną z wymogami załącznika III do niniejszego rozporządzenia i została przyjęta jako kompletna dokumentacja.

Ten wykaz określa, w odniesieniu do każdej objętej nim istniejącej substancji czynnej, typy produktów, w odniesieniu do których będzie ona podlegać ocenie w ramach programu przeglądu, a także państwo członkowskie będące sprawozdawcą, które dokona oceny.

Artykuł 4

Niewłączenie

1.   Nie naruszając przepisów art. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia i ust. 2 niniejszego artykułu, produkty biobójcze zawierające substancje czynne niewymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia lub załączniku I lub IA do dyrektywy 98/8/WE nie będą już wprowadzane do obrotu.

W przypadku substancji czynnej wymienionej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia akapit pierwszy stosuje się również do tej substancji w odniesieniu do każdego typu produktów niewymienionego w tym załączniku.

2.   Produkty biobójcze zawierające substancje czynne wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, co do których podjęto decyzję o niewłączaniu ich do załącznika I lub IA do dyrektywy 98/8/WE dla niektórych lub wszystkich zgłoszonych typów produktów, nie będą już wprowadzane do obrotu w tychże typach produktów po upływie 12 miesięcy od daty opublikowania tej decyzji, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

3.   Nie naruszając przepisów art. 12 ust. 1 lit. b) i art. 15 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE, od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia każdą substancję czynną niewymienioną w załączniku I uważa się za niewprowadzoną do obrotu do celów biobójczych przed dniem 14 maja 2000 r.

Artykuł 5

Odstępstwo od podstawowego zastosowania

1.   Państwa członkowskie mogą wystąpić do Komisji z wnioskiem o odstępstwo od art. 4 ust. 1, w przypadku gdy uznają, że dana substancja czynna jest dla nich istotna z punktu widzenia ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub ochrony dziedzictwa kulturowego bądź gdy ma ona zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa w przypadku braku dostępnych, odpowiednich pod względem technicznym i gospodarczym rozwiązań zastępczych lub substytutów, które byłyby akceptowalne z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Wnioski należy składać wraz z dokumentem wskazującym odpowiednie powody i uzasadnienie.

2.   Wnioski, o których mowa w ust. 1, Komisja przekazuje pozostałym państwom członkowskim i są one podawane do wiadomości publicznej drogą elektroniczną.

Państwa członkowskie lub wszelkie osoby mogą w terminie 60 dni od otrzymania wniosku przedłożyć Komisji swoje uwagi na piśmie.

3.   Po uwzględnieniu otrzymanych uwag Komisja może udzielić odstępstwa od art. 4 ust. 1, zezwalając na wprowadzanie danej substancji do obrotu na terytorium wnioskujących państw członkowskich najpóźniej do dnia 14 maja 2010 r., pod warunkiem że te państwa członkowskie:

a)

zapewnią, że dalsze stosowanie substancji będzie możliwe jedynie, gdy zawierające ją produkty zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z ich podstawowym zastosowaniem;

b)

dojdą do wniosku, że – uwzględniając wszelkie dostępne informacje – należy uznać, że dalsze stosowanie nie będzie miało niepożądanych skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska;

c)

przy udzielaniu zatwierdzenia nałożą obowiązek stosowania wszelkich stosownych środków ograniczających ryzyko;

d)

zapewnią, że zatwierdzone w ten sposób produkty biobójcze pozostające w obrocie po dniu 1 września 2006 r. zostaną opatrzone nowymi etykietami w celu uwzględnienia warunków stosowania określonych przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszym ustępem; oraz

e)

zapewnią, tam gdzie ma to zastosowanie, że podmioty, które uzyskały pozwolenia, lub odnośne państwa członkowskie będą poszukiwać rozwiązań zastępczych lub przygotują dokumentację w celu przedłożenia jej zgodnie z procedurą określoną w art. 11 dyrektywy 98/8/WE, najpóźniej do dnia 14 maja 2008 r.

4.   Odnośne państwa członkowskie raz do roku informują Komisję w zakresie stosowania ust. 3, a w szczególności w zakresie działań podjętych zgodnie z lit. e).

5.   Państwa członkowskie mogą w dowolnym momencie zweryfikować zgodę na obrót produktami biobójczymi, w odniesieniu do których przedłużono termin wprowadzania do obrotu zgodnie z ust. 3. W przypadku gdy istnieją powody, aby przypuszczać, że którykolwiek z warunków określonych w lit. a)–e) niniejszego ustępu nie został spełniony, odnośne państwa członkowskie podejmują bezzwłocznie działania mające na celu naprawę zaistniałej sytuacji lub – w przypadku gdy okaże się to niemożliwe – wycofują pozwolenia dla produktów biobójczych, których to dotyczy.

Artykuł 6

Żywność i pasze

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić, najpóźniej do dnia 14 maja 2010 r., na wprowadzanie do obrotu danej substancji czynnej składającej się wyłącznie z żywności lub pasz przeznaczonych do stosowania jako środki przyciągające lub odstraszające w produktach typu 19.

Do celów niniejszego odstępstwa „żywność i pasze” oznaczają wszelkie jadalne substancje lub produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, zarówno przetworzone, częściowo przetworzone, jak i nieprzetworzone, przeznaczone lub zasadnie uważane za możliwe do strawienia przez ludzi lub zwierzęta. Kategoria ta nie obejmuje wyciągów bądź poszczególnych substancji wyodrębnionych z żywności i pasz.

Artykuł 7

Ocena istniejących substancji czynnych w ramach programu przeglądu

1.   Oceny substancji czynnych wymienionych w załączniku II w określonych typach produktów dokonuje wyznaczone do tego celu państwo członkowskie będące sprawozdawcą, na podstawie kompletnej dokumentacji przedstawionej dla danej substancji czynnej w określonym typie produktów, o ile:

a)

dokumentacja spełnia wymagania wymienione w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

b)

kompletna dokumentacja jest przedłożona w terminie określonym w art. 9 niniejszego rozporządzenia dla danego typu produktów, wraz ze streszczeniem dokumentacji określonym w art. 11 ust. 1 lit. b) dyrektywy 98/8/WE oraz w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Substancje czynne wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia zostaną ocenione wyłącznie w odniesieniu do typów produktów określonych w wymienionym załączniku.

Dla substancji czynnych w określonych typach produktów, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c), z wyjątkiem typów produktów 8 i 14, ocena dokumentacji rozpocznie się w tym samym czasie co ocena dokumentacji dla substancji czynnych zawartych w tych typach produktów.

2.   Państwo członkowskie, które wykazało zainteresowanie włączeniem substancji czynnych do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy, nie powinno być wyznaczone jako państwo członkowskie będące sprawozdawcą w odniesieniu do tej substancji.

3.   Nie naruszając przepisów art. 10, 11 i 12 niniejszego rozporządzenia, osoby inne niż uczestnicy mogą, zgodnie z art. 11 dyrektywy 98/8/WE, ubiegać się o włączenie do załącznika I, IA lub IB istniejącej substancji czynnej w określonych typach produktów wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku osoby te składają pełną dokumentację dla tej substancji czynnej w określonych typach produktów w terminie określonym w art. 9.

Artykuł 8

Przygotowanie kompletnej dokumentacji

1.   Podczas przygotowywania kompletnej dokumentacji podejmuje się odpowiednie wysiłki, między innymi, w celu uniknięcia dublowania przeprowadzania badań na kręgowcach oraz, gdzie stosowne, w celu przygotowania wspólnej kompletnej dokumentacji.

2.   Przed przystąpieniem do przygotowania kompletnej dokumentacji uczestnik:

a)

powiadamia państwo członkowskie będące sprawozdawcą o wszelkich badaniach na kręgowcach, które już zostały przeprowadzone;

b)

konsultuje się z państwem członkowskim będącym sprawozdawcą w sprawie akceptacji uzasadnień dotyczących zaniechania niektórych badań;

c)

powiadamia państwo członkowskie będące sprawozdawcą o jakimkolwiek zamiarze przeprowadzenia dalszych badań na kręgowcach celem przygotowania kompletnej dokumentacji;

d)

z chwilą powiadomienia przez państwo członkowskie będące sprawozdawcą o tym, że inny uczestnik zgłosił zamiar przeprowadzenia takich samych badań, podejmuje odpowiednie wysiłki w celu współpracy z tym uczestnikiem w przeprowadzaniu wspólnych badań.

Wynik konsultacji z państwami członkowskimi będącymi sprawozdawcami zgodnie z lit. b) akapit pierwszy nie ma wpływu na wynik sprawdzenia kompletności dokumentacji na mocy art. 13 ust. 1.

3.   Państwo członkowskie będące sprawozdawcą może udostępnić publicznie odesłanie do badań przeprowadzonych na kręgowcach w odniesieniu do substancji czynnej wymienionej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem przypadków, w których odesłanie ma zostać uznane za poufne zgodnie z art. 19 dyrektywy 98/8/WE. Takie odesłanie może zawierać nazwę danej substancji czynnej, parametry docelowe i adres kontaktowy posiadacza danych.

4.   W przypadku gdy państwo członkowskie będące sprawozdawcą stwierdzi, że więcej niż jeden uczestnik ma zamiar dokonać przeglądu określonej substancji czynnej, powiadamia o tym odpowiednio odnośnych uczestników.

5.   Uczestnicy mający zamiar dokonania przeglądu tej samej substancji czynnej dla tych samych typów produktów podejmują odpowiednie wysiłki w celu przedłożenia wspólnej kompletnej dokumentacji, w pełni przestrzegając przepisów wspólnotowych w zakresie konkurencji.

W przypadku gdy w powyższych okolicznościach wspólna dokumentacja nie zostaje przedłożona, w poszczególnej dokumentacji indywidualnej określa się w sposób szczegółowy wysiłki podjęte w celu zapewnienia współpracy oraz przyczyny, z powodu których niektórzy uczestnicy nie wzięli w niej udziału.

6.   W kompletnej dokumentacji oraz w streszczeniu dokumentacji szczegółowo zostają opisane wysiłki podjęte w celu uniknięcia dublowania badań przeprowadzanych na kręgowcach.

7.   W celu przekazania informacji w sprawie kosztów wynikających ze złożenia wniosku o dokonanie przeglądu oraz w sprawie potrzeby przeprowadzenia badań na zwierzętach celem przygotowania kompletnej dokumentacji uczestnicy mogą przedłożyć państwu członkowskiemu będącemu sprawozdawcą, wraz z pełną dokumentacją, podział kosztów podjęcia odpowiednich działań i kosztów przeprowadzonych badań.

Państwo członkowskie będące sprawozdawcą przedstawia te informacje Komisji w momencie przedłożenia sprawozdania właściwego organu zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4.

8.   Informacje w sprawie kosztów wynikających z przygotowania kompletnej dokumentacji oraz w sprawie przeprowadzonych w tym celu badań na zwierzętach zostają umieszczone w sprawozdaniu określonym w art. 18 ust. 5 dyrektywy 98/8/WE, wraz z właściwymi zaleceniami dotyczącymi zmiany wymagań dotyczących danych w celu zmniejszenia do minimum potrzeby przeprowadzenia badań na kręgowcach oraz zapewnienia efektywności pod względem kosztów i proporcjonalności.

Artykuł 9

Przedłożenie kompletnej dokumentacji

1.   O ile państwo członkowskie będące sprawozdawcą nie zadecyduje inaczej, uczestnik przedkłada państwu członkowskiemu będącemu sprawozdawcą jedną kopię kompletnej dokumentacji w formie papierowej oraz jedną kopię w formie elektronicznej.

Uczestnik przedkłada również Komisji i poszczególnym państwom członkowskim, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 3, jedną kopię streszczenia dokumentacji w formie papierowej oraz jedną kopię w formie elektronicznej. W przypadku gdy państwo członkowskie wyrazi zainteresowanie otrzymaniem kopii wyłącznie w formie elektronicznej lub dodatkowej liczby kopii, informuje o tym Komisję, która upublicznia te informacje w formie elektronicznej. Jeżeli to państwo członkowskie zmieni swoją decyzję, powinno bezzwłocznie poinformować Komisję, tak aby mogła ona dokonać stosownej aktualizacji publicznie dostępnych informacji.

2.   Dla istniejących substancji czynnych wymienionych w załączniku II właściwe organy państwa członkowskiego będącego sprawozdawcą muszą otrzymać kompletną dokumentację w następujących terminach:

a)

dla typów produktów 8 i 14 – do dnia 28 marca 2004 r.;

b)

dla typów produktów 16, 18, 19 i 21 – od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2006 r.;

c)

dla typów produktów 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 13 – od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 31 lipca 2007 r.;

d)

dla typów produktów 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 i 23 – od dnia 1 maja 2008 r. do dnia 31 października 2008 r.

Artykuł 10

Łączenie i zastępowanie uczestników

Jeżeli, w drodze wzajemnego porozumienia, producent, użytkownik lub stowarzyszenie przyłącza się do uczestnika lub zastępuje uczestnika w celu przedłożenia kompletnej dokumentacji, wszystkie strony porozumienia wspólnie powiadamiają o tym odpowiednio Komisję oraz państwo członkowskie będące sprawozdawcą, załączając odpowiednie pismo w sprawie przystąpienia.

Komisja z kolei powiadamia każdego uczestnika zamierzającego dokonać przeglądu tej samej substancji czynnej w określonych typach produktów.

Artykuł 11

Wycofywanie się uczestników

1.   W przypadku gdy uczestnik zamierza zakończyć swoje uczestnictwo w programie przeglądu, powiadamia o tym bezzwłocznie i na piśmie odpowiednie państwo członkowskie będące sprawozdawcą oraz Komisję, wraz z przedstawieniem powodów.

Komisja z kolei powiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz każdego uczestnika mającego zamiar dokonać przeglądu tej samej substancji czynnej w określonych typach produktów.

2.   W przypadku gdy wszyscy uczestnicy wycofali się z przeglądu danej istniejącej substancji czynnej w określonym typie produktów, Komisja powiadamia o tym państwa członkowskie oraz publikuje taką informację w formie elektronicznej.

Artykuł 12

Przejęcie roli uczestnika

1.   W terminie trzech miesięcy od daty publicznego udostępnienia w formie elektronicznej informacji określonych w art. 11 ust. 2 producent, użytkownik, stowarzyszenie lub inna osoba może poinformować Komisję o swym zamiarze przejęcia roli uczestnika w odniesieniu do danej istniejącej substancji czynnej w określonym typie produktów.

W terminie wskazanym w akapicie pierwszym państwo członkowskie może również powiadomić Komisję o swoim zamiarze przejęcia roli uczestnika w celu włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE istniejącej substancji czynnej w określonym typie produktów, w odniesieniu do zastosowań, które dane państwo członkowskie uznaje za istotne w szczególności dla ochrony zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub środowiska naturalnego.

2.   Osoba lub państwo członkowskie, którego zamiarem jest przejęcie roli uczestnika, który się wycofał, w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia Komisji o swym zamiarze przedstawia jej dowody poświadczające, że zostało zlecone opracowanie pełnej dokumentacji.

3.   Na podstawie dowodów wymienionych w ust. 2 Komisja decyduje, czy zezwolić na przejęcie roli uczestnika przez zainteresowaną osobę lub państwo członkowskie.

Jeżeli Komisja zezwoli zainteresowanej osobie lub państwu członkowskiemu na przejęcie roli uczestnika, może ona zadecydować, w miarę potrzeby, o przedłużeniu terminu, w jakim należy przedstawić kompletną dokumentację, określonego w art. 9.

4.   Zgoda na przejęcie roli uczestnika w odniesieniu do istniejącej substancji czynnej w określonym typie produktów może być wydana tylko raz.

5.   W przypadku gdy Komisja nie otrzyma odpowiedzi zgodnie z ust. 1, podejmuje decyzję o niewłączeniu istniejącej substancji czynnej do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE w ramach programu przeglądu w odniesieniu do danych typów produktów.

Artykuł 13

Sprawdzenie kompletności dokumentacji

1.   W terminie trzech miesięcy od daty otrzymania dokumentacji dla istniejącej substancji czynnej w określonym typie produktów oraz nie później niż w terminie trzech miesięcy od upłynięcia terminu określonego w art. 9 ust. 2 niniejszego rozporządzenia państwo członkowskie będące sprawozdawcą sprawdza, czy dokumentacja jest kompletna zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 lit. b) dyrektywy 98/8/WE.

W przypadku gdy państwo członkowskie będące sprawozdawcą rozpoczęło konsultacje z pozostałymi państwami członkowskimi i Komisją w sprawie możliwości przyjęcia danej dokumentacji, wymieniony termin może zostać przedłużony do zakończenia tych konsultacji, jednakże maksymalnie na okres sześciu miesięcy od daty otrzymania dokumentacji.

2.   Jako warunek uznania dokumentacji za kompletną państwo członkowskie będące sprawozdawcą może zażądać przedstawienia w dokumentacji dowodu całkowitego lub częściowego uiszczenia opłat określonych w art. 25 dyrektywy 98/8/WE.

3.   Jeżeli dokumentacja zostaje uznana za kompletną, państwo członkowskie będące sprawozdawcą potwierdza uczestnikowi przyjęcie dokumentacji oraz wyraża zgodę na przekazanie przez uczestnika Komisji i pozostałym państwom członkowskim streszczenia dokumentacji w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania potwierdzenia.

Jeżeli, po otrzymaniu streszczenia dokumentacji, państwo członkowskie z uzasadnionych powodów przypuszcza, że dokumentacja jest niekompletna, bezzwłocznie powiadamia o swoich wątpliwościach państwo członkowskie będące sprawozdawcą, Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie.

Państwo członkowskie będące sprawozdawcą niezwłocznie podejmuje konsultacje z tym państwem członkowskim i Komisją w celu wyjaśnienia przedstawionych wątpliwości i rozpatrzenia rozbieżnych stanowisk.

4.   W wyjątkowych okolicznościach państwo członkowskie będące sprawozdawcą może ustanowić nowy termin przedstawienia informacji, których uczestnik – z właściwie uzasadnionych powodów – nie mógł przedłożyć w terminie.

W terminie trzech miesięcy od wyznaczenia nowego terminu uczestnik przedstawia państwu członkowskiemu będącemu sprawozdawcą dowody poświadczające, że prace mające na celu dostarczenie brakujących informacji zostały zlecone.

Jeżeli państwo członkowskie będące sprawozdawcą uzna, że otrzymało wystarczające dowody, dokonuje oceny dokumentacji zgodnie z przepisami art. 14, postępując tak jak z kompletną dokumentacją. W przeciwnym razie ocena nie zostaje rozpoczęta do momentu przedstawienia brakujących informacji.

5.   Jeżeli państwo członkowskie będące sprawozdawcą nie otrzyma kompletnej dokumentacji w terminie określonym w art. 9 lub w nowym terminie ustanowionym zgodnie z ust. 4, powiadamia o tym Komisję, podając powody opóźnienia przedstawione przez uczestnika.

Państwo członkowskie będące sprawozdawcą powiadamia Komisję o przypadkach, w których uczestnik nie przedstawił dowodów wymaganych zgodnie z ust. 4 akapit drugi. W przypadkach określonych w akapicie pierwszym i drugim oraz jeżeli żadna inna dokumentacja nie dotyczy tej samej istniejącej substancji czynnej w określonym typie produktów, uznaje się, że wszyscy uczestnicy wycofali się i art. 11 ust. 2 i art. 12 stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 14

Ocena dokumentacji przez państwo członkowskie będące sprawozdawcą

1.   Jeżeli państwo członkowskie będące sprawozdawcą uzna dokumentację za kompletną, dokonuje oceny w terminie dwunastu miesięcy od przyjęcia dokumentacji, zgodnie z przepisami art. 11 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE, i sporządza sprawozdanie z oceny, zwane dalej „sprawozdaniem właściwego organu”.

Nie naruszając przepisów art. 12 dyrektywy 98/8/WE, państwo członkowskie będące sprawozdawcą może uwzględnić pozostałe odpowiednie techniczne lub naukowe informacje dotyczące właściwości substancji czynnej, metabolitów lub pozostałości.

2.   Na wniosek uczestnika państwo członkowskie będące sprawozdawcą może uwzględnić dodatkowe informacje dotyczące substancji czynnej, odnośnie do której dokumentacja została uznana za kompletną, wyłącznie jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

w momencie przedkładania dokumentacji uczestnik powiadomił państwo członkowskie będące sprawozdawcą, że dodatkowe informacje są w trakcie opracowywania;

b)

informacje dodatkowe zostały przedstawione nie później niż w terminie dziewięciu miesięcy od daty przyjęcia dokumentacji zgodnie z przepisami art. 13 ust. 3;

c)

dodatkowe informacje są co najmniej tak wiarygodne jak informacje przedstawione pierwotnie ze względu na zastosowanie tych samych lub wyższych norm jakości;

d)

w porównaniu z informacjami przedstawionymi pierwotnie dodatkowe informacje prowadzą do innych wniosków dotyczących substancji czynnej do celów zalecenia określonego w ust. 6.

Państwo członkowskie będące sprawozdawcą uwzględnia dodatkowe informacje przedłożone przez osoby inne niż uczestnik, o ile informacje te spełniają warunki wymienione w lit. b), c) i d) akapit pierwszy.

3.   W stosownych przypadkach w ramach zastosowania ust. 1, w szczególności jeżeli dodatkowe informacje należy dostarczyć w terminie ustanowionym przez państwo członkowskie będące sprawozdawcą, państwo to może żądać od uczestnika przedłożenia Komisji lub innemu państwu członkowskiemu uaktualnionego streszczenia dokumentacji, po otrzymaniu dodatkowych informacji.

Uznaje się, że wszyscy uczestnicy wycofali się oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 stosuje się mutatis mutandis, jeżeli:

a)

dodatkowe informacje nie zostały otrzymane w terminie;

b)

uczestnik nie uzasadnił w odpowiedni sposób niedotrzymania terminu;

c)

żadna inna dokumentacja nie dotyczy tej samej istniejącej substancji czynnej w określonym typie produktów.

4.   Państwo członkowskie będące sprawozdawcą bezzwłocznie przesyła Komisji, pozostałym państwom członkowskim i uczestnikowi kopię sprawozdania właściwego organu.

5.   Państwo członkowskie będące sprawozdawcą może podjąć decyzję o wstrzymaniu sprawozdania właściwego organu, jeżeli opłaty określone w art. 25 dyrektywy 98/8/WE nie zostały w całości uiszczone; w takim przypadku powiadamia ono o tym uczestnika i Komisję.

Uznaje się, że wszyscy uczestnicy wycofali się oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 stosuje się mutatis mutandis, jeżeli:

a)

opłata nie została uiszczona w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania tej informacji;

b)

żadna inna dokumentacja nie dotyczy tej samej istniejącej substancji czynnej w określonym typie produktów.

6.   Sprawozdanie właściwego organu przedstawiane jest w formie zaleconej przez Komisję i obejmuje ono jeden z następujących elementów:

a)

zalecenie mające na celu włączenie istniejącej substancji czynnej do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE, określając, gdzie stosowne, warunki tego włączenia;

b)

zalecenie mające na celu niewłączanie istniejącej substancji czynnej do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE, z podaniem przyczyn.

Artykuł 15

Postępowanie prowadzone przez Komisję

1.   W momencie otrzymania przez Komisję sprawozdania właściwego organu na podstawie art. 14 ust. 4 niniejszego rozporządzenia Komisja bezzwłocznie przygotowuje projekt decyzji, o którym mowa w art. 27 dyrektywy 98/8/WE.

2.   Przed sporządzeniem projektu decyzji określonego w ust. 1, o ile to konieczne, Komisja, w zależności od uwag otrzymanych w sprawie sprawozdania właściwego organu, przeprowadza konsultacje z ekspertami z państw członkowskich w celu wyjaśnienia nierozwiązanych problemów. W miarę potrzeby oraz na wniosek Komisji państwo członkowskie będące sprawozdawcą przygotowuje uaktualnione sprawozdanie właściwego organu.

3.   Jeżeli, pomimo zalecenia mającego na celu włączenie zgodnie z art. 14 ust. 6 niniejszego rozporządzenia, istniejąca substancja czynna nadal budzi obawy, jak określono w art. 10 ust. 5 dyrektywy 98/8/WE, Komisja może, nie naruszając przepisów art. 12 wymienionej dyrektywy, uwzględnić wyniki oceny dotyczącej innych istniejących substancji czynnych używanych dla tych samych zastosowań.

4.   Na podstawie dokumentów i informacji, o których mowa w art. 27 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE, państwo członkowskie będące sprawozdawcą przygotowuje uaktualnione sprawozdanie właściwego organu, którego pierwsza część stanowi sprawozdanie z oceny. Stały Komitet ds. Produktów Biobójczych dokonuje przeglądu tego sprawozdania z oceny. Jeżeli dla tej samej istniejącej substancji czynnej w określonym typie produktów złożono kilka kompletów dokumentacji, państwo członkowskie będące sprawozdawcą przygotowuje jedno sprawozdanie z oceny na podstawie informacji zawartych w tej dokumentacji.

Artykuł 16

Dostęp do informacji

Po przedstawieniu sprawozdania właściwego organu przez państwo członkowskie będące sprawozdawcą zgodnie z art. 14 ust. 4 niniejszego rozporządzenia lub w przypadku gdy sprawozdanie z oceny zostało zatwierdzone lub uaktualnione przez Stały Komitet ds. Produktów Biobójczych, Komisja udostępnia publicznie sprawozdanie lub jego uaktualnione wersje drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, które mają charakter poufny zgodnie z art. 19 dyrektywy 98/8/WE.

Artykuł 17

Zawieszenie postępowania

W przypadku gdy w odniesieniu do substancji czynnej wymienionej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia Komisja wystąpi z wnioskiem o zmianę dyrektywy 76/769/EWG, lub, od dnia 1 czerwca 2009 r., załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w celu ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu lub stosowania tej substancji, w tym do celów biobójczych, w niektórych lub wszystkich typach produktów, postępowanie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dotyczące danej substancji używanej w tych typach produktów może zostać zawieszone do czasu podjęcia decyzji dotyczącej tego wniosku.

Artykuł 18

Uchylenie

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2032/2003.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/47/WE (Dz.U. L 247 z 21.9.2007, str. 21).

(2)  Dz.U. L 228 z 8.9.2000, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2032/2003 (Dz.U. L 307 z 24.11.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 307 z 24.11.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1849/2006 (Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 63).

(4)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 257 z 3.10.2007, str. 13).

(5)  Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1048/2005 (Dz.U. L 178 z 9.7.2005, str. 1) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1849/2006, Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 63.

(6)  Dz.U. L 258 z 26.9.2002, str. 15.


ZAŁĄCZNIK I

ISTNIEJĄCE SUBSTANCJE CZYNNE

Nazwa (EINECS oraz/lub inne)

Numer WE

Numer CAS

Formaldehyd

200-001-8

50-00-0

Ergokalcyferol/Witamina D2

200-014-9

50-14-6

Kwas mlekowy

200-018-0

50-21-5

Klofenotan/DDT

200-024-3

50-29-3

Kwas askorbinowy

200-066-2

50-81-7

Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6-propylpiperonylowy/butotlenek piperonylu

200-076-7

51-03-6

2,4-dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

2-imidazo-4-yloetyloamina

200-100-6

51-45-6

Bronopol

200-143-0

52-51-7

Trichlorfon

200-149-3

52-68-6

Salicylan sodu

200-198-0

54-21-7

Fention

200-231-9

55-38-9

Trinitrogliceryna

200-240-8

55-63-0

Tlenek bis(tributylocyny)

200-268-0

56-35-9

Octan tributylocyny

200-269-6

56-36-0

Kumafos

200-285-3

56-72-4

Gliceryna

200-289-5

56-81-5

Dioctan chloroheksydyny

200-302-4

56-95-1

Izotiocyjanian allilu

200-309-2

57-06-7

Bromek cetrymonu/Bromek heksadecylotrimetyloamonu

200-311-3

57-09-0

Mocznik

200-315-5

57-13-6

Strychnina

200-319-7

57-24-9

Propan-1,2-diol

200-338-0

57-55-6

Etynyloestradiol

200-342-2

57-63-6

Kofeina

200-362-1

58-08-2

Tlenek difenoksaryn-10-ylu

200-377-3

58-36-6

Gamma-HCH lub Gamma-BHC/lindan/1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan

200-401-2

58-89-9

Sulfachinoksalina

200-423-2

59-40-5

Chlorokrezol

200-431-6

59-50-7

2-fenyloetanol

200-456-2

60-12-8

Dimetoan

200-480-3

60-51-5

Chlorek metylotioniny

200-515-2

61-73-4

Tiomocznik

200-543-5

62-56-6

Dichlorowinyl/Dichlorfos

200-547-7

62-73-7

Karbaryl

200-555-0

63-25-2

Etanol

200-578-6

64-17-5

Kwas mrówkowy

200-579-1

64-18-6

Kwas octowy

200-580-7

64-19-7

Kwas benzoesowy

200-618-2

65-85-0

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

Chloroform/Trichlorometan

200-663-8

67-66-3

Cholekalcyferol

200-673-2

67-97-0

Kwas salicylowy

200-712-3

69-72-7

Heksachlorofen

200-733-8

70-30-4

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

Butan-1-ol

200-751-6

71-36-3

Metoksychlor

200-779-9

72-43-5

Bromometan/Bromek metylu

200-813-2

74-83-9

Kwas cyjanowodorowy

200-821-6

74-90-8

Metaldehyd

200-836-8

9002-91-9

Disiarczek węgla

200-843-6

75-15-0

Tlenek etylenu

200-849-9

75-21-8

Jodoform/trijodometan

200-874-5

75-47-8

Hydronadtlenek tert-butylu

200-915-7

75-91-2

Trichloronitrometan

200-930-9

76-06-2

Bornan-2-on/kamfora

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-l,3a,4,5,6a,7,7a,8,H,11a,11b,11c-dodekahydro-2,10-dimetoksy-3,8,11a,11c-tetrametyldibenzo[de,g]chromen-l,5,11-trion/Quassin

200-985-9

76-78-8

1,3-dibromo-5,5-dimetylhydantoina

201-030-9

77-48-5

Kwas 3-beta-hydroksyurs-12-en-28-oikowy/kwas mocznikowy

201-034-0

77-52-1

Kwas cytrynowy

201-069-1

77-92-9

Monohydrat kwasu cytrynowego

201-069-1

5949-29-1

Kwas 1,3,4,5-tetrahydroksycykloheksanokarboksylowy

201-072-8

77-95-2

Linalol

201-134-4

78-70-6

2-metylopropan-1-ol

201-148-0

78-83-1

2-chloroacetamid

201-174-2

79-07-2

Kwas bromooctowy

201-175-8

79-08-3

Kwas propionowy

201-176-3

79-09-4

Kwas chlorooctowy

201-178-4

79-11-8

Kwas glikolowy

201-180-5

79-14-1

Kwas nadoctowy

201-186-8

79-21-0

L-(+)-kwas mlekowy

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-dimetylopropylo)fenol

201-280-9

80-46-6

Pin-2(3)-en

201-291-9

80-56-8

Sennozyd A

201-339-9

81-27-6

Warfaryna

201-377-6

81-81-2

Kumachlor

201-378-1

81-82-3

Difenadion

201-434-5

82-66-6

Etylowęglan chininy

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahydro-2-izopropenylo-8,9-dimetoksychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on/Rotenon

201-501-9

83-79-4

Antrachinon

201-549-0

84-65-1

Ftalan dibutylu

201-557-4

84-74-2

Salicylanilid

201-727-8

87-17-2

(+)-kwas winowy

201-766-0

87-69-4

Pentachlorofenol

201-778-6

87-86-5

Symklozen

201-782-8

87-90-1

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

2,4,6-trichlorofenol

201-795-9

88-06-2

Mentol

201-939-0

89-78-1

Izopulegol

201-940-6

89-79-2

Tymol

201-944-8

89-83-8

Gwajakol/2-metoksyfenol

201-964-7

90-05-1

Bifenyl-2-ol

201-993-5

90-43-7

Naftalen

202-049-5

91-20-3

4-hydroksybenzoesan propylu

202-307-7

94-13-3

4-hydroksybenzoesan butylu

202-318-7

94-26-8

Nadtlenek dibenzoilu

202-327-6

94-36-0

2-etyloheksan-1,3-diol

202-377-9

94-96-2

Benzotriazol

202-394-1

95-14-7

3-chloropropan-l,2-diol

202-492-4

96-24-2

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

Eugenol

202-589-1

97-53-0

Alantoina

202-592-8

97-59-6

4-hydroksybenzoesan metylu

202-785-7

99-76-3

Alkohol benzylowy

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-trimetylopropan-1,3-diylo)bis(oksy)]bis[4,4,6-trimetylo-1,3,2-dioksa-borinan]

202-899-7

100-89-0

Metenamina/Heksametylenetetramina

202-905-8

100-97-0

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

Chlorprofam

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″,1″-etylenodinitrylotetrapropan-2-ol

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-nitrylotrietanol

203-049-8

102-71-6

Chlorfenezyna

203-192-6

104-29-0

Anetol

203-205-5

104-46-1

Aldehyd cynamonowy/3-fenylopropen-2-al

203-213-9

104-55-2

2-etyloheksan-1-ol/Izooctanol

203-234-3

104-76-7

Cytronelol

203-375-0

106-22-9

Cytronelal

203-376-6

106-23-0

Geraniol

203-377-1

106-24-1

1,4-dichlorobenzen

203-400-5

106-46-7

Etylenodiamina

203-468-6

107-15-3

Aldehyd chlorooctowy

203-472-8

107-20-0

Etano-l,2-diol

203-473-3

107-21-1

Glikosal

203-474-9

107-22-2

Mrówczan metylu

203-481-7

107-31-3

Butano-1,3-diol

203-529-7

107-88-0

Octan winylu

203-545-4

108-05-4

Bezwodnik octowy

203-564-8

108-24-7

m-Krezol

203-577-9

108-39-4

Rezorcynol

203-585-2

108-46-3

Kwas cyjanurowy

203-618-0

108-80-5

Fenol

203-632-7

108-95-2

Mrówczan etylu

203-721-0

109-94-4

Kwas bursztynowy

203-740-4

110-15-6

Kwas heksa-2,4-dienowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

Pirydyna

203-809-9

110-86-1

Morfolina

203-815-1

110-91-8

Glutaral

203-856-5

111-30-8

2-Butoksyetanol

203-905-0

111-76-2

Chlorek cetrimonowy/Chlorek heksadecylotrimetyloamonu

203-928-6

112-02-7

Kwas nonanowy

203-931-2

112-05-0

Undekan-2-on/Metylononyloketon

203-937-5

112-12-9

2,2′-(etylenodioksy)dietanol/Trietylenoglikol

203-953-2

112-27-6

Kwas undek-10-enowy

203-965-8

112-38-9

Kwas oleinowy

204-007-1

112-80-1

Kwas 13-(Z)-dokozenowy

204-011-3

112-86-7

N-(2-etyloheksylo)-8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dikarboksyimid

204-029-1

113-48-4

Propoksur

204-043-8

114-26-1

Endosulfan

204-079-4

115-29-7

Tiocyjanianooctan 1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]hept-2-ylu

204-081-5

115-31-1

Dikofol

204-082-0

115-32-2

Octan linalylu

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-pentahydroksyflawon

204-187-1

117-39-5

1,3-dichloro-5,5-dimetylohydantoina

204-258-7

118-52-5

Salicylan metylu

204-317-7

119-36-8

Chlorofen

204-385-8

120-32-1

4-hydroksybenzoesan etylu

204-399-4

120-47-8

Benzoesan benzylu

204-402-9

120-51-4

Piperonal

204-409-7

120-57-0

Indol

204-420-7

120-72-9

(E)-(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(3-metoksy-2-metylo-3-oksoprop-1-en-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-3-(but-2-en-1-ylo)-2-metylo-4-oksocyklopent-2-en-1-ylu/Cyneryna II

204-454-2

121-20-0

[lR-[l.alfa.[S*(Z)],3.-beta.]]chryzantemian 2-metylo-4-okso-3-(penta-2,4-dienylo)cyklopent-2-enylu/Pyretryna I

204-455-8

121-21-1

[lR-[l.alfa.[S*(Z)](3.-beta.)-3-(3-metoksy-2-metylo-3-oksoprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 2-metylo-4-okso-3-(penta-2,4-dienylo)cyklopent-2-enylu/Pyretryna II

204-462-6

121-29-9

Chlorek benzetoniowy

204-479-9

121-54-0

5-nitrotiazolo-2-yloamina

204-490-9

121-66-4

Malation

204-497-7

121-75-5

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

Chlorek cetalkoniowy

204-526-3

122-18-9

Chlorek benzylodimetylo(oktadecylo)amonu

204-527-9

122-19-0

Symazyna

204-535-2

122-34-9

Profam

204-542-0

122-42-9

4-Fenylobutanon

204-555-1

122-57-6

2-Fenoksyetanol

204-589-7

122-99-6

Chlorek cetylopirydyniowy

204-593-9

123-03-5

Monohydrat chlorku cetylopirydyniowego

204-593-9

6004-24-6

2-etyloheksanal

204-596-5

123-05-7

Pirydazyna-3,6-diol/hydrazyd kwasu maleinowego

204-619-9

123-33-1

Kwas adypinowy

204-673-3

124-04-

Kwas oktanowy

204-677-5

124-07-2

Dodecyloamina/Laurylamina

204-690-6

124-22-1

Ditlenek węgla

204-696-9

124-38-9

Dimetyloarsenian sodu

204-708-2

124-65-2

Ekso-l,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptan-2-ol

204-712-4

124-76-5

Nitrometyloidinotrimetanol

204-769-5

126-11-4

Octan sodu

204-823-8

127-09-3

N-chlorobenzenosulfonamid sodu

204-847-9

127-52-6

Tosylochloramid sodu

204-854-7

127-65-1

Eter bis(2,3,3,3-tetrachloropropylowy)

204-870-4

127-90-2

Dimetyloditiokarbiminian potasu

204-875-1

128-03-0

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

N-bromoimid kwasu bursztynowego

204-877-2

128-08-5

N-chloroimid kwasu bursztynowego

204-878-8

128-09-6

2,6-di-tert-butylo-p-krezol

204-881-4

128-37-0

Sól sodowa warfaryny

204-929-4

129-06-6

Ftalan dimetylu

205-011-6

131-11-3

Pentachlorofenolan sodu

205-025-2

131-52-2

2-bifenylan sodu

205-055-6

132-27-4

Tetrahydrat 2-bifenylanu sodu

205-055-6

6152-33-6

Kaptan

205-087-0

133-06-2

N-(trichlorometylotio)ftalimid/Folpet

205-088-6

133-07-3

2,4-dichloro-3,5-ksylenol

205-109-9

133-53-9

Antranilan metylu

205-132-4

134-20-3

Siarczan bis(8-hydroksychinoliniowy)

205-137-1

134-31-6

N,N-dietylo-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

Pirydyno-2,5–dikarboksylan dipropylu

205-245-9

136-45-8

Bis(2-etylheksanian) cynku

205-251-1

136-53-8

6-metylobenzotriazol

205-265-8

136-85-6

Siuram

205-286-2

137-26-8

Ziram

205-288-3

137-30-4

Propionian sodu

205-290-4

137-40-6

Metyloditiokarbaminian potasu

205-292-5

137-41-7

Metam sodowy

205-293-0

137-42-8

Dipenten

205-341-0

138-86-3

Cyjanoditiokarbiminian disodu

205-346-8

138-93-2

Chlorek benzododecynowy

205-351-5

139-07-1

Chlorek miristalkoniowy

205-352-0

139-08-2

Kwas nitrylotrioctowy

205-355-7

139-13-9

Octan p-tolilu

205-413-1

140-39-6

1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik

205-444-0

140-95-4

Mrówczan sodu

205-488-0

141-53-7

Laurynian 2,3-dihydroksypropylu

205-526-6

142-18-7

Nabam

205-547-0

142-59-6

Kwas heksanowy

205-550-7

142-62-1

Kwas laurynowy

205-582-1

143-07-7

Oleinian potasu

205-590-5

143-18-0

Wodorowęglan sodu

205-633-8

144-55-8

Kwas szczawiowy

205-634-3

144-62-7

Chinolin-8-ol

205-711-1

148-24-3

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

Benzotiazolo-2-tiol

205-736-8

149-30-4

Monuron

205-766-1

150-68-5

Rutozyd

205-814-1

153-18-4

Kwas glioksalowy

206-058-5

298-12-4

Fenchlorfos

206-082-6

299-84-3

Naled

206-098-3

300-76-5

Kwas 5-chlorosalicylowy

206-283-9

321-14-2

Diuron

206-354-4

330-54-1

Rodanek potasu

206-370-1

333-20-0

Diazynon

206-373-8

333-41-5

Kwas dekanowy

206-376-4

334-48-5

Cyjanoamid

206-992-3

420-04-2

Metronidazol

207-136-1

443-48-1

Cyneol

207-431-5

470-82-6

7,8-dihydroksykumaryna

207-632-8

486-35-1

Węglan sodu

207-838-8

497-19-8

2-hydroksy-4-izopropylo-2,4,6-cykloheptatrien-1-on

207-880-7

499-44-5

Karwakrol

207-889-6

499-75-2

6.beta.-acetoksy-3.beta.-(.beta.-D-glukopiranosyloksy)-8,14-dihydroksybufa-4,20,22-trienolid/Scillorosan

208-077-4

507-60-8

Węglan baru

208-167-3

513-77-9

3-acetylo-6-metylo-2H-pirano-2,4(3H)-dion

208-293-9

520-45-6

Osalmid

208-385-9

526-18-1

2,6-Dimetoksy-p-benzochinon

208-484-7

530-55-2

Dihydrochlorek akrydyno-3,6-diaminowy

208-515-4

531-73-7

Benzoesan sodu

208-534-8

532-32-1

Dazomet

208-576-7

533-74-4

Diwodorowęglan trisodu/Półtorawęglan sodu

208-580-9

533-96-0

Węglan srebra

208-590-3

534-16-7

Krymidyna

208-622-6

535-89-7

Dimrówczan wapnia

208-863-7

544-17-2

Kwas mirystynowy

208-875-2

544-63-8

1-izopropylo-4-metylobicyklo [3.1.0]heksan-3-on

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-heksahydroksy-10,11-dimetylofenantro[1,10,9,8-opkura]peryleno-7,14-dion/Hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

Chlorek [4-[4,4′-bis(dimetylamino)benz-hydrylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ilideno]di-metylamonu

208-953-6

548-62-9

Dibenzoesan cynku

209-047-3

553-72-0

Izotiocyjanian metylu

209-132-5

556-61-6

Chlorowodorek 4,4′-(4-iminocykloheksa-2,5-dienylidenometyleno)dianiliny

209-321-2

569-61-9

Chlorek [4-[.alfa.-[4-(dimetylamino)fenylo]benzylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ilido]dimetylamonu/Chlorek zieleni malachitowej

209-322-8

569-64-2

Benzoesan potasu

209-481-3

582-25-2

(lRS,3RS;lRS,3SR)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu (wszystkie izomery; proporcja: 1:1:1:1:1:1:1:1)/Alletryna

209-542-4

584-79-2

3-(p-anilinofenylazo)benzensulfonian sodu/Żółcień metanilowa

209-608-2

587-98-4

DL-kwas mlekowy

209-954-4

598-82-3

BHC/HCH/Heksachlorocykloheksan

210-168-9

608-73-1

DL-kwas jabłkowy

210-514-9

617-48-1

N-(hydroksymetylo)acetamid

210-897-2

625-51-4

Aldehyd bursztynowy

211-333-8

638-37-9

2-fluoroacetamid

211-363-1

640-19-7

Aldehyd ftalowy

211-402-2

643-79-8

Kwas 2-hydroksyetanosulfonowy, związek z 4,4′-[heksano-1,6-diylbis(oksy)]bis[benzenokarboksamidyną] (2:1)

211-533-5

659-40-5

Tetrahydro-2,5-dimetoksyfuran

211-797-1

696-59-3

N-[(dichlorofluorometylo)tio]ftalimid

211-952-3

719-96-0

Dichloro-N-[(dimetylamino)sulfonylo]fluoro-N-(p-tolilo)metanosulfenamid/Tolylfluanid

211-986-9

731-27-1

Lewonorgestrel

212-349-8

797-63-7

Hydroksylo-2-pirydon

212-506-0

822-89-9

Octan 2,6-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylu

212-579-9

828-00-2

Terbutryna

212-950-5

886-50-0

Chlorowodorek proflawiny

213-459-9

952-23-8

Sól sodowa N′1-chinoksalin-2-ylosulfanilamidu

213-526-2

967-80-6

Norbormid

213-589-6

991-42-4

(hydroksymetylo)mocznik

213-674-8

1000-82-4

Diklofluanid

214-118-7

1085-98-9

Rodanek miedzi/Tiocyjanian miedzi(I)

214-183-1

1111-67-7

Bromek dodecylotrimetylamoniowy

214-290-3

1119-94-4

Bromek tetradoniowy

214-291-9

1119-97-7

(1R-trans)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan (1,3,4,5,6,7-heksahydro-l,3-diokso-2H-izoindol-2-ylo)metylu/d-trans-tetrametryna

214-619-0

1166-46-7

4,5-dichloro-3H-l,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

Ksylenol

215-089-3

1300-71-6

Bentonit

215-108-5

1302-78-9

Pentatlenek diarsenu

215-116-9

1303-28-2

Tritlenek boru

215-125-8

1303-86-2

Dwuwodorotlenek wapnia/wodorotlenek wapnia/wapno suchogaszone/wapno hydratyzowane/wapno gaszone

215-137-3

1305-62-0

Tlenek wapnia/wapno/wapno palone/wapno niegaszone

215-138-9

1305-78-8

Wodorotlenek potasu

215-181-3

1310-58-3

Wodorotlenek sodu

215-185-5

1310-73-2

Sól potasowa kwasu krzemowego/Krzemian potasu

215-199-1

1312-76-1

Tlenek cynku

215-222-5

1314-13-2

Difosforek tricynku

215-244-5

1314-84-7

Siarczek cynku

215-251-3

1314-98-3

Tetratlenek trimanganu

215-266-5

1317-35-7

Tlenek miedzi/Tlenek miedzi(II)

215-269-1

1317-38-0

Tlenek dimiedzi/Tlenek miedzi(I)

215-270-7

1317-39-1

Krezol

215-293-2

1319-77-3

Chlorek glinu, zasadowy

215-477-2

1327-41-9

Tetraboran disodu, bezwodny

215-540-4

1330-43-4

Tetraboran disodu, odwodniony

215-540-4

1303-96-4

Triwodorotlenek chlorku dimiedzi

215-572-9

1332-65-6

Tritlenek chromu/Tlenek chromu(VI)

215-607-8

1333-82-0

Wodorodifluorek sodu

215-608-3

1333-83-1

Sole miedziowe kwasów naftenowych

215-657-0

1338-02-9

Nadtlenek 2-butanonu

215-661-2

1338-23-4

Kwasy naftenowe

215-662-8

1338-24-5

Wodorodifluorek amonu

215-676-4

1341-49-7

Sól sodowa kwasu krzemowego

215-687-4

1344-09-8

Chlorek miedzi(II)

215-704-5

1344-67-8

Dichlorowodorek N,N″-bis(2-etylheksylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyny

216-994-6

1715-30-6

Monolinuron

217-129-5

1746-81-2

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

217-210-5

1777-82-8

Mleczan etakrydyny

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-etylo-2-nitropropan-l,3-diylo)bismorfolina

217-450-0

1854-23-5

Chlorotalonil

217-588-1

1897-45-6

Octan dodecyloamonu

217-956-1

2016-56-0

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

Disulfid allilowo-propylowy

218-550-7

2179-59-1

4-(2-nitrobutylo)morfolina

218-748-3

2224-44-4

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina

219-145-8

2372-82-9

Bromek didecylodimetyloamonu

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

Szczawian bis[[4-[4-(dimetylamino)benzhydrylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]di-metylamonu], diszczawian

219-441-7

2437-29-8

Dodyna

219-459-5

2439-10-3

2-bromo-1-(4-hydroksyfenylo)etan-1-on

219-655-0

2491-38-5

2,2′-ditiobis[N-metylobenzamid]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[metylenobis(oksy)]bisetanol

219-891-4

2565-36-8

Fenthoat

219-997-0

2597-03-7

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-metylopropan-l,3-diylo)bis(oksy)]bis[4-metylo-1,3,2-dioksaborinian]

220-198-4

2665-13-6

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

Difluorek sulfurylu

220-281-5

2699-79-8

2-Amino-3-chloro-1,4-naftochinon

220-529-2

2797-51-5

2-chloro-N-(hydroksymetylo)acetamid

220-598-9

2832-19-1

Troklozen sodu

220-767-7

2893-78-9

Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu

220-767-7

51580-86-0

Chlorpyrifos

220-864-4

2921-88-2

Etylosiarczan mecetroniowy

221-106-5

3006-10-8

Etylosiarczan dodecyletylodimetyloamoniowy

221-108-6

3006-13-1

Sulfon bis(trichlorometylowy)

221-310-4

3064-70-8

2-(2-dodecyloksyetoksy)etylosiarczan sodu

221-416-0

3088-31-1

4-izopropylo-m-krezol

221-761-7

3228-02-2

Diazotan miedzi/Azotam miedzi(II)

221-838-5

3251-23-8

Triklosan

222-182-2

3380-34-5

Temefos

222-191-1

3383-96-8

Tuj-4(10)-en

222-212-4

3387-41-5

Okt-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

5-chloro-2-[4-chloro-2-[[[(3,4-dichlorofenylo)amino]karbonylo]amino]fenoksy]benzensulfonian sodu

222-654-8

3567-25-7

(Etylenodioksy)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

Chlorofacynon

223-003-0

3691-35-8

Dipirytion

223-024-5

3696-28-4

Dichlorowodorek chlorheksydyny

223-026-6

3697-42-5

Benzoesan denatonium

223-095-2

3734-33-6

2,4,6-trichlorofenolan sodu

223-246-2

3784-03-0

Sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu

223-296-5

3811-73-2

Heksahydro-1,3,5 -tris(3-metoksypropylo)-1,3,5-triazyna

223-563-6

3960-05-2

Kwas 4-okso-4-[(tributylostanylo)oksy]but-2-enowy/Maleinian tributylocyny

223-701-5

4027-18-3

Chlorek 3-chloroallilometenaminy

223-805-0

4080-31-3

N-etyloheptadekafluorooktanosulfonamid

223-980-3

4151-50-2

4-hydroksybenzoesan izobutylu/Pararben izobutylu

224-208-8

4247-02-3

Salicylan tributylostanylu/Salicylan tributylocyny

224-397-7

4342-30-7

Benzoesan tributylostanylu/Benzoesan tributylcyny

224-399-8

4342-36-3

1-(3,4-dihydro-6-metylo-2,4-diokso-2H-piran-3-ylideno)etanolan sodu

224-580-1

4418-26-2

Salicylan dietyloamonu

224-586-4

4419-92-5

Diwęglan dimetylu

224-859-8

4525-33-1

Farnesol

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(heksahydro-l,3,5-triazyn-l,3,5-triylo)trietanol

225-208-0

4719-04-4

Kwas oktylfofonowy

225-218-5

4724-48-5

4-(metoksykarbonylo)fenolan sodu

225-714-1

5026-62-0

Kwas sulfamidowy

226-218-8

5329-14-6

Citral

226-394-6

5392-40-5

Tetrahydro-l,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

Chlorek 1-benzylo-3,5,7-triaza-1-azoniatricyklo[3.3.1.13,7]dekanu

226-445-2

5400-93-1

Chlorek dimetylodioktylamonu

226-901-0

5538-94-3

N-dodecylopropan-1,3-diamina

226-902-6

5538-95-4

Chlorpyrifos metylowy

227-011-5

5598-13-0

N,N′-metylenobismorfolina

227-062-3

5625-90-1

Kumatetralyl

227-424-0

5836-29-3

Terbutyloazyna

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-menta-1,8-dien

227-813-5

5989-27-5

Siarczan 4-metoksybenzeno-l,3-diaminy

228-290-6

6219-67-6

Ditiocyjanian metylenu

228-652-3

6317-18-6

l,3-bis(hydroksymetylo)-5,5-dimetyloimidazolidino-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

Dodicin

229-930-7

6843-97-6

Kwas jabłkowy

230-022-8

6915-15-7

(2-bromo-2-nitrowinylo)benzen

230-515-8

7166-19-0

Chlorek didecylodimetyloamonu

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-oktadecenylopropano-l,3-diamina

230-528-9

7173-62-8

Bromek benzylododecylodimetyloamonu

230-698-4

7281-04-1

Prometryna

230-711-3

7287-19-6

Srebro

231-131-3

7440-22-4

Bor

231-151-2

7440-42-8

Miedź

231-159-6

7440-50-8

Cynk

231-175-3

7440-66-6

Ditlenek siarki/Tlenek siarki(IV)

231-195-2

7446-09-5

Siarczan ditalu/Siarczan talu(I)

231-201-3

7446-18-6

Diheksa-2,4-dienian wapnia

231-321-6

7492-55-9

Monochlorowodorkek dihydratu chininy

231-437-7

6119-47-7

Jod

231-442-4

7553-56-2

Jod w postaci jodoforu

Mieszanina

39392-86-4

Kompleks jodu w roztworze z niejonowymi detergentami

Mieszanina

 

Poliwinylopyrolidon jodu

Polimer

25655-41-8

Kompleks alkilo-arylowy polieteru alkoholu jodowego

Polimer

 

Kompleks jodu z blokiem ko-polimerowym etyleno-propylenowym (pluronic)

Polimer

 

Kompleks jodu z poli alkilenoglikolem

Polimer

 

Żywica jodowa/Żywica anionu polijodku

Polimer

 

Ortofosforan trisodu (TSP)/Fosforan(V) sodu

231-509-8

7601-54-9

Ditlenek krzemu – amorficzny

231-545-4

7631-86-9

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

Azotyn sodu/Azotan(III) sodu

231-555-9

7632-00-0

Peroksymetaboran sodu/Hydrat nadboranu sodu

231-556-4

7632 04 4

Chlorowodór/Kwas solny

231-595-7

7647-01-0

Chlorek sodu

231-598-3

7647-14-5

Bromek sodu

231-599-9

7647-15-6

Kwas ortofosforowy/Kwas fosforowy(V)

231-633-2

7664-38-2

Fluorowodór

231-634-8

7664-39-3

Amoniak, bezwodny

231-635-3

7664-41-7

Kwas siarkowy/Kwas siarkowy(VI)

231-639-5

7664-93-9

Jodek potasu

231-659-4

7681-11-0

Wodorosiarczan sodu/Wodorosiarczan(VI) sodu

231-665-7

7681-38-1

Fluorek sodu

231-667-8

7681-49-4

Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu

231-668-3

7681-52-9

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

Tetrametryna

231-711-6

7696-12-0

Siarka

231-722-6

7704-34-9

Siarczan żelazawy/Siarczan(VI) żelaza(II)

231-753-5

7720-78-7

Witriol żelaza/Heptahydrat siarczanu żelazawego/Heptahydrat siarczanu(VI) żelaza(II)

231-753-5

7782-63-0

Nadmanganian potasu/Manganian(VII) potasu

231-760-3

7722-64-7

Nadtlenek wodoru

231-765-0

7722-84-1

Brom

231-778-1

7726-95-6

Peroksodisiarczan dipotasu

231-781-8

7727-21-1

Azot

231-783-9

7727-37-9

Heptahydrat siarczanu cynku

231-793-3

7446-20-0

7a-etylodihydro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol

231-810-4

7747-35-5

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

Chloran sodu/Chloran(III) sodu

231-836-6

7758-19-2

Chlorek miedzi/Chlorek miedzi(I)

231-842-9

7758-89-6

Siarczan miedzi/Siarczan(VI) miedzi(II)

231-847-6

7758-98-7

Pentahydrat siarczanu miedzi/Pentahydrat siarczanu(VI) miedzi(II)

231-847-6

7758-99-8

Azotan srebra/Azotan(V) srebra

231-853-9

7761-88-8

Pentahydrat tiosiarczanu sodu/Pentahydrat tiosiarczanu(VI) sodu

231-867-5

10102-17-7

Chloran sodu/Chloran(V) sodu

231-887-4

7775-09-9

Peroksodisiarczan disodu/Nadsiarczan sodu

231-892-1

7775-27-1

Dichromian potasu/Dichromian(VI) potasu

231-906-6

7778-50-9

Podchloryn wapnia/Chloran(I) wapnia

231-908-7

7778-54-3

Heksahydro-1,3,5-trietylo-1,3,5-triazyna

231-924-4

7779-27-3

Chlor

231-959-5

7782-50-5

Siarczan amonu/Siarczan(VI) amonu

231-984-1

7783-20-2

Chlorek srebra

232-033-3

7783-90-6

Bis(siarczan) glinowo-amonowy

232-055-3

7784-25-0

Siarczan manganu/Siarczan(VI) manganu(II)

232-089-9

7785-87-7

Tetrahydrat siarczanu manganu

232-089-9

10101-68-5

Monochlorek jodu

232-236-7

7790-99-0

Terpineol

232-268-1

8000-41-7

Olej sojowy

232-274-4

8001-22-7

Olej lniany

232-278-6

8001-26-1

Olej kukurydziany

232-281-2

8001-30-7

Olej kokosowy

232-282-8

8001-31-8

Kreozot

232-287-5

8001-58-9

Olej rycynowy

232-293-8

8001-79-4

Olej kostny/Olej zwierzęcy

232-294-3

8001-85-2

Olej rzepakowy

232-299-0

8002-13-9

Pyretryny i pyretroidy

232-319-8

8003-34-7

Terpinol

8006-39-1

Terpentyna

232-350-7

8006-64-2

Czosnek pospolity ekst.

232-371-1

8008-99-9

Smoła, sosna/Smoła sosnowa

232-374-8

8011-48-1

Wosk pszczeli

232-383-7

8012-89-3

Oleje parafinowe

232-384-2

8012-95-1

Oleje, awokado

232-428-0

8024-32-6

Pomarańcze, słodkie, ext.

232-433-8

8028-48-6

Olej biały mineralny (ropa naftowa)

232-455-8

8042-47-5

Saponiny

232-462-6

8047-15-2

Żywica smolejowa

232-484-6

8052-10-6

Asfalt/Bitumen

232-490-9

8052-42-4

Kopale

232-527-9

9000-14-0

Lignina

232-682-2

9005-53-2

Siarczan glinu/siarczan(VI) glinu

233-135-0

10043-01-3

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

bis(siarczan) glinowo-potasowy/Ałun

233-141-3

10043-67-1

Ditlenek chloru

233-162-8

10049-04-4

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

Siarczan disrebra/Siarczan(VI) srebra

233-653-7

10294-26-5

Metafosforan sodu

233-782-9

10361-03-2

Oksyna miedziowa

233-841-9

10380-28-6

Resmetryna

233-940-7

10453-86-8

N,N′-etylenbis[N-acetylacetamid]

234-123-8

10543-57-4

Dichromian sodu

234-190-3

10588-01-9

Karbendazym

234-232-0

10605-21-7

Podchlorynotetrakis(fosforan) tridekasodu

234-307-8

11084-85-8

Naturalny kwas borny

234-343-4

11113-50-1

Tetrahydrat nadboranu sodu

234-390-0

10486-00-7

Sól sodowa kwasu peroksoborowego

234-390-0

11138-47-9

Sole cynkowe kwasów naftenowych

234-409-2

12001-85-3

Oktaboran disodu

234-541-0

12008-41-2

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

Chlorek [2H4]amonu

234-607-9

12015-14-4

Chlorek pentahydroksodiglinu

234-933-1

12042-91-0

Difosforek trimagnezu

235-023-7

12057-74-8

4-toluenosulfonian sodu

235-088-1

12068-03-0

Wodorotlenek miedzi(II) węglan-miedzi(II) (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Zineb

235-180-1

12122-67-7

Bromek amonu

235-183-8

12124-97-9

Hydrat heptatlenku tetraboru i disodu

235-541-3

12267-73-1

Maneb

235-654-8

12427-38-2

Undekatlenek heksaboru i dicynku/Boran cynku

235-804-2

12767-90-7

N-(hydroksymetylo)formamid

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-tetrachloro-4-(metylosulfonylo)pirydina

236-035-5

13108-52-6

Nifurpirinol

236-503-9

13411-16-0

Pirytionian cynku

236-671-3

13463-41-7

Ditlenek tytanu

236-675-5

13463-67-7

Monochlorowodorek dodecylguanidiny

237-030-0

13590-97-1

Tetratlenek diboru i baru

237-222-4

13701-59-2

2-bipfenylan potasu

237-243-9

13707-65-8

Tetrafluoroboran amonu

237-531-4

13826-83-0

Podchloryn litu/Chloran(I) litu

237-558-1

13840-33-0

Sól sodowa kwasu ortoborowego

237-560-2

13840-56-7

Chlorek bromu

237-601-4

13863-41-7

Bis(dietyloditiokarbiminian) cynk

238-270-9

14324-55-1

(benzyloksy)metanol

238-588-8

14548-60-8

2,2′-oksybis[4,4,6-trimetylo-1,3,2-dioksaborinian]

238-749-2

14697-50-8

Foksym

238-887-3

14816-18-3

Bis(1-hydroksy-lH-pirydyno-2-tionato-O,S)miedź

238-984-0

14915-37-8

Bis(8-hydroksychinolylo)wodorosiarczan potasu

239-133-6

15077-57-3

Dibromopropionamid

239-153-5

15102-42-8

Monohydrat nadboranu sodu

239-172-9

10332-33-9

2,2′-metylenobis(6-bromo-4-chlorofenol)

239-446-8

15435-29-7

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

Węglan disodu, związek z nadtlenkiem wodoru (2:3)

239-707-6

15630-89-4

P-chloro-m-krezolan sodu

239-825-8

15733-22-9

Chloraloza

240-016-7

15879-93-3

1-bromo-3-chloro-5,5-dimetyloimidazolidino-2,4-dion

240-230-0

16079-88-2

Kwas (R)-2-(4-chloro-2-metylofenoksylo)propionowy

240-539-0

16484-77-8

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

Metomyl

240-815-0

16752-77-5

Heksafluorokrzemian disodu

240-934-8

16893-85-9

Kwas heksafluorokrzemowy

241-034-8

16961-83-4

Benomyl

241-775-7

17804-35-2

Kwas d-glukonowy, związek z N,N″-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1)

242-354-0

18472-51-0

Tiofosforan O,O-dietylu-O-5-fenyloizoksazol-3-ilu/Izoksation

242-624-8

18854-01-8

Chlorek benzoksoniowy/Chlorek N-dodecylo-N,N-bis(2-hydroksyetylowy)

243-008-1

19379-90-9

(Hydroksymetoksy)octan metylu

243-271-2

19757-97-2

P-[(dijodometylo)sulfonylo]toluen

243-468-3

20018-09-1

Diwodorotlenek miedzi

243-815-9

20427-59-2

Tlenek disrebra

243-957-1

20667-12-3

Bis(bromooctan) 2-buten-l,4-diolu

243-962-9

20679-58-7

Fosforek glinu

244-088-0

20859-73-8

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilosulfanylo)metylu

244-445-0

21564-17-0

Tetrachlorwinfos

244-865-4

22248-79-9

Bendiokarb

245-216-8

22781-23-3

2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan 2-metylo-4-okso-3-(prop-2-ynylo)cyklopent-2-en-1-ylu/Praletryna

245-387-9

23031-36-9

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

2-tert-butylo-4-metoksyfenol

246-563-8

25013-16-5

Bis(hydroksymetylo)mocznik

246-679-9

25155-29-7

.alfa.,.alfa/,.alfa/′-trimetylo-l,3,5-triazyno-l,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol

246-807-3

25307-17-9

2,2-dimetylo-3(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan 3-(but-2-enylo)-2-metylo-4-oksocyklopent-2-en-1-ylu/Cyneryna I

246-948-0

25402-06-6

2-dimetylo-3-(metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu/Fenotryna

247-404-5

26002-80-2

5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on

247-500-7

26172-55-4

2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

Kwas dodecylobenzenosulfonowy

248-289-4

27176-87-0

Monolaurynian glicerolu

248-337-4

27215-38-9

Neodekanian cynku

248-370-4

27253-29-8

Chlorek dodecylo(etylobenzylo)dimetyloamonu

248-486-5

27479-28-3

Cis-trikos-9-en

248-505-7

27519-02-4

Chlorek dimetylooktadecylo[3-(trimetoksysilylo)propylo]amonu

248-595-8

27668-52-6

N′-tert-butylo-N-cyklopropylo-6-(metylotio)-1,3,5-triazyno-2,4-diamina

248-872-3

28159-98-0

(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokarboksylan (S)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu (tylko 1R trans, IS izomer)/S-Bioaletryna

249-013-5

28434-00-6

Bioresmetryna

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-bromo[1,1′-bifenylo]-4-yl)-3-hydroksy-1-fenylopropylo]-4-hydroksy-2-benzopiron/Bromadiolon

249-205-9

28772-56-7

Pirymifos metylowy

249-528-5

29232-93-7

Heptadekafluorooktanosulfonian litu

249-644-6

29457-72-5

5-bromo-5-nitro-l,3-dioksan

250-001-7

30007-47-7

3-[(etyloamino)metoksyfosfinotioilo]oksykrotonian izopropylu

250-517-2

31218-83-4

Octan (Z,E)-tetradeka-9, 1 2-dienylu

250-753-6

30507-70-1 (1)

Chlorek decylodimetyloktyloamonu

251-035-5

32426-11-2

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

Amitraza

251-375-4

33089-61-1

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

2-(hydroksymetyloamino)etanol

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(dodecyloamino)propylo]glicyna

251-993-4

34395-72-7

Sól monosodowa 2,6-diacetylo-7,9-dihydroksy-8,9b-dimetylodibenzo-furano-1,3(2H,9bH)-dionu

252-204-6

34769-44-3

4-etoksykarbonylofenolan sodu

252-487-6

35285-68-8

4-propoksykarbonylofenolan sodu

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-chlorofenylo)amino]karbonylo]-2,6-difluorobenzamid

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(alliloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-lH-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(.beta.-alliloksy-2,4-dichlorofenyloetylo)imidazol/Imazalil stopnia technicznego

Środek ochrony roślin

73790-28-0

O,O-dimetylotiofosforan S-[(6-chloro-2-oksooksazolo[4,5-b]pirydyn-3(2H)-ylo)metylu]/Azametifos

252-626-0

35575-96-3

2-bromo-2-(bromometylo)pentandinitryl

252-681-0

35691-65-7

Chlorek benzylodimetyloleiloamonu

253-363-4

37139-99-4

Tlenek magnezu i wapnia/wapno dolomitowe

253-425-0

37247-91-9

Tetrawodorotlenek magnezu i wapnia/wodorotlenek magnezu i wapnia/uwodnione wapno dolomitowe

254-454-1

39445-23-3

Kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-trikarboksylowy

253-733-5

37971-36-1

Siarczan 4-metoksy-m-fenylenodiaminy

254-323-9

39156-41-7

N,N″-metylenobis[N′-[3-(hydroksymetylo)-2,5-dioksoimidazolidyn-4-ylo]mocznik]

254-372-6

39236-46-9

Dinokap

254-408-0

39300-45-3

2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan.alfa.-cyjano-3-fenoksybenzylu

254-484-5

39515-40-7

(2E,4E)-11-metoksy-3,7,11-trimetylododeka-2,4-dienonian izopropylu/Metopren

254-993-2

40596-69-8

Chlorek dimetylotetradecylo[3-(trimetoksysilylo)propylo]amonu

255-451-8

41591-87-1

Mieszanina cis- i trans-p-mentano-3,8 diolu/Citriodiol

255-953-7

42822-86-6

4,4-dimetyloksazolidyna

257-048-2

51200-87-4

(lR-cis)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan (1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-ylo)metylu

257-144-4

51348-90-4

2-(4-chlorofenylo)-3-metylbutynian cyjano-3-fenoksybenzylu/fenwalerat

257-326-3

51630-58-1

N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninian etylu

257-835-0

52304-36-6

3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.-cyjano-3-fenoksybenzylu/Cypermetryna

257-842-9

52315-07-8

3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan m-fenoksybenzyl/Permetryna

258-067-9

52645-53-1

[1R-[l.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.-cyjano-3-fenoksybenzylu/Deltametryna

258-256-6

52918-63-5

bis(2-etyloheksaniano-O)-.mi.-oksodicynk

259-049-3

54262-78-1

2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan 1-etynylo-2-metylopent-2-enylu/Empentryna

259-154-4

54406-48-3

3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian

259-627-5

55406-53-6

Siarczan tetrakis(hydroksymetylo)fosfoniowy (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-[3-(bifenyl-4-ylo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo]-4-hydroksykumaryna/Difenakum

259-978-4

56073-07-5

3-[3-(4′-bromobifenyl-4-ilo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo]-4-hydroksykumaryna/Brodifakum

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]metanol

260-097-2

56289-76-0

Bromooctan 2-etoksyetylu

260-240-9

56521-73-4

N-oktylo-N′-[2-(oktyloamino)etylo]etylenodiamina

260-725-5

57413-95-3

Sól sodowa 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu

261-184-8

58249-25-5

Azakonazol

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

N,N-bis(2-hydroksyetylo)undek-10-enamid

262-114-9

60239-68-1

2-chloro-3-(fenylosulfonylo)akrylonitryl

262-395-8

60736-58-5

Fluorek tetradecylodimetylobenzyloamonu

61134-95-0

[1,1′-Bifenyl]-2-ol, chlorowany

262-974-5

61788-42-9

Aminy, kokoalkilowe

262-977-1

61788-46-3

Czwartorzędowe związki amoniowe, (łój wodnopochodny)trimetylowy, chlorki

263-005-9

61788-78-1

Czwartorzędowe związki amoniowe, tłuszcz kokosowy alkilotrimetyl, chlorki

263-038-9

61789-18-2

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylokokosowy tłuszcz alkilobis(hydroksyetylowy), chlorki

263-078-7

61789-68-2

Czwartorzędowe związki amoniowe, alkilodimetyl benzylokokosowy, chlorki

263-080-8

61789-71-7

Czwartorzędowe związki amoniowe, dikokosowy tłuszcz dimetylowy, chlorki

263-087-6

61789-77-3

Czwartorzędowe związki amoniowe, bis(łój wodnopochodny)dimetylowy, chlorki

263-090-2

61789-80-8

Czwartorzędowe związki amoniowe, alkil trimetylsojowy, chlorki

263-134-0

61790-41-8

Etanol, 2,2′-iminobis-, N-kokosowy alkilo pochodne

263-163-9

61791-31-9

1H-Imidazolo-1-etanol, 4,5-dihydro-,2-nortal-alkilowe oleje pochodne

263-171-2

61791-39-7

Związki imidazolu, 1-benzylo-4,5-dihydro-1-(hydroksyetylo)-2-norkokosowy alkil, chlorki

263-185-9

61791-52-4

Aminy, N-łój alkilodipropylenotri-

263-191-1

61791-57-9

Aminy, N-kokosowe alkilotrimetylenodi-

263-195-3

61791-63-7

Aminy, N-kokosowe alkioltrimetylenedi-, oktany

263-196-9

61791-64-8

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C8-18-alkilodimetylo, chlorki

264-151-6

63449-41-2

4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

2-chloro-N-[[[4-(trifluorometoksy)fenylo]amino]karbonylo]benzamid

264-980-3

64628-44-0

Destylaty (ropa naftowa), rozpuszczalnik-lekko rafinowany naftenowy

265-098-1

64741-97-5

Destylaty (ropa naftowa), lekko traktowane wodą

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-dichlorofenylo)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroksy-1,3-dimetylo-2,4-dioksopirymidyno-5-karboksyamid

265-732-7

65400-98-8

[lR-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-dichloro-winylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.-cyjano-3-fenoksybenzylu

265-898-0

65731-84-2

Kwasy smołowe, węgiel, nieprzerobiony

266-019-3

65996-85-2

Proszek szklany

266-046-0

65997-17-3

3,3′-metylenobis[5-metylooksazolidyna]/Oksazolidyna

266-235-8

66204-44-2

N-cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6-triamina

266-257-8

66215-27-8

C12-14 alkilo-dimetylobetainy

266-368-1

66455-29-6

2,2-dimetylo-3-(1,2,2,2-tetrabromoetylo)cy-klopropanokarboksylan.alfa.-cyjano-3-fenoksybenzylu/Tralometryna

266-493-1

66841-25-6

2-chloro-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-(1H-pirazol-1-ylometylo)acetamid

266-583-0

67129-08-2

Cis-4-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorfolina

266-719-9

67564-91-4

N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo]-1H-imidazolo-1-karboksyamid

266-994-5

67747-09-5

Estry metylowe C16-18 i C18-nienasyconych kwasów tłuszczowych

267-015-4

67762-38-3

3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa-cyjano-3-fenoksybenzylu/Cyhalotryna

268-450-2

68085-85-8

Bromek dodecyloetylodimetyloamonu/Laudacit

269-249-2

68207-00-1

Oleje łupkowe

269-646-0

68308-34-9

3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.-cyjano-3-fenoksy-4-fluorobenzylu/Cyflutryna

269-855-7

68359-37-5

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkildimetylowe, chlorki

269-919-4

68391-01-5

Czwartorzędowe związki amoniowe, di-C6-12-alkilodimetylowe, chlorki

269-925-7

68391-06-0

C10-13-alkilowe pochodne, soli sodowych kwasu benzenosulfonowy,

270-115-0

68411-30-3

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C8-16-alkilodimetylowe, chlorki

270-324-7

68424-84-0

Czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki

270-325-2

68424-85-1

Alkilodimetylobetainy, kokosowe

270-329-4

68424-94-2

Czwartorzędowe związki amoniowe, di-C8-10-alkilodimetylowe, chlorki

270-331-5

68424-95-3

Kwasy tłuszczowe, kokoswe, produkty reakcji z dietanolaminą

270-430-3

68440-04-0

1-Propanoamina, 3-amino-N,N,N-trimetylo-, N-C12-18-acylowe pochodne., siarczany metylowe

271-063-1

68514-93-2

N,N-bis(2-hydroksyetylo)amidy kokosowe

271-657-0

68603-42-9

Czwartorzędowe związki amoniowe, (oksydi-2,1-etanodiylo)bis[kokosowe alkioldimetylowe], dichlorki

271-761-6

68607-28-3

Sole potasowe kwasu 9-oktadekanowego (Z)-, sulfonowanego,

271-843-1

68609-93-8

Mocznik, produkty reakcji z formaldehydem

271-898-1

68611-64-3

Związki imidazoliny, 1-[2-(karboksymetoksy)etylo]-1-(karboksymetylo)-4,5-dihydro-2-norkoko alkil, wodorotlenki, sole sodowe

272-043-5

68650-39-5

Węglan bis(tetraminohydroksymiedzi)

272-415-7

68833-88-5

1-hydroksy-4-metylo-6-(2,4,4-trimetylopentylo)pirydyn-2(lH)-on, związek z 2-aminoetanolem (1:1)

272-574-2

68890-66-4

Aminy, N-łój trimetylenodi-, dioctany

272-786-5

68911-78-4

Gorzknia, ekst.

272-809-9

68915-32-2

Kwasy tłuszczowe, C8-10

273-086-2

68937-75-7

Kwas siarkowy, estry mono-C12-18-alkilowe, sole sodowe

273-257-1

68955-19-1

Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-18-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki

273-318-2

68956-79-6

Chlorek didecylometylo[3-(trimetoksysilylo)propylo]amonu

273-403-4

68959-20-6

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C10-16-alkilodimetylowe, chlorki

273-544-1

68989-00-4

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, sole z 1,1-ditlenkiem 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu (1:1)

273-545-7

68989-01-5

N-(hydroksymetylo)glicynian sodu

274-357-8

70161-44-3

Aminy, C10-16-alkilodimetylowe, N-tlenki

274-687-2

70592-80-2

Bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczan) pentapotasu

274-778-7

70693-62-8

Dichlorek N,N′-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu)

274-861-8

70775-75-6

Chlorek 1,3-didecylo-2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

[2-(4-fenoksyfenoksy)etylo]węglan etylu/Fenoksykarb

276-696-7

72490-01-8

Czwartorzędowe związki amoniowe, di-C8-18-alkilodimetylowe, chlorki

277-453-8

73398-64-8

1-[(hydroksymetylo)amino]propan-2-ol

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-bis(hydroksymetylo)-2,5-dioksoimidazolidyn-4-yl]-1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik/Diazolidynylomocznik

278-928-2

78491-02-8

Bis[monoperoksyftalato(2-)-O1,OO1]magnezian(2-) diwodoru

279-013-0

78948-87-5

Heksahydrat Bis[monoperoksyftalato(2-)-O1,OO1]magnezianu(2-) diwodoru

279-013-0

114915-85-4

Chlorek tributylotetradecylofosfoniowy

279-808-2

81741-28-8

(2-Butoksyetoksy)metanol

281-648-3

84000-92-0

Izodekanowo-izononanowe kompleksy, zasadowe cynku

282-786-7

84418-73-5

Jałowiec, Juniperus communis, ekst.

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis/Wawrzyn szlachetny, ekst.

283-272-5

84603-73-6

Rozmaryn lekarski, ekst.

283-291-9

84604-14-8

Eucalyptus globulus/Eukaliptus gałkowy, ekst.

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum/Cynamonowiec cejloński ekst.

283-479-0

84649-98-9

Margosa ekst.

283-644-7

84696-25-3

Lawenda, Lavandula angustifolia angustifolia, ekst.

283-994-0

84776-65-8

Tymianek pospolity, Thymus serpyllum, ekst.

284-023-3

84776-98-7

Formaldehyd, produkty reakcji z glikolem dietylenowym

284-062-6

84777-35-5

Formamid, produkty reakcji z formaldehydem

284-064-7

84777-37-7

N′-C10-16-alkilo pochodne N-(3-aminopropylo)glicyny

284-065-2

84777-38-8

Cytryna, ekst.

284-515-8

84929-31-7

Tymianek pospolity, Thymus vulgaris, ekst.

284-535-7

84929-51-1

Goździk, ekst.

284-638-7

84961-50-2

Kwasy smołowe, frakcja polialkilofenolowa

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, ekst./olej z australijskiego krzewu herbacianego

285-377-1

85085-48-9

Sól sodowa 2,4,8,10-tetra(tert-butylo)-6-hydroksy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfocyno-6-tleneku

286-344-4

85209-91-2

Formaldehyd, produkty reakcji z glikolem propylenowym

286-695-3

85338-22-3

Stanan, tributylo-, mono(naftenoiloksylowe) pochodne

287-083-9

85409-17-2

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-14-alkilodimetylowe, chlorki

287-089-1

85409-22-9

Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki

287-090-7

85409-23-0

Metylosiarczan [R-(Z)]-3-[(12-hydroksy-1-okso-9-octadecenylo)amino]propylotrimetyloamonu

287-462-9

85508-38-9

Pochodne 4-C10-13-sec-alkilowe kwasu benzenosulfonowego

287-494-3

85536-14-7

Guanidina, N,N″′-l,3-propanodiylobis-, N-kokosowe alkilowe pochodne., dioktany

288-198-7

85681-60-3

Kwas sulfonowy, C13-17-sek-alkan, sole sodowe

288-330-3

85711-69-9

l.alfa.(S*),3.alfa.]-(±)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu

289-244-9

86560-93-2

Chrysanthemum cinerariaefolium/Złocienia dalmatyńskiego, ekst.

289-699-3

89997-63-7

Cymbopogon nardus/Palczatka szczetna, ekst.

289-753-6

89998-15-2

Lawenda, Lavandula angustifolia, ekst.

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, ekst.

290-018-7

90063-59-5

Mentha arvensis/Mięta polna, ekst.

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens/Geranium/Pelargonia pachnąca, ekst.

290-140-0

90082-51-2

Kwas benzenesulfonowy, mono-C10-14-alkilowe pochodne, związki z 1H-benzimidazol-2-ilokarbaminianem metylu

290-651-9

90194-41-5

Miedziowe kompleksy kwasu etylenodiaminotetraoctowego

290-989-7

90294-99-8

Formaldehyd, produkty reakcji z propanoloaminą

291-325-9

90387-52-3

Mocznik, N,N′-bis(hydroksymetylo)-, produkty reakcji z 2-(2-butoksyetoksy)etanolem, glikolu etylenowego i formaldehydu

292-348-7

90604-54-9

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C8-18-alkilodimetylowe, bromki

293-522-5

91080-29-4

Jodła, Jodła syberyjska, ekst.

294-351-9

91697-89-1

Jałowiec, Juniperus mexicana, ekst.

294-461-7

91722-61-1

Lawenda, Lavandula hybrida, ekst./Olejek lawendowy

294-470-6

91722-69-9

Aminy, N-(3-aminopropylo)-N′-kokosowe alkilotrimetylenodi-, monoakrylowane

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus/Cytronella, ekst.

294-954-7

91771-61-8

Lemongrass/Trawa cytrynowa (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

Olej biały mineralny (ropa naftowa), lekki

295-550-3

92062-35-6

Chlorowodorek N-[3-(dodecylamino)propylo]glicyny

298-216-5

93778-80-4

Bis(2,6-diacetylo-7,9-dihydroksy-8,9b-dimetylo-1,3(2H,9bH)-dibenzofuranodionato-O2,O3)miedź

304-146-9

94246-73-8

Citrus, ekst.

304-454-3

94266-47-4

Sosna ekst.

304-455-9

94266-48-5

Siarczan trimetylo-3-[(1-okso-10-undecenylo)amino]propylometyloamonu

304-990-8

94313-91-4

Mięta pieprzowa, amerykańska, ekst.

308-770-2

98306-02-6

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

Kolba kukurydzy, sproszkowana

310-127-6

999999-99-4

Naturalny sok z cytryny (sączony)

310-127-6

999999-99-4

Hedera helix/Bluszcz pospolity

310-127-6

999999-99-4

Olej cebulowy

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis/Żywotnik zachodni

310-127-6

999999-99-4

Szałwia lekarska

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis/Hyzop lekarski

310-127-6

999999-99-4

Chrysanthemum vulgare/Wrotycz zwyczajny

310-127-6

999999-99-4

Piołun

310-127-6

999999-99-4

Krwawnik pospolity

310-127-6

999999-99-4

Lebiodka pospolita

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis/Majeranek ogrodowy

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis/Rozmaryn lekarski

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis/Cząber ogrodowy

310-127-6

999999-99-4

Uritica dioica/Pokrzywa zwyczajna

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum/Kasztanowiec zwyczajny

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale/Żywokost lekarski

310-127-6

999999-99-4

Skrzyp polny

310-127-6

999999-99-4

Bez czarny

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksy)fenylo)-3-(2,6-difluorobenzoilo)mocznik/Heksaflumuron

401-400-1

86479-06-3

1,3-dichloro-5-etylo-5-metyloimidazolidyno-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(l,2,4-triazol-1-ylmetylo)pentan-3-ol/Tebukonazol

403-640-2

107534-96-3

Produkty reakcji kwasu glutaminowego i N-(C12-14-alkilo)propylenodiaminy

403-950-8

164907-72-6

Mieszanina (C8-18)alkilbis(2-hydroksyetylo)amonowego fosforanu bis(2-etyloheksylowego); (C8-18)alkilobis(2-hydroksyetylo)amonowego 2-fosforanu etyoheksylowodoru

404-690-8

68132-19-4

(4-etoksyfenylo)(3-(4-fluoro-3-fenoksyfenylo)propylo)dimetylosilan

405-020-7

105024-66-6

Trans-2-(2,2-dichlorowinylo)-3,3-dimetylocyklopropanokarboksylan 2,3,5,6-tetrafluorobenzylu/Transflutryna

405-060-5

118712-89-3

.alfa.-(4-trifluorometylostyrylo)-.alfa.-(4-trifluorometylo)cynamoilohydrazon 5,5-dimetylo-perhydro-pyrymidyn-2-onu/Hydrametylnon

405-090-9

67485-29-4

Eter 3-fenoksybenzylo-2-(4-etoksyfenylo)-2-metylopropylowy/Etofenproks

407-980-2

80844-07-1

Kwas 6-(ftalimido)peroksyheksanowy

410-850-8

128275-31-0

3-okso-l,2(2H)-benzizotiazol-2-id litu

411-690-1

111337-53-2

Neodekanamid metylu

414-460-9

105726-67-8

Mieszanina (Z)-(lR,3R)-[(S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)]-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu.alfa.-cyjano-3-fenoksybenzylu; (Z)-(lS,3S)-[(R)-3-(2-cUoro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enylo)]-2,2-dimetylocyklopropaonkarboksylanu alfa-cyjano-3-fenoksybenzylu/Lambda cyhalotryna

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-chloro-a,a,a-p-trifluorotoliloksy)-2-fluorofenylo)-3-(2,6-difluorobenzolylo)mocznik/Flufenoksuron

417-680-3

101463-69-8

5-chloro-2-(4-chlorfenoksy)fenol

420-590-7

04299-07-4

Kompleks tetrachlorodekatlenku

420-970-2

92047-76-2

Mieszanina cis-4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorometylobenzyloksy)fenylo)-1-naftylo)kumaryny; trans-4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorometylobenzyloksy)fenylo)-1-naftyol)kumaryny/Flokumafen

421-960-0

90035-08-8

2-(2-hydroksyetylo)piperydyino-1-karboksylan sek-butylu/Ikarydyna

423-210-8

119515-38-7

N-cykloheksylo-S,S-dioksobenzo[b]tiofeno-2-karboksamid

423-990-1

149118-66-1

Fipronil

424-610-5

120068-37-3

Chlorek cis-1 -(3-chloroallylo)-3,5,7-triaza-1-azonioadamantanu

426-020-3

51229-78-8

1-(6-chloropirydyn-3-ylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ylidenoamina/Imidaklopryd

428-040-8

138261-41-3

Tiametoksam

428-650-4

153719-23-4

[2,4-Diokso-(2-propyn-1-ylo)imidazolidyn-3-yl]metylo(lR)-trans-chryzanteman/Imiprotrin

428-790-6

72963-72-5

5-chloro-2-(4-chlorfenoksy)fenol

429-209-0

3380-30-1

2-(1-metylo-2-(4-fenoksyfenoksy)-etoksy)pirydyna/Piryproksyfen

429-800-1

95737-68-1

3-benzo(b)tien-2-ylo-5,6-dihydro-l,4,2-oksatiazyno-4-tlenek

431-030-6

163269-30-5

Produkty reakcji diizopropanoloaminy z formaldehydem (1:4)

432-440-8

220444-73-5

disiarczek chlorometylo-n-oktylu

432-680-3

180128-56-7

Produkt reakcji adypinianu dimetylu, glutanianu dimetylu, bursztynianu dimetylu z nadtlenkiem wodoru/Perestan

432-790-1

 

Bis(3-aminopropylo)oktylamina

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ylometylo)-3-metylo-2-nitroguanidyna

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-oktadekenal

Jeszcze nienadany

51534-37-3

(E,Z)-2,13-Oktadekadienal

Jeszcze nienadany

99577-57-8

Szkło srebrowo-cynkowo-aluminiowo-borofosforanowe/szkło tlenkowe srebrowo-cynkowe

Jeszcze nienadany

398477-47-9

Fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy

Jeszcze nienadany

 

Paraformaldehyd

 

30525-89-4

Kwas peroksyoktanowy

 

33734-57-5

Bromomirystyl izochinoliny

 

51808-87-8

Monohydrat chlorowodorku 9-aminoakrydyny

 

52417-22-8

Chlorowany fosforan trisodu

 

56802-99-4

Sól potasowa cykloheksylohydroksydiazeno-1-tlenku

 

66603-10-9

(1S, 2R, 5S)-2-izopropenylo-5-metylocykloheksanol

 

104870-56-6

Krzemionka, amorficzna, niekrystaliczna

 

112945-52-5

Capsaicinate Denatonium

 

192327-95-0

Tris(N-cykloheksyldiazeniumdioksy)glin

 

312600-88-7

Bis[1-cykloheksylo-l,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniomato(2-)]miedź

 

312600-89-8

Produkt reakcji olejków esencjonalnych i ozonu in-situ (Czynnik Otwartego Powietrza (OAF))

 

 

Zeolit A srebra

 

 

Borokrzemian sodo-srebrowy

 

 

5-chloro-2-(4-chlorfenoksy)fenol

 

 

Chlorek benzylo-laurylo-dimetylo-mirystilamonu/chlorek laurylo-mirystilo dimetylobenzyloamonu

 

 

Mieszanina ((l,2-Etanodilbis(karbamoditionianu))(2-))manganu z ((1,2-etanodilbis(karbamoditionianem))(2-))cynku/mankozeb

Środek ochrony roślin

8018-01-7

Kwas chloroamidosulfonowy

Środek ochrony roślin

17172-27-9

fosforan(V) 2-bromo-1-(2,4-dichlorofenylo)winylodietylu/bromfenwinfos

Środek ochrony roślin

33399-00-7

(2E,4E)-3,7,11-trimetylododeka-2,4-dienian etylu/Hydropren

Środek ochrony roślin

41096-46-2

Ditlenek krzemu/Kieselguhr

Środek ochrony roślin

61790-53-2

.alfa.,.alfa.,.alfa.-Trifluoro-N-metylo-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromofenylo)-o-toluidyna/Brometalin

Środek ochrony roślin

63333-35-7

S-Metopren/(S-(E,E))-11-metoksy-3,7,11-trimetylododeka-2,4-dienian izopropylu

Środek ochrony roślin

65733-16-6

S-Hydropren/(S-(E,E))-3,7,11-trimetylododeka-2,4-dienian etylu

Środek ochrony roślin

65733-18-8

esfenwalerat/(S)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylobutynian (S)-.alfa.-cyjano-3-fenoksybenzylu

Środek ochrony roślin

66230-04-4

3-(2,2-dichloroetenylo)-2.2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan [l.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyjano-(3-fenoksyfenyol)metylu/alfa-cypermetryna

Środek ochrony roślin

67375-30-8

Abamectin (mieszanina awermektyny B1a; > 80 % EINECS 265-610-3, i awermektyny B1b; < 20 % EINECS 265-611-9)

265-610-3

71751-41-2

Ester 2-metylo[1,1′-bifenylo]-3-ylometylowy kwasu (1R,3R)-3-[(1Z)–2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenylo]–2,2-dimetylo-cyklopropanokarboksylowego,/Bifentryna/Biphenat

Środek ochrony roślin

82657-04-3

N-(2-((2,6-dimetylo)fenylo)amino)-2-oksoetylo)-N,N-dietylo-benzenometano aminosacharyd/Sacharyd Denatonium

Środek ochrony roślin

90823-38-4

.alfa.-(4-chlorofenylo)-.alfa.-(1-cyklopropyloetylo)-1H-1,2,4-triazolo-1-etanol/Cyprokonazol

Środek ochrony roślin

94361-06-5

3-(3-(4′-bromo-(l,r-bifenylo)-4-ylo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo)-4-hydroksybenzotiopiran-2-on/3-((RS,3RS;lRS,3SR)-3-(4′-bromobifenyl-4-ylo-1,2,3,4-tetrahydro-l-naftylo)-4-hydroksy-1-benzotyn-2-on/Difetialon

Środek ochrony roślin

104653-34-1

Trioctan guazatyny

Środek ochrony roślin

115044-19-4

4-bromo-2-(4-chlorofenylo)-1-(etoksymetylo)-5-(trifluorometylo)-1H-pirolo-3-karbonitryl/chlorfenapyr

Środek ochrony roślin

122453-73-0

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks ze srebrem/zeolit srebrowy

Środek ochrony roślin

130328-18-6

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks z miedzią/zeolit srebrowo-miedziowy

Środek ochrony roślin

130328-19-7

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks z cynkiem/zeolit srebrowo-cynkowy

Środek ochrony roślin

130328-20-0

Chlorek N-izononylo-N,N-dimetylo-N-decyloamonu

Środek ochrony roślin

138698-36-9

N-((6-chloro-3-pirydynylo)metylo)-N′-cyjano-N-metyloetanoimidamid/Acetamipryd

Środek ochrony roślin

160430-64-8

(lR)-cis,trans-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklo-propanokarboksylan 3-fenoksybenzylu/d-Fenotrin

Środek ochrony roślin

188023-86-1

Mieszanina 5-Hydroksymetoksymetylo-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0) oktanu (CAS 59720-42-2, 16,0 %) i 5-hydroksy-1-aza-3,7-dioksabicyklo (3.3.0)oktanu (EINECS 229-457-6, 28,8 %), i 5-hydroksypoli[metylenooksy]metylo-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0)oktanu (CAS 56709-13-8; 5,2 %) w wodzie (50 %)

Środek ochrony roślin

 

3-(2,2-dichloroetenylo)-2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimentylocyklopropanokarboksylan [1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyjano-(3-fenoksyfenylo)metylu

Środek ochrony roślin

 

S-Cyfenotrin

Środek ochrony roślin

 

(lR,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokarboksylan (RS)-3-sllilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu (mieszanina 2 izomerów: 1R trans: IRS wyłącznie 1:1)/Bioaletryna/d-trans-Aletryna

Środek ochrony roślin

 

(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu (mieszanina 4 izomerów 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-Aletryna

Środek ochrony roślin

 

(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu ((mieszanina 2 izomerów 1R trans: 1R/S wyłącznie 1:3)/Esbiotryna

Środek ochrony roślin

 

Spinosad: produkt fermentacji drobnoustrojów glebowych zawierających Spinosyn A i Spinosyn D

Środek ochrony roślin

 

Glikol butoksypolipropylenowy

Polimer

9003-13-8

Polidymetylosiloksan

Polimer

9016-00-6

Polimer N-metylmetanaminy (EINECS 204-697-4 z (chlorometyl)-oksyran (EINECS 203-439-8)/czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu

Polimer

25988-97-0

Polimer N,N,N,N-tetrametyl-etan-l,2-diaminy i (chlorometylo)oksyranu

Polimer

25988-98-1

Homopolimer 2-tert-butyloaminoetylometakrylat (EINECS 223-228-4)

Polimer

26716-20-1

Polimer formaldehydu i akroleiny

Polimer

26781-23-7

Monohydrochlorek polimeru N,N″′-l,6-heksanodilbis[N′-cyjanoguanidyny] (EINECS 240-032-4) i heksametylenodiaminy (EINECS 204-679-6)/Poliheksametylen biguanid (monochlorowodorek monomeru: 1,5-bis(trimetyleno)guanilguanidyny)

Polimer

27083-27-8/32289-58-0

Polimer N,N,N′,N′-tetrametylo-l,6-heksanodiaminy i 1,6-dichloroheksanu

Polimer

27789-57-7

Poli(chlorek heksametylenodimetyloamonu)/Poli[(dimetyloimino)-1,6-heksandilo-chlorek]

Polimer

28728-61-2

Kopolimer eteru N,N,N′,N′-Tetrametyloetylenodiaminobis(2-chloroetylowego)

Polimer

31075-24-8

Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny)

Polimer

57028-96-3

Poli(heksametylenobiguanid)

Polimer

91403-50-8

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega. -hydroksy-, propanian (sól)

Polimer

94667-33-1

N,N-didecylo(-N-metylo-poli(oksyetylo)aminopropionian/1-Dekanamia, N-decylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metylo-, propanian (sól)

Polimer

107879-22-1

Kopolimer 2-propenalu i propan-1,2-diolu

Polimer

191546-07-3

Boran N-didecylu-N-dipolietoksyamonu/Boran didecylopolioksoetyloamonu

Polimer

214710-34-6

Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny)

Polimer

374572-91-5

Kopolimer tributylocyny (kopolimer TBT)

Polimer

 

Eter poliglikolowy alkoholu tłuszczowego

Polimer

 

Poli(chlorek winylu-co-eteru izobutylo winylu -co- bromku N-winylo-N′-dimetylooktylo-propylodiaminy)

Polimer

 

Żywica poliglikolpoliaminowa

Polimer

 

Lignosulfonian sodu

Polimer naturalny

8061-51-6

Neem/Neem-Vital

Olejki naturalne

5945-86-8

Olejek sosnowy

Olejki naturalne

8000-26-8

Olejek cedrowy

Olejki naturalne

8000-27-9

Olejek lawendowy

Olejki naturalne

8000-28-0

Olejek cytronelowy

Olejki naturalne

8000-29-1

Olejek esencjonalny z eugenia caryophyllus

Olejki naturalne

8000-34-8

Olejek z geranium

Olejki naturalne

8000-46-2

Olejek eukaliptusowy

Olejki naturalne

8000-48-4

Olejek pomarańczowy

Olejki naturalne

8000-57-9

Olejek sosnowy

Olejki naturalne

8002-09-3

Olejek z czarnego pieprzu

Olejki naturalne

8006-82-4

Olejek z mięty pieprzowej

Olejki naturalne

8006-90-4

Olejek cytrynowy

Olejki naturalne

8007-02-1

Olejek z Penny Royal

Olejki naturalne

8007-44-1

Olejek tymiankowy

Olejki naturalne

8007-46-3

Olejek kolendrowy

Olejki naturalne

8008-52-4

Olejek z mięty zielonej

Olejki naturalne

8008-75-5

Olejek z kozłka lekarskiego

Olejki naturalne

8008-88-6

Olejek kajeputowy

Olejki naturalne

8008-98-8

Olejek z jagód jałowca

Olejki naturalne

8012-91-7

Olejek cyprysowy

Olejki naturalne

8013-86-3

Olejek z Patchouli

Olejki naturalne

8014-09-3

Olejek z kminu rzymskiego (Cuminum cyminum)

Olejki naturalne

8014-13-9

Olejek palmarozowy

Olejki naturalne

8014-19-5

Olejek z ruty

Olejki naturalne

8014-29-7

Olejek z Basilicum Ocimum basilium

Olejki naturalne

8015-73-4

Olejek z drzewa różanego/Olejek palisandrowy

Olejki naturalne

8015-77-8

Olejek z selera zwyczajnego

Olejki naturalne

8015-90-5

Olejek rumiankowy

Olejki naturalne

8015-92-7

Olejek goździkowy (Eugenia caryophyllus)

Olejki naturalne

8015-97-2

Olejek z Melaleuca

Olejki naturalne

68647-73-4

Olejek z Litsea cubeba

Olejki naturalne

68855-99-2

Olejek kukurydziany

Olejki naturalne

68917-18-0

Olejek cedrowy (olejek z cedru teksańskiego, olejek z Juniperus mexicana, 22 %)

Olejki naturalne

68990-83-0

Ekstrakt cytrusowy z nasion tabebuia avellanedae

Olejki naturalne

 

Olejek esencjonalny z cymbopogon winterianus

Olejki naturalne

 

Allium sativum i Allium cepa

Olejki naturalne

 

Olej esencjonalny z cinnamomum zeylanicum

Olejki naturalne

 

Olejek goździkowy (główne części składowe: Eugenol (83,8 %), Caryophyllene (12,4 %), Eugenol octan (0,4 %))

Olejki naturalne

 

Olejek zapachowy z igieł jodłowych: (Olejek eteryczny, główne części składowe: olej terpentynowy (30–37,5 %), terpineol (15–20 %), octan izobornylu (15–20 %), beta-pinen (12,5–15 %), alfa-pinen (7–10 %), kumaryna (1–3 %), frakcja terpineolu (1–3 %)

Olejki naturalne

 

Olejek zapachowy świeżość wiosenna: olejek eteryczny: główne części składowe: Citral-dietyloacetal (Citrathal) (1–3 %), Citronllol (1–3 %), Ylanat (1–3 %), Hivertal (1–3 %), Alilkapronat (1–3 %)

Olejki naturalne

 

Olejki różane

Olejki naturalne

 

Naturalny Pyrethrins

Ekstrakt naturalny

 

Ekstarkt z torfu

Ekstrakt naturalny

 

Chlorek alkilo-benzylo-dimetyloamonu/Chlorek benzalkonium

Mieszanina

8001-54-5

Cetrymid

Mieszanina

8044-71-1

Mieszanina chlorku 3,6-diamino-10-metyloacrydyny (EINECS 201-668-8;) i 3,6-acrydynodiaminy/Akryflawina

Mieszanina

8048-52-0

Mieszanina ((chlorku 3,6-diamino-10-metylakrydyny (EINECS 201-668-8) i chlorowodorku 3,6-acrydynodiaminy))/Akryflawina HCl

Mieszanina

8063-24-9

Sacharynian benzalkonium/Benzalkonium o-sulfobenzimiminian

Mieszanina

39387-42-3

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 220-239-6)

Mieszanina

55965-84-9

Siloksany i silikony, di-metylowe, produkty reakcji z krzemionką/Krzemionka pirolityczna (dymowa)

Mieszanina

67762-90-7

Mieszanina reakcji mieszanych estrów kwasów tłuszczowych (C6-18,otrzymanych z oleju z orzecha kokosowego) z kwasem octowym i 2,2′-metylenobis(4-chlorofenol)

Mieszanina

106523-52-8

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

Mieszanina

139734-65-9

Czwartorzędowe jodki amonu

Mieszanina

308074-50-2

Produkty reakcji 5,5-dimetylohydantoiny z formaldehydem

Mieszanina

 

Produkty reakcji 2-(2-butoksyetoksy)etanolu z formaldehydem

Mieszanina

 

Produkty reakcji glikolu etylenowego z formaldehydem

Mieszanina

 

Produkty reakcji mocznika, glikolu etylenowego i formaldehydu

Mieszanina

 

Produkty reakcji chloroacetamidu, 2(2-butoksyetoksy)etanolu i formaldehydu

Mieszanina

 

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu

Mieszanina

 

Aktywny chlor: wytwarzany w reakcji kwasu podchlorawego i podchlorynu sodowego wytworzonego in situ

Mieszanina

 

Sole potasowe kwasów tłuszczowych (C15-21)

Mieszanina

 

Acypetaki miedzi

Mieszanina

 

Acypetaki cynku

Mieszanina

 

Feromony moli: części składowe: E,Z-oktadekadi-2,13-enal (75 %) i E-oktadek-2-enal (25 %)

Mieszanina

 

Mieszanina tritlenku chromu (EINECS 215-607-8; 34,2 %), pentotlenku diarsenu (EINECS 215-116-9; 24,1 %), tlenku miedzi(II) (EINECS 215-269-1; 13,7 %), wody (EINECS 231-791-2; 28 %)

Mieszanina

 

Mieszanina chlormetyloizotiazolinonu, etanodilbizoksybismetanolu, metyloizotiazolinonu

Mieszanina

 

Mieszanina bromu (EINECS 231-778-1) i kwasu podbromowego (CAS-No.: 13517-11-8) wytworzona in situ

Mieszanina

 

Produkty fermentacji naturalnej roślin w wodzie, zawierające siarkę

Mieszanina

 

Czwartorzędowe związki amoniowe [benzyloalkilodimetylowe (alkil od C8-C22, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub wodorotlenki]/BKC

Mieszanina substancji wymienionych w EINECS

 

Czwartorzędowe związki amoniowe [dialkilodimetylowe (alkil od C6-C18, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub metylsiarczan]/DDAC

Mieszanina substancji wymienionych w EINECS

 

Czwartorzędowe związki amoniowe [alkilotrimetylowe (alkil od C8-C18, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub metylsiarczan]/TMAC

Mieszanina substancji wymienionych w EINECS

 

Bacillus thuringiensis

Drobnoustroje

68038-71-1

Bacillus sphaericus

Drobnoustroje

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381 is subsp. Israelensis

Drobnoustroje

 

Bacillus thuringiensis Var. Kurstaky

Drobnoustroje

 

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14

Drobnoustroje

 

Bacillus thuringiensis var. israelensis

Drobnoustroje

 

Bacillus subtilis

Drobnoustroje

 


(1)  Zgodnie z rejestrem ESIS substancja ta ma również inny numer CAS (31654-77-0).


ZAŁĄCZNIK II

ISTNIEJĄCE SUBSTANCJE CZYNNE WŁĄCZONE DO PROGRAMU PRZEGLĄDU

Substancja

Sprawozdające państwo członkowskie

Numer WE

Numer CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6-propylpiperonylowy/butotlenek piperonylu

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Tlenek difenoksarynu-10-yl

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorokresol

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlorfos/Dichlorowinyl

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwas mrówkowy

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwas benzoesowy

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propan-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwas salicylowy

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwas cyjanowodorowy

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Tlenek etylenu

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibromo-5,5 -dimetylhydantoina

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwas cytrynowy

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalol

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-chloroacetamid

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwas bromooctowy

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwas glikolowy

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwas nadoctowy

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-kwas mlekowy

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Warfaryna

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahydro-2-izopropenylo-8,9-dimetoksychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on/Rotenon

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Symklosen

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloroksylenol

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalen

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Dichlorofen

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarban

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldehyd cynamonowy/3-fenylo-propen-2-al

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glikosal

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-Krezol

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwas heksa-2,4-dienowy/Kwas sorbinowy

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaral

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Kwas nonanowy

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Undekan-2-on/Metylononyloketon

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propoksur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dichloro-5,5 -dimetylohydantoina

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorofen

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzoesan benzylu

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Benzentoniowy chlorek

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrotion

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Chlorek cetalkoniowy (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorek benzylodimetylo(oktadecylo)amonu (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Fenoksyetanol

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorek cetylpirydyniowy

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Kwas oktanowy

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Ditlenek węgla

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Dimetyloarsenian sodu

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometyloidinotrimetanol

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosylochloramid sodu

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimetyloditiokarbiminian potasu

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimetyloditiokarbiminian sodu

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sól sodowa warfaryny

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-bifenylan sodu

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptan

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(trichlorometylotio)ftalimid/Folpet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antranilan metylu

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-dietylo-m-toluamid

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Siuram

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziram

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metyloditiokarbaminian potasu

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metam sodowy

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Cyjanoditiokarbiminian disodu

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorek benzododecynowy (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorek miristalkoniowy (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabam

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwas laurynowy

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Tiabendazol

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Benzotiazol-2-tiol

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naled

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diazynon

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kwas dekanowy

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Cyjanoamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hydroksy-4-izopropylo-2,4,6-cykloheptatrien-1-on

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzoesan sodu

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichloro-N-[(dimetylamino)sulfonylo]fluoro-N-(p-tolilo)metanosulfenamid/Tolylfluanid

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hydroksylo-2-pirydon

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octan 2,6-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylu

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutryna

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlofluanid

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Rodanek miedzi/Tiocyjanian miedzi(I)

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Bromek tetradoniowy

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1R-trans)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan (1,3,4,5,6,7-heksahydro-l,3-diokso-2H-izoindol-2-ylo)metylu/d-trans-tetrametryna

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-dichloro-3H-l,2-ditiol-3-on

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tritlenek boru

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwuwodorotlenek wapnia/wodorotlenek wapnia/wapno suchogaszone/wapno hydratyzowane/wapno gaszone

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlenek wapnia/wapno/wapno palone/wapno niegaszone

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siarczek cynku

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlenek miedzi/Tlenek miedzi(II)

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlenek dimiedzi/Tlenek miedzi(I)

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetraboran disodu, bezwodny

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadtlenek 2-butanonu

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

CZ

217-210-5

1777-82-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorotalonil

NL

217-588-1

1897-45-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluometuron

EL

218-500-4

2164-17-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-(2-nitrobutylo)morfolina

UK

218-748-3

2224-44-4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina

PT

219-145-8

2372-82-9

1

2

3

4

 

6

 

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromek didecylodimetyloamonu (2)

 

219-234-1

2390-68-3