Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1226

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

OJ L 277, 20.10.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1226/oj

20.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1226/2007

z dnia 17 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1038/2007 (2), w szczegółnści jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 19 rozporządzenie (WE) nr 2368/2002 wprowadza wykaz władz wspólnotowych w aktualizowanym przez Komisję załączniku III.

(2)

Bułgaria wyznaczyła władze wspólnotowe i poinformowała o tym Komisję. Komisja stwierdziła, że dostarczone dowody są wystarczające, by uznać, że zgłoszone władze są w stanie wypełniać swe zadania solidnie, na czas, skutecznie i w odpowiedni sposób, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziałach II, III i V rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu utworzonego na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 2368/2002.

(4)

Załącznik III powinien zostać odpowiednio zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28.

(2)  Dz.U. L 238 z 11.9.2007, str. 23.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz właściwych władz w państwach członkowskich oraz ich zadań zgodnie z art. 2 i 19

BELGIA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

tel.: (32-3) 206 94 70

Faks: (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

W Belgii kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będzie tylko w:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BUŁGARIA

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

tel.: (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Faks: (359-2) 98 12 498

E-mail: extfin@minfin.bg

REPUBLIKA CZESKA

W Republice Czeskiej kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będzie tylko w:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

tel.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Faks: (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NIEMCY

W Niemczech kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna obejmująca wydawanie świadectw wspólnotowych odbywać się będzie tylko w:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

tel.: (49-6781) 56 27-0

Faks: (49-6781) 56 27-19

E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Do celów art. 5 ust. 3, art. 6, 9, 10, 14 ust. 3, art. 15 i 17 powyższego rozporządzenia, odnoszących się w szczególności do obowiązku sprawozdawczego względem Komisji, właściwym organem w Niemczech jest:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

tel.: (49-6321) 89 43 49

Faks: (49-6321) 89 48 50

E-mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

RUMUNIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Tel. (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Faks: (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

tel.: (44-207) 008 6903

Faks: (44-207) 008 3905

E-mail: GDO@gtnet.gov.uk”


Top