EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0932

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do subkontyngentu II na pszenicę zwyczajną przywożoną z Kanady

OJ L 204, 4.8.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/932/oj

4.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 932/2007

z dnia 3 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do subkontyngentu II na pszenicę zwyczajną przywożoną z Kanady

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji na podstawie art. XXIV ust. 6 GATT (2), zatwierdzona decyzją Rady 2007/444/WE (3), przewiduje zwiększenie kontyngentu taryfowego na pszenicę zwyczajną o 853 tony dla Kanady. Należy zatem zwiększyć o 853 tony subkontyngent II na pszenicę zwyczajną przywożoną z Kanady zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2375/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. otwierającym oraz ustalającym zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka, pochodzącą z krajów trzecich, i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (4).

(2)

Wydawanie pozwoleń w odniesieniu do ilości, o które złożono wniosek później niż dnia 16 kwietnia 2007 r. o godzinie 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) i objęte subkontynentem II, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2375/2002, zostało zawieszone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 421/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalającym współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 9 kwietnia 2007 r. do dnia 16 kwietnia 2007 r. w odniesieniu do subkontyngentu II w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2375/2002 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (5). W związku ze zwiększeniem kontyngentu taryfowego na pszenicę zwyczajną przywożoną z Kanady o 853 tony należy anulować to zawieszenie wraz z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 oraz rozporządzenie (WE) nr 421/2007.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2375/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Niniejszym zostaje otwarty kontyngent taryfowy w wysokości 2 989 240 ton pszenicy zwyczajnej objętej kodem CN 1001 90 99 o jakości innej niż wysoka.”;

2)

Artykuł 3 ust. 1 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„—

subkontyngent II (numer porządkowy 09.4124): 38 853 tony dla Kanady,”.

Artykuł 2

Skreśla się art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 421/2007.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6).

(2)  Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 55.

(3)  Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 53.

(4)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2022/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 70).

(5)  Dz.U. L 102 z 19.4.2007, str. 11.


Top