Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0759

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz kiełbasy pochodzącej z Islandii

OJ L 172, 30.6.2007, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2018; Uchylony przez 32018R0567

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/759/oj

30.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/48


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 759/2007

z dnia 29 czerwca 2007 r.

otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz kiełbasy pochodzącej z Islandii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Islandii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), zatwierdzone decyzją Rady 2007/138/WE (3), przewiduje otwarcie przez Wspólnotę rocznego kontyngentu taryfowego na 100 ton kiełbasy pochodzącej z Islandii.

(2)

Porozumienie określa, że kontyngent taryfowy ma być stosowany w systemie rocznym i dlatego zarządzanie nim powinno opierać się na podstawie lat kalendarzowych. Ponieważ jednak porozumienie stosuje się od dnia 1 marca 2007 r., należy odpowiednio dostosować roczny kontyngent na 2007 r.

(3)

Porozumienie określa, że kontyngent taryfowy należy otworzyć od dnia 1 lipca na okres 9 miesięcy w odniesieniu do 2007 r. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

(4)

Kontyngentem taryfowym zarządza się według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Należy tego dokonać zgodnie z art. 308a, art. 308b i art. 308c ust. l rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w zakresie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4).

(5)

Ponieważ kontyngent, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, nie stanowi zagrożenia zakłóceń na rynku, traktuje się go początkowo jako niekrytyczny w rozumieniu art. 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Należy zatem zezwolić organom celnym na zniesienie wymogu złożenia zabezpieczenia w odniesieniu do towarów początkowo przywożonych w ramach tych kontyngentów zgodnie z art. 308c ust. 1 i art. 248 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, a art. 308c ust. 2 i 3 wymienionego rozporządzenia nie mają zastosowania.

(6)

Należy jasno określić, jaki dowód potwierdzający pochodzenie produktów powinny przedstawić podmioty, aby skorzystać z kontyngentu taryfowego według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym otwiera się wspólnotowy kontyngent taryfowy na kiełbasę objętą kodem CN 1601 pochodzącą z Islandii (dalej zwany „kontyngentem taryfowym”), zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Wspólnotą i Islandią, zatwierdzonym decyzją 2007/138/WE.

Przywozowy kontyngent taryfowy otwiera się na zasadzie rocznej, począwszy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Numerem porządkowym kontyngentu taryfowego jest 09.0809.

2.   Roczną ilość kiełbasy, wyrażoną w masie netto, przywiezionej w ramach kontyngentu taryfowego oraz mające zastosowanie stawki celne ustanawia się w załączniku.

W odniesieniu do 2007 r. dostępna ilość wynosi 75 ton.

Artykuł 2

Kontyngentem taryfowym zarządza się zgodnie z art. 308a, 308b i 308c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Artykuł 308c ust. 2 i 3 tego rozporządzenia nie mają zastosowania.

Artykuł 3

Aby skorzystać z kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 i zarządzanych zgodnie z art. 2, organom celnym Wspólnoty należy przedstawić ważne świadectwo pochodzenia wydane przez właściwe organy Islandii, zgodnie z art. 55–65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 61 z 28.2.2007, str. 29.

(3)  Dz.U. L 61 z 28.2.2007, str. 28.

(4)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6).


ZAŁĄCZNIK

KIEŁBASA

Wspólnotowy kontyngent taryfowy dla Islandii

Kod CN

Opis produktów

Numer porządkowy

Roczna ilość

(masa netto)

Stawka celna

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory spożywcze wytworzone na podstawie tych produktów

09.0809

100 ton

0


Top