EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0533

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2007 z dnia 14 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego

OJ L 125, 15.5.2007, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 194 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Uchylony przez 32020R0760 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/533/oj

15.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 533/2007

z dnia 14 maja 2007 r.

otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ramach Światowej Organizacji Handlu Wspólnota zobowiązała się do otwarcia kontyngentów taryfowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze mięsa drobiowego. Należy zatem ustanowić szczegółowe zasady zarządzania tymi kontyngentami.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (2) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (3) mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego (4) było wielokrotnie zmieniane w istotny sposób i konieczne są nowe zmiany. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1251/96 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(4)

W celu utrzymania stałego tempa przywozu, okres obowiązywania kontyngentu ustalony od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego powinien zostać podzielony na podokresy. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

(5)

Zarządzanie kontyngentami taryfowymi powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które muszą znaleźć się we wnioskach i w pozwoleniach.

(6)

Z uwagi na ryzyko spekulacji związane z odnośnym systemem w sektorze mięsa drobiowego należy ustanowić jasne warunki dostępu podmiotów gospodarczych do systemu kontyngentów taryfowych.

(7)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi, wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na przywóz powinna być ustalona na poziomie 20 EUR za 100 kg.

(8)

W interesie podmiotów gospodarczych Komisja powinna ustanowić ilości, o które nie wnioskowano i które powinny być przeniesione na następny podokres obowiązywania kontyngentu, zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym otwiera się kontyngenty taryfowe wymienione w załączniku I w odniesieniu do przywozów produktów sektora mięsa drobiowego objętych kodami CN określonymi w załączniku I.

Kontyngenty taryfowe otwiera się na zasadzie rocznej dla okresu od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca roku następnego.

2.   Ilości produktów objętych kontyngentami określonymi w ust. 1, stosowana stawka celna, numery porządkowe oraz odpowiednie numery grup zostały ustanowione w załączniku I.

Artykuł 2

O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Ilość ustalona dla rocznego okresu obwiązywania kontyngentu, dla każdego numeru porządkowego, jest podzielona w następujący sposób, na cztery podokresy:

a)

25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września;

b)

25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia;

c)

25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca;

d)

25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca.

Artykuł 4

1.   Do celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioskodawca, w chwili składania pierwszego wniosku o pozwolenie na przywóz dotyczącego danego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego, przedkłada dowód, że przywiózł lub wywiózł co najmniej 50 ton produktów objętych rozporządzeniem (EWG) nr 2777/75 w trakcie każdego z dwóch okresów, o których mowa w wymienionym art. 5.

2.   Wniosek o pozwolenie może odnosić się tylko do jednego z numerów porządkowych określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Może on dotyczyć wielu produktów objętych różnymi kodami CN. W takich przypadkach wszystkie kody CN i opisy produktów muszą zostać umieszczone odpowiednio w polach 16 i 15 wniosku o pozwolenie i pozwolenia.

Wniosek o pozwolenie musi dotyczyć co najmniej 10 ton, ale maksymalnie 10 % ilości dostępnej dla danego kontyngentu w odnośnym podokresie.

3.   Wniosek o pozwolenie i pozwolenie zawierają następujące zapisy:

a)

w rubryce 8 – zapis o kraju pochodzenia;

b)

w rubryce 20 – jeden z zapisów wymienionych w części A załącznika II.

W rubryce 24 pozwolenie zawiera jeden z zapisów znajdujących się w części B załącznika II.

Artykuł 5

1.   Wnioski o pozwolenia mogą być składane tylko przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy okres, o którym mowa w art. 3.

2.   Przy składaniu wniosków o pozwolenia wnosi się zabezpieczenie w wysokości 20 EUR na 100 kg.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, każdy wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o pozwolenie na przywóz w odniesieniu do produktów objętych jednym numerem porządkowym, jeżeli produkty te pochodzą z różnych krajów. Należy wtedy jednocześnie złożyć osobne wnioski dla każdego kraju pochodzenia produktów do właściwego organu danego państwa członkowskiego. W odniesieniu do maksymalnych ilości, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, są one uznawane jako jeden wniosek.

4.   W ciągu pięciu dni od upływu terminu składania wniosków państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych wnioskowanych ilościach dla każdej z grup, podanych w kilogramach.

5.   Pozwolenia wydawane są od siódmego dnia roboczego do najpóźniej jedenastego dnia roboczego następującego po zakończeniu okresu powiadamiania, o którym mowa w ust. 4.

6.   W razie potrzeby Komisja ustanawia ilości, o które nie wnioskowano, i które są automatycznie dodawane do ilości dostępnej w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu.

Artykuł 6

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem pierwszego miesiąca każdego podokresu obowiązywania kontyngentu, o całkowitych ilościach wyrażonych w kilogramach, na które wydano pozwolenia, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym rocznym okresie obowiązywania kontyngentu, o faktycznych ilościach wprowadzonych do swobodnego obrotu w ramach niniejszego rozporządzenia w danym okresie i dla każdego numeru porządkowego, podanych w kilogramach.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach objętych niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz, po raz pierwszy przy składaniu wniosku dla ostatniego podokresu, a następnie ponownie przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym.

Artykuł 7

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, pozwolenia na przywóz są ważne przez okres 150 dni od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego zostały wydane.

2.   Nie naruszając przepisów art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, przeniesienie uprawnień wynikających z pozwoleń ogranicza się do nabywców spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1251/96.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytywane są zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku III.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 341/2007 (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, str. 12).

(3)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(4)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 136. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1179/2006 (Dz.U. L 212 z 2.8.2006, str. 7).


ZAŁĄCZNIK I

Numer grupy

Numer porządkowy

Kod CN

Obowiązująca stawka celna

(w EUR/tonę)

Ilości roczne

(w tonach)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ZAŁĄCZNIK II

A.   Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit pierwszy lit. b):

w języku bułgarskim

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

w języku hiszpańskim

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

w języku czeskim

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

w języku duńskim

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

w języku niemieckim

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

w języku estońskim

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

w języku greckim

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

w języku angielskim

:

Regulation (EC) No 533/2007.

w języku francuskim

:

Règlement (CE) no 533/2007.

w języku włoskim

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

w języku łotewskim

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

w języku litewskim

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

w języku węgierskim

:

533/2007/EK rendelet.

w języku maltańskim

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

w języku polskim

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

w języku portugalskim

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

w języku rumuńskim

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

w języku słowackim

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

w języku słoweńskim

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

w języku fińskim

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

w języku szwedzkim

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit drugi:

w języku bułgarskim

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

w języku hiszpańskim

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

w języku czeskim

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

w języku duńskim

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

w języku niemieckim

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

w języku estońskim

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

w języku greckim

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

w języku angielskim

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

w języku francuskim

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

w języku włoskim

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

w języku łotewskim

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

w języku litewskim

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

w języku węgierskim

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

w języku maltańskim

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

w języku polskim

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

w języku portugalskim

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

w języku rumuńskim

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

w języku słowackim

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

w języku słoweńskim

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

w języku fińskim

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

w języku szwedzkim

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenia (WE) nr 1251/96

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. a)

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1 lit. b)

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 4 ust. 1 lit. c)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. d)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. e)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 5 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 5 ust. 2 akapit trzeci

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 5 ust. 4 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 4

Artykuł 5 ust. 4 akapit drugi

Artykuł 5 ust. 5

Artykuł 5 ust. 6

Artykuł 5 ust. 7

Artykuł 5 ust. 8 akapit pierwszy

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 5 ust. 8 akapit drugi

Artykuł 6 akapit pierwszy

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 6 akapit drugi

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 9

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik IV


Top