Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0446

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

OJ L 106, 24.4.2007, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 1041–1042 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014; Uchylony przez 32013R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/446/oj

24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/30


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 446/2007

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2002 (2) ustanawia przepisy w sprawie rejestrowania cen na reprezentatywnych rynkach państw członkowskich w odniesieniu do różnych kategorii bydła. Szczegółowe zasady dotyczące informacji dostarczanych do celów badań cen w odniesieniu do każdej z tych kategorii przedstawione są w załącznikach do wymienionego rozporządzenia.

(2)

Na wniosek Irlandii załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 2273/2002 powinny zostać częściowo zmienione w świetle rozwoju rynku bydła w tym państwie członkowskim, co zagwarantuje, że badanie cen nadal opierać będzie się na reprezentatywnych rynkach.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2273/2002.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2273/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I, w części E punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Reprezentatywne rynki

Minimum 2 rynki”;

2)

w załączniku II, w części D punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Reprezentatywne rynki

Minimum 2 rynki”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2002, str. 15. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2172/2003 (Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 8).


Top