Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0247

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 na rok gospodarczy 2007/2008

OJ L 69, 9.3.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/247/oj

9.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 247/2007

z dnia 8 marca 2007 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 ustala krajowe i regionalne kwoty na produkcję cukru, izoglukozy i syropu inulinowego. W odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 przedmiotowe kwoty powinny być skorygowane najpóźniej do końca lutego 2007 r.

(2)

Skorygowanie kwot wynika w szczególności z zastosowania art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, które przewidują przydzielenie dodatkowych kwot cukru, jak również dodatkowych i uzupełniających kwot izoglukozy. Przedmiotowe skorygowanie kwot powinno uwzględniać informacje przekazane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (2). Informacje te zostały przekazane Komisji przed dniem 31 stycznia 2007 r. i dotyczą w szczególności kwot dodatkowych i kwot uzupełniających już przyznanych przed dniem sporządzenia informacji.

(3)

Do dnia 30 września 2007 r. przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o przyznanie dodatkowych kwot cukru. Uzupełniające kwoty izoglukozy są przydzielane w zależności od warunków określonych przez państwa członkowskie. Kwoty dodatkowe i kwoty uzupełniające, które zostaną przydzielone na rok gospodarczy 2007/2008, ale które nie są umieszczone w informacjach przekazanych przed dniem 31 stycznia 2007 r., będą uwzględnione przy kolejnym skorygowaniu kwot określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006, przed końcem lutego 2008 r.

(4)

Skorygowanie kwot określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 wynika również z zastosowania art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3), w którym przewiduje się pomoc restrukturyzacyjną dla przedsiębiorstw, które zrzekają się kwot. Należy zatem uwzględnić zrzeczenia się kwot zrealizowane w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 w ramach systemu restrukturyzacji.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 39.

(3)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

KWOTY KRAJOWE I REGIONALNE

Począwszy od roku gospodarczego 2007/2008

(tony)

Państwa członkowskie lub regiony

(1)

Cukier

(2)

Izoglukoza

(3)

Syrop inulinowy

(4)

Belgia

862 077,0

99 796,0

0

Bułgaria

4 752,0

78 153,0

Republika Czeska

367 937,8

Dania

420 746,0

Niemcy

3 655 455,5

49 330,2

Irlandia

0

Grecja

158 702,0

17 973,0

Hiszpania

887 163,7

110 111,0

Francja (kontynentalna)

3 640 441,9

0

Francuskie departamenty zamorskie

480 244,5

Włochy

753 845,5

28 300

Łotwa

0

Litwa

103 010,0

Węgry

298 591,0

191 845,0

Niderlandy

876 560,0

12 683,6

0

Austria

405 812,4

Polska

1 772 477,0

37 331,0

Portugalia (kontynentalna)

15 000,0

13 823,0

Autonomiczny Region Azorów

9 953,0

Rumunia

109 164

13 913,0

Słowenia

0

Słowacja

140 031,0

59 308,3

Finlandia

90 000,0

16 548,0

Szwecja

325 700,0

Zjednoczone Królestwo

1 221 474,0

37 967,0

Razem

16 599 138,3

767 082,1

0”


Top