Help Print this page 

Document 32007L0047R(03)

Title and reference
Sprostowanie do dyrektywy 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych ( Dz.U. L 247 z 21.9.2007 )

OJ L 74, 20.3.2009, p. 35–35 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/47/corrigendum/2009-03-20/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html PL
PDF pdf PL
Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/35


Sprostowanie do dyrektywy 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 247 z dnia 21 września 2007 r. )

Strona 40, pkt 5 lit. c):

zamiast:

„c)

w sekcji 3.2 lit. b) dodaje się tiret w brzmieniu:

»—

w przypadku gdy projektowanie, wytwarzanie lub końcowa kontrola i badania końcowe wyrobów lub ich elementów są wykonywane przez osobę trzecią, metod monitorowania skutecznego funkcjonowania systemu jakości, a w szczególności rodzaju i zakresu kontroli stosowanej wobec osoby trzeciej.«;”,

powinno być:

„c)

w sekcji 3.2 lit. b) dodaje się tiret w brzmieniu:

»—

w przypadku gdy wytwarzanie lub końcowa kontrola i badania końcowe wyrobów lub ich elementów są wykonywane przez osobę trzecią, metod monitorowania skutecznego funkcjonowania systemu jakości, a w szczególności rodzaju i zakresu kontroli stosowanej wobec osoby trzeciej.«;”.


Top