EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0030

Dyrektywa 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 165, 27.6.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 274 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

27.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/21


DYREKTYWA 2007/30/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 20 czerwca 2007 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 137 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sporządzanie przez państwa członkowskie sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw, stanowiących podstawę okresowych sprawozdań Komisji w sprawie wdrożenia wspólnotowych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jest przewidziane przez dyrektywę Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (3), jak również przez dyrektywy szczegółowe w rozumieniu art. 16 ust. 1 tej dyrektywy, mianowicie dyrektywę Rady 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (4), dyrektywę Rady 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (5), dyrektywę Rady 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronneg (6), dyrektywę Rady 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (7), dyrektywę Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (8), dyrektywę Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (9), dyrektywę Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (10), dyrektywę Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (11), dyrektywę Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotyczącą minimalnych wymagań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (12), dyrektywę Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (13), dyrektywę Rady 93/103/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na statkach rybackich (14), dyrektywę Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (15), dyrektywę 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (16), dyrektywę 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (17), dyrektywę 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (18), dyrektywę 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (19) oraz dyrektywę 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (20).

(2)

Sprawozdanie z praktycznego wdrażania dyrektyw jest również wymagane przez dyrektywę Rady 91/383/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. uzupełniającą środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy (21), dyrektywę Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach (22) oraz dyrektywę Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (23).

(3)

Przepisy dotyczące sporządzania sprawozdań zawarte w dyrektywach szczegółowych w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG oraz w dyrektywach 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE są niespójne zarówno w odniesieniu do częstotliwości sporządzania sprawozdań, jak i ich treści.

(4)

Obowiązek sporządzania przez państwa członkowskie sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw oraz obowiązek sporządzania przez Komisję sprawozdania w oparciu o sprawozdania krajowe stanowią istotną część cyklu legislacyjnego, pozwalającą na dokonanie bilansu i oceny różnych aspektów praktycznego wdrażania dyrektyw; właściwe zatem jest rozszerzenie tego obowiązku na dyrektywy, które nie przewidują obowiązku sporządzania sprawozdań, mianowicie na dyrektywę 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (24), dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (25) oraz dyrektywę Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (26).

(5)

Konieczne jest zatem zharmonizowanie przepisów dyrektywy 89/391/EWG, dyrektyw szczegółowych w rozumieniu jej art. 16 ust. 1 oraz dyrektyw 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE.

(6)

Komunikat Komisji zatytułowany „Dostosowanie się do zmian w pracy i w społeczeństwie: nowa strategia wspólnotowa na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa na lata 2002–2006” przewiduje opracowywanie wniosków legislacyjnych mających uprościć i zracjonalizować sprawozdania z wdrażania dyrektyw. Kwestia ta została również uznana za jeden z priorytetów przy upraszczaniu prawodawstwa wspólnotowego, w kontekście inicjatywy zmierzającej do ulepszenia jakości prawa.

(7)

Sporządzanie sprawozdań należy uprościć poprzez ujednolicenie częstotliwości przekazywania sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw Komisji i wprowadzenie tylko jednego sprawozdania z praktycznego wdrażania dyrektyw, które składałoby się z części ogólnej, mającej zastosowanie do wszystkich dyrektyw i odrębnych rozdziałów poświęconych zagadnieniom regulowanym przez każdą z dyrektyw. Przepisy te, a w szczególności wprowadzenie nowego art. 17a do dyrektywy 89/391/EWG pozwolą ponadto na rozciągnięcie obowiązku sporządzania tego rodzaju sprawozdań na dyrektywy szczegółowe w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG, nieprzewidujące obowiązku sporządzania sprawozdań, mianowicie na dyrektywy 2000/54/WE i 2004/37/WE, jak również na wszystkie przyszłe dyrektywy szczegółowe w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG.

(8)

Odpowiednią częstotliwością sporządzania i przekazywania Komisji przez państwa członkowskie wspomnianych sprawozdań powinno być 5 lat; pierwsze sprawozdanie powinno wyjątkowo obejmować dłuższy okres; struktura sprawozdań powinna być spójna, aby umożliwić właściwe ich wykorzystanie; sprawozdania powinny być sporządzane na podstawie kwestionariusza przyjętego przez Komisję po konsultacjach z Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, i zawierać odpowiednie informacje na temat środków zapobiegawczych stosowanych w państwach członkowskich, umożliwiające Komisji, przy uwzględnieniu wszelkich badań Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy oraz Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, dokonanie właściwej oceny funkcjonowania przepisów w praktyce.

(9)

Zgodnie z art. 138 ust. 2 Traktatu, Komisja przeprowadziła konsultacje z partnerami społecznymi na poziomie Wspólnoty w sprawie możliwego kierunku działania Wspólnoty w tej kwestii.

(10)

Po przeprowadzeniu tych konsultacji, Komisja stwierdziła, że działanie Wspólnoty jest pożądane i ponownie przeprowadziła konsultacje z partnerami społecznymi na poziomie Wspólnoty w sprawie treści proponowanego wniosku, zgodnie z art. 138 ust. 3 Traktatu.

(11)

W następstwie drugiego etapu konsultacji, partnerzy społeczni nie poinformowali Komisji o woli rozpoczęcia procesu, którego wynikiem mogłoby być zawarcie umowy określonej w art. 138 ust. 4 Traktatu.

(12)

Państwa członkowskie powinny przyjąć środki konieczne do transpozycji zmian przewidzianych w niniejszej dyrektywie, które mogłyby, ze względu na specyficzny charakter niniejszej dyrektywy i w razie takiej potrzeby, przyjąć formę środków administracyjnych,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 89/391/EWG

W dyrektywie 89/391/EWG dodaje się art. 17a w brzmieniu:

„Artykuł 17a

Sprawozdania z wdrażania dyrektyw

1.   Co pięć lat państwa członkowskie przedkładają Komisji jednolite sprawozdanie dotyczące praktycznego wdrażania niniejszej dyrektywy oraz dyrektyw szczegółowych w rozumieniu art. 16 ust. 1, zawierające opinię partnerów społecznych. Sprawozdanie zawiera ocenę rozmaitych aspektów związanych z praktycznym wdrażaniem różnych dyrektyw oraz przedstawia dane w podziale na płeć, jeżeli jest to właściwe a dane są dostępne.

2.   Komisja we współpracy z Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy określa strukturę sprawozdania oraz kwestionariusz precyzujący jego treść.

Sprawozdanie składa się z części ogólnej dotyczącej przepisów niniejszej dyrektywy, odnoszącej się do wspólnych zasad i aspektów mających zastosowanie do wszystkich dyrektyw, o których mowa w ust. 1.

Część ogólną uzupełniają odrębne rozdziały dotyczące wdrażania szczególnych aspektów każdej dyrektywy, w tym szczegółowe wskaźniki, o ile są one dostępne.

3.   Komisja przedstawia państwom członkowskim strukturę sprawozdania, wraz z kwestionariuszem precyzującym jego treść, o którym mowa powyżej, co najmniej na sześć miesięcy przed końcem okresu objętego sprawozdaniem. Sprawozdanie jest przekazywane Komisji w ciągu dwunastu miesięcy od upływu pięcioletniego okresu objętego sprawozdaniem.

4.   Na podstawie tych sprawozdań Komisja dokonuje oceny wdrażania danych dyrektyw pod względem ich przydatności, badań i wiedzy naukowej, jakie miały miejsce w różnych dziedzinach. Komisja w ciągu 36 miesięcy od upływu pięcioletniego okresu informuje Parlament Europejski, Radę, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy o wynikach tej oceny oraz, w razie konieczności, o wszelkich inicjatywach zmierzających do usprawnienia funkcjonowania ram prawnych.

5.   Pierwsze sprawozdanie obejmuje okres od 2007 do 2012 roku włącznie.”.

Artykuł 2

Zmiany w dyrektywach 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE

1.   W dyrektywie 83/477/EWG dodaje się art. 17a w brzmieniu:

„Artykuł 17a

Sprawozdanie z wdrażania dyrektywy

Co pięć lat państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie z praktycznego wdrażania niniejszej dyrektywy w formie odrębnego rozdziału jednolitego sprawozdania, o którym mowa w art. 17a ust. 1, 2 i 3 dyrektywy 89/391/EWG, które stanowi podstawę oceny dokonywanej przez Komisję zgodnie z art. 17a ust. 4 tej dyrektywy.”.

2.   W dyrektywie 91/383/EWG dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Artykuł 10a

Sprawozdanie z wdrażania dyrektywy

Co pięć lat państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdania z praktycznego wdrażania niniejszej dyrektywy w formie odrębnego rozdziału jednolitego sprawozdania, o którym mowa w art. 17a ust. 1, 2 i 3 dyrektywy 89/391/EWG, które stanowi podstawę oceny dokonywanej przez Komisję zgodnie z art. 17a ust. 4 tej dyrektywy.”.

3.   W dyrektywie 92/29/EWG dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Artykuł 9a

Sprawozdanie z wdrażania dyrektywy

Co pięć lat państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdania z praktycznego wdrażania niniejszej dyrektywy w formie odrębnego rozdziału jednolitego sprawozdania, o którym mowa w art. 17a ust. 1, 2 i 3 dyrektywy 89/391/EWG, które stanowi podstawę oceny dokonywanej przez Komisję zgodnie z art. 17a ust. 4 tej dyrektywy.”.

4.   W dyrektywie 94/33/WE dodaje się art. 17a w brzmieniu:

„Artykuł 17a

Sprawozdanie z wdrażania dyrektywy

Co pięć lat państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdania z praktycznego wdrażania niniejszej dyrektywy w formie odrębnego rozdziału jednolitego sprawozdania, o którym mowa w art. 17a ust. 1, 2 i 3 dyrektywy 89/391/EWG, które stanowi podstawę oceny dokonywanej przez Komisję zgodnie z art. 17a ust. 4 tej dyrektywy.”.

Artykuł 3

Uchylenie

Niniejszym uchyla się ze skutkiem od dnia 27 czerwca 2007 r. następujące przepisy:

1)

art. 18 ust. 3 i 4 dyrektywy 89/391/EWG;

2)

art. 10 ust. 3 i 4 dyrektywy 89/654/EWG;

3)

art. 10 ust. 3 i 4 dyrektywy 89/655/EWG;

4)

art. 10 ust. 3 i 4 dyrektywy 89/656/EWG;

5)

art. 9 ust. 3 i 4 dyrektywy 90/269/EWG;

6)

art. 11 ust. 3 i 4 dyrektywy 90/270/EWG;

7)

art. 10 ust. 3 i 4 dyrektywy 91/383/EWG;

8)

art. 9 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/29/EWG;

9)

art. 14 ust. 4 i 5 dyrektywy 92/57/EWG;

10)

art. 11 ust. 4 i 5 dyrektywy 92/58/EWG;

11)

art. 14 ust. 4, 5 i 6 dyrektywy 92/85/EWG;

12)

art. 12 ust. 4 dyrektywy 92/91/EWG;

13)

art. 13 ust. 4 dyrektywy 92/104/EWG;

14)

art. 13 ust. 3 i 4 dyrektywy 93/103/WE;

15)

art. 17 ust. 4 i 5 dyrektywy 94/33/WE;

16)

art. 15 dyrektywy 98/24/WE;

17)

art. 13 ust. 3 dyrektywy 1999/92/WE;

18)

art. 13 dyrektywy 2002/44/WE;

19)

art. 16 dyrektywy 2003/10/WE;

20)

art. 12 dyrektywy 2004/40/WE;

21)

art. 12 dyrektywy 2006/25/WE.

Artykuł 4

Wdrożenie

Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne w celu wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 31 grudnia 2012 r.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 20 czerwca 2007 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. GLOSER

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 17 stycznia 2006 r.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 30 maja 2007 r.

(3)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 393 z 30.12.1989, str. 1.

(5)  Dz.U. L 393 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 195 z 19.7.2001, str. 46).

(6)  Dz.U. L 393 z 30.12.1989, str. 18.

(7)  Dz.U. L 156 z 21.6.1990, str. 9.

(8)  Dz.U. L 156 z 21.6.1990, str. 14.

(9)  Dz.U. L 245 z 26.8.1992, str. 6.

(10)  Dz.U. L 245 z 26.8.1992, str. 23.

(11)  Dz.U. L 348 z 28.11.1992, str. 1.

(12)  Dz.U. L 348 z 28.11.1992, str. 9.

(13)  Dz.U. L 404 z 31.12.1992, str. 10.

(14)  Dz.U. L 307 z 13.12.1993, str. 1.

(15)  Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 11.

(16)  Dz.U. L 23 z 28.1.2000, str. 57.

(17)  Dz.U. L 177 z 6.7.2002, str. 13.

(18)  Dz.U. L 42 z 15.2.2003, str. 38.

(19)  Dz.U. L 159 z 30.4.2004, str. 1. Wersja sprostowana opublikowana w Dz.U. L 184 z 24.5.2004, str. 1.

(20)  Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 38.

(21)  Dz.U. L 206 z 29.7.1991, str. 19.

(22)  Dz.U. L 113 z 30.4.1992, str. 19. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(23)  Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 12.

(24)  Dz.U. L 262 z 17.10.2000, str. 21.

(25)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 50. Sprostowanie opublikowane w Dz.U. L 229 z 29.6.2004, str. 23.

(26)  Dz.U. L 263 z 24.9.1983, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 97 z 15.4.2003, str. 48).


Top