EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0868

2007/868/WE: Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2007/445/WE

OJ L 340, 22.12.2007, p. 100–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2008; Uchylony przez 32008d0583 . Latest consolidated version: 30/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/868/oj

22.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/100


DECYZJA RADY

z dnia 20 grudnia 2007 r.

wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2007/445/WE

(2007/868/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 28 czerwca 2007 r. Rada przyjęła decyzję 2007/445/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (2) oraz uaktualniającą wykaz osób i podmiotów, do których ma zastosowanie to rozporządzenie.

(2)

Rada przekazała wszystkim osobom, grupom i podmiotom, co do których było to praktycznie możliwe, uzasadnienie przyczyn, z których zostały umieszczone w wykazie stanowiącym część decyzji 2007/445/WE.

(3)

Za pomocą zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 29 czerwca 2007 r. (3) Rada poinformowała osoby, grupy i podmioty wymienione w decyzji 2007/445/WE, że podjęła decyzję, aby utrzymać w wykazie nazwiska tych osób oraz nazwy tych grup i podmiotów. Rada poinformowała również zainteresowane osoby, grupy i podmioty, że możliwe jest zwrócenie się do Rady o uzasadnienie przyczyn umieszczenia ich w wykazie (o ile informacja ta nie została im wcześniej przekazana).

(4)

Rada przeprowadziła całościowy przegląd wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 2580/2001, wymagany na mocy art. 2 ust. 3 tego rozporządzenia. Podczas przeglądu Rada uwzględniła uwagi przedłożone jej przez zainteresowanych.

(5)

W wyniku tego przeglądu Rada ustaliła, że osoby, grupy i podmioty wymienione w załączniku do niniejszej decyzji uczestniczyły w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (4), że została w stosunku do nich podjęta decyzja przez właściwy organ w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska i że w związku z tym powinny one nadal podlegać szczególnym środkom ograniczającym przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001.

(6)

Wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) 2580/2001, należy odpowiednio zaktualizować,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Wykaz zawarty w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zastępuje się wykazem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się decyzję 2007/445/WE.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukselim, dnia 20 grudnia 2007 r.

W imieniu Rady

F. NUNES CORREIA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione decyzją 2007/445/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 58).

(2)  Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 58.

(3)  Dz.U. C 144 z 29.6.2007, str. 1.

(4)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 93.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, grup i podmiotów, o których mowa w art. 1

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), ur. 1.2.1966 w Algierze (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

2.

ABOUD, Maisi (alias szwajcarski Abderrahmane), ur. 17.10.1964 w Algierze (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

3.

AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB, alias SOHAIB), ur. 22.10.1982 w Amsterdamie (Niderlandy), nr paszportu (holenderskiego) NB0322935 – członek grupy „Hofstadgroep”

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN, alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), ur. 26.6.1967 w Qatif-Bab al Shamal (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej

5.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al Ihsa (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 w Tarut (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), ur. 18.7.1978 w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP278036 – członek grupy „Hofstadgroep”

8.

ARIOUA, Azzedine, ur. 20.11.1960 w Costantine (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

9.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), ur. 18.8.1969 w Costantine (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

10.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

11.

ASLI, Rabah, ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

12.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour, alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, ur. w 1960 r. w Libanie, obywatel Libanu

13.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA, alias Mohammed Fahmi BURADA, alias Abu MOSAB), ur. 6.12.1981 w Al Hoceima (Maroko) – członek grupy „Hofstadgroep”

14.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), ur. 8.3.1978 w Amsterdamie (Niderlandy) – członek grupy „Hofstadgroep”

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), ur. 1.2.1972 w Algierii – członek al-Takfir i al-Hijra

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), ur. 1.6.1970 w Algierii – członek al-Takfir i al-Hijra

17.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI, alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E, alias Abu QAE QAE, alias FOUAD, alias FZAD, alias Nabil EL FATMI, alias Ben MOHAMMED, alias Ben Mohand BEN LARBI, alias Ben Driss Muhand IBN LARBI, alias Abu TAHAR, alias EGGIE), ur. 15.8.1982 w Midar (Maroko), nr paszportu (marokańskiego) N829139 – członek grupy „Hofstadgroep”

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), ur. 10.7.1965 lub 11.7.1965 w El Dibabiya (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej

19.

EL MORABIT, Mohamed, ur. 24.1.1981 w Al Hoceima (Maroko), nr paszportu (marokańskiego) K789742 – członek grupy „Hofstadgroep”

20.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI), ur. 20.10.1977 w Amsterdamie (Niderlandy), nr dowodu tożsamości (holenderskiego) LNB4576246 – członek grupy „Hofstadgroep”

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, ur. 10.9.1971 w Algierze (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

22.

HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM), ur. 5.9.1978 w Beni Said (Maroko), nr paszportu (marokańskiego) K728658 – członek grupy „Hofstadgroep”

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID; vel SALWWAN, Samir), Liban, ur. w 1963 r. w Libanie, obywatel libański

24.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), ur. 30.11.1970 w Constantine (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), ur. 14.4.1965 lub 1.3.1964 w Pakistanie, paszport nr 488555

26.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), ur. 26.12.1974 w Hussein Dey (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), ur. 7.12.1962 w Tayr Dibba (Liban), paszport nr 432298 (libański) – wyższy oficer wywiadu HEZBOLLAH,

28.

NOUARA, Farid, ur. 25.11.1973 w Algierze (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

29.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), ur. 11.9.1968 w Algierze (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

30.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), ur. 23.6.1963 w Algierze (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

31.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), ur. 14.6.1974 w Algierze (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

32.

SENOUCI, Sofiane, ur. 15.4.1971 w Hussein Dey (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

33.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma), ur. 8.2.1939 w Cabugao (Filipiny) – przywódca Komunistycznej Partii Filipin, w tym NPA

34.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), ur. 21.4.1964 w Blida (Algieria) – członek al-Takfir i al-Hijra

35.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), ur. 6.3.1985 w Amersfoort (Niderlandy), nr paszportu (holenderskiego) NE8146378 – członek grupy „Hofstadgroep”

2.   GRUPY I PODMIOTY

1.

Organizacja Abu Nidal – ANO (vel Rewolucyjna Rada Fatah, vel Rewolucyjne Brygady Arabskie, vel Czarny Wrzesień, vel Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów)

2.

Brygada Męczenników Al-Aksa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir i Al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (vel AUM, vel Aum - Najwyższa Prawda, vel Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Komunistyczna Partia Filipin, w tym Nowa Armia Ludowa – NPA, Filipiny, powiązana z Jose Marią Sisonem (alias Armando Liwanag, alias Joma, przywódcą Komunistycznej Partii Filipin, w tym NPA)

8.

Gama'a al.-Islamiyya (vel Al.-Gama'a al.-Islamiyya) (Grupa Islamska – IG),

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C (Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód)

10.

Hamas, w tym Hamas-Izz al.-Din al.-Qassem

11.

Hizbul Mudżahedin – HM

12.

„Hofstadgroep”

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fundacja Ziemi Świętej na rzecz Pomocy i Rozwoju)

14.

Międzynarodowa Federacja Młodzieży Sikh – ISYF

15.

Kahane Chai (vel Kach)

16.

Khalistan Zindabad Force – KZF (Siły Zindabad Khalistan)

17.

Partia Pracujących Kurdystanu – PKK (vel KADEK, vel KONGRA-GEL)

18.

Tamilskie Tygrysy (Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu, LTTE)

19.

Organizacja Mujahedin-e Khalq (MEK lub MKO) (bez Narodowej Rady Oporu Iranu – NCRI (vel Narodowa Armia Wyzwolenia Iranu – NLA (zbrojny odłam MEK), vel Ludowy Mujahidin Iranu – PMOI, vel Muzułmańskie Stowarzyszenie Studentów Irańskich

20.

Ejército de Liberación Nacional (Narodowa Armia Wyzwolenia)

21.

Palestyński Front Wyzwolenia – PLF

22.

Palestyński Dżihad Islamski – PIJ

23.

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – PFLP

24.

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Dowództwo Generalne, (vel PFLP-Dowództwo Generalne)

25.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii)

26.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP-C (vel Devrimci Sol (Lewica Rewolucyjna), vel Dev Sol) (Partia/Front/Armia Wyzwolenia Ludu Tureckiego)

27.

Sendero Luminoso – SL (Świetlisty Szlak)

28.

Stichting Al. Aqsa (vel Stichting Al. Aqsa Nederland, vel Al. Aqsa Nederland)

29.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (vel Sokoły Wolności Kurdystanu, vel Jastrzębie Wolności Kurdystanu)

30.

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (Zjednoczone Siły Samoobrony Kolumbii / Grupa Kolumbijska)


Top