Help Print this page 

Document 32007D0756

Title and reference
2007/756/WE: Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmująca wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5357)
  • In force
OJ L 305, 23.11.2007, p. 30–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 27 - 48

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/oj
Multilingual display
Text

23.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/30


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 listopada 2007 r.

przyjmująca wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5357)

(2007/756/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (1), w szczególności jej art. 14 ust. 4 i 5,

uwzględniając dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (2), w szczególności jej art. 14 ust. 4 i ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dopuszczając do eksploatacji tabor kolejowy, państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić przydzielenie każdemu pojazdowi kolejowemu własnego kodu identyfikacyjnego. Kod ten należy następnie wprowadzić do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (zwanego dalej „NVR”). Rejestr ten musi być dostępny do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli właściwych organów i zainteresowanych stron. Poszczególne rejestry krajowe muszą być spójne pod względem zawartości danych i ich formatu. Z tego powodu rejestry muszą być ustanowione na podstawie wspólnych specyfikacji operacyjnych i technicznych.

(2)

Wspólne specyfikacje dla NVR należy przyjąć na podstawie wstępnych specyfikacji przygotowanych przez Europejską Agencję Kolejową (zwaną dalej „Agencją”). Powyższe wstępne specyfikacje powinny w szczególności uwzględniać określenie: treści, architektury funkcjonalnej i technicznej, formatu danych i trybów funkcjonowania, w tym zasad wprowadzania danych i dostępu.

(3)

Niniejsza decyzja została opracowana na podstawie zalecenia Agencji nr ERA/REC/INT/01-2006 z dnia 28 lipca 2006 r.

NVR danego państwa członkowskiego powinien obejmować wszystkie pojazdy kolejowe dopuszczone do eksploatacji w danym państwie członkowskim. Jednakże wagony towarowe i pasażerskie należy zarejestrować tylko w NVR tego państwa członkowskiego, na terenie którego zostały po raz pierwszy oddane do eksploatacji.

(4)

Do celów rejestracji pojazdu kolejowego, potwierdzenia rejestracji, zmiany (zmian) danych rejestracyjnych i potwierdzenia zmiany (zmian) służy standardowy formularz wniosku o rejestrację.

(5)

Każde państwo członkowskie powinno utworzyć komputerowy NVR. Wszystkie NVR powinny zostać podłączone do centralnego wirtualnego rejestru pojazdów kolejowych (zwanego dalej „VVR”), zarządzanego przez Agencję, w celu utworzenia rejestru dokumentacji dotyczącej interoperacyjności, określonego w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3). VVR powinien umożliwiać użytkownikom przeszukiwanie wszystkich NVR-ów za pomocą jednego portalu oraz umożliwiać wymianę danych pomiędzy krajowymi NVR. Jednakże ze względów technicznych połączenie z VVR nie może być udostępnione od razu. Z tego względu od państw członkowskich powinno się jedynie wymagać podłączenia swoich NVR do centralnego VVR dopiero po wykazaniu skutecznego funkcjonowania VVR. W tym celu Agencja przeprowadzi odpowiedni projekt pilotażowy.

(6)

Zgodnie z pkt 8 protokołu posiedzenia nr 40 komitetu regulacyjnego ustanowionego na podstawie art. 21 dyrektywy 2001/16/WE wszystkie istniejące pojazdy kolejowe powinny być zarejestrowane w NVR tego państwa członkowskiego, w którym zostały wcześniej zarejestrowane. Przy transferze danych należy uwzględnić odpowiedni okres przejściowy i dostępność danych.

(7)

Zgodnie z art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy 96/48/WE i art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2001/16/WE prowadzeniem i aktualizacją NVR powinien zajmować się organ niezależny od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego. Państwa członkowskie zobowiązane są do poinformowania Komisji i pozostałych państw członkowskich o tym, jaki organ został wyznaczony do tego celu, między innymi w celu ułatwienia wymiany informacji pomiędzy tymi organami.

(8)

Niektóre państwa członkowskie posiadają rozległą sieć kolejową o rozstawie torów 1 520 mm, obsługującą tabor wspólny dla krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Spowodowało to powstanie wspólnego systemu rejestracji, który jest istotnym składnikiem interoperacyjności i bezpieczeństwa sieci o rozstawie torów 1 520 mm. Należy wziąć pod uwagę istnienie tej specyficznej sytuacji i ustalić odpowiednie zasady, które pozwolą na uniknięcie niezgodności pomiędzy wymaganiami UE i wymaganiami WNP dotyczącymi tego samego pojazdu.

(9)

Do celów rejestracji w NVR stosuje się zasady numeracji pojazdów kolejowych określone w załączniku P do specyfikacji technicznej dla interoperacyjności (TSI) w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy”. Agencja opracuje wytyczne dotyczące ujednoliconego stosowania ww. zasad.

(10)

Środki określone w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 21 dyrektywy 96/48/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się wspólne specyfikacje dotyczące krajowego rejestru pojazdów kolejowych, określone w załączniku, zgodnie z art. 14 ust. 5 dyrektywy 96/48/WE i art. 14 ust. 5 dyrektywy 2001/16/WE.

Artykuł 2

Po wejściu w życie niniejszej decyzji państwa członkowskie zobowiązane są do stosowania wspólnych specyfikacji określonych w załączniku do celów rejestracji pojazdów kolejowych.

Artykuł 3

Państwa członkowskie zarejestrują istniejące pojazdy kolejowe zgodnie z postanowieniami pkt 4 załącznika.

Artykuł 4

1.   Zgodnie z art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy 96/48/WE i art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2001/16/WE państwa członkowskie zobowiązują się do wyznaczenia krajowego organu odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację krajowego rejestru pojazdów kolejowych. Powyższą funkcję może spełniać krajowy organ ds. bezpieczeństwa danego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie zapewniają współpracę pomiędzy tymi organami oraz wymianę informacji między nimi w celu zapewnienia szybkiego przepływu informacji o zmianach danych.

2.   Państwa członkowskie zobowiązują się do poinformowania Komisji i pozostałych państw członkowskich, w terminie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej decyzji, o wyznaczeniu odpowiedniego organu zgodnie z postanowieniami ust. 1.

Artykuł 5

1.   Tabor kolejowy po raz pierwszy oddany do eksploatacji na terenie Estonii, Łotwy lub Litwy, który ma być eksploatowany poza terytorium Unii Europejskiej w ramach wspólnego systemu kolejowego 1 520 mm, podlega rejestracji zarówno w NVR, jak i w bazie danych Rady Transportu Kolejowego Wspólnoty Niepodległych Państw. W takim przypadku dopuszcza się stosowanie 8-cyfrowego systemu numeracji zamiast systemu numeracji określonego w załączniku.

2.   Tabor kolejowy po raz pierwszy oddany do eksploatacji na terenie kraju trzeciego, który ma być eksploatowany na terytorium Unii Europejskiej w ramach wspólnego systemu kolejowego 1 520 mm, nie podlega rejestracji w NVR. Jednakże zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 4 dyrektywy 2001/16/WE musi być zapewniona możliwość uzyskania informacji określonych w art. 14 ust. 5 lit. c), d) oraz e) z bazy danych Rady Transportu Kolejowego WNP.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/32/WE (Dz.U. L 141 z 2.6.2007, str. 63).

(2)  Dz.U. L 110 z 20.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/32/WE.

(3)  Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.   DANE

W tabeli poniżej przedstawiono proponowany format danych dla NVR.

Numeracja poszczególnych pozycji jest zgodna z proponowanym standardowym formularzem wniosku o rejestrację, zawartym w dodatku 4.

Dopuszcza się również uwzględnienie dodatkowego pola lub pól komentarza, np. dotyczącego identyfikacji pojazdów będących przedmiotem dochodzenia (patrz: pkt 3.4).

1.

Numer EVN

Obowiązkowe

Treść

Numeryczny kod identyfikacyjny określony w załączniku P do specyfikacji technicznej dla interoperacyjności (TSI) w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” (zwanej dalej „OPE TSI”) (1)

 

Format

1.1.

Numer

12 cyfr (2)

1.2.

Poprzedni numer (stosuje się w przypadku, gdy pojazd otrzymuje kolejny numer)

12 cyfr (2)

2.

Państwo członkowskie i krajowy organ ds. bezpieczeństwa (NSA)

Obowiązkowe

Treść

Określenie państwa członkowskiego i NSA, gdzie pojazd został dopuszczony do eksploatacji. Dla pojazdów pochodzących z krajów trzecich – państwo członkowskie, gdzie pojazd został dopuszczony do eksploatacji

 

Format

2.1.

Kod numeryczny państwa członkowskiego, określony w załączniku P do OPE TSI

Kod 2-cyfrowy

2.2.

Nazwa NSA

Tekst

3.

Rok produkcji

Obowiązkowe

Treść

Rok, w którym pojazd opuścił zakład produkcyjny

 

Format

3.

Rok produkcji

RRRR

4.

Deklaracja weryfikacji WE

Obowiązkowe

Treść

Identyfikacja deklaracji weryfikacji WE i jednostki wydającej deklarację (strony zawierającej umowę)

 

Format

4.1.

Data wydania deklaracji

Data

4.2.

Identyfikacja WE

Tekst

4.3.

Nazwa jednostki wydającej deklarację (strony zawierającej)

Tekst

4.4.

Numer w rejestrze handlowym

Tekst

4.5.

Adres organizacji, ulica i numer

Tekst

4.6.

Miejscowość

Tekst

4.7.

Kod kraju

ISO

4.8.

Kod pocztowy

Kod alfanumeryczny

5.

Identyfikacja rejestru taboru kolejowego

Obowiązkowe

Treść

Identyfikacja jednostki odpowiedzialnej za rejestr taboru kolejowego (3)

 

Format

5.1.

Jednostka odpowiedzialna za rejestr

Tekst

5.2.

Adres jednostki, ulica i numer

Tekst

5.3.

Miejscowość

Tekst

5.4.

Kod kraju

ISO

5.5.

Kod pocztowy

Kod alfanumeryczny

5.6.

Adres e-mail

E-mail

5.7.

Kod umożliwiający uzyskanie odpowiednich danych technicznych z rejestru taboru kolejowego

Kod alfanumeryczny

6.

Ograniczenia

Obowiązkowe

Treść

Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu

 

Format

6.1.

Ograniczenia kodowane

(patrz: dodatek 1)

Kod

6.2.

Ograniczenia niekodowane

Tekst

7.

Właściciel

Nieobowiązkowe

Treść

Określenie właściciela pojazdu

 

Format

7.1.

Nazwa organizacji

Tekst

7.2.

Numer w rejestrze handlowym

Tekst

7.3.

Adres organizacji, ulica i numer

Tekst

7.4.

Miejscowość

Tekst

7.5.

Kod kraju

ISO

7.6.

Kod pocztowy

Kod alfanumeryczny

8.

Posiadacz

Obowiązkowe

Treść

Określenie posiadacza pojazdu

 

Format

8.1.

Nazwa organizacji

Tekst

8.2.

Numer w rejestrze handlowym

Tekst

8.3.

Adres organizacji, ulica i numer

Tekst

8.4.

Miejscowość

Tekst

8.5.

Kod kraju

ISO

8.6.

Kod pocztowy

Kod alfanumeryczny

8.7.

VKM – nieobowiązkowe

Kod alfanumeryczny

9.

Jednostka odpowiedzialna za utrzymanie

Obowiązkowe

Treść

Określenie jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie (4)

 

Format

9.1.

Jednostka odpowiedzialna za utrzymanie

Tekst

9.2.

Adres jednostki, ulica i numer

Tekst

9.3.

Miejscowość

Tekst

9.4.

Kod kraju

ISO

9.5.

Kod pocztowy

Kod alfanumeryczny

9.6.

Adres e-mail

E-mail

10.

Wycofanie z eksploatacji

Obowiązkowe, jeżeli ma zastosowanie

Treść

Data oficjalnego złomowania i/lub innego sposobu likwidacji pojazdu oraz kod trybu wycofania z eksploatacji.

 

Format

10.1.

Tryb wycofania z eksploatacji

(patrz: dodatek 3)

Kod 2-cyfrowy

10.2.

Data wycofania z eksploatacji

Data

11.

Państwa członkowskie, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacji

Obowiązkowe

Treść

Wykaz państw członkowskich, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacji.

 

Format

11.

Kod numeryczny państwa członkowskiego określony w załączniku P.4 do OPE TSI

Wykaz

12.

Numer świadectwa dopuszczenia do eksploatacji

Obowiązkowe

Treść

Ujednolicony numer świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, nadawany przez NSA

 

Format

12.

Numer świadectwa dopuszczenia do eksploatacji

Kod alfanumeryczny oparty na EIN (patrz: dodatek 2)

13.

Dopuszczenie do eksploatacji

Obowiązkowe

Treść

Data wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (5) pojazdu i okres ważności świadectwa

 

Format

13.1.

Data wydania świadectwa

Data (RRRRMMDD)

13.2.

Okres ważności świadectwa do dnia

Data (włącznie)

13.3.

Zawieszenie dopuszczenia do eksploatacji

Tak/Nie

2.   ARCHITEKTURA

2.1.   Powiązania z innymi rejestrami

W wyniku nowych regulacji UE powstaje kilka różnych rejestrów. W tabeli poniżej zestawiono rejestry i bazy danych, które mogą być powiązane z NVR po ich utworzeniu.

Rejestr lub baza danych

Jednostka odpowiedzialna

Inne jednostki z prawem dostępu

NVR

(dyrektywy w sprawie interoperacyjności)

RE (6)/NSA

Inne NSA/RE/RU/IM/IB/RB/Posiadacz/Właściciel/ERA/OTIF

RRS

(dyrektywy w sprawie interoperacyjności)

Do decyzji państw członkowskich

RU/IM/NSA/ERA/OTIF/Posiadacz/Warsztaty naprawcze

RSRD

(TAF TSI & SEDP)

Posiadacz

RU/IM/NSA/ERA/Posiadacz/Warsztaty naprawcze

WIMO

(TAF TSI & SEDP)

Decyzja nie została jeszcze podjęta

RU/IM/NSA/ERA/Posiadacz/Warsztaty naprawcze/Użytkownik

Rejestr taboru kolejowego (7)

(Konwencja Kapsztadzka)

Urząd prowadzący rejestr

Ogólnie dostępny

Rejestr OTIF

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Właściwe organy/RU/IM/IB/RB/Posiadacz/Właściciel/ERA/OTIF Sec.

Nie jest możliwe wstrzymanie wdrożenia NVR do czasu utworzenia wszystkich rejestrów. Z tego względu specyfikacja NVR musi umożliwić późniejszą współpracę z pozostałymi rejestrami. W tym celu:

RRS (rejestr taboru kolejowego): NVR zawiera odnośnik do tego rejestru poprzez identyfikację jednostki odpowiedzialnej za RRS. Kluczem do powiązania obu rejestrów jest punkt nr 5.7,

RSRD: w skład tego rejestru wchodzą niektóre „administracyjne” dane z NVR. Specyfikacja w ramach TAF TSI SEDP. Plan SEDP będzie uwzględniać specyfikację NVR,

WIMO: w skład tego rejestru wchodzą dane z RSRD oraz dane dotyczące utrzymania. Nie przewiduje się powiązania z NVR,

VKMR: rejestr oznaczeń posiadaczy powinien być prowadzony we współpracy przez ERA i OTIF (ERA dla UE i OTIF dla wszystkich państw członkowskich OTIF spoza UE). Posiadacz jest zarejestrowany w NVR. W TSI OPE określone są inne globalne rejestry centralne (np. kody typów pojazdu, kody interoperacyjności, kody krajów itp.), które powinny być zarządzane przez „organ centralny” powstały w wyniku współpracy pomiędzy ERA i OTIF,

rejestr taboru kolejowego (konwencja kapsztadzka): rejestr informacji finansowych związanych ze sprzętem ruchomym. Rejestr ten może powstać w wyniku prac konferencji dyplomatycznej, organizowanej w lutym 2007 r. Istnieje możliwość powiązania, ponieważ rejestr UNIDROIT wymaga informacji dotyczących numeru i właściciela pojazdu. Kluczem do powiązania obu rejestrów będzie numer EVN,

rejestr OTIF: rejestr OTIF będzie określony z uwzględnieniem niniejszej decyzji oraz innych rejestrów UE.

Architektura całego systemu oraz powiązania pomiędzy NVR i pozostałymi rejestrami zostaną określone w taki sposób, aby w razie potrzeby umożliwić uzyskanie żądanych danych.

2.2.   Globalna europejska architektura NVR

Rejestry NVR będą wdrożone za pomocą rozwiązania zdecentralizowanego. Celem jest stworzenie wyszukiwarki udostępnionych danych, wykorzystującej wspólny program komputerowy, która umożliwi użytkownikom uzyskanie dostępu do danych ze wszystkich rejestrów lokalnych (LR) w państwach członkowskich.

Dane z NVR będą przechowywane na szczeblu krajowym i będą dostępne za pośrednictwem witryny internetowej (z własnym adresem internetowym).

Europejski centralny wirtualny rejestr pojazdów kolejowych (EC VVR) składa się z dwóch podsystemów:

wirtualnego rejestru pojazdów kolejowych (VVR), czyli centralnej wyszukiwarki w ERA,

krajowego(-ych) rejestru(-ów) pojazdów kolejowych (NVR), czyli rejestrów LR w państwach członkowskich.

Rysunek 1

architektura EC-VVR

Image

Powyższa architektura oparta jest na dwóch uzupełniających się podsystemach, umożliwiających wyszukiwanie danych przechowywanych lokalnie we wszystkich państwach członkowskich, i składa się z następujących elementów:

tworzenie skomputeryzowanych rejestrów na szczeblu krajowym i udostępnianie ich do celów wzajemnej konsultacji,

zastępowanie rejestrów w formie papierowej zapisami komputerowymi. Umożliwi to państwu członkowskiemu zarządzanie i dzielenie się informacjami z innymi państwami członkowskimi,

umożliwianie połączeń pomiędzy rejestrami NVR i VVR, z wykorzystaniem wspólnych standardów i terminologii.

Główne zasady rządzące architekturą są następujące:

wszystkie NVR staną się częścią komputerowego systemu sieciowego,

wszystkie państwa członkowskie będą miały dostęp do wspólnych danych w systemie,

podwójna rejestracja danych i możliwe błędy z tym związane zostaną wyeliminowane wraz z uruchomieniem VVR,

dane są aktualne.

Architektura zostanie wdrożona etapowo w następujący sposób:

przyjęcie niniejszej decyzji,

wdrożenie projektu pilotażowego przez Agencję, obejmującego stworzenie VVR z podłączeniem do co najmniej trzech NVR różnych państw członkowskich, w tym sprawne podłączenie do już istniejącego NVR za pomocą silnika translacyjnego,

ocena projektu pilotażowego i, w razie konieczności, zmiana niniejszej decyzji,

wydanie przez Agencję specyfikacji do stosowania przez państwa członkowskie przy podłączaniu swoich NVR do centralnego VVR,

w ramach etapu końcowego, po ocenie projektu pilotażowego, oddzielną decyzją, podłączenie wszystkich krajowych NVR do centralnego VVR.

3.   FUNKCJONOWANIE

3.1.   Korzystanie z NVR

NVR będzie wykorzystywany do następujących celów:

Rejestracja dopuszczenia do eksploatacji

Rejestracja numerów EVN przydzielanych pojazdom,

Wyszukiwanie skróconej informacji o danym pojeździe na skalę europejską,

Sprawdzanie kwestii prawnych, takich jak zobowiązania i informacje prawne,

Informacje do celów kontrolnych, związanych głównie z bezpieczeństwem i utrzymaniem,

Umożliwienie kontaktu pomiędzy właścicielem a posiadaczem,

Weryfikacja niektórych wymagań dotyczących bezpieczeństwa przed wydaniem certyfikatu bezpieczeństwa,

Sprawdzenie konkretnego pojazdu.

3.2.   Formularze wniosków

3.2.1.   Wniosek o rejestrację

Odpowiedni formularz stanowi dodatek 4.

Jednostka ubiegająca się o rejestrację pojazdu powinna zaznaczyć okienko odpowiadające „Nowej rejestracji”, wypełnić pierwszą część formularza, podając wszystkie niezbędne dane od pkt 2 do pkt 9 i w pkt 11, a następnie skierować formularz do:

jednostki rejestrującej państwa członkowskiego, w którym pojazd ma być zarejestrowany,

jednostki rejestrującej państwa członkowskiego, w którym pojazd będzie eksploatowany, dla pojazdów z krajów trzecich.

3.2.2.   Rejestracja pojazdu i nadanie numeru EVN (europejski numer pojazdu)

W przypadku pierwszej rejestracji przedmiotowa jednostka rejestrująca nadaje pojazdowi numer EVN.

Pojedynczy formularz rejestracyjny może dotyczyć tylko jednego pojazdu lub grupy pojazdów należących do tej samej serii lub zamówienia, z załącznikiem stanowiącym wykaz numerów pojazdów.

Jednostka rejestrująca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poprawność danych wprowadzanych do NVR. W tym celu jednostka rejestrująca może zasięgnąć informacji u innych RE, w szczególności w przypadku, kiedy jednostka ubiegająca się o rejestrację w danym państwie członkowskim nie ma siedziby w tym państwie.

3.2.3.   Zmiana danych rejestracyjnych

Jednostka składająca wniosek o zmianę jednej lub więcej danych rejestracyjnych pojazdu powinna:

zaznaczyć okienko odpowiadające „Zmianie danych”,

wpisać aktualny nr pojazdu (pkt nr 0),

zaznaczyć okienka przy tych danych, których dotyczy zmiana,

wskazać nowe brzmienie zmienionych danych i skierować formularz do RE każdego państwa członkowskiego, w którym pojazd jest zarejestrowany.

W niektórych przypadkach standardowy formularz może okazać się niewystarczający. Z tego względu, w razie konieczności, jednostka rejestrująca może zastosować dodatkowe dokumenty, w formie papierowej lub elektronicznej.

W przypadku zmiany posiadacza aktualnie zarejestrowany posiadacz ma obowiązek powiadomić jednostkę rejestrującą, a jednostka rejestrująca ma obowiązek powiadomić nowego posiadacza o zmianie rejestracji. Poprzedni posiadacz zostanie usunięty z NVR i zwolniony z odpowiedzialności dopiero wówczas, kiedy nowy posiadacz zaakceptuje status posiadacza.

W przypadku zmiany właściciela aktualnie zarejestrowany właściciel ma obowiązek powiadomić jednostkę rejestrującą o tym fakcie. Poprzedni właściciel zostanie wtedy usunięty z NVR. Nowy właściciel może zażądać udostępnienia swoich danych w NVR.

Po zarejestrowaniu zmian krajowy organ ds. bezpieczeństwa może nadać nowy numer świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz, w niektórych przypadkach, nowy numer EVN.

3.2.4.   Wycofanie z rejestru

Jednostka składająca wniosek o wycofanie z rejestru powinna zaznaczyć okienko odpowiadające „Wycofaniu z eksploatacji”, wypełnić pkt 10 i następnie skierować formularz do jednostek rejestrujących we wszystkich państwach członkowskich, w których dany pojazd jest zarejestrowany.

Jednostka rejestrująca dokonuje wycofania z rejestru poprzez wpisanie daty wycofania i powiadomienie jednostki wnioskującej o wycofaniu z eksploatacji.

3.2.5.   Pojazd dopuszczony do eksploatacji w kilku państwach członkowskich

W przypadku kiedy pojazd dopuszczony do eksploatacji i zarejestrowany w jednym państwie członkowskim zostaje dopuszczony do eksploatacji w innym państwie członkowskim, pojazd ten podlega rejestracji w NVR tego drugiego państwa członkowskiego. Jednakże w tym przypadku wymagana jest tylko rejestracja danych w pkt 1, 2, 6, 11, 12 i 13, ponieważ dane te dotyczą wyłącznie tego ostatniego państwa członkowskiego.

Do czasu pełnego uruchomienia VVR i jego powiązań ze wszystkimi NVR zainteresowane jednostki rejestrujące zobowiązane są do wymiany informacji w celu zapewnienia spójności danych dotyczących danego pojazdu.

Wagony towarowe i pasażerskie należy zarejestrować tylko w NVR tego państwa członkowskiego, na terenie którego zostały po raz pierwszy oddane do eksploatacji.

3.3.   Prawa dostępu

W tabeli poniżej zestawiono prawa dostępu do danych zawartych w NVR danego państwa członkowskiego „XX”. Kody dostępu są następujące:

Kod dostępu

Typ dostępu

0

Brak dostępu

1

Ograniczony dostęp (ograniczenia w kolumnie „Prawo dostępu”)

2

Nieograniczony dostęp

3

Ograniczony dostęp i aktualizacja

4

Nieograniczony dostęp i aktualizacja

Każda jednostka rejestrująca posiada pełne uprawnienia do dostępu i aktualizacji danych tylko w zakresie swojej własnej bazy danych. Z tej przyczyny jednostkom rejestrującym przypisano kod dostępu 3.

Jednostka

Definicja

Prawo dostępu

Prawo do aktualizacji

Punkt nr 7

Wszystkie pozostałe punkty

RE/NSA „XX”

Jednostka rejestrująca/NSA w państwie członkowskim „XX”

Wszystkie dane

Wszystkie dane

4

4

Inne NSA/RE

Inne organy NSA i/lub inne jednostki rejestrujące

Wszystkie dane

Brak

2

2

ERA

Europejska Agencja Kolejowa

Wszystkie dane

Brak

2

2

Posiadacze

Posiadacz pojazdu

Wszystkie dane pojazdów, których jest posiadaczem

Brak

1

1

Zarządzający flotą pojazdów

Zarządzający pojazdami z ramienia posiadacza

Pojazdy, którymi zarządza z ramienia posiadacza

Brak

1

1

Właściciele

Właściciel pojazdu

Wszystkie dane pojazdów, których jest właścicielem

Brak

1

1

RU

Przedsiębiorstwo kolejowe

Wszystkie dane na podstawie numeru pojazdu

Brak

0

1

IM

Zarządzający infrastrukturą

Wszystkie dane na podstawie numeru pojazdu

Brak

0

1

Organy IB i RB

Organy kontrolne i dokonujące audytu notyfikowane przez państwa członkowskie

Wszystkie dane pojazdów podlegających sprawdzeniu lub audytowi

Brak

2

2

Inni uprawnieni użytkownicy

Wszyscy doraźni użytkownicy uznani przez NSA lub ERA

Należy określić, czas dostępu może być ograniczony

Brak

0

1

3.4.   Archiwa

Wszystkie dane muszą być przechowywane w NVR przez okres 10 lat od daty wycofania pojazdu z eksploatacji i wyrejestrowania. Co najmniej przez pierwsze trzy lata, dane muszą być dostępne w trybie on-line. Po upływie trzech lat, dane mogą być przechowywane w formie elektronicznej, papierowej lub archiwizowane w inny sposób. Jeżeli w ciągu 10-letniego okresu zostanie wszczęte dochodzenie dotyczące jednego lub więcej pojazdów, dane dotyczące takich pojazdów muszą być w razie konieczności przechowywane przez okres dłuższy niż 10 lat.

Wszystkie zmiany w NVR podlegają rejestracji. Zarządzanie archiwalnymi zmianami może być realizowane za pomocą funkcji technicznych IT.

4.   ISTNIEJĄCE POJAZDY

4.1.   Dane mające znaczenie

Uwzględniono każdy z 13 punktów w celu stwierdzenia, które z punktów są obowiązujące.

4.1.1.   Punkt nr 1 – Numer EVN (Dane obowiązkowe)

a)   Pojazdy już oznakowane 12-cyfrowym kodem identyfikacyjnym

Kraje posiadające indywidualny kod kraju: dotychczasowe numery pojazdów pozostają niezmienione. Należy zarejestrować aktualny numer 12-cyfrowy bez żadnych zmian.

Kraje posiadające główny kod kraju i przyznany wcześniej kod szczegółowy:

Niemcy, główny kod kraju 80 i kod szczegółowy 68 dla AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Szwajcaria, główny kod kraju 85 i kod szczegółowy 63 dla BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

Włochy, główny kod kraju 83 i kod szczegółowy 64 dla FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Węgry, główny kod kraju 55 i kod szczegółowy 43 dla GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Pojazdy powinny zachować swoje dotychczasowe numery. Należy zarejestrować aktualny numer 12-cyfrowy bez żadnych zmian (8).

System IT musi rozpoznawać oba kody (kod główny kraju i kod szczegółowy) jako odnoszące się do tego samego kraju.

b)   Pojazdy użytkowane w ruchu międzynarodowym nieposiadające 12-cyfrowego kodu identyfikacyjnego

Zastosowanie ma dwuetapowa procedura:

przyznanie w NVR 12-cyfrowego numeru (zgodnie z OPE TSI), określonego zgodnie z charakterystyką pojazdu. System IT powinien powiązać numer z rejestru z aktualnym numerem pojazdu,

faktyczne naniesienie 12-cyfrowego numeru na powierzchnię pojazdu w terminie 6 lat.

c)   Pojazdy użytkowane w ruchu krajowym nieposiadające 12-cyfrowego kodu identyfikacyjnego

Powyższą procedurę można dobrowolnie zastosować do pojazdów użytkowanych wyłącznie w ruchu krajowym.

4.1.2.   Punkt nr 2 – Państwo członkowskie i NSA (Dane obowiązkowe)

Określenie „państwo członkowskie” musi zawsze odnosić się do tego państwa członkowskiego, w którym pojazd jest rejestrowany w jego NVR. Określenie „NSA” odnosi się do jednostki, która wydała świadectwo dopuszczenia pojazdu do eksploatacji.

4.1.3.   Punkt nr 3 – Rok produkcji

Jeżeli dokładny rok produkcji nie jest znany, należy podać przybliżony rok produkcji.

4.1.4.   Punkt nr 4 – Deklaracja weryfikacji WE

Z reguły odniesienie do deklaracji weryfikacji WE nie istnieje, z wyjątkiem niewielkiej liczby pojazdów taboru kolei dużych prędkości. Odnotować tylko, jeżeli dostępne są odpowiednie dane.

4.1.5.   Punkt nr 5 – Identyfikacja RRS

Odnotować tylko, jeżeli dostępne są odpowiednie dane.

4.1.6.   Punkt nr 6 – Ograniczenia w użytkowaniu

Odnotować tylko, jeżeli dostępne są odpowiednie dane.

4.1.7.   Punkt nr 7 – Właściciel

Odnotować tylko, jeżeli dostępne są odpowiednie dane i/lub dane są wymagane.

4.1.8.   Punkt nr 8 – Posiadacz (Dane obowiązkowe)

Dane zazwyczaj dostępne i obowiązkowe.

4.1.9.   Punkt nr 9 – Jednostka odpowiedzialna za utrzymanie

Dane obowiązkowe.

4.1.10.   Punkt nr 10 – Wycofanie z eksploatacji

Ma zastosowanie przy wycofaniu z eksploatacji.

4.1.11.   Punkt nr 11 – Państwa członkowskie, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacji

Z reguły wagony towarowe RIV, wagony osobowe RIC oraz pojazdy na mocy umów dwustronnych i wielostronnych są rejestrowane jako dopuszczone do eksploatacji. Należy odnotować, jeżeli dostępne są odpowiednie dane.

4.1.12.   Punkt nr 12 – Numer świadectwa dopuszczenia do eksploatacji

Odnotować tylko, jeżeli dostępne są odpowiednie dane.

4.1.13.   Punkt nr 13 – Dopuszczenie do eksploatacji (Dane obowiązkowe)

Jeżeli dokładna data dopuszczenia do eksploatacji nie jest znana, należy podać przybliżony rok dopuszczenia do eksploatacji.

4.2.   Procedura

Jednostka poprzednio odpowiedzialna za rejestrację pojazdów powinna udostępnić wszelkie informacje na rzecz NSA lub RE kraju, w którym się znajduje.

Istniejące wagony towarowe i wagony pasażerskie należy zarejestrować tylko w NVR tego państwa członkowskiego, w którym znajdowała się poprzednia jednostka rejestrująca.

Jeżeli istniejący pojazd został dopuszczony do eksploatacji w kilku państwach członkowskich, jednostka RE dokonująca rejestracji ma obowiązek przesłać odpowiednie dane do RE zainteresowanych państw członkowskich.

NSA lub RE przejmuje dane w swoim NVR.

NSA lub RE ma obowiązek poinformować wszystkie zainteresowane strony o zakończeniu procesu transferu danych. Należy poinformować co najmniej następujące jednostki:

jednostka poprzednio odpowiedzialna za rejestrację pojazdów,

posiadacz,

ERA.

4.3.   Okres przejściowy

4.3.1.   Udostępnienie danych rejestrowych na rzecz NSA

Jednostka rejestrująca poprzednio odpowiedzialna za rejestrację pojazdów powinna udostępnić wszelkie niezbędne dane na mocy umowy zawartej pomiędzy tą jednostką a RE. Transfer danych powinien nastąpić najpóźniej w terminie 12 miesięcy od daty decyzji Komisji. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznego formatu danych.

4.3.2.   Pojazdy użytkowane w ruchu międzynarodowym

RE każdego państwa członkowskiego powinna uwzględnić takie pojazdy w swoim NVR najpóźniej w terminie 2 lat od daty decyzji Komisji.

Patrz również: pkt 4.1.1.b)

4.3.3.   Pojazdy użytkowane w ruchu krajowym

RE każdego państwa członkowskiego powinna uwzględnić takie pojazdy w swoim NVR najpóźniej w terminie 3 lat od daty decyzji Komisji.


(1)  Dnia 11 sierpnia 2006 r. Komisja przyjęła decyzję 2006/920/WE w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana dnia 14 sierpnia 2006 r.). Odpowiadająca tej decyzji specyfikacja dla systemu kolei dużych prędkości wykorzystuje ten sam system numeracji i zostanie przyjęta w 2007 r.

(2)  Zgodnie z art. 5 ust. 1 niniejszej decyzji ośmiocyfrowy system numeracji Rady Transportu Kolejowego Wspólnoty Niepodległych Państw może być również stosowany.

(3)  Rejestry określone w art. 22 lit. a) dyrektywy 96/48/WE i art. 24 dyrektywy 2001/16/WE.

(4)  Funkcję tej jednostki może pełnić przedsiębiorstwo kolejowe eksploatujące pojazd, jego podwykonawca lub posiadacz.

(5)  Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane zgodnie z art. 14 dyrektywy 96/48/WE lub dyrektywy 2001/16/WE.

(6)  Jednostka rejestrująca (zwana dalej „RE”) to jednostka wyznaczona przez każde państwo członkowskie, zgodnie z art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy 96/48/WE i art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2001/16/WE, odpowiedzialna za prowadzenie i aktualizację NVR.

(7)  Określony w projekcie protokołu kolejowego do konwencji o międzynarodowych interesach w zakresie sprzętu ruchomego, dotyczącego specyficznych dla taboru kolejowego kwestii.

(8)  Jednakże wszelkie nowe pojazdy oddane do eksploatacji dla AAE, BLS, FNME oraz GySEV/ROeEE powinny otrzymać standardowy kod kraju.

Dodatek 1

KODY OGRANICZEŃ W UŻYTKOWANIU

1.   ZASADY

W NVR nie trzeba powtarzać tych ograniczeń (parametrów technicznych), które są już uwzględnione w innych rejestrach dostępnych dla NSA.

Akceptacja w ruchu transgranicznym opiera się na następujących parametrach:

informacje zakodowane w numerze pojazdu,

kod alfabetyczny,

oznaczenie pojazdu.

Z tego względu informacji tych nie trzeba powtarzać w NVR.

2.   STRUKTURA

Struktura kodu jest trzypoziomowa:

poziom 1: kategoria ograniczenia

poziom 2: typ ograniczenia

poziom 3: wartość lub specyfikacja.

Kody ograniczeń w użytkowaniu

Kat.

Typ

Wartość

Nazwa

1

 

 

Ograniczenia techniczne związane z budową pojazdu

 

1

Numeryczna (3)

Najmniejszy promień łuku toru w metrach

 

2

Ograniczenia dotyczące obwodu torowego

 

3

Numeryczna (3)

Ograniczenie prędkości w km/h (oznaczone na wagonach towarowych i pasażerskich, nieoznaczone na lokomotywach)

2

 

 

Ograniczenia geograficzne

 

1

Alfanumeryczna (3)

Skrajnia kinematyczna (kody TSI WAG (TSI „Wagony towarowe”) załącznik C)

 

2

Lista kodowana

Szerokość toru

 

 

1

Zmienny rozstaw kół 1435/1520

 

 

2

Zmienny rozstaw kół 1435/1668

 

3

Brak CCS na pokładzie

 

4

ERTMS A na pokładzie

 

5

Numeryczna (3)

System B na pokładzie (1)

3

 

 

Ograniczenia dotyczące środowiska naturalnego

 

1

Lista kodowana

Strefa klimatyczna EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Ograniczenia w użytkowaniu wymienione w świadectwie dopuszczenia do eksploatacji

 

1

Czasowe

 

2

Eksploatacyjne (przebieg, zużycie itd.)


(1)  Jeżeli pojazd wyposażony jest w więcej niż jeden system B, należy wskazać oddzielny kod dla każdego systemu.

Kod numeryczny składa się z trzech znaków, przy czym:

1xx oznacza pojazd wyposażony w system sygnalizacyjny,

2xx oznacza pojazd wyposażony w radio,

Xx odpowiada kodowaniu numerycznemu z załącznika B do TSI CCS (TSI „Sterowanie”).

Dodatek 2

STRUKTURA I TREŚĆ NUMERU EIN

Kod ujednoliconego systemu numeracji, zwany europejskim numerem identyfikacyjnym (EIN), dla certyfikatów bezpieczeństwa i innych dokumentów

Przykład:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kod kraju

(2 litery)

Rodzaj dokumentu

(2 cyfry)

Rok wydania

(4 cyfry)

Numer kolejny

(4 cyfry)

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

POLE 1 –   KOD KRAJU (2 LITERY)

Stosuje się kody krajów oficjalnie publikowane i aktualizowane na europejskich stronach internetowych we Wspólnym przewodniku praktycznym Interinstitutional style guide (http://publications.eu.int/code/en/en-5000600.htm)

Państwo

Kod

Austria

AT

Belgia

BE

Bułgaria

BG

Cypr

CY

Republika Czeska

CZ

Dania

DK

Estonia

EE

Finlandia

FI

Francja

FR

Niemcy

DE

Grecja

EL

Węgry

HU

Islandia

IS

Irlandia

IE

Włochy

IT

Łotwa

LV

Liechtenstein

LI

Litwa

LT

Luksemburg

LU

Norwegia

NO

Malta

MT

Niderlandy

NL

Polska

PL

Portugalia

PT

Rumunia

RO

Słowacja

SK

Słowenia

SI

Hiszpania

ES

Szwecja

SE

Szwajcaria

CH

Zjednoczone Królestwo

UK

Kod dla międzynarodowych organów ds. bezpieczeństwa należy utworzyć w ten sam sposób. Obecnie jedynym istniejącym organem tego typu jest Organ ds. Bezpieczeństwa Tunelu pod Kanałem La Manche (Channel Tunnel Safety Authority), któremu przypisano następujący proponowany kod:

Międzynarodowy organ ds. bezpieczeństwa

Kod

Channel Tunnel Safety Authority

CT

POLE 2 –   RODZAJ DOKUMENTU (LICZBA DWUCYFROWA)

Dwie cyfry pozwalają na określenie rodzaju dokumentu:

pierwsza cyfra określa ogólną klasyfikację dokumentu,

druga cyfra określa podtyp dokumentu.

W razie konieczności zastosowania innych kodów, system numeracji może zostać rozszerzony. Poniżej przedstawiono proponowany wykaz znanych, możliwych kombinacji dwucyfrowych liczb, rozszerzony o propozycję dopuszczenia do eksploatacji pojazdów:

Kombinacja w polu 2

Rodzaj dokumentu

Podtyp dokumentu

[0 1]

Koncesje

Koncesje dla RU

[0 x]

Koncesje

Inne

[1 1]

Certyfikat bezpieczeństwa

Część A

[1 2]

Certyfikat bezpieczeństwa

Część B

[1 x]

Certyfikat bezpieczeństwa

Inne

[2 1]

Autoryzacja bezpieczeństwa

Część A

[2 2]

Autoryzacja bezpieczeństwa

Część B

[2 x]

Autoryzacja bezpieczeństwa

Inne

[3 x]

Rezerwa, np. dla utrzymania taboru kolejowego, infrastruktury lub innych

 

[4 x]

Rezerwa dla jednostek notyfikowanych

Np. różne rodzaje jednostek notyfikowanych

[5 1] i [5 5] (1)

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

Tabor trakcyjny

[5 2] i [5 6] (1)

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

Ciągnione (holowane) pojazdy pasażerskie

[5 3] i [5 7] (1)

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

Wagony towarowe

[5 4] i [5 8] (1)

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

Pojazdy specjalne

[6 x] … [9 x]

Rezerwa (4 rodzaje dokumentów)

Rezerwa (10 podtypów dla każdego rodzaju)

POLE 3 –   ROK WYDANIA (LICZBA CZTEROCYFROWA)

Pole to wskazuje rok wydania świadectwa (w formacie rrrr, czyli czterocyfrowym).

POLE 4 –   NUMER KOLEJNY (NUMERACJA)

Numer kolejny zmienia się o jeden z wydaniem każdego dokumentu, niezależnie od tego, czy jest to nowe świadectwo, przedłużenie, aktualizacja czy zmiana świadectwa. Nawet w przypadku unieważnienia dokumentu lub zawieszenia świadectwa dopuszczenia do eksploatacji przypisany mu numer nie może zostać ponownie użyty.

Każdego roku numeracja rozpoczyna się od zera.


(1)  Jeżeli 4 cyfry przewidziane dla pola 4 „Numer kolejny” zostaną w pełni wykorzystane w ciągu jednego roku, pierwsze dwie cyfry pola 2 zostaną odpowiednio zmienione z:

[5 1] na [5 5] dla taboru trakcyjnego,

[5 2] na [5 6] dla ciągnionych pojazdów pasażerskich,

[5 3] na [5 7] dla wagonów towarowych,

[5 4] na [5 8] dla pojazdów specjalnych.

Dodatek 3

KODY WYCOFANIA Z EKSPLOATACJI

Kod

Tryb wycofania z eksploatacji

Opis

00

Brak

Pojazd posiada ważną rejestrację.

10

Zawieszenie rejestracji

Bez uzasadnienia

Rejestracja pojazdu zawieszona na wniosek właściciela lub posiadacza lub decyzją NSA lub RE.

11

Zawieszenie rejestracji

Pojazd przeznaczony do magazynowania w stanie gotowości do pracy jako rezerwa nieaktywna lub strategiczna.

20

Przeniesienie rejestracji

Pojazd zostanie zarejestrowany ponownie pod nowym numerem lub przez inny NVR, do celów dalszego użytkowania w ramach (całości lub części) europejskiej sieci kolejowej.

30

Wyrejestrowanie

Bez uzasadnienia

Rejestracja pojazdu na użytkowanie w ramach europejskiej sieci kolejowej wygasła, brak danych o ponownej rejestracji.

31

Wyrejestrowanie

Pojazd przeznaczony do dalszego użytkowania jako pojazd kolejowy poza europejską siecią kolejową.

32

Wyrejestrowanie

Pojazd przeznaczony do odzysku istotnych składników/modułów/części zapasowych dotyczących interoperacyjności, lub do gruntownej przebudowy.

33

Wyrejestrowanie

Pojazd przeznaczony do złomowania i przekazania materiałów (w tym głównych części zapasowych) do recyklingu.

34

Wyrejestrowanie

Pojazd przeznaczony do użytkowania jako „zabytkowy tabor kolejowy” na wydzielonej sieci, lub jako nieruchomy eksponat wystawowy, poza europejską siecią kolejową.

Stosowanie kodów

Jeżeli nie podano uzasadnienia wycofania z eksploatacji, należy zastosować kody 10, 20 i 30 do określenia zmiany statusu rejestracji.

Jeżeli znane jest uzasadnienie wycofania z eksploatacji, w bazie danych NVR dostępne są kody 11, 31, 32, 33 i 34. Kody te oparte są wyłącznie na informacjach otrzymanych przez RE od posiadacza lub właściciela pojazdu.

Kwestie rejestracyjne

Pojazd z zawieszoną rejestracją lub pojazd wyrejestrowany nie może być użytkowany w ramach europejskiej sieci kolejowej na podstawie pierwotnej rejestracji.

Reaktywacja rejestracji wymaga ponownego dopuszczenia do eksploatacji przez NSA, na warunkach związanych z przyczyną lub powodem zawieszenia rejestracji lub wyrejestrowania.

Przeniesienie rejestracji następuje w ramach określonych przez dyrektywy UE dotyczące homologacji i dopuszczania pojazdów do eksploatacji.

Dodatek 4

STANDARDOWY FORMULARZ WNIOSKU O REJESTRACJĘ

Image

Image

Image

Dodatek 5

SŁOWNIK POJĘĆ

Skrót

Objaśnienie

CCS

System bezpiecznej kontroli jazdy pociągu

WNP

Wspólnota Niepodległych Państw

COTIF

Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami

CR

System kolei konwencjonalnych

DB

Baza danych

EC

Komisja Europejska

EC VVR

Europejski scentralizowany wirtualny rejestr pojazdów kolejowych

EIN

Europejski numer identyfikacyjny (European Identification Number)

EN

Norma europejska

EVN

Europejski numer pojazdu (European vehicle number)

ERA

Europejska Agencja Kolejowa, zwana również „Agencją”

ERTMS

Europejski system zarządzania ruchem kolejowym

UE

Unia Europejska

HS

System kolei dużych prędkości

IB

Organ dochodzeniowy

ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IM

Zarządzający infrastrukturą

INF

Infrastruktura

IT

Technologia informacyjna

LR

Rejestr lokalny

MS

Państwo członkowskie Unii Europejskiej

NoBo

Jednostka notyfikowana

NSA

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa

NVR

Krajowy rejestr pojazdów kolejowych

OPE (TSI)

Specyfikacja techniczna dla interoperacyjności (TSI) w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy”

OTIF

Międzyrządowa Organizacja Międzynarodowych Przewozów Kolejami

RE

Jednostka rejestrująca, tj. organ odpowiedzialny za prowadzenie i aktualizację NVR

RB

Organ regulacyjny

RIC

Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów osobowych i bagażowych w ruchu międzynarodowym

RIV

Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej

RS lub RST

Tabor kolejowy

RSRD (TAF)

Informacyjna baza danych taboru kolejowego (TAF)

RU

Przedsiębiorstwo kolejowe

SEDP (TAF)

Strategiczny europejski plan wdrożenia (TAF)

TAF (TSI)

Aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych (TSI)

TSI

Specyfikacja techniczna dla interoperacyjności

VKM

Oznaczenie posiadacza pojazdu

VKMR

Rejestr oznaczeń posiadaczy

VVR

Wirtualny rejestr pojazdów kolejowych

WAG (TSI)

Specyfikacja techniczna dla interoperacyjności: tabor wagony towarowe

WIMO (TAF)

Operacyjna baza danych transportu towarowego kolejowego i intermodalnego (TAF)


Top