EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2034

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2007

OJ L 348M , 24.12.2008, p. 995–1001 (MT)
OJ L 414, 30.12.2006, p. 68–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 225 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 225 - 228

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2034/oj

30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/68


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2034/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 29 ust. 1 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 stanowi, że ceny referencyjne obowiązujące we Wspólnocie mogą być ustalane corocznie według kategorii produktu dla produktów, których dotyczy zawieszenie cła na mocy art. 28 ust. 1. To samo odnosi się do produktów, które podlegając albo obowiązującemu zmniejszeniu cła w ramach WTO, albo innym porozumieniom preferencyjnym, muszą stosować się do cen referencyjnych.

(2)

W przypadku produktów wymienionych w załączniku I, pkt A i B, do rozporządzenia (WE) nr 104/2000, cena referencyjna jest taka sama jak cena wycofania ustalona zgodnie z art. 20 ust. 1 tego rozporządzenia.

(3)

Wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży danych produktów na rok połowowy 2006 określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2032/2006 (2).

(4)

Cenę referencyjną produktów innych niż wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 ustala się na podstawie wyliczonej średniej wartości celnej odnotowanej na rynkach importowych lub w portach importowych w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających datę ustalenia ceny referencyjnej.

(5)

Nie ma potrzeby ustalania cen referencyjnych dla wszystkich gatunków objętych kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 104/2000, w szczególności dla gatunków importowanych z państw trzecich w niewielkich ilościach.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny referencyjne produktów rybołówstwa na rok połowowy 2007 przewidziane zgodnie z art. 29 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Patrz: str. 58 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK (1)

1.   Ceny referencyjne produktów określonych w art. 29 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000

Gatunek

Wielkość (2)

Cena referencyjna (EUR/tonę)

Ryba wypatroszona z głową (2)

Ryba cała (2)

Kod dodatkowy TARIC

Ekstra, A (2)

Kod dodatkowy TARIC

Ekstra, A (2)

Śledź z gatunku Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

Karmazyn (Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 oraz ex 0302 69 33

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

Dorsz z gatunku Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Gotowane w wodzie

Świeże lub schłodzone

Kod dodatkowy TARIC

Ekstra, A (2)

Kod dodatkowy TARIC

Ekstra, A (2)

Krewetki północne (Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   Ceny referencyjne produktów rybołówstwa określonych w art. 29 ust. 3 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000

Produkt

Kod dodatkowy TARIC

Forma prezentacji

Cena referencyjna

(EUR/tonę)

1.   

Karmazyn (Sebastes spp.)

 

 

Ryba cała:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

z głową lub bez głowy

960

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filety:

 

F412

z ościami („standard”)

1 934

F413

bez ości

2 117

F414

w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie większej niż 4 kg

2 285

2.   

Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac oraz Gadus macrocephalus) oraz ryba z gatunku Boreogadus saida

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Ryba cała, z głową lub bez głowy

1 106

ex 0304 29 29

 

Filety:

 

F417

przekładane lub w blokach przemysłowych, z ościami („standard”)

2 428

F418

przekładane lub w blokach przemysłowych, bez ości

2 664

F419

pojedyncze lub w pełni przekładane filety, ze skórą

2 602

F420

pojedyncze lub w pełni przekładane filety, bez skóry

2 943

F421

w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie większej niż 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Kawałki oraz inne mięso, z wyjątkiem rozdrobnionych bloków

1 434

3.   

Czerniak (Pollachius virens)

ex 0304 29 31

 

Filety:

 

F424

przekładane lub w blokach przemysłowych, z ościami („standard”)

1 518

F425

przekładane lub w blokach przemysłowych, bez ości

1 672

F426

pojedyncze lub w pełni przekładane filety, ze skórą

1 476

F427

pojedyncze lub w pełni przekładane filety, bez skóry

1 680

F428

w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie większej niż 4 kg

1 733

ex 0304 99 41

F429

Kawałki oraz inne mięso, z wyjątkiem rozdrobnionych bloków

986

4.   

Plamiak (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 29 33

 

Filety:

 

F431

przekładane lub w blokach przemysłowych, z ościami („standard”)

2 264

F432

przekładane lub w blokach przemysłowych, bez ości

2 606

F433

pojedyncze lub w pełni przekładane filety, ze skórą

2 537

F434

pojedyncze lub w pełni przekładane filety, bez skóry

2 710

F435

w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie większej niż 4 kg

2 960

5.   

Mintaj (Theragra chalcogramma)

 

 

Filety:

 

ex 0304 29 85

F441

przekładane lub w blokach przemysłowych, z ościami („standard”)

1 159

F442

przekładane lub w blokach przemysłowych, bez ości

1 324

6.   

Śledź (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Śledź - płaty

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

o masie ponad 80 g/sztuka

510

F450

o masie ponad 80 g/sztuka

464


(1)  Dla wszystkich kategorii innych niż wymienione w pkt 1 i 2 załącznika należy podawać kod dodatkowy „F499: Inne”.

(2)  Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.


Top