Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1975

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

OJ L 368, 23.12.2006, p. 74–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 455–465 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 192 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 192 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; Uchylony przez 32011R0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1975/oj

23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/74


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1975/2006

z dnia 7 grudnia 2006 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 51 ust. 4, art. 74 ust. 4 i art. 91,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Doświadczenie pokazuje, że zintegrowany system zarządzania i kontroli (zwany dalej „ZSZiK”), przewidziany w tytule II rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (2) sprawdza się jako efektywny i skuteczny sposób wdrażania systemów wsparcia bezpośredniego. Zatem, w odniesieniu do środków związanych z obszarami i środków związanych ze zwierzętami na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 tytuł IV rozdział I sekcja 2 oś 2, zasady zarządzania i kontroli, jak również przepisy dotyczące redukcji lub wykluczenia w przypadkach fałszywych oświadczeń, związanych z takimi środkami, powinny być zgodne z zasadami określonymi w ZSZiK, a w szczególności w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (3).

(2)

Jednakże w przypadku niektórych systemów wsparcia określonych w osi 2, oraz równoważnego wsparcia w ramach osi 4, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005 tytuł IV rozdział I sekcja 2 należy dostosować zasady zarządzania i kontroli do ich specyfiki. To samo dotyczy systemów wsparcia określonych w osi 1 i 3 odpowiednio w sekcjach 1 i 3 tego rozporządzenia oraz równoważnego wsparcia w ramach osi 4. Należy zatem ustanowić przepisy szczególne w odniesieniu do tych systemów wsparcia.

(3)

Aby zapewnić, że administracja krajowa jest w stanie zorganizować skuteczną zintegrowaną kontrolę wszystkich obszarów, w odniesieniu do których złożono wnioski o płatność w ramach osi 2, z jednej strony, i w ramach systemów pomocy związanej z obszarami objętych rozporządzeniem (WE) nr 796/2004, z drugiej strony, wnioski o płatność w odniesieniu do środków związanych z obszarami w ramach osi 2 należy składać w tym samym terminie co pojedynczy wniosek określony w części II tytuł II rozdział I tego rozporządzenia. Niemniej jednak, aby umożliwić ustanowienie koniecznych rozwiązań administracyjnych, należy przyznać okres przejściowy.

(4)

W celu zapewnienia prewencyjnego skutku kontroli płatności zasadniczo nie powinny być dokonane przed zakończeniem kontroli wniosków o wsparcie. Jednakże należy umożliwić dokonywanie płatności do pewnej wysokości po zakończeniu kontroli administracyjnych. Przy ustalaniu tego poziomu należy uwzględnić ryzyko nadpłaty.

(5)

Zasady kontroli przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny uwzględniać specyfikę środków w ramach osi 2. Należy zatem ustanowić przepisy szczegółowe.

(6)

Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 płatności w ramach niektórych środków przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu muszą być zgodne z zasadą wzajemnej zgodności zgodnie z tytułem II rozdział 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Należy zatem dostosować zasady związane ze wzajemną zgodnością do zasad zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 796/2004.

(7)

Należy przeprowadzić kontrole ex post operacji inwestycyjnych w celu sprawdzenia zgodności z art. 72 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, tak aby zapewnić, że operacje zostały przeprowadzone we właściwy sposób oraz że ta sama inwestycja nie została w nieprawidłowy sposób sfinansowana z różnych źródeł krajowych lub wspólnotowych. Należy określić podstawę i przedmiot tych kontroli.

(8)

Należy określić przepisy szczegółowe w celu ustalenia zakresu obowiązków lokalnych grup działania, o których mowa w art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, zatwierdzonych przez państwa członkowskie.

(9)

Aby umożliwić Komisji wypełnianie swoich zobowiązań dotyczących zarządzania środkami, państwa członkowskie powinny informować Komisję o liczbie przeprowadzonych kontroli i o ich wynikach.

(10)

Powinno umożliwić się kontrolę wszystkich kryteriów kwalifikowalności ustanowionych we wspólnotowych lub krajowych przepisach prawa, lub w programach rozwoju obszarów wiejskich, według grupy weryfikowalnych wskaźników.

(11)

Państwa członkowskie mogą wykorzystywać dowody przekazywane przez inne służby lub organizacje w celu sprawdzenia zgodności z kryteriami kwalifikowalności. Jednakże muszą one być pewne, że dane służby lub dana organizacja zapewniają odpowiedni standard, aby kontrolować zgodność z kryteriami kwalifikowalności.

(12)

Należy ustanowić pewne ogólne zasady kontroli, w tym prawo Komisji do przeprowadzania kontroli.

(13)

Państwa członkowskie powinny zapewnić, że agencje płatnicze, o których mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4), posiadają wystarczające informacje na temat kontroli przeprowadzonych przez inne służby lub organy, aby wypełniać obowiązki na mocy tego rozporządzenia.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

CZĘŚĆ I

Zakres i przepisy ogólne

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do współfinansowanych środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 2

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 796/2004

Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych niniejszego rozporządzenia, art. 5, 22, 23, 69 i 73 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)

„wniosek o wsparcie” oznacza wniosek o przyznanie wsparcia lub o objęcie systemem;

b)

„wniosek o płatność” oznacza przedstawiony przez beneficjenta wniosek o dokonanie płatności przez władze krajowe.

Artykuł 4

Wnioski o wsparcie i wnioski o płatność

1.   Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie ustanawiają odpowiednie procedury dotyczące składania wniosków o wsparcie.

2.   W odniesieniu do środków ze zobowiązaniami wieloletnimi beneficjent składa roczny wniosek o płatność.

Jednakże państwa członkowskie mogą zrezygnować ze składania rocznych wniosków o płatność, jeżeli wprowadzą skuteczne alternatywne procedury przeprowadzania kontroli administracyjnych przewidzianych odpowiednio w art. 11 lub 26.

3.   Wnioski o wsparcie i wnioski o płatność mogą być skorygowane w każdym momencie po ich złożeniu w przypadku stwierdzenia przez właściwe władze oczywistych błędów.

Artykuł 5

Ogólne zasady kontroli

1.   Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie kryteria kwalifikowalności ustanowione we wspólnotowych lub krajowych przepisach prawa lub w programach rozwoju obszarów wiejskich mogą być kontrolowane według grupy weryfikowalnych wskaźników, ustanowionych przez państwa członkowskie.

2.   W miarę możliwości kontrole na miejscu przewidziane w art. 12, 20 i 27 oraz inne kontrole przewidziane w przepisach Wspólnoty dotyczących dotacji do rolnictwa przeprowadza się jednocześnie.

3.   Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych, nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz beneficjentów, w odniesieniu do których stwierdzono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami systemu wsparcia.

CZĘŚĆ II

Zasady zarządzania i kontroli

TYTUŁ I

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do niektórych środków w ramach osi 2 i 4

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł 6

Zakres i definicje

1.   O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, niniejszy tytuł ma zastosowanie do:

a)

wsparcia przyznanego zgodnie z art. 36 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

b)

wsparcia przyznanego zgodnie z art. 63 lit. a) wspomnianego rozporządzenia w odniesieniu do operacji odpowiadających środkom określonym w ramach osi 2.

Jednakże niniejszy tytuł nie ma zastosowania do środków, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt vi) i lit. b) ppkt vi) i vii) oraz w art. 39 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, jak również do środków przewidzianych w art. 36 lit. b) ppkt i) i iii) wspomnianego rozporządzenia w zakresie kosztów założenia.

2.   Do celów niniejszego tytułu zastosowanie mają następujące definicje:

a)

„środek związany z obszarem” oznacza środki lub podśrodki, dla których wsparcie przyznaje się na podstawie zadeklarowanej wielkości obszaru;

b)

„środek związany ze zwierzętami” oznacza środki lub podśrodki, dla których wsparcie przyznaje się na podstawie zadeklarowanej liczby zwierząt.

Artykuł 7

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 796/2004

Do celów niniejszego tytułu art. 2 ust. 10, 22 i 23 oraz art. 9, 18, 21 i 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ma również zastosowanie mutatis mutandis. Jednakże w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 36 lit. b) ppkt iii), iv) i v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie mogą ustanowić odpowiednie alternatywne systemy, aby jednoznacznie identyfikować grunty objęte wsparciem.

Artykuł 8

Wnioski o płatność

1.   W przypadku zobowiązań podjętych po dniu 1 stycznia 2007 r. wnioski o płatność w ramach środków związanych z obszarem składa się zgodnie z terminem określonym art. 11 rozporządzenia (WE) nr 796/2004. Niemniej jednak państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastosowaniu niniejszego przepisu dla wniosków składanych od 2008 roku.

2.   Jeżeli państwo członkowskie stosuje przepisy art. 4 ust. 2 akapit drugi, wniosek o płatność uważa się za złożony w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

3.   Artykuły 11 ust. 3, 12 i 15 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 stosuje się mutatis mutandis do wniosków o płatność w ramach niniejszego tytułu. Oprócz informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. d) wspomnianego rozporządzenia, wniosek o płatność zawiera także informacje przewidziane w tym przepisie w odniesieniu do gruntów nierolniczych, dla których występuje się o wsparcie.

Artykuł 9

Płatności

1.   Płatności w odniesieniu do środków lub grupy operacji wchodzących w zakres niniejszego tytułu nie dokonuje się przed zakończeniem kontroli tego środka lub grupy operacji pod kątem kryteriów kwalifikowalności zgodnie z rozdziałem II sekcja I.

Jednakże państwa członkowskie mogą zdecydować, biorąc pod uwagę ryzyko nadpłaty, o wypłaceniu do 70 % kwoty pomocy po zakończeniu kontroli administracyjnych przewidzianych w art. 11. Poziom płatności jest taki sam dla wszystkich beneficjentów w ramach danego środka lub grupy operacji.

2.   Jeżeli chodzi o kontrole wzajemnej zgodności przewidziane w rozdziale II sekcja II w przypadku, gdy takie kontrole nie mogą być zakończone przed płatnością, wszelkie nienależne płatności są odzyskiwane zgodnie z art. 73 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

ROZDZIAŁ II

Kontrole, redukcje i wykluczenia

Artykuł 10

Zasady ogólne

1.   Wnioski o wsparcie i kolejne wnioski o płatność są sprawdzane w sposób zapewniający skuteczną weryfikację przestrzegania warunków przyznawania wsparcia.

2.   Państwa członkowskie określają odpowiednie metody i sposoby kontroli warunków przyznawania wsparcia w ramach każdego środka.

3.   Państwa członkowskie korzystają ze zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 tytuł II rozdział 4 (zwanego dalej „ZSZiK”).

4.   Kontrole kryteriów kwalifikowalności obejmują kontrole administracyjne i kontrole na miejscu.

5.   Przestrzeganie wzajemnej zgodności sprawdza się poprzez kontrole na miejscu i, w stosownych przypadkach, poprzez kontrole administracyjne.

6.   W okresie trwania zobowiązania, działki, na które przyznaje się wsparcie, nie mogą być przedmiotem wymiany, z wyjątkiem przypadków określonych szczegółowo w programie rozwoju obszarów wiejskich.

SEKCJA I

Przestrzeganie kryteriów kwalifikowalności

PODSEKCJA I

Kontrole

Artykuł 11

Kontrole administracyjne

1.   Przeprowadza się kontrole administracyjne wszystkich wniosków o wsparcie i wniosków o płatność; kontrole te obejmują wszystkie elementy, których kontrola za pomocą środków administracyjnych jest możliwa i stosowna. Procedury zapewniają rejestrację podjętych działań kontrolnych, wyników weryfikacji i środków podjętych w odniesieniu do rozbieżności.

2.   Kontrole administracyjne obejmują kontrole krzyżowe tam, gdzie jest to możliwe i stosowne, m.in. względem danych z ZSZiK. Kontrole krzyżowe odnoszą się przynajmniej do działek i zwierząt gospodarskich objętych danym środkiem wsparcia w celu zapobieżenia wszelkim nienależnym wypłatom pomocy finansowej.

3.   Przedmiotem kontroli jest zgodność ze zobowiązaniami długoterminowymi.

4.   Wykazanie nieprawidłowości w trakcie kontroli krzyżowych powoduje wszczęcie odpowiedniej procedury administracyjnej i, w odpowiednim przypadku, przeprowadzenie kontroli na miejscu.

5.   W odpowiednim przypadku kontrole administracyjne dotyczące kwalifikowalności uwzględniają wyniki weryfikacji przeprowadzanych przez inne służby, organy lub organizacje zaangażowane w kontrolę dotacji do rolnictwa.

Artykuł 12

Kontrole na miejscu

1.   Całkowita liczba kontroli na miejscu przeprowadzanych każdego roku obejmuje co najmniej 5 % wszystkich beneficjentów, którzy podjęli zobowiązanie w ramach co najmniej jednego środka objętego zakresem niniejszego tytułu.

Jednakże wnioskodawców, którzy po przeprowadzeniu kontroli administracyjnych zostali uznani za niekwalifikujących się do wsparcia, nie wlicza się do ogólnej liczby beneficjentów, o których mowa w akapicie pierwszym.

2.   Artykuł 26 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ma zastosowanie do kontroli na miejscu przewidzianych w niniejszym artykule.

3.   Próbę, która podlega kontroli, określoną w ust. 1 akapit pierwszy, wybiera się zgodnie z kryteriami określonymi w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

4.   W odniesieniu do środków wieloletnich związanych z płatnościami przekraczającymi okres pięciu lat państwa członkowskie mogą zdecydować o zmniejszeniu o połowę liczby kontroli przewidzianej w ust. 1 po piątym roku dokonywania wypłaty na rzecz beneficjenta.

Beneficjenci, w stosunku do których państwo członkowskie korzysta z możliwości określonej w pierwszym akapicie niniejszego ustępu, nie są wliczani do ogólnej liczby beneficjentów, o których mowa w pierwszym akapicie ust. 1.

Artykuł 13

Sprawozdanie z kontroli

Kontrole na miejscu w ramach niniejszej podsekcji są przedmiotem sprawozdania z kontroli, który należy sporządzić zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

Artykuł 14

Zasady ogólne dotyczące kontroli na miejscu

1.   Kontrole na miejscu są rozłożone w roku zgodnie z analizą ryzyka związanego z różnymi zobowiązaniami w ramach każdego środka rozwoju obszarów wiejskich.

2.   Kontrole na miejscu obejmują wszystkie zobowiązania i obowiązki beneficjenta, które mogą być sprawdzone podczas wizytacji.

Artykuł 15

Elementy kontroli na miejscu i określenie obszarów

1.   Państwa członkowskie określają kryteria i metody kontroli umożliwiające kontrole różnych zobowiązań i obowiązków beneficjentów w celu spełnienia wymogów art. 48 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 (5).

2.   W odniesieniu do kontroli środków związanych z obszarem, kontrole na miejscu przeprowadza się zgodnie z art. 29, 30 i 32 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

Jednakże w odniesieniu do środków przewidzianych w art. 36 lit. b) ppkt iii), iv) i v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 państwa członkowskie mogą określić odpowiednie tolerancje, które w żadnym przypadku nie mogą być większe niż podwójne tolerancje określone w art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

3.   W odniesieniu do środków związanych ze zwierzętami kontrole na miejscu przeprowadza się zgodnie z art. 35 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

PODSEKCJA II

Redukcje i wykluczenia

Artykuł 16

Środki związane z obszarem

1.   Podstawę obliczania pomocy w odniesieniu do środków związanych z obszarem określa się zgodnie z art. 50 ust. 1, 3 i 7 rozporządzenia (WE) nr 796/2004. Do celów niniejszego artykułu, obszary zadeklarowane przez beneficjenta, które otrzymują tę samą stawkę pomocy, uznaje się za tworzące jedną grupę upraw.

2.   Jeżeli obszar zadeklarowany do płatności w ramach środka związanego z obszarem przekracza obszar zatwierdzony zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, pomoc oblicza się w oparciu o zatwierdzony obszar pomniejszony o dwukrotną różnicę, jeżeli stwierdzona różnica wynosi więcej niż 3 % lub dwa hektary, ale nie więcej niż 20 % zatwierdzonego obszaru.

Jeżeli różnica wynosi więcej niż 20 % zatwierdzonego obszaru, dla danego środka związanego z obszarem nie przyznaje się pomocy.

3.   Jeżeli zadeklarowany obszar przekracza obszar zatwierdzony zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 o więcej niż 30 %, beneficjenta wyklucza się z otrzymania pomocy, do której beneficjent byłby uprawniony na mocy tego artykułu, na dany rok kalendarzowy w zakresie danych środków.

Jeżeli różnica wynosi więcej niż 50 %, beneficjenta dodatkowo wyklucza się z otrzymania pomocy do wysokości kwoty odpowiadającej różnicy między zadeklarowanym obszarem i obszarem zatwierdzonym zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

4.   W drodze odstępstwa od ust. 2 i ust. 3 akapit pierwszy, w odniesieniu do beneficjentów w państwach członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej przewidziany w art. 143b rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stosowane redukcje i wykluczenia oblicza się zgodnie z art. 138 ust. 1 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 (6).

5.   Jeżeli różnica między zadeklarowanym obszarem a obszarem zatwierdzonym zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 wynika z nieprawidłowości popełnionych umyślnie, wówczas beneficjenta wyklucza się z pomocy, do której byłby on uprawniony na mocy tego artykułu, na dany rok EFRROW w zakresie danego środka związanego z obszarem.

6.   Kwota wynikająca z wykluczeń przewidzianych w ust. 3 akapit drugi i ust. 5 podlega odliczeniu od płatności pomocowych w ramach wszystkich środków wsparcia ustanowionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, do których dany beneficjent jest uprawniony na podstawie wniosków składanych przez niego w ciągu trzech lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym stwierdzono rozbieżność. Jeżeli ta kwota nie może zostać w pełni odliczona od tych płatności pomocowych, pozostające saldo zostaje anulowane.

Artykuł 17

Środki związane ze zwierzętami

1.   Podstawę obliczania pomocy w odniesieniu do środków związanych ze zwierzętami określa się zgodnie z art. 57 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

2.   Wszelkie redukcje lub wykluczenia, które należy zastosować w przypadku zgłoszenia większej niż rzeczywista liczby bydła lub odpowiednio owiec lub kóz, oblicza się zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

Środki wsparcia dotyczące bydła i środki dotyczące owiec lub kóz należy rozpatrywać osobno.

3.   W drodze odstępstwa od art. 59 ust. 2 akapit drugi i art. 59 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 796/2004, kwota wynikająca z wykluczenia podlega odliczeniu od płatności pomocowych w ramach wszystkich środków wsparcia ustanowionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, do których dany beneficjent jest uprawniony na podstawie wniosków składanych przez niego w ciągu trzech lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym stwierdzono rozbieżność. Jeżeli ta kwota nie może zostać w pełni odliczona od tych płatności pomocowych, pozostające saldo zostaje anulowane.

4.   W odniesieniu do zgłoszenia większej niż rzeczywista liczby zwierząt innych niż zwierzęta określone w ust. 2 państwa członkowskie wyznaczają odpowiedni system redukcji i wykluczeń.

Artykuł 18

Redukcje i wykluczenia w przypadku nieprzestrzegania kryteriów kwalifikowalności

1.   W przypadku nieprzestrzegania jakichkolwiek zobowiązań związanych z przyznawaniem pomocy, innych niż zobowiązania dotyczące wielkości obszaru lub liczby zadeklarowanych zwierząt, wnioskowana pomoc nie jest udzielana bądź jej wysokość ulega zmniejszeniu.

2.   Państwo członkowskie określa kwotę redukcji pomocy, biorąc pod uwagę w szczególności dotkliwość, zakres i trwałość stwierdzonego nieprzestrzegania zobowiązań.

Dotkliwość nieprzestrzegania zobowiązań zależy w szczególności od wagi skutków tego nieprzestrzegania, z uwzględnieniem celu, w jakim ustala się kryteria, które winny być przestrzegane.

Zakres nieprzestrzegania zależy w szczególności od skutków, jakie to nieprzestrzeganie wywiera na całość operacji.

Fakt, czy nieprzestrzeganie jest trwałe zależy w szczególności od długości okresu, w którym występują skutki tego nieprzestrzegania, lub od możliwości wyeliminowania tych skutków za pomocą racjonalnych środków.

3.   W przypadku gdy nieprzestrzeganie wynika z nieprawidłowości popełnionych umyślnie, beneficjenta wyklucza się z danego środka na dany rok EFRROW, jak również na następny rok EFRROW.

4.   Redukcje i wykluczenia przewidziane w niniejszym artykule stosuje się bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych kar przewidzianych w przepisach krajowych.

SEKCJA II

Przestrzeganie wzajemnej zgodności

PODSEKCJA I

Kontrole

Artykuł 19

Zasady ogólne

1.   Bez uszczerbku dla art. 51 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, „wzajemna zgodność” oznacza obowiązkowe wymogi, o których mowa w art. 51 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia, oraz minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia.

2.   Artykuł 3 ust. 2 i art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i art. 2 ust. 2, ust. 2a oraz ust. 31–36, jak również art. 9, 41, 42, 43, 46, 47 i 48 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 stosuje się w odniesieniu do kontroli dotyczących przestrzegania wzajemnej zgodności.

Artykuł 20

Kontrole na miejscu

1.   Właściwy organ kontroli przeprowadza kontrole na miejscu w zakresie wymogów lub norm, za które odpowiada, obejmujące przynajmniej 1 % wszystkich beneficjentów składających wnioski o płatność na mocy art. 36 lit. a) ppkt i) do v) i lit. b) ppkt i), iv) oraz v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

2.   Stosuje się art. 44 ust. 1 akapit drugi oraz art. 44 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

Artykuł 21

Wybór próby kontrolnej

1.   Artykuł 45 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 stosuje się do wyboru próby kontrolnej, o której mowa w art. 20 niniejszego rozporządzenia.

2.   Właściwy organ kontroli wybiera beneficjentów do kontroli przestrzegania wymogów lub norm, za które organ ten odpowiada, na mocy art. 20, wybierając próbę spośród grupy beneficjentów już wybranych uprzednio zgodnie z art. 12, i których dotyczą dane wymogi lub normy.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 2, właściwy organ kontroli może w odniesieniu do wymogów lub norm, za które odpowiada, wybrać próbę kontrolną wynoszącą 1 % wszystkich beneficjentów, którzy złożyli wnioski o płatność na mocy art. 36 lit. a) ppkt i) do v) i lit. b) ppkt i), iv) i v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i którzy mają obowiązek przestrzegać przynajmniej jednego wymogu lub jednej normy.

PODSEKCJA II

Redukcje i wykluczenia

Artykuł 22

Przepisy ogólne

1.   Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i art. 2 ust. 2, ust. 2a oraz ust. 31 do 36, art. 41 i art. 65 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 stosuje się w odniesieniu do redukcji i wykluczeń, które należy zastosować w przypadku stwierdzenia niezgodności.

2.   W przypadku gdy więcej niż jedna agencja płatnicza jest odpowiedzialna w zakresie zarządzania różnymi środkami wsparcia na mocy art. 36 lit. a) ppkt i) do v) i lit. b) ppkt i), iv) i v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania, by zapewnić właściwe stosowanie przepisów niniejszej podsekcji, w szczególności by w odniesieniu do wszystkich płatności, o które ubiega się beneficjent, stosowana była jedna stopa redukcji.

Artykuł 23

Obliczenia redukcji i wykluczeń

Bez uszczerbku dla art. 51 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, w przypadku stwierdzenia niezgodności, redukcję stosuje się w odniesieniu do ogólnej kwoty pomocy na mocy art. 36 lit. a) ppkt i) do v) i lit. b) ppkt iv) i v) tego rozporządzenia, która została lub zostanie przyznana danemu beneficjentowi w wyniku rozpatrzenia wniosków o płatność, które dany beneficjent złożył lub złoży w roku kalendarzowym, w którym wykryto niezgodność.

W przypadku, gdy niezgodność wynika z zaniedbania ze strony beneficjenta, redukcję oblicza się zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 66 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

W przypadku umyślnej niezgodności, redukcję oblicza się zgodnie z art. 67 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

Artykuł 24

Akumulacja redukcji

W przypadku akumulacji redukcji redukcje stosuje się w pierwszej kolejności ze względu na złożenie wniosku po wyznaczonym terminie zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, następnie zgodnie z art. 16 lub 17 niniejszego rozporządzenia, a następnie zgodnie z art. 18 i wreszcie zgodnie z art. 22 i 23 niniejszego rozporządzenia.

TYTUŁ II

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach osi 1 i osi 3 i niektórych środków w ramach osi 2 i osi 4

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł 25

Zakres

Niniejszy tytuł ma zastosowanie do:

a)

środków wsparcia przewidzianych w art. 20 i 52 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

b)

środków wsparcia przewidzianych w art. 36 lit. a) ppkt vi), lit. b) ppkt vi), lit. b) ppkt vii) i art. 39 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia oraz w art. 36 lit. b) ppkt i) i iii) tego rozporządzenia w zakresie kosztów założenia;

c)

wsparcia przyznanego zgodnie z art. 63 lit. a) i b) wspomnianego rozporządzenia w odniesieniu do operacji odpowiadających środkom przewidzianym w lit. a) i b) niniejszego artykułu.

SEKCJA I

Kontrole

Artykuł 26

Kontrole administracyjne

1.   Przeprowadza się kontrole administracyjne wszystkich wniosków o wsparcie i wniosków o płatność; kontrole te obejmują wszystkie elementy, których kontrola za pomocą środków administracyjnych jest możliwa i stosowna. Procedury wymagają rejestracji podjętych czynności kontrolnych, wyników weryfikacji i środków podjętych w odniesieniu do rozbieżności.

2.   Kontrole administracyjne wniosków o wsparcie obejmują w szczególności weryfikację:

a)

kwalifikowalności operacji, dla których wnioskuje się o wsparcie;

b)

przestrzegania kryteriów selekcji określonych w programie rozwoju obszarów wiejskich;

c)

zgodności operacji, dla której wnioskuje się o wsparcie, ze stosowanymi krajowymi i wspólnotowymi przepisami dotyczącymi w szczególności, tam gdzie jest to stosowne, zamówień publicznych, pomocy państwa oraz innych odpowiednich obowiązkowych norm ustanowionych w ustawodawstwie krajowym lub w programie rozwoju obszarów wiejskich;

d)

racjonalności zaproponowanych kosztów, którą ocenia się za pomocą odpowiedniego systemu oceny, takiego jak np. koszty referencyjne, porównanie różnych ofert lub komitet oceniający;

e)

rzetelności wnioskodawcy, w odniesieniu do wszelkich wcześniejszych współfinansowanych operacji podjętych od 2000 r.

3.   Kontrole administracyjne wniosków o płatność obejmują w szczególności, w zakresie, w jakim jest to stosowne w przypadku danego wniosku, weryfikację:

a)

dostarczenia współfinansowanych towarów i usług;

b)

prawdziwości wnioskowanych wydatków;

c)

zakończonych operacji w porównaniu z operacjami, dla których złożono wniosek o wsparcie i którym zostało ono przyznane.

4.   Kontrole administracyjne odnoszące się do operacji inwestycyjnych obejmują przynajmniej jedną wizytację operacji będącej przedmiotem wsparcia lub miejsca inwestycji w celu kontroli jej realizacji.

Jednakże państwa członkowskie mogą zdecydować o nieprzeprowadzaniu takich wizytacji w odniesieniu do mniejszych inwestycji lub jeżeli uznają, że istnieje małe ryzyko, że warunki dotyczące otrzymania pomocy nie są spełnione lub że inwestycja nie jest w rzeczywistości realizowana. Decyzja ta i jej uzasadnienie są rejestrowane.

5.   Płatności beneficjentów udokumentowane są fakturami i dokumentami potwierdzającymi zapłatę. Jeżeli nie jest to możliwe, płatności należy poprzeć dokumentami o równoważnej wartości dowodowej.

6.   Kontrole administracyjne obejmują procedury zapobiegające nieprawidłowemu podwójnemu finansowaniu z innych instrumentów wspólnotowych lub krajowych i w ramach innych okresów programowania. Jeżeli ma miejsce finansowanie z innych źródeł, kontrole te zapewniają, że łączna otrzymana pomoc nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych pułapów pomocy.

7.   W przypadku wsparcia związanego z uznanymi przez państwa członkowskie systemami jakości żywności, o którym mowa w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, agencje płatnicze mogą w odpowiednich przypadkach wykorzystywać dowody przekazywane przez inne służby, organy lub organizacje w celu sprawdzenia zgodności z kryteriami kwalifikowalności. Jednakże muszą one być pewne, że dane służby, dany organ lub dana organizacja zapewniają odpowiedni standard, aby kontrolować zgodność z kryteriami kwalifikowalności.

Artykuł 27

Kontrole na miejscu

1.   Państwa członkowskie organizują kontrole na miejscu zatwierdzonych operacji na podstawie odpowiedniej próby. Kontrole te przeprowadza się w miarę możliwości przed dokonaniem ostatecznej płatności na projekt.

2.   Kontrolowane wydatki stanowią przynajmniej 4 % wydatków publicznych, które zostały zadeklarowane Komisji każdego roku, i przynajmniej 5 % wydatków publicznych zadeklarowanych Komisji podczas całego okresu programowania.

3.   Wybierając próbę zatwierdzonych operacji, które mają zostać poddane kontroli zgodnie z ust. 1, uwzględnia się w szczególności:

a)

potrzebę skontrolowania odpowiedniego zestawu operacji różnego rodzaju i wielkości;

b)

wszelkie czynniki ryzyka, które zostały zidentyfikowane w wyniku kontroli na szczeblu krajowym lub wspólnotowym;

c)

konieczność utrzymania równowagi między osiami i środkami.

4.   Wyniki kontroli na miejscu są poddawane ocenie w celu ustalenia, czy napotykane problemy mają charakter systemowy, pociągający za sobą ryzyko dla innych podobnych operacji, beneficjentów lub innych podmiotów. Ocena określa również przyczyny takich sytuacji, wszelkie dalsze działania, które mogą być wymagane, a także niezbędne działania naprawcze i zapobiegawcze.

5.   Dopuszcza się wcześniejsze powiadomienie o planowanej kontroli na miejscu, pod warunkiem że cel kontroli nie jest zagrożony. Jeżeli wcześniejsze powiadomienie następuje na więcej niż 48 godzin przed kontrolą, powinno ono mieć miejsce z wyprzedzeniem ograniczonym do niezbędnego minimum, w zależności od charakteru środka i współfinansowanej operacji.

Artykuł 28

Przedmiot kontroli na miejscu

1.   Poprzez kontrole na miejscu państwa członkowskie starają się sprawdzić:

a)

czy płatności dokonane na rzecz beneficjenta mogą być poparte dokumentami księgowymi lub innymi dokumentami;

b)

w odniesieniu do odpowiedniej liczby pozycji wydatków – czy charakter i data poniesienia odpowiednich wydatków są zgodne z przepisami wspólnotowymi i odpowiadają zatwierdzonej specyfikacji danej operacji i faktycznie wykonanym pracom lub dostarczonym usługom;

c)

czy wykorzystanie lub zamierzone wykorzystanie operacji jest zgodne z wykorzystaniem opisanym we wniosku o wsparcie Wspólnoty;

d)

czy operacje będące przedmiotem finansowania publicznego zostały przeprowadzone zgodnie z prawodawstwem i politykami wspólnotowymi, w szczególności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i odpowiednimi obowiązkowymi normami ustanowionymi przez prawo krajowe lub program rozwoju obszarów wiejskich.

2.   Kontrola na miejscu obejmuje wszystkie zobowiązania i obowiązki beneficjenta, które mogą być sprawdzone podczas wizytacji.

3.   Z wyjątkiem szczególnych okoliczności, właściwie zarejestrowanych i wyjaśnionych przez władze krajowe, kontrole na miejscu obejmują wizytację operacji, lub, jeżeli operacja jest niematerialna, wizytację u podmiotu realizującego operację.

4.   Jedynie kontrole spełniające wszystkie wymogi niniejszego artykułu mogą być uwzględnione do obliczenia poziomu kontroli określonego w art. 27 ust. 2.

Artykuł 29

Kontrola środków związanych z przejściem na wcześniejszą emeryturę i rolnictwem niskotowarowym

1.   W odniesieniu do wniosków o wsparcie na mocy art. 23 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, kontrole administracyjne dodatkowo obejmują kontrole, o których mowa w art. 11 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

2.   W odniesieniu do środków określonych w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie mogą zrezygnować z kontroli na miejscu po dokonaniu pierwszej płatności pomocy, pod warunkiem że kontrole administracyjne, obejmujące m.in. odpowiednie kontrole krzyżowe, w szczególności z informacjami zawartymi w elektronicznej bazie danych, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, w wystarczającym stopniu zapewniają zgodność z prawem i prawidłowość płatności.

Artykuł 30

Kontrole ex post

1.   Kontrole ex post przeprowadza się w odniesieniu do operacji inwestycyjnych, które w dalszym ciągu podlegają zobowiązaniom zgodnie z art. 72 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub zobowiązaniom określonym w programie rozwoju obszarów wiejskich.

2.   Celem kontroli ex post jest:

a)

sprawdzenie przestrzegania art. 72 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

b)

sprawdzenie prawdziwości i ostateczności płatności dokonanych przez beneficjenta z wyjątkiem wkładów niepieniężnych lub kosztów standardowych;

c)

zapewnienie, że ta sama inwestycja nie została w nieprawidłowy sposób sfinansowana z różnych źródeł krajowych lub wspólnotowych.

3.   Kontrole ex post obejmują każdego roku przynajmniej 1 % kwalifikujących się wydatków na operacje, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do których dokonano ostatecznej płatności. Przeprowadza się je w ciągu 12 miesięcy od zakończenia odpowiedniego roku EFRROW.

4.   Kontrole ex post oparte są na analizie ryzyka i wpływie finansowym różnych operacji, grup operacji lub środków.

Kontrole ex post nie mogą być przeprowadzane przez kontrolerów, którzy uczestniczyli w kontrolach tej samej operacji inwestycyjnej przeprowadzonych przed dokonaniem płatności.

SEKCJA II

Redukcje i wykluczenia

Artykuł 31

Redukcje i wykluczenia

1.   Płatności oblicza się na podstawie tego, co uznano za kwalifikowalne.

Państwo członkowskie sprawdza wniosek o płatność otrzymany od beneficjenta i określa kwoty, które kwalifikują się do wsparcia. Państwo członkowskie określa:

a)

kwotę, którą należy wypłacić beneficjentowi wyłącznie w oparciu o wniosek o płatność;

b)

kwotę, którą należy wypłacić beneficjentowi po sprawdzeniu kwalifikowalności wniosku o płatność.

Jeżeli kwota określona zgodnie z lit. a) przekracza kwotę określoną zgodnie z lit. b) o więcej niż 3 %, do kwoty określonej zgodnie z lit. b), należy zastosować redukcję. Kwota redukcji stanowi różnicę między tymi dwoma kwotami.

Redukcja nie ma jednak zastosowania, jeżeli beneficjent może udowodnić, że nie ponosi winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty. Redukcje stosuje się mutatis mutandis do niekwalifikujących się wydatków stwierdzonych podczas kontroli na mocy art. 28 i 30.

2.   W przypadku stwierdzenia, że beneficjent umyślnie złożył fałszywe oświadczenie, daną operację wyklucza się ze wsparcia EFRROW i odzyskuje się wszystkie kwoty, które już zostały wypłacone na tę operację. Ponadto beneficjent jest wykluczony z otrzymywania wsparcia w ramach tego samego środka w danym roku EFRROW oraz w następnym roku EFRROW.

3.   Kary przewidziane w ust. 2 i 3 stosuje się bez uszczerbku do dodatkowych kar przewidzianych w przepisach krajowych.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe dotyczące Osi 4 (Leader)

Artykuł 32

Kontrole

W przypadku wydatków poniesionych na mocy art. 63 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 państwa członkowskie organizują kontrole zgodnie z niniejszym tytułem. Kontrole te przeprowadzają osoby niezależne od danej lokalnej grupy działania.

Artykuł 33

Odpowiedzialność za kontrole

1.   W przypadku wydatków poniesionych na mocy art. 63 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, kontrole administracyjne, o których mowa w art. 26 niniejszego rozporządzenia, mogą być przeprowadzane przez lokalne grupy działania w ramach formalnego delegowania. Jednakże państwo członkowskie pozostaje odpowiedzialne za sprawdzenie, czy lokalne grupy działania posiadają administracyjne i kontrolne zdolności do podjęcia tych zadań.

2.   Państwo członkowskie wdraża odpowiedni system nadzoru lokalnych grup działania. Obejmuje on regularne kontrole operacji lokalnych grup działania, łącznie z kontrolą rachunkowości i wyrywkowym powtarzaniem kontroli administracyjnych.

CZĘŚĆ III

Przepisy końcowe

Artykuł 34

Powiadamianie

Państwa członkowskie przesyłają Komisji do dnia 15 lipca każdego roku, a po raz pierwszy do dnia 15 lipca 2008 r., raport obejmujący poprzedni rok budżetowy EFRROW, zawierający w szczególności następujące informacje:

a)

liczbę wniosków o płatność w odniesieniu do każdego środka rozwoju obszarów wiejskich, całkowitą skontrolowaną kwotę, jak również, w stosownym przypadku, całkowity obszar i całkowitą liczbę zwierząt, które były objęte kontrolami na miejscu na mocy art. 12, 20 i 27;

b)

w odniesieniu do pomocy związanej z obszarem – całkowity obszar z podziałem na poszczególne systemy pomocy;

c)

w odniesieniu do środków związanych ze zwierzętami – całkowitą liczbę zwierząt z podziałem na poszczególne systemy pomocy;

d)

wyniki przeprowadzonych kontroli, wskazujące redukcje i wykluczenia zastosowane zgodnie z art. 16, 17, 18, 22 i 23;

e)

liczbę kontroli ex post przeprowadzonych na mocy art. 30, kwotę skontrolowanych wydatków i wyniki kontroli, wskazujące redukcje i wykluczenia zastosowane zgodnie z art. 31.

Artykuł 35

Kontrole przeprowadzane przez Komisję

Artykuł 27 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stosuje się do wsparcia wypłaconego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 36

Składanie agencjom płatniczym sprawozdań z kontroli

1.   W przypadku gdy kontroli nie przeprowadza agencja płatnicza, państwo członkowskie upewnia się, że agencja płatnicza otrzymała wyczerpujące informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli. Do agencji płatniczej należy określenie potrzebnych informacji.

Należy zachować wystarczającą ścieżkę audytu. Indykatywny opis wymogów dotyczących odpowiedniej ścieżki audytu podany jest w załączniku.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy, mogą być dostarczane w formie sprawozdania na temat każdej przeprowadzonej kontroli lub, o ile jest to stosowne, w formie sprawozdania podsumowującego.

3.   Agencja płatnicza ma prawo do weryfikacji jakości kontroli przeprowadzanych przez inne organy oraz do otrzymywania wszystkich innych informacji koniecznych do sprawowania swoich funkcji.

Artykuł 37

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wsparcia wspólnotowego dotyczącego okresu programowania rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1405/2006 (Dz.U. L 265 z 26.9.2006, str. 1).

(3)  Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 659/2006 (Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 20).

(4)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).

(5)  Patrz: str. 15 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(6)  Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

INDYKATYWNY OPIS WYMOGÓW INFORMACYJNYCH DLA WYSTARCZAJĄCEJ ŚCIEŻKI AUDYTU

Wystarczająca ścieżka audytu, o której mowa w art. 36 ust. 1, występuje, jeżeli ścieżka audytu dla danej pomocy:

a)

umożliwia porównanie ogólnych kwot zadeklarowanych Komisji i faktur, dokumentów księgowych i innych dokumentów towarzyszących przechowywanych przez agencję płatniczą lub inne służby dla wszystkich operacji wspieranych z EFRROW;

b)

pozwala na weryfikację płatności dokonywanych w ramach wydatków publicznych na rzecz beneficjenta;

c)

pozwala na weryfikację zastosowania kryteriów selekcji do operacji finansowanych przez EFRROW;

d)

zawiera, w odpowiednim przypadku, plan finansowania, raporty z działalności, dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia, dokumenty dotyczące procedur zamówień publicznych i raporty związane z wszystkimi przeprowadzonymi kontrolami.


Top