Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1887

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1887/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. znoszące zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES III a, III b, c, d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Szwecji

OJ L 364, 20.12.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1887/oj

20.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 364/66


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1887/2006

z dnia 19 grudnia 2006 r.

znoszące zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES III a, III b, c, d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Szwecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2006.

(2)

Dnia 6 października 2006 r. Szwecja powiadomiła Komisję, zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, o wydaniu zakazu połowów soli zwyczajnej na wodach strefy ICES III a, III b, c, d przez statki pływające pod jej banderą, obowiązującego od dnia 6 października 2006 r.

(3)

Dnia 1 listopada 2006 r., zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1631/2006 zakazujące połowów soli zwyczajnej na wodach strefy ICES III a, III b, c, d przez statki pływające pod banderą Szwecji lub zarejestrowane w Szwecji, obowiązujące od tego dnia.

(4)

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję od władz szwedzkich, w dalszym ciągu dostępne są ilości soli zwyczajnej w ramach szwedzkiej kwoty na obszarze III a, III b, c, d. W związku z tym należy zezwolić na połowy soli zwyczajnej na tych wodach przez statki pływające pod banderą Szwecji lub zarejestrowane w Szwecji.

(5)

Zezwolenie to powinno wejść w życie w dniu 24 listopada 2006 r. w celu umożliwienia dokonania połowów dostępnej ilości soli zwyczajnej przed końcem bieżącego roku.

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1631/2006 należy uchylić z dniem 24 listopada 2006 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uchylenie

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1631/2006.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 24 listopada 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2006 (Dz.U. L 345 z 8.12.2006, str. 10).


ZAŁĄCZNIK

Nr

64

Państwo członkowskie

Szwecja

Zasób

SOL/3A/BCD

Gatunek

Sola zwyczajna (Solea solea)

Strefa

III a, III b, c, d (wody WE)

Data

24 listopada 2006 r. – zniesienie zakazu


Top