EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1798

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2007 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

OJ L 341, 7.12.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 404–405 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1798/oj

7.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1798/2006

z dnia 6 grudnia 2006 r.

otwierające kontyngenty taryfowe na 2007 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2004/859/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii odnośnie do Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (2), w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii odnośnie do Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii przewiduje w pkt III roczne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych towarów pochodzących z Norwegii. Należy otworzyć wymienione kontyngenty na 2007 r.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) ustanawia zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Należy zapewnić zarządzanie kontyngentami taryfowymi otwartymi na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie tymi zasadami.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego w zakresie kwestii poziomych dotyczących handlu przetworzonymi produktami rolnymi niewymienionymi w załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Otwiera się na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. wspólnotowe kontyngenty taryfowe na towary pochodzące z Norwegii, o których mowa w załączniku.

Artykuł 2

Komisja zarządza wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi określonymi w art. 1 zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 70.

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 402/2006 (Dz.U. L 70 z 9.3.2006, str. 35).


ZAŁĄCZNIK

Roczne kontyngenty taryfowe stosowane w przywozie do Wspólnoty towarów pochodzących z Norwegii

Numer porządkowy

Kod CN

Opis

Roczna wielkość kontyngentu na okres od 1.1.2007

Stawka celna mająca zastosowanie w granicach kontyngentu

09.0765

1517 10 90

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej, zawierająca w masie nie więcej niż 10 % tłuszczów z mleka

2 470 ton

Zwolnione

09.0771

ex 2207 10 00

(Kod TARIC 90)

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % obj. lub więcej, inny niż otrzymany z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu WE

164 000 hektolitrów

Zwolnione

09.0772

ex 2207 20 00

(Kod TARIC 90)

Alkohol etylowy i pozostałe alkohole, skażone, o dowolnej mocy, inne niż otrzymane z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu WE

14 340 hektolitrów

Zwolnione

09.0774

2403 10

Tytoń do palenia, również zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji

370 ton

Zwolnione


Top