EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1195

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1195/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 217, 8.8.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 206–208 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 15 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 15 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 71 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; Uchylony przez 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1195/oj

8.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1195/2006

z dnia 18 lipca 2006 r.

zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 lit. a) i art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przeprowadziła badania dotyczące wykonywania przepisów rozporządzenia (WE) nr 850/2004 dotyczących odpadów.

(2)

Dopuszczalne wartości stężenia proponowane w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 uznaje się za najwłaściwsze w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego na wypadek zniszczenia lub nieodwracalnego przekształcenia trwałych zanieczyszczeń organicznych.

(3)

W przypadku toksafenu, mieszaniny ponad 670 substancji, nie jest dostępna uzgodniona i odpowiednia metodologia analityczna pozwalająca na określenie stężenia całkowitego. Jednak wyżej wspomniane badania nie ujawniły w Unii Europejskiej żadnych zapasów składających się z toksafenu, zawierających go lub skażonych nim. Ponadto badania wykazały, że tam, gdzie wykryto w odpadach obecność pestycydów zawierających trwałe zanieczyszczenia organiczne, ich stężenia były zazwyczaj wysokie w porównaniu z proponowanymi dopuszczalnymi wartościami stężenia. Obecnie dostępne metodologie analityczne pozwalające na rozpoznanie toksafenu mogą być na razie uznane za odpowiednie do celów niniejszego rozporządzenia.

(4)

Dopuszczalna wartość stężenia dla PCDF/PCDD wyrażona jest w stężeniu równoważnika toksyczności („TEQ”), przy zastosowaniu współczynników toksyczności („TEFs”) Światowej Organizacji Zdrowia z 1998 r. Dostępne dane dotyczące dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) nie są wystarczające, aby objąć te związki równoważnikiem toksyczności TEQ.

(5)

Heksachlorocycloheksan (HCH) jest nazwą technicznej mieszaniny różnych izomerów. Wysiłek, jaki trzeba byłoby włożyć w ich pełną analizę, byłby nieproporcjonalny. Jedynie alfa-, beta- i gamma-HCH liczą się pod względem toksyczności. Z tego względu dopuszczalna wartość stężenia odnosi się wyłącznie do nich. Większość dostępnych w handlu wzorcowych mieszanin testowych służących do przeprowadzania analiz tej klasy związków rozpoznaje jedynie te izomery.

(6)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 850/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(7)

Komitet, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 850/2004, nie wydał, w następstwie konsultacji z dnia 25 stycznia 2006 r. przeprowadzonych zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, opinii na temat środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 7.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz substancji objętych przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami zawartymi w art. 7

Substancja

Nr CAS

Nr WE

Dopuszczalna wartość stężenia, o której mowa w art. 7 ust. 4 lit. a)

Aldryna

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Chlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldryna

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endryna

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksachlorobenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mireks

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Polichlorowane bifenyle (PCB)

1336-36-3 i inne

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo) etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

Ogółem alfa-, beta- i gamma-HCH

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 i 200-401-2

50 mg/kg

Heksabromobifenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Tam gdzie to stosowne stosuje się metodę obliczania określoną w europejskich normach EN 12766-1 i EN 12766-2.

(2)  Dopuszczalną wartość oblicza się dla PCDD oraz PCDF zgodnie z następującymi współczynnikami toksyczności (TEFs):

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001”


Top