Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0817

Rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 z dnia 29 maja 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

OJ L 148, 2.6.2006, p. 1–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 279–364 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 105 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 105 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 09/03/2008; Uchylony przez 32008R0194

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/817/oj

2.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 817/2006

z dnia 29 maja 2006 r.

odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i art. 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2006/318/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 28 października 1996 r. Rada, zaniepokojona brakiem postępu w demokratyzacji oraz ciągłym naruszaniem praw człowieka w Birmie/Związku Myanmar, wspólnym stanowiskiem 1996/35/WPZiB (2) nałożyła pewne środki ograniczające przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar. Środki te zostały kilkakrotnie rozszerzone i zmienione wspólnym stanowiskiem 2000/346/WPZiB (3), uchylone wspólnym stanowiskiem 2003/297/WPZiB (4), a następnie odnowione wspólnym stanowiskiem 2004/423/WPZiB (5), wzmocnione wspólnym stanowiskiem 2004/730/WPZiB (6), zmienione wspólnym stanowiskiem 2005/149/WPZiB (7) oraz rozszerzone i zmienione wspólnym stanowiskiem 2005/340/WPZiB (8). Niektóre ze środków ograniczających nałożonych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar zostały wdrożone na poziomie Wspólnoty rozporządzeniem Rady (WE) nr 798/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. odnawiającym środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1081/2000 (9).

(2)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną w Birmie/Związku Myanmar, a mianowicie:

niepodjęcie przez władze wojskowe zasadniczych rozmów z przedstawicielami ruchu demokratycznego na temat procesu narodowego pojednania oraz na temat poszanowania praw człowieka i demokracji,

niedopuszczenie do tego, by Konwent Narodowy miał charakter wiarygodny i otwarty,

dalsze przetrzymywanie w areszcie Daw Aung San Suu Kyi, innych członków Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD) oraz pozostałych więźniów politycznych,

ciągłe prześladowanie NLD i innych zorganizowanych ruchów politycznych,

powtarzające się poważne przypadki łamania praw człowieka, w tym niepodejmowanie działań mających na celu zniesienie pracy przymusowej, zalecanych przez zespół wysokiego szczebla Międzynarodowej Organizacji Pracy w raporcie z 2001 roku, których podjęcie zalecały i o które występowały także późniejsze misje MOP, oraz

ostatnie wydarzenia, np. coraz większe ograniczanie możliwości działań organizacji międzynarodowych i pozarządowych,

zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2006/318/WPZiB należy utrzymać środki ograniczające skierowane przeciwko reżimowi wojskowemu w Birmie/Związku Myanmar, przeciwko tym, którzy czerpią największe korzyści ze złych rządów, oraz tym, którzy w aktywny sposób przeciwdziałają procesowi pojednania narodowego oraz poszanowaniu praw człowieka i demokracji.

(3)

Środki ograniczające przewidziane wspólnym stanowiskiem 2006/318/WPZiB zawierają zakaz udzielania pomocy technicznej, finansowania i udzielania pomocy finansowej związanych z działaniami wojskowymi, zakaz wywozu sprzętu, który może być używany do wewnętrznych represji, oraz zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych członków rządu Birmy/Związku Myanmar i każdej osoby fizycznej lub prawnej, podmiotów lub organów z nimi związanych oraz zakaz udzielania pożyczek lub kredytów finansowych niektórym birmańskim przedsiębiorstwom państwowym i nabywania lub rozszerzania udziałów w nich.

(4)

Środki te wchodzą w zakres Traktatu, w związku z czym przede wszystkim w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania przez wszystkie podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich, do wykonania powyższych środków w odniesieniu do Wspólnoty konieczne jest prawodawstwo wspólnotowe.

(5)

Dla większej jasności powinien zostać przyjęty nowy tekst zawierający wszystkie odpowiednie przepisy ze zmianami, zastępujący rozporządzenie (WE) nr 798/2004, które powinno zostać uchylone.

(6)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie z dniem jego publikacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„pomoc techniczna” oznacza wszelkie formy wsparcia technicznego związane z naprawami, rozbudową, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub innego rodzaju usługami technicznymi w postaci instrukcji, porad, szkolenia, przekazywania wiedzy praktycznej lub umiejętności lub usług konsultingowych; pomoc techniczna obejmuje także słowne formy pomocy;

2)

„fundusze” oznaczają aktywa finansowe i każdego rodzaju świadczenia, w tym między innymi:

a)

środki pieniężne, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia wypłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

b)

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych jednostkach, salda na kontach, długi i zobowiązania dłużne;

c)

publiczne i prywatne rynkowe papiery wartościowe i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, zaświadczenia papierów wartościowych, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty pochodne;

d)

odsetki, dywidendy i inne przychody oraz wartości narosłe z aktywów lub spowodowane przez te aktywa;

e)

kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania lub inne zobowiązania finansowe;

f)

akredytywy, listy przewozowe (konsonamenty), kwity zastawne;

g)

dokumenty poświadczające udział w funduszach lub środkach finansowych;

3)

„zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom, przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu lub dokonywaniu transakcji funduszami w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarządzanie portfelem;

4)

„zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;

5)

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu ich do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez sprzedaż, wynajem lub ich obciążanie;

6)

„terytorium Wspólnoty” obejmuje terytoria państw członkowskich, do których stosuje się Traktat, na warunkach określonych w Traktacie.

Artykuł 2

Zabrania się:

a)

świadczenia pomocy technicznej związanej z działaniami wojskowymi oraz dostarczaniem, produkcją, konserwacją i użytkowaniem broni i pokrewnego sprzętu, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wyżej wymienionego wyposażenia, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Birmie/Związku Myanmar lub w celu ich wykorzystania w tym kraju;

b)

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych na sprzedaż, dostawy, przekazywanie lub wywóz broni i pokrewnego sprzętu, bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi w Birmie/Związku Myanmar lub w celu ich wykorzystania w tym kraju;

c)

świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest wspieranie transakcji, o których mowa w lit. a) lub b).

Artykuł 3

Zabrania się:

a)

sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, pochodzącego lub niepochodzącego ze Wspólnoty, który może zostać wykorzystany do wewnętrznych represji, zgodnie z wykazem w załączniku I, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Birmie/Związku Myanmar lub w celu ich wykorzystania w tym kraju;

b)

bezpośredniego lub pośredniego świadczenia pomocy technicznej związanej ze sprzętem określonym w lit. a), jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Birmie/Związku Myanmar lub w celu ich wykorzystania w tym kraju;

c)

bezpośredniego lub pośredniego zapewniania finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanej ze sprzętem określonym w lit. a), jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Birmie/Związku Myanmar lub w celu ich wykorzystania w tym kraju;

d)

świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a), b) lub c).

Artykuł 4

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 i 3, właściwe organy państw członkowskich wymienione w załączniku II, na warunkach, jakie uznają za stosowne, mogą zezwolić na:

a)

finansowanie oraz udzielanie pomocy finansowej i technicznej związanej z:

i)

sprzętem wojskowym o charakterze nieśmiercionośnym, do wykorzystania wyłącznie w celach humanitarnych lub ochronnych w ramach programów rozwoju instytucjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wspólnoty;

ii)

materiałami przeznaczonymi do wykorzystania w operacjach zarządzania kryzysowego przeprowadzanych przez Unię Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych;

b)

sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz sprzętu, który może zostać użyty do wewnętrznych represji, a jest przeznaczony wyłącznie do wykorzystania w celach humanitarnych lub ochronnych lub w ramach programów rozwoju instytucjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii i Wspólnoty Europejskiej lub w operacjach zarządzania kryzysowego przeprowadzanych przez Unię Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych;

c)

sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz sprzętu i materiałów do rozminowywania do wykorzystania w operacjach rozminowywania;

d)

zapewnienie finansowania i pomocy finansowej związanej ze sprzętem lub programami i operacjami, o których mowa w lit. b) i c);

e)

zapewnienie pomocy technicznej związanej ze sprzętem lub programami i operacjami, o których mowa w lit. b) i c).

2.   Zezwolenia określone w ust. 1 mogą zostać udzielone jedynie przed podjęciem działalności, w odniesieniu do której wniesiono o zezwolenie.

Artykuł 5

Art. 2 i 3 nie mają również zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wwożonych do Birmy/Związku Myanmar przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, personel Unii Europejskiej, Wspólnoty lub jej państw członkowskich, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników organizacji humanitarnych i działających na rzecz rozwoju oraz personel pomocniczy, i przeznaczonych wyłącznie do ich osobistego użytku.

Artykuł 6

1.   Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze będące własnością, pozostające w posiadaniu, we faktycznym władaniu lub pod kontrolą poszczególnych członków rządu Birmy/Związku Myanmar i osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z nimi związanych wymienionych w załączniku III.

2.   Żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku III.

3.   Świadomy i celowy udział w działaniach, których przedmiotem lub celem jest, bezpośrednio lub pośrednio, wspieranie transakcji określonych w ust. 1 i 2, jest zabroniony.

Artykuł 7

1.   Właściwe organy państw członkowskich wymienionych w załączniku II mogą wyrazić zgodę na zwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że fundusze i zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a)

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku III i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym na pokrycie płatności związanych z żywnością, czynszem lub kredytem hipotecznym, lekarstwami i leczeniem medycznym, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi i opłatami na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie należności lub opłat za obsługę w odniesieniu do rutynowego utrzymywania lub przechowywania zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia poinformował wszystkie pozostałe właściwe organy i Komisję o powodach stwierdzenia, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane.

Właściwy organ powiadamia właściwe organy innych państw członkowskich i Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego ustępu.

2.   Art. 6 ust. 2 nie ma zastosowania do dodawania do zamrożonych rachunków:

i)

odsetek lub innych dochodów należnych od tych rachunków; lub

ii)

płatności należnych z tytułu kontraktów, umów lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed dniem, w którym rachunki te zostały objęte przepisami rozporządzenia (WE) nr 1081/2000, rozporządzenia (WE) nr 798/2004 lub niniejszego rozporządzenia, zależnie od tego, co nastąpiło wcześniej;

pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności podlegają nadal art. 6 ust. 1.

Artykuł 8

1.   Bez uszczerbku dla odpowiednich zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne lub prawne, organy i podmioty:

a)

przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które mogłyby ułatwić przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, takie jak dane dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 6, właściwym organom państw członkowskich wymienionych w załączniku II, w których mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz przekazują takie informacje Komisji bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych organów;

b)

współpracują z właściwymi organami wymienionymi w załączniku II w zakresie weryfikacji tych informacji.

2.   Wszelkie dodatkowe informacje bezpośrednio uzyskane przez Komisję są udostępniane właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich.

3.   Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.

Artykuł 9

1.   Zabrania się:

a)

udzielania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów finansowych birmańskim przedsiębiorstwom państwowym wymienionym w załączniku IV oraz nabywania obligacji, certyfikatów depozytowych, warrantów lub skryptów dłużnych wystawianych przez te przedsiębiorstwa;

b)

nabywania lub rozszerzania udziałów w birmańskich przedsiębiorstwach państwowych wymienionych w załączniku IV, włącznie z nabywaniem w całości tego rodzaju przedsiębiorstw oraz nabywaniem udziałów i papierów wartościowych o charakterze udziałowym.

2.   Zabrania się świadomego i celowego udziału w działaniach, których przedmiotem lub skutkiem jest, bezpośrednio lub pośrednio, ominięcie zakazów określonych w ust. 1.

3.   Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla realizacji kontraktów handlowych na dostawę towarów i świadczenie usług na zwykłych handlowych warunkach płatności oraz dla realizacji zwykłych porozumień uzupełniających związanych z realizacją tych kontraktów, na przykład ubezpieczeń kredytów eksportowych.

4.   Przepisy ust. 1 lit. a) nie stanowią przeszkody dla wykonania zobowiązania wynikającego z kontraktów lub umów zawartych przed dniem 25 października 2004 r.

5.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1 lit. b), nie stanowi przeszkody dla rozszerzenia udziału w birmańskich przedsiębiorstwach państwowych wymienionych w załączniku IV, jeżeli takie rozszerzenie jest obowiązkowe na mocy umowy zawartej z danym birmańskim przedsiębiorstwem państwowym przed dniem 25 października 2004 r. Odpowiednie właściwe organy wymienione w załączniku II oraz Komisja są informowane przed dojściem do skutku wszelkich tego rodzaju transakcji. Komisja informuje właściwe organy pozostałych państw członkowskich.

Artykuł 10

Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych dokonane w dobrej wierze, w oparciu o przekonanie, że takie działanie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie skutkuje żadnego rodzaju odpowiedzialnością osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotu wykonującego je, lub jego dyrektorów lub pracowników, chyba że udowodniono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone na skutek zaniedbania.

Artykuł 11

Komisja oraz państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie wzajemnie istotnych informacji, którymi dysponują w związku z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności informacji dotyczących naruszenia prawa, problemów z wykonywaniem przepisów prawa oraz informacji dotyczących wyroków wydawanych przez sądy krajowe.

Artykuł 12

Komisja jest upoważniona do:

a)

zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie;

b)

zmiany załączników III i IV na podstawie decyzji podjętych w odniesieniu do załączników I i II do wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB.

Artykuł 13

1.   Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach bezzwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 14

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)

na terytorium Wspólnoty, wraz z jej przestrzenią powietrzną;

b)

na pokładzie wszystkich samolotów lub statków znajdujących się pod jurysdykcją państw członkowskich;

c)

do każdej osoby, która jest obywatelem państwa członkowskiego i przebywa na terytorium Wspólnoty lub poza nim;

d)

do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państw członkowskich;

e)

do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów w odniesieniu do wszelkich rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Wspólnoty.

Artykuł 15

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 798/2004.

Artykuł 16

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2006 r.

W imieniu Rady

M. BARTENSTEIN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 77.

(2)  Dz.U. L 287 z 8.11.1996, str. 1.

(3)  Dz.U. L 122 z 24.5.2000, str. 1.

(4)  Dz.U. L 106 z 29.4.2003, str. 36. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2003/907/WPZiB (Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 81).

(5)  Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 61. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2005/340/WPZiB (Dz.U. L 108 z 29.4.2005, str. 88).

(6)  Dz.U. L 323 z 26.10.2004, str. 17.

(7)  Dz.U. L 49 z 22.2.2005, str. 37.

(8)  Dz.U. L 108 z 29.4.2005, str. 88.

(9)  Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1263/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 25).


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz sprzętu, który może być wykorzystany do celów wewnętrznych represji, jak określono w art. 3

Poniższy wykaz nie obejmuje artykułów, które zostały specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych.

1.

Hełmy kuloodporne, kaski przeciwuderzeniowe, tarcze przeciwuderzeniowe oraz kuloodporne, a także elementy specjalnie zaprojektowane do nich.

2.

Specjalnie zaprojektowany sprzęt do pobierania odcisków palców.

3.

Reflektory poszukiwawcze z systemem kontroli mocy.

4.

Sprzęt budowlany wyposażony w elementy ochrony przed pociskami.

5.

Noże myśliwskie.

6.

Specjalnie zaprojektowany sprzęt do produkcji broni śrutowej.

7.

Sprzęt do ręcznego ładowania amunicji.

8.

Urządzenia podsłuchowe.

9.

Półprzewodnikowe detektory optyczne.

10.

Wzmacniacze obrazu.

11.

Celowniki teleskopowe.

12.

Broń gładkolufowa wraz z amunicją, inna niż ta zaprojektowana specjalnie do celów wojskowych, a także specjalnie zaprojektowane do niej komponenty; z wyjątkiem:

pistoletów sygnałowych;

broni pneumatycznej i broni na naboje, która została zaprojektowana do wykorzystania w przemyśle lub jako humanitarna broń do ogłuszania zwierząt.

13.

Symulatory do szkoleń w zakresie posługiwania się bronią palną oraz specjalnie zaprojektowane do nich lub zmodyfikowane komponenty i akcesoria.

14.

Bomby i granaty, inne niż te zaprojektowane specjalnie do celów wojskowych, a także specjalnie zaprojektowane do nich komponenty.

15.

Kamizelki kuloodporne, inne niż te wyprodukowane zgodnie z normami i specyfikacjami wojskowymi, a także specjalnie zaprojektowane do nich komponenty.

16.

Uniwersalne pojazdy terenowe z napędem na wszystkie koła, które zostały wyprodukowane wraz z elementami ochrony przed pociskami lub wyposażone w takie elementy, a także wyprofilowane opancerzenie takich pojazdów.

17.

Armatki wodne oraz specjalnie zaprojektowane do nich lub zmodyfikowane komponenty.

18.

Pojazdy wyposażone w armatki wodne.

19.

Pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu obezwładnienia napastników za pomocą energii elektrycznej oraz specjalnie zaprojektowane do nich lub zmodyfikowane komponenty.

20.

Przyrządy akustyczne przedstawiane przez dostawcę lub producenta jako urządzenia odpowiednie do celów tłumienia zamieszek oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty.

21.

Kajdany na nogi, łańcuchy, kajdanki, pasy obezwładniające za pomocą energii elektrycznej, specjalnie skonstruowane do krępowania ludzi, z wyjątkiem:

kajdanek, których całkowity maksymalny rozmiar, łącznie z łańcuchem, w stanie zamkniętym, nie przekracza 240 mm.

22.

Urządzenia przenośne zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów tłumienia zamieszek lub samoobrony wykorzystujące substancje obezwładniające (takie jak gaz łzawiący lub pieprzowy w aerozolu) oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty.

23.

Urządzenia przenośne zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów tłumienia zamieszek lub samoobrony wykorzystujące obezwładnienie za pomocą energii elektrycznej (w tym pałki elektryczne, tarcze rażące, paralizatory oraz paralizatory zdalne (tasery)) oraz specjalnie zaprojektowane do nich lub zmodyfikowane komponenty.

24.

Sprzęt elektroniczny zdolny do wykrywania ukrytych ładunków wybuchowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty:

z wyjątkiem urządzeń telewizyjnych i rentgenowskich stosowanych do celów kontroli.

25.

Elektroniczny sprzęt zagłuszający skonstruowany specjalnie do celów zapobiegania zdalnej detonacji prowizorycznych ładunków przy pomocy fal radiowych oraz specjalnie zaprojektowane do niego części.

26.

Sprzęt i urządzenia specjalnie zaprojektowane do wywoływania eksplozji przez użycie środków elektrycznych i nieelektrycznych, w tym: urządzenia zapłonowe, detonatory, zapalniki, pobudzacze, lont detonujący oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, z wyjątkiem:

zaprojektowanych do określonych celów handlowych, których działanie polega na uruchomieniu środkami wybuchowymi innego sprzętu lub urządzenia, którego funkcją nie polega na wywołaniu eksplozji (np. układy uruchamiające poduszki powietrzne w samochodach, ochronniki przepięciowe oraz urządzenia uruchamiające przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe).

27.

Sprzęt i urządzenia zaprojektowane do unieszkodliwiania materiałów wybuchowych; z wyjątkiem:

mat balistycznych;

pojemników zaprojektowanych do przechowywania przedmiotów będących prowizorycznymi ładunkami wybuchowymi lub co do których istnieje takie podejrzenie.

28.

Noktowizory i sprzęt termowizyjny oraz wzmacniacze obrazu lub czujniki półprzewodnikowe do tych urządzeń.

29.

Ładunki wybuchowe do cięcia liniowego.

30.

Materiały wybuchowe i ich substancje pochodne:

amatol;

nitroceluloza (zawierająca więcej niż 12,5 % azotu);

nitroglikol;

tetraazotan pentaerytrolu (PETN);

chlorek pikrylu;

trinitrofenylometylonitroamina (tetryl);

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

31.

Specjalnie zaprojektowane oprogramowanie i technologia wymagana dla wszystkich wyszczególnionych pozycji.


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz właściwych organów, o których mowa w art. 4, 7, 8, 9 i 12

BELGIA

W zakresie zamrażania funduszy, finansowania i udzielania pomocy finansowej:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Faks: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Faks: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

W zakresie towarów, pomocy technicznej i innych usług:

Federalny urząd odpowiedzialny za sprzedaż, zakup sprzętu oraz pomoc techniczną dla belgijskich sił zbrojnych oraz służb bezpieczeństwa, a także odpowiedzialny za usługi finansowe i techniczne w związku z produkcją i dostawami broni oraz sprzętu wojskowego i paramilitarnego:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tel.: (32-2) 548 62 11

Faks: (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 548 62 11

Faks: (32-2) 548 65 70

Urzędy regionalne odpowiedzialne za pozostałe licencje wywozowe, przywozowe i tranzytowe na broń, sprzęt wojskowy i paramilitarny:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tel.: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Faks: (32-2) 800 38 20

E-mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tel.: 081/649751

Faks: 081/649760

E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 59 28

Faks: (32-2) 553 60 37

E-mail: wapenexport@vlaanderen.be

REPUBLIKA CZESKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: +420 22406 2720

Faks: +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 25704 4501

Faks: + 420 25704 4502

DANIA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 60 00

Faks: (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00

Faks: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Faks: (45) 33 93 35 10

NIEMCY

W zakresie zamrażania funduszy, finansowania i udzielania pomocy finansowej:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49-89) 2889 3800

Faks: (49-89) 350163 3800

W zakresie towarów, pomocy technicznej i innych usług:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49-61) 96 908-0

Faks: (49-61) 96 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: +372 6 317 100

Faks: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: +372 6680500

Faks: +372 6680501

GRECJA

A.

Zamrażanie aktywów

Ministerstwo Gospodarki i Finansów

Dyrektorat Generalny Polityki Gospodarczej

Adres: 5 Nikis Str., 101 80

Ateny, Grecja

Tel.: + 30 210 3332786

Faks: + 30 210 3332810

Α.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Tel.: + 30 210 3332786

Faks: + 30 210 3332810

B.

Ograniczenia przywozowo – wywozowe

Ministerstwo Gospodarki i Finansów

Dyrektorat Generalny ds. Planowania i Zarządzania Polityką

Adres Kornaroy Str.,

GR-105 63 Ateny

Tel.: + 30 210 3286401-3

Faks: + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

HISZPANIA

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Faks: (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 91 209 95 11

Faks: (34) 91 209 96 56

FRANCJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel.: (33) 1 44 74 48 93

Faks: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Faks: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tel.: (33) 1 43 17 44 52

Faks: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tel.: (33) 1 43 17 45 16

Faks: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDIA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel.: (353) 1 671 66 66

Faks: (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: (353) 1 408 21 53

Faks: (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel.: (353) 1 631 25 34

Faks: (353) 1 631 25 62

WŁOCHY

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 3820

Faks: (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel.: (39) 06 3691 3605

Faks: (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Faks: (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel.: (39) 06 59931

Faks: (39) 06 5964 7531

CYPR

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel.: +357-22-300600

Faks: +357-22-661881

ŁOTWA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tel.: (371) 7016201

Faks: (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel: + 7044 431

Faks: + 7044 549

LITWA

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: +370 5 236 25 16

Faks: +370 5 231 30 90

LUKSEMBURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 46

Faks: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478-2712

Faks: (352) 47 52 41

WĘGRY

Artykuł 4

Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Transportu - Handel Węgierski

Biuro Licencyjne

Margit krt. 85.

H-1024 Budapeszt

Węgry

Skrz. poczt.: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Artykuł 7

Węgierska Policja Narodowa

Teve u. 4-6.

H-1139 Budapeszt

Węgry

Tel./Faks: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Magyarország

Tel./Faks: +36-1-443-5554

Artykuł 8

Ministerstwo Finansów

József nádor tér. 2-4.

H-1051 Budapeszt

Węgry

Skrz. poczt.: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Faks: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Faks: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: +356 21 24 28 53

Faks: +356 21 25 15 20

NIDERLANDY

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel.: 050-523 2600

Faks: 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 8997

Faks: (31-70) 342 7984

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (43-1) 711 00

Faks: (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel.: (01-4042043 1) 404 20-0

Faks: (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel.: (43 1) 313 45-0

Faks: (43 1) 313 45-85290

POLSKA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel.: (48 22) 523 93 48

Faks: (48 22) 523 91 29

PORTUGALIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Faks: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 40/47

Faks: (351) 21 882 32 49

SŁOWENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel.: +386 (1) 471 90 00

Faks: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel.: +386 (1) 478 20 00

Faks: +386 (1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SŁOWACJA

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421 2 4854 1111

Faks: 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Faks: 00421 2 5249 3048

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358) 9 16 05 59 00

Faks: (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358) 9 16 08 81 28

Faks: (358) 9 16 08 81 11

SZWECJA

Artykuł 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tel.: (46-8) 406 31 00

Faks: (46-8) 20 31 00

Artykuł 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Faks: (46-8) 411 27 89

Artykuł 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Faks: (46-8) 24 13 35

Artykuł 9

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tel.: (46-8) 405 10 00

Faks: (46-8) 723 11 76

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel.: (44-207) 215-0594

Faks: (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44-207) 270-5977

Faks: (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44-207) 601 4607

Faks: (44-207) 601 4309

Dla Gibraltaru:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel.: (350) 75707

Faks: (350) 5875700

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

Komisja Wspólnot Europejskich

Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych

Dyrekcja A. Platforma kryzysowa i koordynacja polityki w ramach WPZiB

Jednostka A.2. Zarządzanie kryzysowe i zapobieganie konfliktom

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Tel.: (32-2) 299 1176/295 5585

Faks: (32-2) 299 08 73


ZAŁĄCZNIK III

Wykaz osób, o których mowa w art. 6, 7 i 12

Uwagi do tabeli:

1.

Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem „a.k.a.

A.   PAŃSTWOWA RADA POKOJU I ROZWOJU (SPDC)

 

Nazwisko (imię, nazwisko, płeć; ewent. pseudonimy)

Dane identyfikacyjne [funkcja/tytuł, data i miejsce urodzenia (data ur. i miejsce ur.), nr paszportu/dowodu tożsamości, małżonek/małżonka lub syn/córka]

A1a

Głównodowodzący sił zbrojnych Than Shwe

przewodniczący, data ur. 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

żona głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe

A1c

Thandar Shwe

córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe

A1d

Khin Pyone Shwe

córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe

A1e

Aye Aye Thit Shwe

córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe

A1f

Tun Naing Shwe a.k.a. Tun Tun Naing

syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe

A1g

Khin Thanda

żona Tun Naing Shwe

A1h

Kyaing San Shwe

syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe

A1i

Dr Khin Win Sein

żona Kyaing San Shwe

A1j

Thant Zaw Shwe a.k.a. Maung Maung

syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe

A1k

Dewar Shwe

córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe

A1l

Kyi Kyi Shwe

córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe

A2a

Zastępca głównodowodzącego sił zbrojnych Maung Aye

wiceprzewodniczący, data ur. 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

żona zastępcy głównodowodzącego sił zbrojnych Maung Aye

A2c

Nandar Aye

córka zastępcy głównodowodzącego sił zbrojnych Maung Aye, małż. majora Pye Aung (D17d)

A3a

Generał Thura Shwe Mann

szef sztabu, koordynator operacji specjalnych (wojsk lądowych, marynarki i sił powietrznych), data ur. 11.7.1947

A3b

Khin Lay Thet

żona generała Thura Shwe Mann, data ur. 19.6.1947

A3c

Aung Thet Mann

syn generała Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War Company, data ur. 19.6.1977, nr paszportu – CM102233

A3d

Toe Naing Mann

syn Shwe Mann, data ur. 29.6.1978

A3e

Zay Zin Latt

żona Toe Naing Mann; córka Khin Shwe (J5a), data ur. 24.3.1981

A4a

Generał Soe Win

premier od 19.10.2004, rok ur. 1946

A4b

Than Than Nwe

żona generała Soe Win

A5a

Generał broni Thein Sein

pierwszy sekretarz (od 19.10.2004) i adiutant generalny

A5b

Khin Khin Win

żona generała broni Thein Sein

A6a

Generał broni (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura to tytuł) główny kwatermistrz

A6b

Khin Saw Hnin

żona generała broni Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

A7a

Generał broni Kyaw Win

szef Biura Operacji Specjalnych 2 (stan Kayah)

A7b

San San Yee a.k.a. San San Yi

żona generała broni Kyaw Win

A7c

Nyi Nyi Aung

syn generała broni Kyaw Win

A7d

San Thida Win

żona Nyi Nyi Aung

A7e

Min Nay Kyaw Win

syn generała broni Kyaw Win

A7f

Dr Phone Myint Htun

syn generała broni Kyaw Win

A7g

San Sabai Win

żona dr. Phone Myint Htun

A8a

Generał broni Tin Aye

szef uzbrojenia, prezes Union of Myanmar Economic Holdings Ltd (UMEH)

A8b

Kyi Kyi Ohn

żona generała broni Tin Aye

A8c

Zaw Min Aye

syn generała broni Tin Aye

A9a

Generał broni Ye Myint

szef Biura Operacji Specjalnych 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

żona generała broni Ye Myint, data ur. 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

córka generała broni Ye Myint

A9d

Aung Zaw Ye Myint

syn generała broni Ye Myint, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

córka generała broni Ye Myint

A10a

Generał broni Aung Htwe

szef wyszkolenia sił zbrojnych

A10b

Khin Hnin Wai

żona generała broni Aung Htwe

A11a

Generał broni Khin Maung Than

szef Biura Operacji Specjalnych 3 (Pegu, Rangun, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

żona generała broni Khin Maung Than

A12a

Generał broni Maung Bo

szef Biura Operacji Specjalnych 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

żona generała broni Maung Bo

A12c

Kyaw Swa Myint

syn generała broni Maung Bo. Przedsiębiorca

A13a

Generał broni Myint Swe

szef zabezpieczenia obiektów wojskowych

A13b

Khin Thet Htay

żona generała broni Myint Swe


B.   DOWÓDCY REGIONALNI

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym komendantura)

B1a

Generał brygady Hla Htay Win

Rangun

B1b

Mar Mar Wai

żona generała brygady Hla Htay Win

B2a

Generał dywizji Ye Myint

Wschód [stan Shan (Południe)]

B2b

Myat Ngwe

żona generała dywizji Ye Myint

B3a

Generał dywizji Thar Aye a.k.a. Tha Aye

Północny Zachód (prowincja Sagaing)

B3b

Wai Wai Khaing a.k.a. Wei Wei Khaing

żona generała dywizji Thar Aye

B4a

Generał dywizji Maung Maung Swe

Wybrzeże (prowincja Tanintharyi)

B4b

Tin Tin Nwe

żona generała dywizji Maung Maung Swe

B4c

Ei Thet Thet Swe

córka generała dywizji Maung Maung Swe

B4d

Kaung Kyaw Swe

syn generała dywizji Maung Maung Swe

B5a

Generał dywizji Myint Hlaing

Północny Wschód [stan Shan (Północ)]

B5b

Khin Thant Sin

żona generała dywizji Myint Hlaing

B5c

Hnin Nandar Hlaing

córka generała dywizji Myint Hlaing

B5d

Podchorąży Thant Sin Hlaing

syn generała dywizji Myint Hlaing

B6a

Generał dywizji Khin Zaw

Centrum (prowincja Mandalay)

B6b

Khin Pyone Win

żona generała dywizji Khin Zaw

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

syn generała dywizji Khin Zaw

B6d

Su Khin Zaw

córka generała dywizji Khin Zaw

B7a

Generał dywizji Khin Maung Myint

Zachód (stan Rakhine)

B7b

Win Win Nu

żona generała dywizji Khin Maung Myint

B8a

Generał dywizji Thura Myint Aung

Południowy Zachód (prowincja Irrawaddy)

B8b

Than Than Nwe

żona generała dywizji Thura Myint Aung

B9a

Generał dywizji Ohn Myint

Północ (stan Kachin)

B9b

Nu Nu Swe

żona generała dywizji Ohn Myint

B10a

Generał dywizji Ko Ko

Południe (prowincja Pegu)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

żona generała dywizji Ko Ko

B11a

Generał dywizji Soe Naing

Południowy Wschód (stan Mon)

B11b

Tin Tin Latt

żona generała dywizji Soe Naing

B11c

Wut Yi Oo

córka generała dywizji Soe Naing

B11d

Kapitan Htun Zaw Win

mąż Wut Yi Oo (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

córka generała dywizji Soe Naing

B11f

Yi Phone Zaw

syn generała dywizji Soe Naing

B12a

Generał dywizji Min Aung Hlaing

Trójkąt [stan Shan (Wschód)]


C.   ZASTĘPCY DOWÓDCÓW REGIONALNYCH

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym komendantura)

C1a

Generał brygady Wai Lwin

Rangun

C1b

Swe Swe Oo

żona generała brygady Wai Lwin

C1c

Wai Phyo

syn generała brygady Wai Lwin

C1d

Lwin Yamin

córka generała brygady Wai Lwin

C2a

Generał brygady Nay Win

Centrum

C2b

Nan Aye Mya

żona generała brygady Nay Win

C3a

Generał brygady Tin Maung Ohn

Północny Zachód

C4a

Generał brygady San Tun

Północ

C4b

Tin Sein

żona generała brygady San Tun

C5a

Generał brygady Hla Myint

Północny Wschód

C5b

Su Su Hlaing

żona generała brygady Hla Myint

C6

Generał brygady Wai Lin

Trójkąt

C7a

Generał brygady Win Myint

Wschód

C8a

Pułkownik Zaw Min

Południowy Wschód

C9a

Generał brygady Hone Ngaing/Hon Ngai

Wybrzeże

C10a

Generał brygady Thura Maung Ni

Południe

C10b

Nan Myint Sein

żona generała brygady Thura Maung Ni

C11a

Generał brygady Tint Swe

Południowy Zachód

C11b

Khin Thaung

żona generała brygady Tint Swe

C11c

Ye Min a.k.a. Ye Kyaw Swar Swe

syn generała brygady Tint Swe

C11d

Su Mon Swe

żona Ye Min

C12a

Generał brygady Tin Hlaing

Zachód


D.   MINISTROWIE

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym ministerstwo)

D3a

Generał dywizji Htay Oo

rolnictwo i nawadnianie od 18.9.2004 (wcześniej spółdzielczość od 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

żona generała dywizji Htay Oo

D3c

Thein Zaw Nyo

podchorąży. Syn generała dywizji Htay Oo

D4a

Generał brygady Tin Naing Thein

handel (od 18.9.2004), wcześniej wiceminister leśnictwa

D4b

Aye Aye

żona generała brygady Tin Naing Thein

D5a

Generał dywizji Saw Tun

budownictwo, data ur. 8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

żona generała dywizji Saw Tun, data ur. 11.1.1945

D5c

Me Me Tun

córka generała dywizji Saw Tun, data ur. 26.10.1967, nr paszportu 415194

D5d

Maung Maung Lwin

mąż Me Me Tun, data ur. 2.1.1969

D6a

Pułkownik Zaw Min

spółdzielczość od 18.9.2004, wcześniej przewodniczący Rady Pokoju i Rozwoju (PDC) w prowincji Magwe

D6b

Khin Mi Mi

żona pułkownika Zaw Min

D7a

Generał dywizji Kyi Aung

kultura

D7b

Khin Khin Lay

żona generała dywizji Kyi Aung

D8a

Dr Chan Nyein

edukacja. Wcześniej E29a wiceminister nauki i techniki

D8b

Sandar Aung

żona dr. Chan Nyein (wcześniej E29b)

D9a

Generał dywizji Tin Htut

energia elektryczna

D9b

Tin Tin Nyunt

żona generała dywizji Tin Htut

D10a

Generał brygady Lun Thi

energetyka

D10b

Khin Mar Aye

żona generała brygady Lun Thi

D10c

Mya Sein Aye

córka generała brygady Lun Thi

D10d

Zin Maung Lun

syn generała brygady Lun Thi

D10e

Zar Chi Ko

żona Zin Maung Lun

D11a

Generał dywizji Hla Tun

finanse i sprawy skarbowe

D11b

Khin Than Win

żona generała dywizji Hla Tun

D12a

Nyan Win

sprawy zagraniczne od 18.9.2004, wcześniej zastępca szefa wyszkolenia sił zbrojnych, data ur. 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

żona Nyan Win

D13a

Generał brygady Thein Aung

leśnictwo

D13b

Khin Htay Myint

żona generała brygady Thein Aung

D14a

Prof. dr Kyaw Myint

zdrowie

D14b

Nilar Thaw

żona prof. dr. Kyaw Myint

D15a

Generał dywizji Maung Oo

sprawy wewnętrzne

D15b

Nyunt Nyunt Oo

żona generała dywizji Maung Oo

D16a

Generał dywizji Sein Htwa

Ministerstwo Imigracji i Ludności oraz Ministerstwo Opieki Społecznej, Pomocy Humanitarnej i Przesiedleń

D16b

Khin Aye

żona generała dywizji Sein Htwa

D17a

Aung Thaung

przemysł 1

D17b

Khin Khin Yi

żona Aung Thaung

D17c

Major Moe Aung

syn Aung Thaung

D17d

Dr Aye Khaing Nyunt

żona majora Moe Aung

D17e

Nay Aung

syn Aung Thaung, przedsiębiorca, dyrektor zarządzający Aung Yee Phyoe Co. Ltd

D17f

Khin Moe Nyunt

żona Nay Aung

D17g

Kapitan Pyi Aung a.k.a. Pye Aung

syn Aung Thaung (mąż A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

córka Aung Thaung

D17i

Dr Thu Nanda Aung

córka Aung Thaung

D17j

Aye Myat Po Aung

córka Aung Thaung

D18a

Generał dywizji Saw Lwin

przemysł 2

D18b

Moe Moe Myint

żona generała dywizji Saw Lwin

D19a

Generał brygady Kyaw Hsan

informacje

D19b

Kyi Kyi Win

żona generała brygady Kyaw Hsan

D20a

Generał brygady Maung Maung Thein

inwentarz żywy i rybołówstwo

D20b

Myint Myint Aye

żona generała brygady Maung Maung Thein

D20c

Min Thein

syn generała brygady Maung Maung Thein

D21a

Generał brygady Ohn Myint

górnictwo

D21b

San San

żona generała brygady Ohn Myint

D21c

Thet Naing Oo

syn generała brygady Ohn Myint

D21d

Min Thet Oo

syn generała brygady Ohn Myint

D22a

Soe Tha

planowanie krajowe i rozwój gospodarczy

D22b

Kyu Kyu Win

żona Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

syn Soe Tha

D22d

Wei Wei Lay

żona Kyaw Myat Soe

D23a

Pułkownik Thein Nyunt

rozwój obszarów przygranicznych, sprawy etniczne i sprawy rozwoju, ewent. burmistrz Naypyidaw (Pyinmana)

D23b

Kyin Khaing

żona pułkownika Thein Nyunt

D24a

Generał dywizji Aung Min

transport kolejowy

D24b

Wai Wai Thar a.k.a. Wai Wai Tha

żona generała dywizji Aung Min

D25a

Generał brygady Thura Myint Maung

sprawy religii

D25b

Aung Kyaw Soe

syn generała brygady Thura Myint Maung

D25c

Su Su Sandi

żona Aung Kyaw Soe

D25d

Zin Myint Maung

córka generała brygady Thura Myint Maung

D26a

Thaung

nauka i technika, i jednocześnie praca (od 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

żona Thaung

D27a

Generał brygady Thura Aye Myint

sport

D27b

Aye Aye

żona generała brygady Thura Aye Myint

D27c

Nay Linn

syn generała brygady Thura Aye Myint

D28a

Generał brygady Thein Zaw

minister telekomunikacji, poczty i telegrafu oraz minister ds. hotelarstwa i turystyki

D28b

Mu Mu Win

żona generała brygady Thein Zaw

D29a

Generał dywizji Thein Swe

transport, od 18.9.2004 (wcześniej Urząd Prezesa Rady Ministrów od 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

żona generała dywizji Thein Swe


E.   WICEMINISTROWIE

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym ministerstwo)

E1a

Ohn Myint

rolnictwo i nawadnianie

E1b

Thet War

żona Ohn Myint

E2a

Generał brygady Aung Tun

handel

E3a

Generał brygady Myint Thein

budownictwo

E3b

Mya Than

żona generała brygady Myint Thein

E4a

Generał brygady Soe Win Maung

kultura

E4b

Myint Myint Wai a.k.a. Khin Myint Wai

żona generała brygady Soe Win Maung

E5a

Generał brygady Khin Maung Win

obrona

E7a

Myo Nyunt

edukacja

E7b

Marlar Thein

żona Myo Nyunt

E8a

Generał brygady Aung Myo Min

edukacja

E8b

Thazin Nwe

żona generała brygady Aung Myo Min

E9a

Myo Myint

energia elektryczna

E9b

Tin Tin Myint

żona Myo Myint

E10a

Generał brygady Than Htay

energetyka (od 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

żona generała brygady Than Htay

E11a

Pułkownik Hla Thein Swe

finanse i sprawy skarbowe

E11b

Thida Win

żona pułkownika Hla Thein Swe

E12a

Kyaw Thu

sprawy zagraniczne, data ur. 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

żona Kyaw Thu

E13a

Maung Myint

sprawy zagraniczne od 18.9.04

E13b

Dr Khin Mya Win

żona Maung Myint

E14a

Prof. dr. Mya Oo

zdrowie, data ur. 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

żona prof. dr. Mya Oo

E14c

Dr Tun Tun Oo

syn prof. dr. Mya Oo, data ur. 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

córka prof. dr. Mya Oo, data ur. 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

córka prof. dr. Mya Oo, data ur. 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

córka prof. dr. Mya Oo, data ur. 29.5.1976

E15a

Generał brygady Phone Swe

sprawy wewnętrzne (od 25.8.2003)

E15b

San San Wai

żona generała brygady Phone Swe

E16a

Generał brygady Aye Myint Kyu

hotelarstwo i turystyka

E16b

Khin Swe Myint

żona generała brygady Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

imigracja i ludność

E17b

Hmwe Hmwe

żona Maung Aung

E18a

Generał brygady Thein Tun

przemysł 1

E19a

Podpułkownik Khin Maung Kyaw

przemysł 2

E19b

Mi Mi Wai

żona podpułkownika Khin Maung Kyaw

E20a

Generał brygady Aung Thein

informacje

E20b

Tin Tin Nwe

żona generała brygady Aung Thein

E21a

Thein Sein

informacja, członek Centralnego Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Solidarność i Rozwój Unii (USDA)

E21b

Khin Khin Wai

żona Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

syn Thein Sein

E21d

Su Su Cho

żona Thein Aung Thaw

E22a

Generał brygady Win Sein

praca

E22b

Wai Wai Linn

żona generała brygady Win Sein

E23a

Myint Thein

górnictwo

E23b

Khin May San

żona Myint Thein

E24a

Pułkownik Tin Ngwe

rozwój obszarów przygranicznych, sprawy etniczne i sprawy rozwoju

E24b

Khin Mya Chit

żona pułkownika Tin Ngwe

E25a

Generał brygady Than Tun

rozwój obszarów przygranicznych, sprawy etniczne i sprawy rozwoju

E25b

May Than Tun

córka generała brygady Than Tun, data ur. 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

żona May Than Tun

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura to tytuł), transport kolejowy

E26b

Dr Yi Yi Htwe

żona Thura Thaung Lwin

E27a

Generał brygady Thura Aung Ko

(Thura to tytuł), sprawy religii, członek Centralnego Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Solidarność i Rozwój Unii (USDA)

E27b

Myint Myint Yee a.k.a. Yi Yi Myint

żona generała brygady Thura Aung Ko

E28a

Kyaw Soe

nauka i technika

E29a

Pułkownik Thurein Zaw

planowanie krajowe i rozwój gospodarczy

E30a

Generał brygady Kyaw Myint

opieka społeczna, pomoc humanitarna i przesiedlenia

E30b

Khin Nwe Nwe

żona generała brygady Kyaw Myint

E31a

Pe Than

Ministerstwo Transportu i Ministerstwo Transportu Kolejowego

E31b

Cho Cho Tun

żona Pe Than

E32a

Pułkownik Nyan Tun Aung

transport


F.   INNE STANOWISKA ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym zajmowane stanowisko)

F1a

Kapitan (w stanie spoczynku) Htay Aung

dyrektor generalny w Zarządzie Hoteli i Turystyki (dyrektor zarządzający, Usługi Hotelarskie i Turystyczne Związku Myanmar do sierpnia 2004)

F2

Tin Maung Shwe

zastępca dyrektora generalnego, Zarząd Hoteli i Turystyki

F3

Soe Thein

dyrektor zarządzający, Usługi Hotelarskie i Turystyczne Związku Myanmar od października 2004 (wcześniej dyrektor naczelny)

F4

Khin Maung Soe

dyrektor naczelny

F5

Tint Swe

dyrektor naczelny

F6

Podpułkownik Yan Naing

dyrektor naczelny, Ministerstwo ds. Hotelarstwa i Turystyki

F7

Nyunt Nyunt Than

dyrektor ds. promocji turystyki, Ministerstwo ds. Hotelarstwa i Turystyki


G.   WYŻSI OFICEROWIE (od stopnia generała brygady)

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym funkcja)

G1a

Generał dywizji Hla Shwe

zastępca adiutanta generalnego

G3a

Generał dywizji Soe Maung

generalny prokurator wojskowy

G4a

Generał brygady Thein Hteik a.k.a. Hteik

inspektor generalny

G5a

Generał dywizji Saw Hla

komendant żandarmerii polowej

G6a

Generał dywizji Khin Maung Tun

zastępca głównego kwatermistrza

G7a

Generał dywizji Lun Maung

główny rewident

G8a

Generał dywizji Nay Win

asystent wojskowy przewodniczącego Państwowej Rady Pokoju i Rozwoju (SPDC)

G9a

Generał dywizji Hsan Hsint

ogólne przydziały wojskowe; data ur. 1951

G9b

Khin Ma Lay

żona generała dywizji Hsan Hsint

G9c

Okkar San Sint

syn generała dywizji Hsan Hsint

G10a

Generał dywizji Hla Aung Thein

komendant obozu, Rangun

G10b

Amy Khaing

żona Hla Aung Thein

G11a

Generał dywizji Win Myint

zastępca szefa wyszkolenia sił zbrojnych

G12a

Generał dywizji Aung Kyi

zastępca szefa wyszkolenia sił zbrojnych

G12b

Thet Thet Swe

żona generała dywizji Aung Kyi

G13a

Generał dywizji Moe Hein

komendant Krajowej Akademii Obrony

G14a

Generał dywizji Khin Aung Myint

dyrektor ds. public relations i wojny psychologicznej, członek zarządu UMEHL

G15a

Generał dywizji Thein Tun

dyrektor ds. łączności; członek komitetu zwołującego Konwent Narodowy

G16a

Generał dywizji Than Htay

dyrektor ds. zaopatrzenia i transportu

G17a

Generał dywizji Khin Maung Tint

dyrektor ds. tajnych wydawnictw

G18a

Generał dywizji Sein Lin

dyrektor, Ministerstwo Obrony (dokładne stanowisko nieznane. Wcześniej dyrektor ds. uzbrojenia)

G19a

Generał dywizji Kyi Win

dyrektor ds. artylerii i broni pancernej, członek zarządu UMEHL

G20a

Generał dywizji Tin Tun

dyrektor ds. wojsk inżynieryjnych

G21a

Generał dywizji Aung Thein

dyrektor ds. przesiedleń

G22a

Generał dywizji Aye Myint

Ministerstwo Obrony

G23a

Generał brygady Myo Myint

komendant Biura Rejestru Służb Obronnych

G24a

Generał brygady Than Maung

zastępca komendanta Krajowej Akademii Obrony

G25a

Generał brygady Win Myint

rektor Akademii Technicznej Służb Obronnych (DSTA)

G26a

Generał brygady Than Sein

komendant, Szpital Służb Obronnych, Mingaladon, data ur. 1.2.1946, Bago

G26b

Rosy Mya Than

żona generała brygady Than Sein

G27a

Generał brygady Win Than

dyrektor ds. zaopatrzenia i dyrektor zarządzający Union of Myanmar Economic Holdings (wcześniej generał dywizji Win Hlaing, K1a)

G28a

Generał brygady Than Maung

dyrektor milicji ludowej i sił granicznych

G29a

Generał brygady Khin Naing Win

dyrektor ds. przemysłu obronnego

G30a

Generał brygady Zaw Win

komendant posterunku Bahtoo (stan Shan) i dyrektor Szkoły Szkolenia Bojowego Służb Obronnych (wojska lądowe)

Marynarka

G31a

Wiceadmirał Soe Thein

głównodowodzący (marynarka)

G31b

Khin Aye Kyin

żona wiceadmirała Soe Thein

G31c

Yimon Aye

córka wiceadmirała Soe Thein, data ur. 12.7.1980

G31d

Aye Chan

syn wiceadmirała Soe Thein, data ur. 23.9.1973

G31e

Thida Aye

córka wiceadmirała Soe Thein, data ur. 23.3.1979

G32a

Komodor Nyan Tun

szef sztabu (marynarka), członek zarządu UMEHL

G32b

Khin Aye Myint

żona Nyan Tun

Siły powietrzne

G33a

Generał broni Myat Hein

głównodowodzący (siły powietrzne)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

żona generała broni Myat Hein

G34a

Generał brygady Ye Chit Pe

sztab głównodowodzącego sił powietrznych, Mingaladon

G35a

Generał brygady Khin Maung Tin

komendant szkoły lotniczej Shande, Meiktila

G36a

Generał brygady Zin Yaw

szef sztabu (siły powietrzne), członek zarządu UMEHL

Dywizje piechoty lekkiej (LID) (stopień generała brygady)

G39a

Generał brygady Tin Tun Aung

33 LID, Sagaing

G41a

Generał brygady Thet Oo

55 LID, Kalaw/Aungban

G42a

Generał brygady Khin Zaw Oo

66 LID, Pyay/Inma

G43a

Generał brygady Win Myint

77 LID, Bago

G44a

Generał brygady Aung Than Htut

88 LID, Magwe

G45a

Generał brygady Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

Inni generałowie brygady

G47a

Generał brygady Htein Win

posterunek Taikkyi

G48a

Generał brygady Khin Maung Aye

dowódca posterunku Meiktila

G49a

Generał brygady Khin Maung Aye

Regionalne Dowództwo Operacyjne – Kale, prowincja Sagaing

G50a

Generał brygady Khin Zaw Win

posterunek Khamaukgyi

G51a

Generał brygady Kyaw Aung

Południowy Okręg Wojskowy, dowódca posterunku Toungoo

G52a

Generał brygady Kyaw Aung

Wojskowe Dowództwo Operacyjne-8, posterunek Dawei/Tavoy

G53a

Generał brygady Kyaw Oo Lwin

Regionalne Dowództwo Operacyjne – Tanai

G54a

Nieznany następca generała brygady Kyaw Thu

posterunek Phugyi

G55a

Generał brygady Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Generał brygady Myint Hein

Wojskowe Dowództwo Operacyjne-3, posterunek Mogaung

G57a

Generał brygady Mya Win

Wojskowe Dowództwo Operacyjne-10, posterunek Kyigone

G58a

Generał brygady Mya Win

Kalaw

G59a

Generał brygady Myo Lwin

Wojskowe Dowództwo Operacyjne-7, posterunek Pekon

G60a

Generał brygady Myint Soe

Wojskowe Dowództwo Operacyjne-5, posterunek Taungup

G61a

Generał brygady Myint Aye

Wojskowe Dowództwo Operacyjne-9, posterunek Kyauktaw

G62a

Generał brygady Nyunt Hlaing

Wojskowe Dowództwo Operacyjne-17, posterunek Mong Pan

G63a

Generał brygady Ohn Myint

stan Mon, członek Centralnego Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Solidarność i Rozwój Unii (USDA)

G64a

Generał brygady Soe Nwe

Wojskowe Dowództwo Operacyjne-21, posterunek Bhamo

G65a

Generał brygady Soe Oo

Wojskowe Dowództwo Operacyjne-16, posterunek Hsenwi

G66a

Generał brygady Than Tun

posterunek Kyaukpadaung

G67a

Generał brygady Than Win

Regionalne Dowództwo Operacyjne – Laukkai

G68a

Generał brygady Than Tun Aung

Regionalne Dowództwo Operacyjne – Sittwe

G69a

Generał brygady Thaung Aye

posterunek Mongnaung

G70a

Generał brygady Thaung Htaik

posterunek Aungban

G71a

Generał brygady Thein Hteik

Wojskowe Dowództwo Operacyjne-13, posterunek Bokpyin

G72a

Generał brygady Thura Myint Thein

Dowództwo Operacji Taktycznych – Namhsan

G73a

Generał brygady Win Aung

Mong Hsat

G74a

Generał brygady Myo Tint

oficer do zadań specjalnych, Ministerstwo Transportu

G75a

Generał brygady Thura Sein Thaung

oficer do zadań specjalnych, Ministerstwo Opieki Społecznej

G76a

Generał brygady Phone Zaw Han

burmistrz Mandalay od lutego 2005 r., wcześniej dowódca Kyaukme

G77a

Generał brygady Hla Min

przewodniczący Rady Rozwoju i Pokoju w prowincji Pegu Zach.

G78a

Generał brygady Win Myint

posterunek Pyinmana


H.   OFICEROWIE ARMII KIERUJĄCY WIĘZIENIAMI I POLICJĄ

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym funkcja)

H1a

Generał dywizji Khin Yi

dyrektor generalny Sił Policyjnych Związku Myanmar

H1b

Khin May Soe

żona generała dywizji Khin Yi

H2a

Zaw Win

dyrektor generalny Departamentu Więziennictwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) od sierpnia 2004 r., wcześniej zastępca dyrektora generalnego Sił Policyjnych Związku Myanmar. Wcześniej generał brygady; były wojskowy

H3a

Aung Saw Win

dyrektor generalny, Biuro Dochodzeń Specjalnych


I.   STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ I ROZWÓJ UNII (USDA) (wyżsi rangą urzędnicy stowarzyszenia, których nazwisk nie umieszczono w innych częściach dokumentu)

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym funkcja)

I1a

Generał brygady Aung Thein Lin

burmistrz Rangunu i przewodniczący Komitetu Rozwoju Miasta (YCDC) (sekretarz)

I1b

Khin San Nwe

żona generała brygady Aung Thein Lin

I1b

Thidar Myo

córka generała brygady Aung Thein Lin

I2a

Pułkownik Maung Par

wiceburmistrz YCDC (członek Centralnego Komitetu Wykonawczego)

I2b

Khin Nyunt Myaing

żona pułkownika Maung Par

I2c

Naing Win Par

syn pułkownika Maung Par


J.   OSOBY CZERPIĄCE ZYSKI Z POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym firma)

J1a

Tay Za

dyrektor zarządzający, Htoo Trading Co; data ur. 18.7.1964; nr paszportu: 306869, dowód tożsamości: MYGN 006415. Ojciec: U Myint Swe (6.11.1924), matka: Daw Ohn (12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

żona Tay Za; data ur. 24.2.1964, nr paszportu 275107, dowód tożsamości: KMYT 006865. Rodzice: Zaw Nyunt (nie żyje), Htoo (nie żyje)

J1c

Pye Phyo Tay Za

syn Tay Za (J1a), data ur. 29.1.1987

J2a

Thiha

brat Tay Za (J1a), data ur. 24.6.1960; dyrektor Htoo Trading. Dystrybutor London cigarettes (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win a.k.a. Saya Kyaung

Bank Kanbawza

J3b

Nan Than Htwe

żona Aung Ko Win

J4a

Tun Myint Naing a.k.a. Steven Law

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

żona Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co; data ur. 21.1.1952. Patrz także A3e

J5b

San San Kywe

żona Khin Shwe

J5c

Zay Thiha

syn Khin Shwe, data ur. 1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., data ur. 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

żona Htay Myint, data ur. 17.11.1957

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai a.k.a. Nang Mauk Lao Hsai

żona Kyaw Win

J8a

Ko Lay

minister w Urzędzie Prezesa Rady Ministrów do lutego 2004, burmistrz Rangunu do sierpnia 2003

J8b

Khin Khin

żona Ko Lay

J8c

San Min

syn Ko Lay

J8d

Than Han

syn Ko Lay

J8e

Khin Thida

córka Ko Lay

J9a

Aung Phone

były minister leśnictwa; data ur. 20.11.1939, przeszedł na emeryturę w lipcu 2003 r.

J9b

Khin Sitt Aye

żona Aung Phone, data ur. 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung a.k.a. Sit Thway Aung

syn Aung Phone, data ur. 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

żona Sitt Thwe Aung, data ur. 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung a.k.a. Sit Taing Aung

syn Aung Phone, data ur. 13.11.1971

J10a

Generał dywizji (w stanie spoczynku) Nyunt Tin

były minister rolnictwa i nawadniania, przeszedł na emeryturę we wrześniu 2004 r.

J10b

Khin Myo Oo

żona generała dywizji (w stanie spoczynku) Nyunt Tin

J10c

Kyaw Myo Nyunt

syn generała dywizji (w stanie spoczynku) Nyunt Tin

J10d

Thu Thu Ei Han

córka generała dywizji (w stanie spoczynku) Nyunt Tin

J11a

Khin Maung Thein

były minister finansów i spraw skarbowych, przeszedł na emeryturę 1.2.2003 r.

J11b

Su Su Thein

żona Khin Maung Thein

J11c

Daywar Thein

syn Khin Maung Thein, data ur. 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

córka Khin Maung Thein, data ur. 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

syn Khin Maung Thein, data ur. 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

córka Khin Maung Thein, data ur. 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

córka Khin Maung Thein, data ur. 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

córka Khin Maung Thein, data ur. 28.7.1966


K.   PRZEDSIĘBIORSTWA W GESTII WOJSKA

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne (w tym firma)

K1a

Generał dywizji (w stanie spoczynku) Win Hlaing

były dyrektor zarządzający, Union of Myanmar Economic Holdings, Bank Myawaddy

K1b

Ma Ngeh

córka generała dywizji (w stanie spoczynku) Win Hlaing

K1c

Zaw Win Naing

dyrektor zarządzający w Banku Kambawza. Mąż Ma Ngeh (K1b) i bratanek lub siostrzeniec Aung Ko Win (J3a)

K1d

Win Htway Hlaing

syn generała dywizji (w stanie spoczynku) Win Hlaing, przedstawiciel firmy KESCO

K2

Pułkownik Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Pułkownik Myint Aung

dyrektor zarządzający w Myawaddy Trading Co.

K4

Pułkownik Myo Myint

dyrektor zarządzający w Bandoola Transportation Co.

K5

Pułkownik (w stanie spoczynku) Thant Zin

dyrektor zarządzający w Myanmar Land and Development

K6

Podpułkownik (w stanie spoczynku) Maung Maung Aye

UMEHL, prezes Myanmar Breweries

K7

Pułkownik Aung San

dyrektor zarządzający Hsinmin Cement Plant Construction Project (program budowy cementowni Hsinmin)


ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz birmańskich przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 9 i 12

Nazwa

Adres

Nazwisko dyrektora

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

GENERAŁ DYWIZJI WIN HLAING, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

A.   

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

PUŁKOWNIK MAUNG MAUNG AYE, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

HANDEL

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

PUŁKOWNIK MYINT AUNG, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

C.   

USŁUGI

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

GENERAŁ BRYGADY WIN HLAING ORAZ UTUN KYI, DYREKTORZY ZARZĄDZAJĄCY

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

PŁK MYO MYINT, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

PUŁKOWNIK (W STANIE SPOCZYNKU) MAUNG THAUNG, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

JOINT VENTURES

A.   

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

1.

MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

U BE AUNG, DYREKTOR

2.

MYANMAR DAEWOOINTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK,

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

PODPUŁKOWNIK (W STANIE SPOCZYNKU) MAUNG MAUNG AYE, PREZES

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO LUB PPŁK TUN MYINT, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

B.   

USŁUGI

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR KHIN SHWE, PREZES

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

PUŁKOWNIK YE HTUT LUB GENERAŁ BRYGADY KYAW WIN, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, DYREKTOR NACZELNY

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

PUŁKOWNIK KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

PUŁKOWNIK KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW

 


Top