EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0456

Rozporządzenie Rady (WE) nr 456/2006 z dnia 20 marca 2006 r. wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

OJ L 82, 21.3.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 94–97 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; Uchylona w sposób domniemany przez 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/456/oj

21.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 456/2006

z dnia 20 marca 2006 r.

wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tekst rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 (2) zawiera kilka błędów.

(2)

W związku ze zmianą Nomenklatury Scalonej, w art. 1 tego rozporządzenia kody CN ex 1214 90 91 i ex 1214 90 99 powinny zostać zastąpione kodem CN ex 1214 90 90.

(3)

W art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia maksymalna gwarantowana ilość 4 855 900 ton powinna zostać zastąpiona maksymalną gwarantowaną ilością 4 960 723 ton odpowiadającą sumie gwarantowanych ilości krajowych wymienionych w ust. 2 tego artykułu.

(4)

W art. 6 akapit pierwszy powinien zostać przeredagowany w celu prawidłowego opisania sposobu zmniejszania pomocy w wypadku przekroczenia maksymalnej gwarantowanej ilości. Akapit drugi tego samego artykułu powinien zostać ujednolicony we wszystkich wersjach językowych w celu zastosowania jednakowej terminologii do wyrażenia zasady, zgodnie z którą nie jest możliwe żadne zwiększenie wydatków budżetowych w przypadku przekroczenia maksymalnej gwarantowanej ilości.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1786/2003 powinno zatem zostać odpowiednio sprostowane.

(6)

Biorąc pod uwagę, że sprostowania te nie mają żadnego negatywnego wpływu na podmioty gospodarcze, niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1786/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1786/2003 niniejszym wprowadza się następujące sprostowania:

1)

W art. 1 pierwsza kolumna tabeli lit. a) kody CN „ex 1214 90 91” i „ex 1214 90 99” zastępuje się kodem CN „ex 1214 90 90”.

2)

W art. 5 ust. 1 maksymalną gwarantowaną ilość „4 855 900” ton zastępuje się maksymalną gwarantowaną ilością „4 960 723” ton.

3)

Artykuł 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 6

W przypadku gdy w trakcie roku gospodarczego ilość suszu paszowego, w odniesieniu do którego wnioskuje się o pomoc przewidzianą w art. 4 ust. 2, przekracza maksymalną gwarantowaną ilość określoną w art. 5 ust. 1, pomoc jest zmniejszana dla każdego państwa członkowskiego, w którym produkcja przekracza gwarantowaną ilość krajową, poprzez zmniejszenie wydatków w zależności od procentowego udziału przekroczenia odnotowanego przez dane państwo członkowskie w sumie przekroczeń.

Zmniejszenie to ustala się, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2, na poziomie zapewniającym, że wydatki budżetowe wyrażone w euro nie przekraczają wydatków, które zostałyby osiągnięte w przypadku gdyby maksymalna gwarantowana ilość nie została przekroczona.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1).


Top