Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0319

Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

OJ L 58, 28.2.2006, p. 32–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 1–28 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 108 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 108 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Uchylona w sposób domniemany przez 32009R0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/319/oj

28.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 58/32


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 319/2006

z dnia 20 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3) zakłada ważną reformę wspólnej organizacji rynku cukru. Środki wprowadzone tym rozporządzeniem obejmują realizowaną etapami znaczną redukcję instytucjonalnego wspierania cen cukru wspólnotowego.

(2)

W wyniku zmniejszenia wsparcia rynkowego w sektorze cukru, należy zwiększyć wspieranie dochodów rolników. Ogólna wielkość płatności powinna zwiększać się równolegle do stopniowego zmniejszania wsparcia rynkowego.

(3)

Rozdzielenie wsparcia bezpośredniego dla producentów oraz wprowadzenie systemu jednolitych płatności stanowią podstawowe elementy procesu reformy wspólnej polityki rolnej, której celem jest odejście od polityki wspierania cen i produkcji na rzecz polityki wspierania dochodów rolników. Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (4) wprowadziło te elementy w odniesieniu do wielu różnych produktów rolnych.

(4)

Aby osiągnąć cele stanowiące podstawę reformy wspólnej polityki rolnej, wsparcie dla producentów buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii wykorzystywanych do produkcji cukru lub syropu inulinowego powinno być oddzielone od wielkości produkcji i włączone do systemu jednolitych płatności.

(5)

W związku z tym należy dostosować zasady dotyczące systemów wsparcia bezpośredniego określone w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003.

(6)

W celu złagodzenia skutków procesu restrukturyzacji w Państwach Członkowskich, które udzieliły pomocy restrukturyzacyjnej przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającym tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (5) dla co najmniej 50 % kwoty określonej w rozporządzeniu (WE) nr 318/2006, producenci buraków cukrowych i trzciny cukrowej powinni otrzymywać pomoc przez minimalny okres pięciu kolejnych lat.

(7)

Wysokość indywidualnego wsparcia dochodów powinna być obliczana na podstawie wsparcia, z którego rolnik korzystał w ramach wspólnej organizacji rynku w sektorze cukru przez określony przez Państwa Członkowskie okres jednego lub więcej niż jednego roku gospodarczego.

(8)

Dla zapewnienia właściwego stosowania systemu wsparcia oraz ze względu na kontrolę budżetową, należy zapewnić, aby ogólne wsparcie dochodów znajdowało się w granicach kopert krajowych obliczonych na podstawie historycznego roku odniesienia i z uwzględnieniem, w ciągu pierwszych czterech lat, kwot dodatkowych pochodzących z zastosowania cen pochodnych.

(9)

Plantatorzy buraków cukrowych i cykorii z nowych Państw Członkowskich korzystają od momentu przystąpienia do UE ze wspierania cen w ramach rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (6). Z tego względu płatności z tytułu cukru oraz komponenty dotyczące cukru i cykorii w systemie jednolitych płatności nie powinny podlegać stosowaniu harmonogramu przyrostów określonych w art. 143a rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Z tych samych przyczyn Państwa Członkowskie stosujące system jednolitych płatności obszarowych powinny mieć także możliwość udzielenia wsparcia wynikającego z reformy sektora cukru w postaci odrębnej płatności bezpośredniej poza tym systemem.

(10)

W celu zapewnienia właściwego stosowania systemu jednolitych płatności w nowych Państwach Członkowskich, należy przewidzieć przepisy dotyczące szczególnych problemów powstających w wyniku przejścia od systemu jednolitych płatności obszarowych do systemu jednolitych płatności.

(11)

Państwa Członkowskie, które zdecydowały się lub zdecydują się na stosowanie systemu jednolitych płatności dopiero od dnia 1 stycznia 2007 r., powinny mieć możliwość przyznawania wsparcia dochodów plantatorom buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii, wykorzystywanych do produkcji cukru i syropu inulinowego w roku 2006, w formie płatności opartej na liczbie hektarów, z której dostarczono buraki cukrowe, trzcinę cukrową lub cykorię. W odniesieniu do obliczania komponentu buraków cukrowych i cykorii w systemie jednolitych płatności, Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość określenia lat gospodarczych, które mają być uwzględniane jako reprezentatywne.

(12)

W celu rozwiązania, w razie potrzeby, problemów wynikających z przejścia z obecnego systemu na system jednolitych płatności, właściwe jest nadanie Komisji uprawnień do przyjęcia odpowiednich przepisów przejściowych poprzez zmianę art. 155 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(13)

W celu oznaczenia niektórych nowo wprowadzonych płatności jako płatności bezpośrednie, należy dostosować załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(14)

W celu uwzględnienia kwoty wsparcia dochodów związanych z płatnością z tytułu cukru należy dostosować krajowe pułapy określone w załącznikach II, VIII i VIIIa do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(15)

Napotkano na trudności przy wdrażaniu środków pomocowych dla upraw energetycznych. Art. 90 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 powinien zatem zostać dostosowany.

(16)

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 33 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

przyznano im płatność w okresie referencyjnym, o którym mowa w art. 38 na mocy co najmniej jednego z systemów wsparcia, o których mowa w załączniku VI lub, w przypadku oliwy z oliwek, w latach gospodarczych, o których mowa w drugim akapicie art. 37 ust. 1 lub, w przypadku buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii, jeśli korzystali ze wsparcia rynkowego w okresie reprezentatywnym, o którym mowa w załączniku VII, punkt K.”

;

2)

w art. 37 ust. 1 dodaje się następujący akapit:

„W przypadku buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii wykorzystywanych do produkcji cukru lub syropu inulinowego, kwota referencyjna jest obliczana i dostosowywana zgodnie z punktem K załącznika VII.”

;

3)

art. 40 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   Jeżeli w całym okresie referencyjnym występowało działanie siły wyższej lub zaistniały nadzwyczajne okoliczności, dane Państwo Członkowskie oblicza kwotę referencyjną na podstawie okresu 1997–1999 lub, w przypadku buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii, na podstawie najbliższego roku gospodarczego przed okresem reprezentatywnym wybranym zgodnie z punktem K załącznika VII. W takim przypadku przepisy ust. 1 są stosowane odpowiednio.”

;

4)

w art. 41 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 dodaje się następujący akapit:

„W przypadku cykorii, uwzględniając najnowsze dane przekazane przez Państwa Członkowskie do dnia 31 marca 2006 r., Komisja może, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 144 ust. 2, przenieść przydział kwot krajowych wyznaczonych w punkcie K podpunkt 2 załącznika VII i odpowiednio dostosować pułapy krajowe określone w załączniku VIII nie zmieniając odpowiednio kwot ogólnych lub pułapów.”

b)

po ust. 1 dodaje się następujący ustęp:

„1a.   W przypadku, gdy niektóre ilości kwoty cukru lub kwoty syropu inulinowego zostały wyprodukowane w Państwie Członkowskim z buraków cukrowych, trzciny cukrowej lub cykorii uprawianej w innym Państwie Członkowskim w którymkolwiek z lat gospodarczych 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 lub 2005/2006, pułapy określone w punkcie k załącznika VII oraz pułapy krajowe danych Państw Członkowskich określone w załączniku VIII i VIIIa zostają odpowiednio dostosowane poprzez przeniesienie kwot odpowiadających określonym ilościom z pułapu krajowego Państwa Członkowskiego, w którym wyprodukowano cukier lub syrop inulinowy do pułapu Państwa Członkowskiego, w którym uprawiano określone ilości buraków cukrowych, trzciny cukrowej lub cykorii.

Zainteresowane Państwa Członkowskie informują Komisję o danych ilościach do dnia 31 marca 2006 r.

Komisja podejmuje decyzję o przeniesieniu zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 144 ust. 2.”

;

5)

art. 43 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

w przypadku pomocy z tytułu skrobi ziemniaczanej, suszu paszowego, nasion, gajów oliwnych i tytoniu wyszczególnionej w załączniku VII, liczbę hektarów, z których produkcja była objęta pomocą w okresie referencyjnym, obliczoną w punktach B, D, F, H, I załącznika VII oraz, w przypadku buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii, liczbę hektarów obliczoną zgodnie z podpunktem 4 punktu K tego załącznika;”

;

6)

w art. 63 ust. 3 dodaje się następujący akapit:

„W zakresie włączenia do systemu jednolitych płatności dopłat z tytułu buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii, Państwa Członkowskie mogą jednak zadecydować, do dnia 30 kwietnia 2006 r., o zastosowaniu odstępstwa przewidzianego w pierwszym akapicie.”

;

7)

w art. 71a dodaje się następujący ustęp:

„3.   Nowe Państwo Członkowskie stosujące system jednolitych płatności obszarowych może postanowić, że oprócz warunków kwalifikacji określonych w art. 44 ust. 2, »kwalifikujący się hektar« oznacza wszelki obszar rolny w obrębie gospodarstwa utrzymywany w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. bez względu na to, czy wówczas jest na nim prowadzona produkcja.

Każde nowe Państwo Członkowskie stosujące system jednolitych płatności obszarowych może również zadecydować, że minimalnym rozmiarem kwalifikującego się obszaru przypadającego na gospodarstwo, dla którego ustala się uprawnienia do płatności i dla którego przyznawane są płatności, jest minimalny rozmiar kwalifikującego się obszaru gospodarstwa, który został ustalony zgodnie z art. 143b ust. 5 akapit drugi.”

;

8)

art. 71c otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 71c

Pułap

Krajowe pułapy dla nowych Państw Członkowskich są wyszczególnione w załączniku VIIIa. Z wyjątkiem suszu paszowego, cukru i cykorii jako ich składników, pułapy są obliczane z uwzględnieniem harmonogramu przyrostów określonego w art. 143a, a zatem nie wymagają obniżenia.

Art. 41 ust. 1a stosuje się odpowiednio.”

;

9)

art. 71d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Każde nowe Państwo Członkowskie dokonuje liniowej redukcji procentowej swoich pułapów krajowych w celu utworzenia rezerwy krajowej. Redukcja ta jest nie większa niż 3 % bez uszczerbku dla art. 71b ust. 3. Może ona jednak przekroczyć wysokość 3 %, o ile większa redukcja jest niezbędna do zastosowania ust. 3 niniejszego artykułu.”

;

10)

w art. 71d ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„6.   Z wyjątkiem przypadku przekazania w formie faktycznego lub przewidywanego dziedziczenia oraz w przypadku stosowania ust. 3, a także w drodze odstępstwa od art. 46, uprawnienia ustanowione przy wykorzystaniu rezerwy krajowej nie mogą być przekazywane przez okres pięciu lat licząc od ich przydzielenia.”

;

11)

w art. 71d dodaje się następujący ustęp:

„7.   Nowe Państwa Członkowskie mogą wykorzystywać rezerwę krajową do celu określenia, zgodnie z obiektywnymi kryteriami i w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie rolników oraz uniknąć zaburzeń rynku i konkurencji, kwot referencyjnych dla rolników w obszarach podlegających restrukturyzacji i/lub objętych programami rozwoju odnoszącymi się do takiej lub innej formy interwencji publicznych, w celu przeciwdziałania porzucaniu gruntów i/lub w celu zrekompensowania specyficznych niekorzystnych warunków dotykających rolników na takich obszarach.”

;

12)

w art. 71e ust. 2 dodaje się następujący akapit:

„Nowe Państwa Członkowskie, które zastosowały system jednolitej płatności obszarowej mogą jednak być uznawane za jeden region.”

;

13)

w tytule III, rozdział VI dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 71m

Rolnicy nie posiadający kwalifikujących się hektarów

W drodze odstępstwa od art. 36 i art. 44 ust. 2, rolnik, któremu przyznano płatności, o których mowa w art. 47 lub który działał w sektorze, o którym mowa w art. 47 i otrzymuje uprawnienia do płatności zgodnie z art. 71d, dla których nie posiada kwalifikujących się hektarów w rozumieniu art. 44 ust. 2 w pierwszym roku stosowania jednolitego systemu płatności jest upoważniony przez Państwo Członkowskie do odstąpienia od obowiązku podania liczby kwalifikujących się hektarów równoważnej liczbie uprawnień pod warunkiem, że utrzymuje on przynajmniej 50 % działalności rolniczej wykonywanej przed przejściem do jednolitego systemu płatności wyrażonej w dużych jednostkach przeliczeniowych (LSU).

W przypadku przeniesienia uprawnień do płatności, cesjonariusz może korzystać ze wspomnianego odstępstwa wyłącznie, jeżeli przedmiotem przeniesienia są wszystkie uprawnienia do płatności podlegające temu odstępstwu.”

14)

art. 90 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Pomoc jest przyznawana wyłącznie w odniesieniu do powierzchni, których produkcja jest przedmiotem umowy między rolnikiem i przemysłem przetwórczym lub przedmiotem umowy pomiędzy rolnikiem a skupującym, za wyjątkiem przypadku przetwórstwa podejmowanego przez samego rolnika w gospodarstwie.”

;

15)

w tytule IV dodaje się rozdziały w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 10e

PŁATNOŚĆ Z TYTUŁU CUKRU

Artykuł 110p

Przejściowa płatność z tytułu cukru

1.   W przypadku zastosowania art. 71 rolnicy mogą kwalifikować się do płatności przejściowej z tytułu cukru za rok 2006. Zostanie ona przyznana w ramach kwot wyszczególnionych w punkcie K załącznika VII.

2.   Bez uszczerbku dla art. 71 ust. 2 kwota płatności przejściowej z tytułu cukru dla każdego rolnika jest ustalana przez Państwa Członkowskie na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów takich jak:

ilość buraków cukrowych, trzciny cukrowej lub cykorii objęta umowami o dostawy zawartymi zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001;

ilość cukru i syropu inulinowego wyprodukowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1260/2001;

przeciętna liczba hektarów upraw buraków cukrowych, trzciny cukrowej lub cykorii wykorzystywanych do produkcji cukru lub syropu inulinowego i objętych umowami o dostawy zawartymi zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001

oraz w odniesieniu do ustalanego przez Państwa Członkowskie przed dniem 30 kwietnia 2006 r. okresu reprezentatywnego, wynoszącego jeden rok gospodarczy lub więcej lat gospodarczych 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007, który może być różny dla każdego produktu.

W przypadkach, gdy okres reprezentatywny obejmuje rok gospodarczy 2006/2007, ten rok gospodarczy zostanie zastąpiony rokiem gospodarczym 2005/2006 w odniesieniu do rolników dotkniętych odstąpieniem od kwoty w roku gospodarczym 2006/2007 przewidzianym w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (7).

W przypadku wyboru roku gospodarczego 2006/2007, odesłania do art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 znajdujące się w pierwszym akapicie zastępuje się odesłaniami do art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (8).

3.   Do płatności przejściowych z tytułu cukru nie mają zastosowania art. 143a i 143c.

ROZDZIAŁ 10f

POMOC WSPÓLNOTOWA DLA PRODUCENTÓW BURAKÓW CUKROWYCH I TRZCINY CUKROWEJ

Artykuł 110q

Zakres zastosowania

1.   Pomoc wspólnotowa jest udzielana producentom buraków cukrowych i trzciny cukrowej w Państwach Członkowskich, które udzieliły pomocy restrukturyzacyjnej przewidzianej w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 w odniesieniu do co najmniej 50 % kwoty cukru określonej w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

2.   Pomoc jest udzielana na maksymalny okres pięciu kolejnych lat od roku gospodarczego, w którym osiągnięty został próg 50 %, o którym mowa w ust. 1, ale nie później niż na rok gospodarczy 2013/2014.

Artykuł 110r

Warunki kwalifikacji

Pomoc jest udzielana w odniesieniu do ilości cukru w ramach kwoty uzyskanego z buraków cukrowych lub trzciny cukrowej dostarczonego w ramach umów zawartych zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

Artykuł 110s

Kwota pomocy

Pomoc udzielana jest od tony białego cukru standardowej jakości. Kwota pomocy jest równa połowie kwoty uzyskanej w wyniku podzielenia kwoty pułapu dla do danego Państwa Członkowskiego na dany rok, o której mowa w podpunkcie 2 punktu K załącznika VII, przez całkowitą wysokość kwoty cukru i syropu inulinowego określonej w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

16)

w art. 143b ust. 3, ostatnie tiret otrzymuje brzmienie:

„—

skorygowane przy zastosowaniu odpowiedniego wskaźnika procentowego określonego w art. 143a do stopniowego wprowadzenia płatności bezpośrednich, za wyjątkiem kwot dostępnych zgodnie z podpunktem 2 punktu K załącznika VII lub zgodnie z różnicą między tymi kwotami a kwotami faktycznie zastosowanymi, o których mowa w art. 143ba ust. 4.”

;

17)

po art. 143b dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 143ba

Oddzielna płatność z tytułu cukru

1.   W drodze odstępstwa od art. 143b nowe Państwa Członkowskie stosujące system jednolitych płatności obszarowych mogą, do dnia 30 kwietnia 2006 r., zdecydować o przyznaniu rolnikom kwalifikującym się w ramach systemu jednolitych płatności obszarowych oddzielnej płatności z tytułu cukru za lata 2006, 2007 i 2008. Płatności zostają przyznane na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów takich jak:

ilość buraków cukrowych, trzciny cukrowej lub cykorii objętych umowami o dostawy zawartymi zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001,

ilość cukru i syropu inulinowego wyprodukowanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1260/2001,

przeciętna liczba hektarów upraw buraków cukrowych, trzciny cukrowej lub cykorii wykorzystywanych do produkcji cukru lub syropu inulinowego i objętych umowami o dostawy zawartymi zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001

oraz w zakresie określanego przez Państwa Członkowskie przed dniem 30 kwietnia 2006 r. okresu reprezentatywnego wynoszącego jeden rok gospodarczy lub więcej lat gospodarczych 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007, który może być różny dla każdego produktu.

W przypadku, gdy okres reprezentatywny obejmuje rok gospodarczy 2006/2007, ten rok gospodarczy zastępuje się rokiem gospodarczym 2005/2006 w odniesieniu do rolników dotkniętych zrzeczeniem się kwoty w roku gospodarczym 2006/2007 przewidzianym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 320/2006.

W przypadku wyboru roku gospodarczego 2006/2007, odesłania do art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 znajdujące się w pierwszym akapicie zastępuje się odesłaniami do art. 6 rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

2.   Oddzielna płatność z tytułu cukru jest przyznawana w ramach pułapów wyszczególnionych w punkcie K załącznika VII.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 2 każde zainteresowane nowe Państwo Członkowskie może do dnia 31 marca 2006 r. zadecydować na podstawie obiektywnych kryteriów o zastosowaniu w odniesieniu do oddzielnej płatności z tytułu cukru niższego pułapu niż wymieniony w punkcie K załącznika VII.

4.   Środki finansowe udostępniane w celu przyznania oddzielnej płatności z tytułu cukru zgodnie z ust. 1, 2 i 3 nie są ujmowane w corocznej puli środków finansowych, o której mowa w art. 143b ust. 3. W przypadku zastosowania ust. 3 niniejszego artykułu różnica między pułapem wymienionym w punkcie K załącznika VII a pułapem faktycznie zastosowanym zostaje ujęta w corocznej puli środków finansowych, o której mowa w art. 143b ust. 3.

5.   Do oddzielnej płatności z tytułu cukru nie mają zastosowania art. 143a i 143c.”

;

18)

w art. 145 po lit. da) dodaje się następująca literę:

„db)

szczegółowe zasady dotyczące włączania wsparcia dla upraw buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii do systemu jednolitych płatności i dotyczące płatności, o których mowa w rozdziałach 10e i 10f.”

;

19)

art. 155 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 155

Inne przepisy przejściowe

Dalsze środki wymagane dla ułatwienia przejścia od uregulowań przewidzianych w rozporządzeniach, o których mowa w art. 152 i 153 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1260/2001 do uregulowań przewidzianych na mocy niniejszego rozporządzenia, w szczególności tych dotyczących stosowania art. 4 i 5 oraz załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1251/1999, oraz od uregulowań dotyczących planów poprawy, o których mowa w rozporządzeniu (EWG) nr 1035/72 do uregulowań określonych w art. 83–87 niniejszego rozporządzenia, mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 144 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenia i artykuły, o których mowa w art. 152 i 153 nadal obowiązują dla potrzeb ustanowienia kwot referencyjnych, o których mowa w załączniku VII.”

;

20)

załączniki zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 20 lutego 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 19 stycznia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 26 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Patrz str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2183/2005 (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, str. 56).

(5)  Patrz str. 42 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(6)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(7)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42.

(8)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.”


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W załączniku I po pozycji obejmującej chmiel wprowadza się następującą pozycję:

„buraki cukrowe, trzcina cukrowa i cykoria wykorzystywane do produkcji cukru lub syropu inulinowego

Tytuł IV, rozdział 10e niniejszego rozporządzenia (*****)

Tytuł IVa art. 143ba niniejszego rozporządzenia

Płatności rozdzielone

Buraki cukrowe i trzcina cukrowa wykorzystywane do produkcji cukru

Tytuł IV rozdział 10f niniejszego rozporządzenia

Pomoc produkcyjna”

2)

Załącznik II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

Krajowe pułapy określone w art. 12 ust. 2

(mln EUR)

Państwo Członkowskie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgia

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Dania

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Niemcy

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grecja

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Hiszpania

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Francja

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Irlandia

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Włochy

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Luksemburg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Niderlandy

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Austria

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portugalia

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Finlandia

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Szwecja

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Zjednoczone Królestwo

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5”

3)

W załączniku VI dodaje się następującą pozycję:

„Buraki cukrowe, trzcina cukrowa i cykoria wykorzystywane do produkcji cukru lub syropu inulinowego

Rozporządzenie (WE) nr 1260/2001

Wsparcie rynkowe dla plantatorów buraków cukrowych lub trzciny cukrowej oraz producentów cykorii wykorzystywanej do produkcji cukru lub syropu inulinowego”

4)

W załączniku VII dodaje się następujący punkt:

„K.

Buraki cukrowe, trzcina cukrowa i cykoria

1.

Państwa Członkowskie ustalają ilość, którą ma objąć kwota referencyjna każdego rolnika na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, takich jak:

ilość buraków cukrowych, trzciny cukrowej lub cykorii objętych umowami o dostawy zawartymi zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001

ilość cukru lub syropu inulinowego wyprodukowanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1260/2001

przeciętna liczba hektarów upraw buraków cukrowych, trzciny cukrowej lub cykorii wykorzystywanych do produkcji cukru lub syropu inulinowego i objętych umowami o dostawy zawartymi zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001

w odniesieniu do określanego przez Państwo Członkowskie przed dniem 30 kwietnia 2006 r. okresu reprezentatywnego, który może być różny dla każdego produktu i który wynosi jeden rok gospodarczy lub więcej lat gospodarczych od roku gospodarczego 2000/2001 oraz, w przypadku nowych Państw Członkowskich, od roku gospodarczego 2004/2005, do roku 2006/2007.

W przypadku gdy okres reprezentatywny obejmuje rok gospodarczy 2006/2007, rok ten zastępuje się rokiem gospodarczym 2005/2006 w odniesieniu rolników dotkniętych zrzeczeniem się kwoty w roku gospodarczym 2006/2007, jak przewidziano w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 320/2006.

W odniesieniu do lat gospodarczych 2000/2001 i 2006/2007, odesłania do art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 zastępuje się odesłaniami do art. 37 rozporządzenia (WE) nr 2038/1999 (1) i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

2.

Gdy suma kwot ustalonych zgodnie z podpunktem 1przekracza w Państwie Członkowskim pułap wyrażony w tysiącach euro określony w tabeli 1 poniżej, kwota przypadająca na każdego rolnika jest proporcjonalnie zmniejszana.

Tabela 1

Pułapy kwot, którymi mają być objęte kwoty referencyjne rolników

(w tys. EUR)

Państwo Członkowskie

2006

2007

2008

2009 i kolejne lata

Belgia

48 594

62 454

76 315

83 729

Republika Czeska

27 851

34 319

40 786

44 245

Dania

19 314

25 296

31 278

34 478

Niemcy

154 799

203 380

251 960

277 946

Grecja

17 941

22 455

26 969

29 384

Hiszpania

60 272

74 447

88 621

96 203

Francja

151 163

198 075

244 987

270 081

Węgry

25 435

31 146

36 857

39 912

Irlandia

11 259

14 092

16 925

18 441

Włochy

79 862

102 006

124 149

135 994

Łotwa

4 219

5 164

6 110

6 616

Litwa

6 547

8 012

9 476

10 260

Niderlandy

42 032

54 648

67 265

74 013

Austria

18 931

24 438

29 945

32 891

Polska

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugalia

3 940

4 931

5 922

6 452

Słowacja

11 813

14 762

17 712

19 289

Słowenia

2 993

3 746

4 500

4 902

Finlandia

8 255

10 332

12 409

13 520

Szwecja

20 809

26 045

31 281

34 082

Zjednoczone Królestwo

64 340

80 528

96 717

105 376

3.

W drodze odstępstwa od podpunktu 2, gdy w przypadkach Finlandii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa suma kwot ustalonych zgodnie z podpunktem 1 przekracza sumę pułapów ustalonych dla tych Państw Członkowskich w tabeli nr 1 i tabeli nr 2, kwota przypadająca na każdego rolnika jest proporcjonalnie zmniejszana.

Tabela 2

Dodatkowe kwoty roczne, które są włączane do sumy kwot referencyjnych rolników w ciągu czterech lat okresu od roku 2006 do 2009

(w tys. EUR)

Państwo Członkowskie

Dodatkowe kwoty roczne

Hiszpania

10 123

Irlandia

1 747

Portugalia

611

Finlandia

1 281

Zjednoczone Królestwo

9 985

Państwo Członkowskie wymienione w akapicie pierwszym może jednak zatrzymać do 90 % kwoty określonej w akapicie pierwszym, w tabeli nr 2 oraz wykorzystać kwoty stąd wynikające zgodnie z art. 69. W takim przypadku odstępstwa przewidzianego w akapicie pierwszym nie stosuje się.

4.

Każde Państwo Członkowskie oblicza liczbę hektarów, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a) proporcjonalnie do kwoty ustalonej zgodnie z podpunktem 1 i zgodnie z wybranymi w tym celu obiektywnym i niedyskryminującymi kryteriami opartymi na ilości hektarów buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii zgłoszonej przez rolników w reprezentatywnym okresie zgodnie z podpunktem 1.

5)

załącznik VIII otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VIII

Pułapy krajowe określone w art. 41

(w tys. EUR)

Państwo Członkowskie

2005

2006

2007

2008

2009

2010 i kolejne lata

Belgia

411 053

579 167

592 507

606 368

613 782

613 782

Dania

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Niemcy

5 148 003

5 647 000

5 695 380

5 743 960

5 769 946

5 773 946

Grecja

838 289

1 719 230

1 745 744

1 750 258

1 752 673

1 790 673

Hiszpania

3 266 092

4 135 458

4 347 633

4 361 807

4 369 389

4 371 266

Francja

7 199 000

7 382 163

8 289 075

8 335 987

8 361 081

8 369 081

Irlandia

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Włochy

2 539 000

3 544 379

3 566 006

3 588 149

3 599 994

3 632 994

Luksemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Niderlandy

386 586

428 618

834 234

846 851

853 599

853 599

Austria

613 000

632 931

736 438

741 945

744 891

744 891

Portugalia

452 000

497 551

564 542

565 533

566 063

567 452

Finlandia

467 000

476 536

563 613

565 690

566 801

565 520

Szwecja

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Zjednoczone Królestwo

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”

6)

załącznik VIIIa otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VIIIa

Pułapy krajowe określone w art. 71c

(w tys. EUR)

Rok kalendarzowy

Republika Czeska

Estonia

Cypr

Łotwa

Litwa

Węgry

Malta

Polska

Słowenia

Słowacja

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

445 635

830

980 835

44 893

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

539 446

1 640

1 263 706

59 846

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

671 757

2 050

1 572 577

74 600

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

kolejne lata

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189”


(1)  Dz.U. L 252 z 25.9.1999, str. 1. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1260/2001.”


Top