EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0215

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2286/2003 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 38, 9.2.2006, p. 11–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 152–155 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 20 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 20 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 228 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Uchylona w sposób domniemany przez 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/215/oj

9.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 215/2006

z dnia 8 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2286/2003

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuły 173–177 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) określają szczególne środki wykorzystywane przy ustalaniu wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów. Zważywszy na przepływy handlowe oraz ogólne zasady określania wartości celnej system w swojej obecnej formie okazał się trudny w użyciu. W celu uproszczenia stosowania prawodawstwa celnego, zgodnie z art. 19 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, obowiązujący system powinien zostać zastąpiony systemem, w którym do określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów przywożonych do konsygnacji mogą być bezpośrednio wykorzystane ceny jednostkowe zgłoszone przez państwa członkowskie i rozpowszechnione przez Komisję.

(2)

Informacje dotyczące rodzaju transakcji wpisywane w polu 24 jednolitego dokumentu administracyjnego umożliwiają scharakteryzowanie różnego rodzaju transakcji celem opracowania statystyk dotyczących wymiany handlowej pomiędzy Wspólnotą a krajami trzecimi oraz pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Kody, które mają być wykorzystane dla tych informacji, przewidziano w istniejących już przepisach wspólnotowych odnoszących się do tego rodzaju statystyk, a w szczególności w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1917/2000 z dnia 7 września 2000 r. ustanawiającym niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/95 w odniesieniu do statystyki handlu zagranicznego (3). Zatem mając na względzie spójność i skuteczność, należy wprowadzić odesłanie do tych przepisów w zakresie kodów, które są wpisywane w polu 24 (rodzaj transakcji) jednolitego dokumentu administracyjnego.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2286/2003 (4) wprowadziło do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 nowe przepisy dotyczące jednolitego dokumentu administracyjnego i jego stosowania. Stosowanie tych środków miało obowiązywać od dnia 1 stycznia 2006 r. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 Komisja w oparciu o sprawozdanie sporządzone na podstawie materiałów przesłanych przez państwa członkowskie przystąpiła do dokonania oceny programów państw członkowskich dotyczących wdrożenia przewidzianych przez nie środków. Sprawozdanie to wykazało, że niektóre państwa członkowskie nie są jeszcze gotowe do dostosowania swoich skomputeryzowanych systemów do dnia 1 stycznia 2006 r. W związku z tym konieczne jest odroczenie, na określonych warunkach, daty stosowania tych środków do dnia 1 stycznia 2007 r.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 oraz (WE) nr 2286/2003.

(5)

Wykaz transakcji określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1917/2000, które mają być wykorzystane w celu wpisywaniu kodów w polu 24 jednolitego dokumentu administracyjnego, został zmieniony ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r. Termin dla państw członkowskich na dostosowanie ich systemów kontroli komputerów wygasa tego samego dnia. Odpowiednie przepisy niniejszego rozporządzenia powinny zatem być stosowane od dnia 1 stycznia 2006 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 152 ust. 1 dodaje się lit. a)a w brzmieniu:

„a)a

Wartość celna niektórych łatwo psujących się towarów przywożonych do konsygnacji może być bezpośrednio ustalana zgodnie z przepisami art. 30 ust. 2 lit. c) kodeksu. W tym celu państwa członkowskie powiadamiają Komisję o cenach jednostkowych, które będą przez nią rozpowszechniane poprzez TARIC zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (5).

Ceny jednostkowe są określane i podawane do wiadomości Komisji w następujący sposób:

i)

po dokonaniu odliczeń przewidzianych w lit. a) Komisja jest informowana o cenie jednostkowej za 100 kg wagi netto dla każdej kategorii towarów. W odniesieniu do kosztów, o których mowa w lit. a) pkt ii), państwa członkowskie mogą ustalić ryczałtowe kwoty, o których powiadamiają Komisję;

ii)

cena jednostkowa może być wykorzystywana do określenia wartości celnej przywożonych towarów przez okres 14 dni; dniem tygodnia, w którym rozpoczyna się każdy z okresów, jest piątek;

iii)

okresem odniesienia przy określaniu cen jednostkowych jest 14-dniowy okres, którego koniec przypada w czwartek w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym mają zostać ustalone nowe ceny jednostkowe;

iv)

ceny jednostkowe zostają zgłoszone Komisji przez państwa członkowskie w euro nie później niż do godziny 12 w południe w poniedziałek w tygodniu, w którym zostają one rozpowszechnione przez Komisję. Jeśli dzień ten nie jest dniem roboczym, zgłoszenia dokonuje się w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym ten dzień. Ceny jednostkowe mają zastosowanie, jedynie jeśli wiadomość o ich zgłoszeniu jest rozpowszechniona przez Komisję.

Towary określone w akapicie pierwszym niniejszego ustępu są wymienione w załączniku 26.

2)

skreśla się art. 173–177;

3)

załącznik 26 zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

4)

skreśla się załącznik 27;

5)

załącznik 38 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2286/2003 otrzymuje brzmienie:

„4.   W art. 1 ust. 3–9, ust. 17 i 18 stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Jednakże państwa członkowskie mogą wykonać te przepisy przed tym terminem.

Ponadto państwa członkowskie mające trudności z dostosowaniem swoich skomputeryzowanych systemów odprawy celnej mogą odroczyć dostosowanie tych systemów do dnia 1 stycznia 2007 r. W takim przypadku państwa członkowskie informują Komisję o trybie i terminie, w jakim wykonują przepisy art. 1 ust. 3–9 oraz ust. 17 i 18. Komisja publikuje tę informację.”.

Artykuł 3

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Artykuł 1 pkt 1–4 stosuje się od dnia 19 maja 2006 r.

3.   Artykuł 1 pkt 5 i art. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).

(3)  Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1949/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005 str. 10).

(4)  Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1.

(5)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.”;


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK 26

WYKAZ TOWARÓW OKREŚLONYCH W ART. 152 UST. 1 LIT. a)a

Uproszczona procedura ustalania wartości niektórych łatwo psujących się towarów przywożonych do konsygnacji zgodnie z art. 30 ust. 2 lit. c) kodeksu (1)

Kod CN (Taric)

Opis towarów

Okres ważności

0701 90 50

Młode ziemniaki

1.1.–30.6.

0703 10 19

Cebula

1.1.–31.12.

0703 20 00

Czosnek

1.1.–31.12.

0708 20 00

Fasola

1.1.–31.12.

0709200010

Szparagi:

zielone

1.1.–31.12

0709200090

Szparagi:

pozostałe

1.1.–31.12.

0709 60 10

Słodka papryka

1.1.–31.12.

ex 0714 20

Ziemniaki słodkie, świeże lub schłodzone, całe

1.1.–31.12.

0804300090

Ananasy

1.1.–31.12.

0804400010

Awokado

1.1.–31.12.

0805 10 20

Pomarańcze słodkie

1.6.–30.11.

0805201005

Klementynki

1.3.–31.10.

0805203005

Monrealesy i satsumas

1.3.–31.10.

0805205007

0805205037

Mandarynki i wilkingi

1.3.–31.10.

0805207005

0805209005

0805209009

Tangeryny i pozostałe

1.3.–31.10.

0805400011

Grejpfruty:

białe

1.1.–31.12.

0805400019

Grejpfruty:

różowe

1.1.–31.12.

0805509011

0805509019

Limy (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1.1.–31.12.

0806 10 10

Winogrona stołowe

21.11.–20.7.

0807 11 00

Arbuzy

1.1.–31.12.

0807190010

0807190030

Amarillo, Cuper, Honey dew (włącznie z Cantalene), Onteniente, Piel de sapo (włącznie z Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1.–31.12.

0807190091

0807190099

Pozostałe melony

1.1.–31.12.

0808205010

Gruszki:

Nashi (Pyrus pyrifolia)

Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5.–30.6.

0808205090

Gruszki:

pozostałe

1.5.–30.6.

0809 10 00

Morele

1.1.–30.5. i 1.8.–31.12.

0809 30 10

Nektaryny

1.1.–10.6. i 1.10.–31.12.

0809 30 90

Brzoskwinie

1.1.–10.6. i 1.10.–31.12.

0809 40 05

Śliwki

1.10.–10.6.

0810 10 00

Truskawki

1.1.–31.12.

0810 20 10

Maliny

1.1.–31.12.

0810 50 00

Owoce kiwi

1.1.–31.12.”.


(1)  Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uznaje się, że brzmienie opisu towarów ma charakter wyłącznie orientacyjny, a wykaz towarów jest określony, w kontekście niniejszego Załącznika, przez zakres kodów CN i TARIC w formie, w jakiej funkcjonują one w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy kody ex są wskazane stosuje się łącznie kody oraz odpowiedni opis.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 uwaga dotycząca pola 24 otrzymuje następujące brzmienie:

„Pole 24: Rodzaj transakcji

Państwa członkowskie, które wymagają tej informacji, muszą używać jednocyfrowych kodów wymienionych w kolumnie A tabeli, o której mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1917/2000 (1) (z wyjątkiem kodu 9, w odpowiednim przypadku). Kod ten należy wpisywać w lewej części pola. Mogą one przewidzieć również dodanie w prawej części pola drugiej cyfry z wykazu w kolumnie B tej tabeli.


(1)  Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 14.”.


Top