EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0004

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2006/4)

OJ L 107, 20.4.2006, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 622–625 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 96 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Uchylony przez 32018O0014 . Latest consolidated version: 24/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/294/oj

20.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/54


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 7 kwietnia 2006 r.

dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro

(EBC/2006/4)

(2006/294/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności artykuł 12, ustęp 1, artykuł 14, ustęp 3 oraz artykuł 23,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

W wytycznych EBC/2004/13 z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczących świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (1) należy wprowadzić zmiany umożliwiające uwzględnienie zmienionej definicji „rezerw” oraz usunięcie progu, poniżej którego nie oferuje się oprocentowania sald kredytów jednodniowych utrzymywanych jako usługa gotówkowa lub inwestycyjna. Wytyczne EBC/2004/13 podlegały już jednokrotnie zmianom, powinny zatem zostać ponownie przyjęte dla zapewnienia ich czytelności i przejrzystości.

(2)

Na podstawie artykułu 23 w związku z artykułem 43, ustępem 4 Statutu, Europejski Bank Centralny (EBC) oraz krajowe banki centralne państw członkowskich, które wprowadziły walutę euro (zwane poniżej „uczestniczącymi KBC”) mogą nawiązywać stosunki z bankami centralnymi w innych krajach oraz, jeżeli jest to uzasadnione, z organizacjami międzynarodowymi, jak również przeprowadzać wszystkie typy operacji bankowych w ramach ich stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

(3)

Rada Prezesów uważa, że należy ujednolicić działania podejmowane w ramach Eurosystemu w związku ze świadczeniem usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na rzecz wskazanych powyżej kategorii klientów, niezależnie od tego, który z członków Eurosystemu jest w danym przypadku podmiotem świadczącym takie usługi. W tym celu, Rada Prezesów uważa za niezbędne przyjęcie niniejszych wytycznych dla zagwarantowania, między innymi, że usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami świadczone są na standardowych zasadach, zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami umownymi, jak również że EBC jest w wystarczający sposób powiadomiony o takich usługach oraz że określone zostały minimalne wspólne wymagania odnoszące się do ustaleń umownych z klientami.

(4)

Rada Prezesów uważa za niezbędne potwierdzić, że wszelkie informacje, dane oraz dokumenty sporządzane lub podlegające wymianie pomiędzy członkami Eurosystemu w odniesieniu do usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami mają charakter poufny i wchodzą w zakres zastosowania artykułu 38 Statutu.

(5)

Zgodnie z artykułem 12, ustępem 1 oraz artykułem 14, ustępem 3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Definicje

Dla celów niniejszych wytycznych termin:

„wszystkie typy operacji bankowych” obejmuje świadczenie usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych, w związku z zarządzaniem rezerwami takich banków centralnych, państw lub organizacji międzynarodowych,

„upoważnieni pracownicy EBC” oznacza osoby działające w ramach EBC, wskazywane okresowo przez Zarząd jako upoważnione do wysyłania oraz otrzymywania informacji odnoszących się do usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

„banki centralne” obejmuje władze prowadzące politykę pieniężną,

„klient” oznacza jakiekolwiek nienależące do strefy euro państwo (włączając w to każdą władzę publiczną lub jednostkę administracji publicznej), nienależący do strefy euro bank centralny względnie władze prowadzące politykę pieniężną, bądź też jakąkolwiek organizację międzynarodową, na rzecz których świadczone są przez członka Eurosystemu usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

„usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami” oznacza usługi zarządzania rezerwami wyliczone w artykule 2, które mogą być świadczone przez członków Eurosystemu na rzecz klientów oraz które pozwalają klientom na kompleksowe zarządzanie ich rezerwami za pośrednictwem pojedynczego członka Eurosystemu,

„Usługodawca Eurosystemu” oznacza członka Eurosystemu, który podejmuje się świadczenia pełnego zestawu usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

„Usługodawca Indywidualny” oznacza członka Eurosystemu, który nie podejmuje się świadczenia pełnego zestawu usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

„organizacja międzynarodowa” oznacza organizację ustanowioną na podstawie lub w wykonaniu umowy międzynarodowej, z wyłączeniem instytucji lub organów Wspólnoty,

„rezerwy” oznacza kwalifikujące się aktywa klientów wyrażone w euro, to jest gotówkę oraz wszystkie papiery wartościowe kwalifikujące się jako „aktywa kategorii 1 (tier one assets)”, zgodnie z zestawieniem kwalifikujących się aktywów Eurosystemu, publikowanym i codziennie aktualizowanym na stronach internetowych EBC, z wyjątkiem: i) papierów wartościowych klasyfikowanych jako „emitent grupy 3 (issuer group 3)” jak też papierów wartościowych pozostałych grup emitentów, które klasyfikowane są jako „IV kategoria płynności (liquidity category IV)”; ii) aktywów przechowywanych wyłącznie w celu wykonywania obowiązków klienta ciążących na nim wobec jego byłych lub aktualnych pracowników z tytułu świadczeń emerytalnych lub innych podobnych świadczeń; iii) rachunków specjalnego przeznaczenia, otwartych przez klienta u członka Eurosystemu w związku z restrukturyzacją długu publicznego dokonywaną na podstawie odpowiednich porozumień międzynarodowych oraz iv) innych kategorii aktywów wyrażonych w euro wskazywanych przez Radę Prezesów.

Artykuł 2

Wyliczenie usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami

Usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami obejmują:

1)

Przechowywanie rezerw na rachunkach powierniczych;

2)

Usługi powiernicze:

a)

sporządzanie wyciągów z rachunków powierniczych na koniec miesiąca, z możliwością dostarczania, na wniosek klienta, wyciągów za inne okresy;

b)

przekazywanie wyciągów za pomocą systemu SWIFT do wszystkich klientów mogących otrzymywać wyciągi w ten sposób, bądź też za pomocą innych odpowiednich środków w odniesieniu do klientów nieuczestniczących w systemie SWIFT;

c)

powiadamianie o operacjach dokonywanych przez emitentów na papierach wartościowych klientów (corporate actions), przykładowo o wypłatach kuponowych lub umorzeniach;

d)

realizacja na rzecz klientów operacji na papierach wartościowych dokonywanych przez emitentów;

e)

pośredniczenie, z zachowaniem odpowiednich ograniczeń, w zawieraniu uzgodnień pomiędzy klientami oraz podmiotami trzecimi, w zakresie programów automatycznego pożyczania papierów wartościowych;

3)

Usługi rozliczeniowe:

a)

rozliczanie operacji na wyrażonych w euro papierach wartościowych przechowywanych na rachunkach powierniczych, z uwzględnieniem operacji wydania bez płatności (free of payment) oraz wydania przy płatności (delivery versus payment);

b)

potwierdzanie rozliczeń wszystkich operacji za pomocą systemu SWIFT względnie innymi odpowiednimi środkami w odniesieniu do klientów niebędących uczestnikami systemu SWIFT;

4)

Usługi gotówkowe oraz inwestycyjne:

a)

kupno/sprzedaż walut obcych na rachunek klientów we własnym imieniu, włączając w to natychmiastowe transakcje kupna/sprzedaży waluty euro za inne waluty, w tym przynajmniej za waluty krajów grupy G10;

b)

zakładanie lokat terminowych w imieniu klienta;

c)

inwestowanie sald kredytów jednodniowych:

opcja 1 – automatyczne inwestowanie we własnym imieniu określonych kwot przypadających na każdego klienta,

opcja 2 – możliwość inwestowania na rynku środków w imieniu klienta;

d)

wykonywanie inwestycji dla klientów zgodnie z ich stałymi instrukcjami w ramach zestawu usług Eurosystem w zakresie zarządzania rezerwami;

e)

wykonywanie zleceń klientów kupna/sprzedaży papierów wartościowych na rynku wtórnym.

Artykuł 3

Świadczenie usług przez Usługodawcę Eurosystemu i Usługodawcę Indywidualnego

1.   W związku z usługami Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami należy wśród członków Eurosystemu wyróżnić Usługodawców Eurosystemu oraz Usługodawców Indywidualnych.

2.   Poza usługami wskazanymi w artykule 2, każdy z Usługodawców Eurosystemu może także oferować klientom inne usługi w zakresie zarządzania rezerwami. Usługodawca Eurosystemu określa takie usługi na zasadach indywidualnych, przy czym niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do tego rodzaju usług.

3.   Usługodawca Indywidualny podlega niniejszym wytycznym oraz wymogom odnoszącym się do usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami w każdym przypadku gdy, działając w ramach pełnego zestawu usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami, świadczy on jedną lub kilka usług, bądź też określoną część usługi. Ponadto, każdy Usługodawca Indywidualny może oferować klientom inne usługi w zakresie zarządzania rezerwami i określa takie usługi na zasadach indywidualnych, przy czym niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do tego rodzaju usług.

Artykuł 4

Informacje dotyczące usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami

1.   Członkowie Eurosystemu dostarczają upoważnionym pracownikom EBC odpowiednie informacje dotyczące świadczenia usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na rzecz nowych i dotychczasowych klientów, jak również powiadamiają upoważnionych pracowników EBC o każdym zgłaszającym się potencjalnym kliencie.

2.   Przed podjęciem przez członka Eurosystemu decyzji o ujawnieniu tożsamości dotychczasowego, nowego lub potencjalnego klienta, każdy taki członek Eurosystemu powinien podjąć starania o uzyskanie zgody klienta na dokonanie takiego ujawnienia.

3.   W przypadku nieuzyskania zgody, właściwy członek Eurosystemu dostarcza wymagane informacje upoważnionym pracownikom EBC bez ujawniania tożsamości klienta.

Artykuł 5

Odmowa i zawieszenie prowadzenia usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami

1.   EBC prowadzi, na użytek członków Eurosystemu, wykaz dotychczasowych oraz potencjalnych klientów, których rezerwy zostały objęte poleceniem zajęcia albo innym podobnym środkiem nałożonym przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej działające na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych albo też przez Unię Europejską.

2.   Jeżeli na podstawie środków lub decyzji innych niż wskazane w ustępie 1, podjętych przez członka Eurosystemu lub przez państwo członkowskie, w którym mieści się członek Eurosystemu, w związku z ochroną założeń polityki krajowej bądź też interesu narodowego, członek Eurosystemu zawiesza świadczenie usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami w odniesieniu do dotychczasowego klienta albo odmawia świadczenia takich usług nowemu klientowi, wówczas taki członek powinien bezzwłocznie zawiadomić o tym upoważnionych pracowników EBC. Upoważnieni pracownicy EBC bezzwłocznie powiadamiają o tym pozostałych członków Eurosystemu. Żadne z takich środków albo decyzji nie stanowią przeszkody w świadczeniu takim klientom przez innych członków Eurosystemu usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami.

3.   Postanowienia artykułu 4, ustępów 2 i 3 mają zastosowanie do przypadków ujawnienia tożsamości dotychczasowego lub potencjalnego klienta, dokonanego na podstawie ustępu 2.

Artykuł 6

Odpowiedzialność za usługi zarządzania rezerwami w ramach Eurosystemu

1.   Każdy z członków Eurosystemu odpowiada za doprowadzenie do uzgodnienia takich postanowień umownych ze swoimi klientami, jakie uzna za odpowiednie w odniesieniu do świadczenia usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami.

2.   Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień mających zastosowanie do danego członka Eurosystemu albo przez niego uzgodnionych, każdy z członków Eurosystemu ponosi odpowiedzialność za świadczone przez siebie usługi, w każdym przypadku gdy świadczy on swoim klientom usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami bądź też jakąkolwiek część takich usług.

Artykuł 7

Dodatkowe minimalne wspólne wymaganiaw zakresie ustaleń umownych dokonywanych z klientami

Członkowie Eurosystemu zapewnią zgodność dokonywanych z klientami ustaleń umownych z niniejszymi wytycznymi oraz z następującymi dodatkowymi minimalnymi wspólnymi wymaganiami. Wskazane ustalenia umowne powinny:

a)

potwierdzać, że kontrahentem klienta jest członek Eurosystemu, z którym taki klient zawarł umowę świadczenia usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami bądź też jakiejkolwiek części takich usług, oraz że taka umowa przez jej zawarcie nie daje klientowi żadnych praw ani przywilejów w stosunku do innego członka Eurosystemu. Wskazane postanowienie nie stanowi przeszkody w zawieraniu przez klienta umów z wieloma członkami Eurosystemu;

b)

wskazywać na połączenia, jakie mogą być używane do rozliczania papierów wartościowych kontrahentów klienta, jak również na ryzyko wynikające z używaniem połączeń, które nie zostały uznane za kwalifikujące się dla celów operacji polityki pieniężnej;

c)

wskazywać na okoliczność, że niektóre transakcje w odniesieniu do usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami wykonywane będą w oparciu o zobowiązanie do starannego działania (on a best effort basis);

d)

wskazywać na okoliczność, że członek Eurosystemu może przekazywać klientowi wskazówki odnośnie kalendarza i sposobu wykonania transakcji, mające na celu zapobieganie konfliktom z polityką pieniężną oraz kursową, oraz że taki członek nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez klienta do takich wskazówek;

e)

wskazywać na okoliczność, że opłaty jakimi członkowie Eurosystemu obciążają swoich klientów w związku ze świadczeniem usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami podlegają okresowym aktualizacjom dokonywanym przez Eurosystem oraz że klienci mogą zostać zobowiązani, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, do ponoszenia opłat ustalonych w wyniku takich aktualizacji.

Artykuł 8

Działania EBC

EBC koordynuje ogół świadczonych usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami oraz związany z nimi obieg informacji. Każdy z członków Eurosystemu, który zostaje Usługodawcą Eurosystemu albo który rezygnuje ze statusu Usługodawcy Eurosystemu powinien powiadomić o tym EBC.

Artykuł 9

Przepisy końcowe

1.   Niniejsze wytyczne skierowane są do uczestniczących KBC.

2.   Uchyla się wytyczne EBC/2004/13. Odesłania do uchylonych wytycznych należy rozumieć jako odesłania do niniejszych wytycznych.

3.   Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 12 kwietnia 2006 r. Mają one zastosowanie od dnia 1 lipca 2006 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 7 kwietnia 2006 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 241 z 13.7.2004, str. 68. Wytyczne po raz ostatni zmienione wytycznymi EBC/2004/20 (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 85).


Top