EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0124

Dyrektywa Komisji 2006/124/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona, oraz dyrektywę Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 339, 6.12.2006, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 393–396 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 208 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/124/oj

6.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/12


DYREKTYWA KOMISJI 2006/124/WE

z dnia 5 grudnia 2006 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona, oraz dyrektywę Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/33/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż materiał siewny (1), w szczególności jej art. 1 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (2), w szczególności jej art. 2 ust. 2 i art. 45,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2002/55/WE nie uwzględnia wszystkich rodzajów i gatunków warzyw objętych dyrektywą 92/33/EWG. Należy rozszerzyć zakres dyrektywy 2002/55/WE, tak aby miała ona zastosowanie do tych samych rodzajów i gatunków, co dyrektywa 92/33/EWG.

(2)

Dyrektywy 2002/55/WE oraz 92/33/EWG nie obejmują Zea mays L. (kukurydzy pękającej lub kukurydzy cukrowej), która jest powszechnie uprawianą rośliną w pewnych nowych państwach członkowskich. Należy rozszerzyć zakres obu dyrektyw, tak aby objąć nimi Zea mays L. Kukurydza, w tym kukurydza pękająca i kukurydza cukrowa, jest zakwalifikowana jako zboże na mocy prawodawstwa dotyczącego wspólnej polityki rolnej, jednak materiał siewny kukurydzy cukrowej i kukurydzy pękającej musi być objęty specjalnym prawodawstwem dotyczącym obrotu materiałem siewnym warzyw.

(3)

W świetle rozwoju wiedzy naukowej pewna liczba nazw botanicznych używanych w dyrektywach 92/33/EWG i 2002/55/WE okazała się niepoprawna oraz o wątpliwej autentyczności. Nazwy te powinny być dostosowane do nazw przyjętych na rynkach międzynarodowych.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 92/33/WE i 2002/55/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Rodzaje i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/33/EWG zastępuje się rodzajami i gatunkami wymienionymi w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W dyrektywie 2002/55/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

rodzaje i gatunki wymienione w art. 2 ust. 1 lit. b) zastępuje się rodzajami i gatunkami wymienionymi w załączniku do niniejszej dyrektywy;

2)

w załączniku II pkt 3 lit. a) wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujące pozycje w kolejności alfabetycznej:

Allium fistulosum

97

0,5

65”

Allium sativum

97

0,5

65”

Allium schoenoprasum

97

0,5

65”

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70”

Zea mays

98

0,1

85”;

b)

Brassica oleracea (inne podgatunki)” zastępuje się „Brassica oleracea (inne niż kalafior)”;

c)

Brassica pekinensis” zastępuje się „Brassica rapa (kapusta pekińska)”;

d)

Brassica rapa” zastępuje się „Brassica rapa (rzepa)”;

e)

Lycopersicon lycopersicum” zastępuje się „Lycopersicon esculentum”;

3)

w załączniku III pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujące pozycje w kolejności alfabetycznej:

Allium fistulosum

15”

Allium sativum

20”

Allium schoenoprasum

15”

Rheum rhabarbarum

135”

Zea mays

1 000”;

b)

skreśla się pozycję „Brassica pekinensis”;

c)

Lycopersicon lycopersicum” zastępuje się „Lycopersicon esculentum”.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 30 czerwca 2007 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zgodności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2007 r. Państwa członkowskie mogą jednak odroczyć do dnia 31 grudnia 2009 r. stosowanie przepisów dotyczących formalnego przyjęcia odmian należących do Allium cepa L. (gatunek zbiorowy), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. oraz Zea mays L.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/55/WE (Dz.U. L 22 z 26.1.2005, str. 17).

(2)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18).


ZAŁĄCZNIK

Allium cepa L.

Grupa Cepa

Cebula

Szalotka Echalion

Grupa Aggregatum

Szalotka

Allium fistulosum L.

Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)

Allium porrum L.

Por

Allium sativum L.

Czosnek pospolity

Allium schoenoprasum L.

Szczypiorek

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Trybuła ogrodowa

Apium graveolens L.

Seler naciowy

Seler korzeniowy

Asparagus officinalis L.

Szparag

Beta vulgaris L.

Burak ćwikłowy

Burak liściowy

Brassica oleracea L.

Jarmuż

Kalafior

Brokuł

Kapusta brukselska

Kapusta włoska

Kapusta głowiasta biała

Kapusta głowiasta czerwona

Kalarepa

Brassica rapa L.

Kapusta pekińska

Rzepa

Capsicum annuum L.

Papryka

Cichorium endivia L.

Endywia kędzierzawa

Endywia eskariola

Cichorium intybus L.

Cykoria sałatowa

Cykoria liściowa

Cykoria korzeniowa

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Kawon (arbuz)

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.

Ogórek – sałatkowy

Ogórek – konserwowy

Cucurbita maxima Duchesne

Dynia olbrzymia

Cucurbita pepo L.

Dynia zwyczajna

Cynara cardunculus L.

Karczoch zwyczajny

Karczoch hiszpański (kard)

Daucus carota L.

Marchew jadalna

Marchew pastewna

Foeniculum vulgare Mill.

Koper włoski (fenkuł)

Lactuca sativa L.

Sałata

Lycopersicon esculentum Mill.

Pomidor

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pietruszka

Phaseolus coccineus L.

Fasola wielokwiatowa

Phaseolus vulgaris L.

Fasola zwykła karłowa

Fasola zwykła tyczna

Pisum sativum L. (partim)

Groch siewny łuskowy – pomarszczony

Groch siewny łuskowy – gładki

Groch siewny cukrowy

Raphanus sativus L.

Rzodkiewka

Rzodkiew

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbar

Scorzonera hispanica L.

Skorzonera (wężymord)

Solanum melongena L.

Oberżyna

Spinacia oleracea L.

Szpinak

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Roszponka warzywna

Vicia faba L. (partim)

Bób

Zea mays L. (partim)

Kukurydza cukrowa

Kukurydza pękająca”


Top